Een omleidingsweg voor Adinkerke

Bekijk de infopanelen via deze link

Fileleed op toeristische hoogdagen

Adinkerke is een deelgemeente van de kustgemeente De Panne. Samen tellen ze ongeveer 10.000 inwoners. Dit rustige polderdorp wordt op toeristische hoogdagen echter overspoeld met bezoekers op weg naar de kust of het recreatiedomein Plopsaland, dat zich in Adinkerke bevindt. Er ontstaan regelmatig zulke grote files dat het zelfs aanschuiven is tot op de E40, wat daar tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Maar ook het verkeer in het dorp zelf loopt volledig vast op zulke drukke dagen. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de leefbaarheid van Adinkerke. Ook het tramverkeer ondervindt hinder van die files.

Er dringt zich met andere woorden een structurele oplossing op om die verkeersproblemen aan te pakken en de leefbaarheid en veiligheid in deze kustgemeente te verhogen. Een oplossing die tegelijk duurzaam, kosten-efficiënt en technisch én ruimtelijk haalbaar is.

Het Agentschap Wegen en Verkeer nam, in afwachting van een structurele oplossing, al enkele maatregelen om de situatie te verbeteren. Op de N34 tussen de E40 en de rotonde op de N39 werd een extra rijstrook aangelegd waardoor de filelengte op de afritten van de E40 deels verminderd werd. Op de E40 wordt het verkeer naar Plopsaland en De Panne er al in Veurne afgeleid via een alternatieve route langs het kanaal. Daarbovenop regelt de politie het verkeer op drukke momenten. Deze maatregelen hebben wel effect maar bieden geen structurele oplossing op lange termijn. 

Een oostelijke omleidingsweg als structurele oplossing

In 2004 werd door De Lijn een studie uitgevoerd om maatregelen uit te werken om de doorstroming van de tram op grondgebied De Panne te verbeteren. In deze studie kwam een mogelijke oplossing in de vorm van een omleidingsweg voor het eerst ter sprake. In 2007 werd een doorstromingsstudie voor de N34 voor alle gemotoriseerd verkeer uitgevoerd waaruit eveneens bleek dat een omleidingstracé noodzakelijk is. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten werd een globale studie opgestart voor de omleiding Adinkerke die alle mogelijke tracés voor deze omleiding zowel ruimtelijk als verkeerskundig moest bestuderen. Deze voorstudie werd afgerond in juli 2010. Deze studie schoof een oostelijke omleiding naar voren als beste tracé. Die oostelijke omleiding vertrekt vanaf de op- en afritten met de E40 en sluit aan op de De Pannelaan ongeveer ter hoogte van de ingang van Plopsaland. Maar waar moet die oostelijke omleiding dan precies liggen? Er zijn meerdere alternatieven voor een oostelijk tracé mogelijk, gaande van een minimaal scenario, een tussenscenario en een maximaal scenario. Deze scenario’s werden onderzocht in de plan-MER. Het minimaal scenario kan geen verdere groei van de verkeersdrukte aan. Het tussenscenario kan een zekere groei verwerken maar stoot al redelijk snel op grenzen. Het maximaal scenario kan een grotere groei verwerken maar stoot uiteindelijk ook op grenzen.

Het voorkeursscenario is een geoptimaliseerd tussenscenario:​

Parking Plopsaland is cruciale factor

Voor zowel het tussenscenario als het maximale scenario blijkt een oostelijke omleidingsweg alleen onvoldoende om tot een kwaliteitsvolle oplossing te komen: ook het parkeersysteem van Plopsaland moet op die omleidingsweg afgestemd worden.
De omleidingsweg zal het best functioneren als de parking grotendeels aan de oostzijde zal liggen. 
De wijze waarop het parkeersysteem concreet vorm wordt gegeven (toegang vanop de omleidingsweg naar de parking, ligging toegang parking,…), moet verder onderzocht worden.

Nog te doorlopen procedures

MER-procedure (Milieu Effect Rapportage)

De plan-MER-procedures voor de omleidingsweg en de parking zijn afgerond waaruit een voorkeursscenario resulteerde.
In 2017 werd de project-MER-procedure opgestart. Intussen werden de opmerkingen van alle bevoegde instanties verzameld en verwerkt in het huidig ontwerp. 

GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

Op dit moment is het niet mogelijk om een omleidingsweg te realiseren op basis van de momenteel geldende planologische bestemmingen.

Hiervoor wordt een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt. Deze procedure is lopende en de dienst bevoegd voor omgeving legt de laatste hand aan het ontwerp-GRUP. Pas wanneer de gekozen omleidingsweg is vastgelegd in een GRUP kan er gestart worden met de onteigeningen die nodig zijn voor de realisatie van de omleidingsweg.

Wanneer de onteigeningen rond zijn, kan het Agentschap Wegen en Verkeer de werken aanbesteden en laten uitvoeren.