Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Kapelsesteenweg in Brasschaat/Ekeren

Herinrichting Kapelsesteenweg in Brasschaat/Ekeren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

N11

Het Agentschap Wegen en Verkeer schakelt een onafhankelijk studiebureau in voor de herinrichting van de Kapelsesteenweg (N11) in Brasschaat/Ekeren. Dat studiebureau zal een ontwerpplan maken voor een nieuwe, gescheiden riolering en een volledige renovatie van de weg. Het project is een samenwerking tussen AWV, Aquafin, Pidpa, de stad Antwerpen en de gemeente Brasschaat.

Wat en waarom?

Situering projectzone

De projectzone omvat de Kapelsesteenweg vanaf de grens met Kapellen (vanaf het kruispunt Maria-Theresialei/Floris Verbraekenlei) richting de E19 tot ongeveer De Witte Merel (huisnummers 80/165). Het gaat over een afstand van 2,8 kilometer.

Situeringsplan N11 Brasschaat-Ekeren

Nieuwe riolering

De riolering in de Kapelsesteenweg is verouderd. Op sommige plaatsen, onder andere aan de kerk van Donk, zorgt dit soms voor wateroverlast. Daarnaast zijn nog niet alle huizen langs de N11 aangesloten op het rioleringsnet, waardoor het afvalwater momenteel nog via lozingspunten in de Fortuinbeek terechtkomt.

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de Kapelsesteenweg, wat betekent dat het afvalwater en het regenwater apart zal worden opgevangen. We proberen het regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk ter plaatse te laten infiltreren. Het overtollige regenwater dat niet kan infiltreren, leiden we aan op het Schoon Schijn, de Donkse Beek of de Oudelandse Beek. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie.

Herinrichting van gevel tot gevel

Na de aanleg van de nieuwe riolering, zal ook de wegopbouw van gevel tot gevel helemaal onder handen genomen worden. Hierbij zijn zowel de voet- en fietspaden, de parkeerstroken als de rijweg inbegrepen. De volledige weg wordt na de rioleringswerken opnieuw opgebouwd, vanaf de fundering tot en met de nieuwe wegverhardingen.

Lees meer over het ontwerp onder Toekomstbeeld.

Timing

Startnota goedgekeurd, definitief ontwerp in opmaak

Aan het studiebureau is gevraagd een ontwerpplan op te maken voor een grondige vernieuwing, zodat de riolering voldoet aan de meest recente (milieu)normen en de afwatering van het regenwater naar de waterlopen weer vlot kan verlopen. Bij het ontwerp van de nieuwe weg houden we rekening met alle weggebruikers, zodat iedereen (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) een veilige en comfortabele doorgang heeft op de Kapelsesteenweg.

De studie voor de riolering en nieuwe weginrichting verloopt in een aantal stappen. In de eerste fase verzamelden de experten alle bestaande gegevens en brachten de huidige situatie in kaart. Deze fase eindigde met de opmaak en goedkeuring (sept. 2021) van een startnota.

In een volgende fase werkt het studiebureau de conceptplannen verder uit tot een projectnota en een voorontwerp. Eenmaal het voorontwerp is goedgekeurd zal het definitieve ontwerp worden opgemaakt. Omdat voor de herinrichting van de weg mogelijk de rooilijn zal moeten wijzigen, zal er ook een grondverwervingsdossier worden opgemaakt.

De projectnota en het definitief ontwerp ronden we ten vroegste na de zomer van 2022 af. Wanneer de werken dan effectief starten is nog niet bekend, maar het is dus zeker nog niet voor morgen. Van zodra we meer informatie hebben over de effectieve uitvoering van de werken, houden we u op de hoogte.

Communicatie

Blijf op de hoogte

Tijdens de procedure bieden we ook de mogelijkheid aan omwonenden en ondernemers om hun inbreng te geven rond de plannen. In de zomer van 2020 deden we al een eerste verkennende bevraging om de noden en behoeftes van de lokale handelaars en ondernemers in kaart te brengen, zodat we hier maximaal rekening mee kunnen houden in het toekomstig ontwerp. De verkregen info is meegenomen in de opmaak van de startnota. 

Nadat de startnota is goedgekeurd, stelden we de conceptplannen in het najaar van 2021 voor aan een aantal groepen van direct betrokkenen, zoals de ondernemers langs de Kapelsesteenweg en de eigenaars bij wie een grondverwerving nodig is. Input uit deze stakeholdersessies neemt het studiebureau mee in overweging bij de verdere uitwerking van de plannen tot een definitief ontwerp. Communicatie naar het grote publiek volgt aansluitend.

Ook bij de verdere uitwerking van de ontwerpplannen zullen we uiteraard nog communiceren, onder andere als er een definitief ontwerp is, als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd en in aanloop naar de start van de werken.

Vragen of opmerkingen?

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen
Telefoon
0468 03 53 84
E-mail