Leuven: aanleg dubbelrichtingsfietspad op de Rennessingel (R23) tussen Brusselsesteenweg (N2) en campus Gasthuisberg

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start werken zomer 2020

Update 31/01/2020: Volgens de huidige planning wordt er vanaf de zomer 2020 gestart met de voorbereidende rooi- en grondwerken voor de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad op de Rennessingel. Wegen en Verkeer werkt er aan een veiligere, afgescheiden fietsroute voor de vele fietsers die onder andere het Lemmensinstituut en de site van Gasthuisberg dagelijks bezoeken. In de zijkolom kan u het definitieve ontwerp samen met een aantal visualisaties van het toekomstige dubbelrichtingsfietspad downloaden en bekijken. In 2019 werden er reeds een aantal proefboringen (sonderingen) uitgevoerd langsheen het traject. Als voorbereiding op de werken vanaf de zomer aan de keermuur en het fietspad, worden er in de huidige planning nog een 12-tal extra proefboringen op 5 februari 2020 uitgevoerd. Dit gebeurt via een mobiele werf tussen 9u. en 15u., buiten de ochtend- en avondspits.


In het voorjaar van 2019 werd het voorlopige ontwerp voor de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad vanuit de aansluiting van de Brusselsesteenweg (N2), langsheen de Rennessingel tot aan de inrit van Campus Gasthuisberg voorgelegd aan onder andere de stad Leuven, UZ Leuven en het Lemmensinstituut. Dat ontwerp werd ondertussen definitief goedgekeurd, waardoor de omgevingsvergunning kon worden aangevraagd en het aanbestedingsdossier werd opgemaakt. De Vlaamse Overheid investeert 1,2 miljoen euro in de aanleg van de fietspaden vanaf de zomer van 2020. In totaal duren de werken ongeveer een half jaar. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten, verwacht Wegen en Verkeer de werken eind december 2020 te kunnen afronden

Doel van de werken

Verkeerssituatie verbeteren voor fietsers en voetgangers

Om de verkeerssituatie te verbeteren voor de fietsers aan de aansluiting van de Brusselsesteenweg met de Rennessingel (richting campus Gasthuisberg/Tervuursepoort) wordt er gewerkt aan een veiligere, afgescheiden fiets- en wandelverbinding voor de vele fietsers en voetgangers die onder andere het Lemmensinstituut en de site van Gasthuisberg dagelijks bezoeken. 

Ontwerp van de werken

Van aanliggend enkelrichtingsfietspad naar gescheiden dubbelrichtingsfietspad en voetpad

In de toekomst kunnen fietsers en voetgangers zich in beide richtingen veiliger verplaatsen van aan de aansluiting van de Brusselsesteenweg met de Rennessingel tot aan de campus Gasthuisberg/Tervuursepoort. Door aanpassingen aan de keermuur (talud) langsheen het volledige traject wordt er meer ruimte gecreëerd om de verkeerssituatie te verbeteren. Onderstaande beelden tonen dat fietsers binnenkort vanuit de Den Boschsingel niet meer rechtdoor over de kruising tussen de R23 en de N2 kunnen fietsen. Ter hoogte van de aansluiting van de Brusselsesteenweg (N2) met de Rennessingel (R23) worden fietsers vanuit de Den Boschsingel uit de voorrang gehaald en via een iets lager gelegen oversteekplaats naar de overkant geleid. Een noodzakelijke ingreep als veiligheidsmaatregel voor alle weggebruikers op deze kruising.

Aanpassingen aan de kruising R23 x N2

  • 4 meter ruimte tussen talud en wegverkeer over het hele traject
  • Verhoging van de keermuur tussen de aansluiting N2 en deel van het traject R23
  • Aanpassing van de trappen die leiden naar het Lemmensinstituut aan beide zijden van het traject  
  • Fietsers op de afrit Brusselsesteenweg gescheiden door boordsteen en veiligheidsstrook
  • Fietsers en voetgangers op de Rennessingel gescheiden door veiligheidsstootbanden
  • Aangepaste fietsoversteekplaats in de aansluiting van de Rennessingel en de Brusselsesteenweg
  • Aangepaste rijweg met nieuwe toplaag asfalt
  • Oversteekplaats Brusselsesteenweg aangepast met nieuwe markeringen voor voetgangers en fietsers 

Dwarsprofiel 1: zicht op afrit van Brusselsesteenweg naar Rennessingel / Fietspad is hier aanliggend verhoogd met een boordsteen, laagste punt keermuur

Toekomstbeeld 1 van afrit Brusselsesteenweg naar Rennessingel   Technisch dwarsprofiel van afrit Brusselsesteenweg naar Rennessingel
     

Dwarsprofiel 2: zicht op aansluiting Brusselsesteenweg en Rennessingel, volledig gescheiden fietspad, verhoogde keermuur

Toekomstbeeld zicht op aansluiting Brusselsesteenweg en Rennessingel Dwarsprofiel 2: zicht op aansluiting Brusselsesteenweg met Rennessingel  
     

Dwarsprofiel 3: zicht langsheen Rennessingel tot aan Campus Gasthuisberg, volledig gescheiden fietspad,  verhoogde keermuur

Toekomstbeeld: zicht langsheen Rennessingel tot aan inrit Campus Gasthuisberg Dwarsprofiel 3 met zicht langsheen Rennessingel tot aan inrit Campus Gasthuisberg  
     

 

Aanpassen talud en muur langsheen het hele traject 

Om de ruimte vrij te maken om het fietspad dubbelrichting en vrijliggend in te richten moet de bestaande keermuur volledig aangepast worden. De hoogte van het talud varieert tussen de 13m op het hoogste punt en 4m op het laagste punt. Dat is een technisch gecompliceerde ingreep die volgens hetzelfde principe verloopt als het fietspad dat momenteel ingegraven wordt aan de Lüdenscheidsingel. De keermuur wordt over de hele lengte van 150m, 3 tot 4 meter diep afgegraven, net als een deel van het talud. Er wordt meter per meter stapsgewijs afgegraven, verankerd en gestabiliseerd met spuitbeton. Dat heeft ook rechtstreeks gevolgen voor een aantal bomen en het verdere groenbeheer langsheen het hele traject. 

Boscompensatie in Oud-Heverlee

Wegen en Verkeer had de voorbije jaren overleg over deze ingreep met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het stadsbestuur van Leuven. Om de nodige ruimte vrij te maken voor de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad wordt er 3 tot 4 meter in de keermuur ingegraven. In het kader van die werken wordt de volledige beplanting van struiken, kleine bomen en hazelaars langsheen en bovenop het talud buiten het broedseizoen gerooid. In overleg met een boomdeskundige werden mogelijkheden bekeken om de bomen maximaal te besparen, maar dit bleek na grondig onderzoek niet voor alle bomen haalbaar. Een aantal bomen die zich vandaag op de bovenkant en aan de rand van het talud bevinden kunnen jammer genoeg niet blijven staan. Na de werken wordt het talud volledig opnieuw aangeplant met lagere inheemse begroeiing waaronder Hondsroos, Haagbeuk, Hazelaar, Vlier, Sleedoorn, Spaanse aak ... 
De oude lindebomen die langsheen de dreef staan aan de kant van de Herestraat aan Campus Lemmensinstituut worden maximaal behouden. 

In overleg met de Stad Leuven en Agentschap Natuur en Bos werd beslist om tussen de meander van de Dijle en de spoorlijn, gelegen in een perceel ten zuiden van het tankstation aan de snelweg E40 in Heverlee een volledige boscompensatie te garanderen. De compenserende oppervlakte voor de herbebossing bedraagt ongeveer 2475 m2. Het perceel wordt hier aangevuld met onder andere de gladde Iep, egelantier, wilde lijsterbes, vogelkers, vlier, sleedoorn, zomerlinde, eenstijlige meidoorn, gele kornoelje, kraakwilg en winterlinde.

Fasering van de werken: voorlopige planning 

Fasering van de werken in twee delen vanaf de zomer 2020

Fase 1: juli en augustus 2020 

Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt het deel van de Brusselsesteenweg (N2) tot en met de aansluiting van de Rennessingel heraangelegd. De werken starten met het rooien van de beplanting op de schuine zijde van het talud en de bomen die aan de rand staan over de volledige lengte van het talud. Nadien wordt het talud aan de kant van de Brusselsesteenweg stapsgewijs afgraven en verstevigd met ankers en spuitbeton. Ook de renovatie van de trapconstructie, een belangrijke toegangsweg naar het Lemmensinstituut, wordt tijdens deze fase mee opgenomen.

Verkeershinder: in deze fase zal de oprit van de N2 naar de R23 tijdens de zomermaanden afgesloten worden voor alle verkeer (ook fietsers en voetgangers) en wordt het verkeer dat naar de ring van Leuven wil, omgeleid via de Brusselsesteenweg en de E314.

 

Fase 2: september tot en met december 2020 

Aansluitend op het werk aan de Brusselsesteenweg wordt er volgens de huidige planning vanaf september tot eind december 2020 ongeveer 4 maanden doorgewerkt aan de Rennessingel ter hoogte van het Lemmensinstituut tot 150 m verder aan de inrit van Campus Gasthuisberg.

Hier wordt op dezelfde manier gewerkt als in de eerste fase: 

De keermuur (talud) wordt meter per meter afgegraven, waarna er ankers ingeboord worden die het wapeningsnet vasthouden. Het geheel wordt verstevigd en afgewerkt met spuitbeton. Dit principe wordt per meter herhaald tot zover nodig is. Voorbeeld afgraving fietspad 

Beneden aan het talud is ruimte voorzien om nieuwe beplanting te laten ontstaan en via klimbegeleiding omhoog te laten groeien. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt dit aansluitend voorzien.

Verkeershinder: In deze fase is de oprit vanuit de Brusselsesteenweg (N2) opnieuw geopend. Tijdens de werken wordt het verkeer op de ring van Leuven behouden onder de vorm van 2x2 versmalde rijstroken via een dwarsing door de middenberm van de buitenring naar de binnenring. Dit betekent dat er in totaal 3 rijstroken op de kant van de binnenring van Leuven liggen. Aan de kant van de werfzone wordt 1 rijstrook behouden, zodat de aannemer ruimte heeft om veilig te werken. Ter hoogte van de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 50/u.

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens fase 2, 4 maanden niet door de werfzone 

Door de technisch complexe werken worden er strenge veiligheidsmaatregelen genomen.
Fietsers die zich op de Leuvense binnen- en buitenring bevinden, worden ter hoogte van de werfzone omgeleid via de Tervuursepoort en de Edouard Remyvest (parallel met kant binnenring). Studenten kunnen via het fietstraject van Gasthuisberg het Lemmensinstituut bereiken. Fietsers die vanuit de richting van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) komen, gebruiken de parallelle straten achter de binnen- en buitenring. Voor de buitenring is dat via de Oude Rondelaan en de Wijnpersstraat en voor de binnenring via de Mechelsevest en de Edouard Remyvest. Fietsers en voetgangers kunnen dan ter hoogte van de Brusselsesteenweg (N2) de oversteek maken naar de Edouard Remyvest om hun route verder te zetten.

Alle omleidingen worden nog afgestemd via de aannemer met de politiedienst van de Stad Leuven. Wanneer een exacte omleiding vastgelegd is, lees je hierover meer op deze webpagina.

Openbaar vervoer in de eerste fase gehinderd aan de oprit Brusselsesteenweg (N2) 

Ter hoogte van de werfzone aan de Rennessingel zelf zijn geen bushaltes aanwezig. De nieuwe bushaltes ter hoogte van de Den Boschsingel aan De Wijnpers worden normaal gezien verder bediend. Tijdens de twee zomermaanden, in de eerste fase van de werken, wordt de oprit van de Brusselsesteenweg met de ring van Leuven (R23) afgesloten. In overleg met De Lijn worden ook de omleidingen voor de bussen die de oprit van de Brusselsesteenweg (N2) gebruiken nog besproken.

1 dag extra proefboringen op 5 februari 2020 

Vorig jaar liet Wegen en Verkeer reeds een aantal sonderingen uitvoeren aan de hoge keermuur die zich langs de Rennessingel bevindt. Om een veilig fietspad aan te kunnen leggen, zullen er immers wijzigingen aan de keermuur moeten gebeuren. De eerste grondstalen werden onderzocht in samenspraak met stabiliteitsexperten om de omgevingsvergunning voor de werken te kunnen opstellen.   

De 12 handmatige boringen zijn momenteel gepland op woensdag 5 februari 2020. Een aannemer voert een 5-tal boringen uit op het fiets- of voetpad van de afrit Brusselsesteenweg (N2) en een 7-tal boringen langsheen de berm van de Rennessingel. Op die manier wordt duidelijk welke grondsoorten er zich in en onder de keermuur bevinden. De aannemer werkt met een mobiele werf en start aan de afrit van de Brusselsesteenweg (N2). Omdat er op dit punt een 5-tal boringen gebeuren, worden fietsers tussen 9u. en 15u. via bakens op de rijweg naar het volgende fietspad langsheen de Rennessingel geleid.