Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Kapelsesteenweg in Brasschaat/Ekeren

Herinrichting Kapelsesteenweg in Brasschaat/Ekeren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

N11

Het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin schakelen een onafhankelijk studiebureau in voor de herinrichting van de Kapelsesteenweg (N11) in Brasschaat/Ekeren. Dat studiebureau zal een ontwerpplan maken voor een nieuwe, gescheiden riolering en een volledige renovatie van de weg. 

Wat en waarom?

Situering projectzone

De projectzone omvat de Kapelsesteenweg vanaf de grens met Kapellen (vanaf het kruispunt Maria-Theresialei/Floris Verbraekenlei) richting de E19 tot ongeveer huisnummers 80/177.

Situeringsplan N11 Brasschaat-Ekeren

Nieuwe riolering

De riolering in de Kapelsesteenweg is verouderd. Op sommige plaatsen, onder andere aan de kerk van Donk, zorgt dit soms voor wateroverlast. Daarnaast zijn nog niet alle huizen langs de N11 aangesloten op het rioleringsnet, waardoor het afvalwater momenteel nog via lozingspunten in de Fortuinbeek terechtkomt.

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de Kapelsesteenweg, wat betekent dat het afvalwater en het regenwater apart zal worden opgevangen. We proberen het regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk ter plaatse te laten infiltreren. Het overtollige regenwater dat niet kan infiltreren, leiden we aan op het Schoon Schijn, de Donkse Beek of de Oudelandse Beek. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie.

Herinrichting van gevel tot gevel

Na de aanleg van de nieuwe riolering, zal ook de wegopbouw van gevel tot gevel helemaal onder handen genomen worden. Hierbij zijn zowel de voet- en fietspaden, de parkeerstroken als de rijweg inbegrepen. De volledige weg wordt na de rioleringswerken opnieuw opgebouwd, vanaf de fundering tot en met de nieuwe wegverhardingen.

Lees meer over het ontwerp onder Toekomstbeeld.

Timing

Naar een definitief ontwerpplan in vier fasen

Aan het studiebureau is gevraagd een ontwerpplan op te maken voor een grondige vernieuwing, zodat de riolering voldoet aan de meest recente (milieu)normen en de afwatering van het regenwater naar de waterlopen weer vlot kan verlopen. Bij het ontwerp van de nieuwe weg houden we rekening met alle weggebruikers, zodat iedereen (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) een veilige en comfortabele doorgang heeft op de Kapelsesteenweg.

De studie voor de riolering en nieuwe weginrichting verloopt in een aantal stappen. In de eerste fase verzamelen de experten alle bestaande gegevens en brengen de huidige situatie in kaart. Deze fase eindigt met de opmaak en goedkeuring van een startnota. Op basis van deze startnota maakt het studiebureau in de tweede en derde fase een voorontwerp en definitief ontwerp voor de nieuwe riolering en wegenis. In de vierde en laatste fase wordt tot slot een grondverwervingsdossier opgesteld, omdat voor de herinrichting van de weg mogelijk de rooilijn zal moeten wijzigen.

Communicatie

Blijf op de hoogte

Tijdens de procedure bieden we ook de mogelijkheid aan omwonenden en ondernemers om hun inbreng te geven rond de plannen. In de zomer van 2020 deden we al een eerste verkennende bevraging om de noden en behoeftes van de lokale handelaars en ondernemers in kaart te brengen, zodat we hier maximaal rekening mee kunnen houden in het toekomstig ontwerp. De verkregen info wordt nu geanalyseerd en nemen we mee in de opmaak van de startnota. Ook tijdens de volgende fases van de studie zullen ondernemers en ook bewoners nog hun inbreng kunnen geven.  

Eens de startnota is opgemaakt, kunnen we de eerste ontwerpen voorstellen en kan u hierop reageren en uw input geven. Op basis van onder meer deze reacties wordt een voorlopig ontwerp uitgetekend. Met dit voorlopig ontwerp zullen we opnieuw een informatiemoment organiseren. Daarna wordt dit afgewerkt tot een definitief ontwerp. Aan de hand hiervan wordt in kaart gebracht welke grondverwervingen nodig zijn. In het kader van het grondverwervingsproces zullen we persoonlijk contact opnemen met de betrokken eigenaars. Tot slot zal u ook bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning de mogelijkheid krijgen om eventuele bezwaren in te dienen.