Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostelijke tangent

Oostelijke tangent

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N70
R42

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan een nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt van R42 met de N70 en de E17. Het project is ook gekend als de oostelijke tangent

Wat houdt het project in?

De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70/R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto’s en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad langs. Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbaar station. 

Waar staan we in de procedure?

GRUP (Gewestelijk uitvoeringsplan) goedgekeurd

Een gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) is noodzakelijk wanneer de bestemming van een gebied aangepast wordt. Dit was het geval binnen het project van de Oostelijke Tangent.
In het GRUP zijn alle opmerkingen, adviezen en bezwaren grondig onderzocht en beoordeeld. Op 13 januari 2017 heeft de Vlaamse Regering het GRUP definitief vastgesteld en op 1 februari 2017 ging het van kracht. Meer info op de website van Ruimte Vlaanderen.

GRUP gedeeltelijk vernietigd 

AWV en de stad werden echter geconfronteerd met een arrest van de Raad van State (8/10/2019) waarbij een gedeeltelijke vernietiging van het GRUP werd uitgesproken, meer bepaald de ontsluiting van Europark-Zuid. Deze uitspraak gebeurde na het indienen van 2 bezwaarschriften bij de Raad van State over het GRUP oostelijke tangent. Naar aanleiding van deze uitspraak en de hoorzitting met de bewoners van de Damstraat op 26 juni 2018 heeft de stad samen met AWV intensief verder gezocht naar een oplossing voor de ontsluiting van het Europark-Zuid. Meer concreet werd de opdracht  gegeven aan studiebureau SBE om een screeningsnota te maken omtrent de ontsluitingsmogelijkheden voor het bedrijventerrein Europark-Zuid als onderdeel van het project Oostelijke Tangent. Er werden 5 scenario’s onderzocht en de voor- en nadelen van de diverse scenario’s werden opgelijst en afgewogen. Dit document kan u hier raadplegen.

Uit de screeningsnota bleek dat enkel de T-aansluiting ter hoogte van de Damstraat verkeerskundig aanvaardbaar was en weerhouden kon worden. Wel werden binnen dit scenario nog 3 varianten voorzien voor wat betreft de interne ontsluiting in het Europark-Zuid. Het is op deze drie varianten van de ontsluiting dat er nu een Milieu-effectenonderzoek zal uitgevoerd worden.

MER-rapport voor aansluiting Damstraat

De drie varianten verschillen in waar de interne wegenis achter de aansluiting wordt aangelegd. In de ene variant trekt men de interne wegenis door deels achter de Damstraat, in het andere geval volledig achter de Damstraat en ten slotte gaat men de wegenis aanleggen tussen een aantal bedrijven door.

variante 1: aantakking loopt door tot aan westelijke tak Europark zuid

De aantakking realiseren we ten zuiden van Don bosco, in de vorm van een lichtengeregeld T-kruispunt met een conflictvrije regeling.  Vanaf de T loopt de aantakking westwaarts ten zuiden van de bedrijven Don Bosco, Het Metaal en Waesland.  De bestaande meest westelijke tak van Europark Zuid trekken we door naar het zuiden tot beide takken ongeveer loodrecht op elkaar aantakken.

Het plan voor deze aantakking vind je hier.

variante 2: aantakking loopt door tot net voorbij 'Waesland'

De aantakking realiseren we ten zuiden van Don bosco, in de vorm van een lichtengeregeld T-kruispunt met een conflictvrije regeling.  Vanaf de T loopt de aantakking westwaarts ten zuiden van de bedrijven Don Bosco, Het Metaal en Waesland. Net voorbij het 'Waesland' draait de weg noordwaarts.

Het plan voor deze aantakking vind je hier.

variante 3: aantakking draait af net voorbij 'Don Bosco'

De aantakking realiseren we ten zuiden van Don bosco, in de vorm van een lichtengeregeld T-kruispunt met een conflictvrije regeling.  Vanaf de T loopt de weg kort westwaarts om dan tussen de bedrijven Don Bosco en Het metaal noordwaarts verder te lopen tot aan de bestaande wegenis.

Het plan voor deze aantakking vind je hier.

Deze drie varianten zullen nu het onderwerp uitmaken van een onafhankelijk milieu-effectenonderzoek, een zogenaamd MER-onderzoek. Een milieueffectenrapport onderzoekt de mogelijke effecten van een project op mens en milieu én onderzoekt milderende maatregelen om effecten weg te nemen. Milderende maatregelen kunnen zijn: de aanpassing van het traject, voorzien van geluidsmuren, … Deze aanpak biedt ook het voordeel dat er inspraak mogelijk is van alle betrokken stakeholders. We staan aan de start van dat MER-onderzoek. De eerste stap is een zogenaamde ‘aanmelding’ bij het team-MER van de Vlaamse Overheid om de methodologie en de onderzoeksdomeinen voor te stellen. In het kader van die aanmelding mogen burgers al een eerste keer input leveren rond onderzoeksmethodologie (wat onderzoeken, hoe onderzoeken).

Verwervingen

Voor het geheel van het project lopen ondertussen de grondverwervingen verder. Ondertussen is het onteigeningsproces gevorderd.  Ongeveer 2/3de van de onteigeningen is afgerond. Op 25 mei heeft de minister van Mobiliteit en Openbare Werken een definitief Onteigeningsbesluit vastgesteld waarmee de procedure tot gerechtelijke onteigeningen kan opgestart worden voor die percelen waar een regeling in der minnen niet mogelijk bleek. Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 25 mei 2022 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd. Meer informatie vind je hier

Timing

Van zodra er zicht is op het afronden van alle onteigeningen, kunnen we een concrete datum voor de start van de werken inplannen. 

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
09 / 276 26 00

Contactformulier