Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is wegbeheerder van zo´n 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden. Wij werken elke dag aan een betere mobiliteit en doen dat samen met verschillende partners.

Missie en visie

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dé toonaangevende, toekomstgerichte wegbeheerder zijn voor alle weggebruikers. We zijn de motor van veilige, betrouwbare en duurzame infrastructuur en verkeersafwikkeling. Verkeersveiligheid komt bij ons steeds op de eerste plaats.

We geven de mobiliteit van morgen vorm door: 

  • oplossingsgericht de krachten en expertise te bundelen met onze partners

  • rekening te houden met risicoanalyses bij het bepalen van prioriteiten

  • duidelijke voorstellen te formuleren naar beleidsmakers en lokale besturen

  • sterk asset management uit te voeren

  • kwaliteit te leveren bij elk nieuw project en bij het beheer van bestaande infrastructuur

  • oog te hebben voor het comfort van elke weggebruiker 

  • in te spelen op innovatie en digitalisering

Onze afdelingen

Territoriale afdelingen

De territoriale wegenafdelingen zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg en de verbetering van wegen en bruggen, evenals voor de aanleg van bepaalde elektromechanische uitrustingen langs de gewestwegen (wegverlichting, verkeerslichten, laag- en hoogspanningsinstallaties, elektronische en inwendige verlichte verkeersborden, …), de uitvoering van het mobiliteitsbeleid en de organisatie van het verkeer. Ze beheren de infrastructuur en leveren adviezen en vergunningen af aan, onder andere, nutsbedrijven.

Horizontale afdelingen

Het agentschap heeft centrale afdelingen die de werking van de territoriale afdelingen ondersteunen, deze zijn Planning en Coördinatie, 'Verkeer, Wegsystemen en Telematica', Wegenbouwkunde en het Vlaams Verkeerscentrum.

Planning, Coördinatie en Ondersteuning

De afdeling Planning, Coördinatie en Ondersteuning vervult de rol van katalysator naar de andere afdelingen en naar externe belanghebbenden toe. Ze staat in voor de opmaak van de tactische en operationele planning, verzorgt het woordvoerderschap van het Agentschap en staat in voor de interne en externe communicatie namens het agentschap en de coördinatie van de communicatie over projecten. De afdeling werkt ook het personeels-, kwaliteits-, preventie & veiligheids-, milieu & natuur en ICT-beleid uit en ondersteunt de territoriale afdelingen bij de opmaak van het investerings- en onderhoudsprogramma en bewaakt de realisatie ervan. De afdeling staat tevens in voor de organisatie van de wegeninspectie en de districtswerking & winterdienst.

Verkeer, Wegsystemen en Telematica

De afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica bereidt het beleid rond verkeersveiligheid en elektrische, elektromechanische en telematica-uitrusting voor. De ontwikkelde expertise en beste praktijken worden verspreid binnen het Agentschap. De afdeling geeft tevens technisch advies aan de territoriale afdelingen rond o.a. het verkeersbeleid, de aanpassing van kruispunten, verkeerslichten, wegverlichting, kunstwerken, kabelnetwerken en verkeersborden.

Wegenbouwkunde

De afdeling Wegenbouwkunde geeft advies over de structuren, materialen en elementen gebruikt in de wegenbouw en voert hier proeven op uit. Ze bestudeert de invloed van het verkeer op de omgeving en de weg, voert metingen uit en stelt de geschikte maatregelen voor. De afdeling Wegenbouwkunde is ISO 17025-geaccrediteerd voor het uitvoeren van laboratoriumproeven en wegmetingen.

Vlaams Verkeerscentrum

Het Vlaams Verkeerscentrum groepeert alle taken met betrekking tot het operationele verkeers- en tunnelbeheer op de Vlaamse hoofdwegen. Als permanentiedienst voor meldingen van storingen, defecten en averijen van technische installaties ondersteunt het Verkeerscentrum ook het technisch management van de wegbeheerder.