Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Kapelsesteenweg in Brasschaat/Ekeren

Herinrichting Kapelsesteenweg in Brasschaat/Ekeren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

N11

Het Agentschap Wegen en Verkeer schakelde een onafhankelijk studiebureau in voor de herinrichting van de Kapelsesteenweg (N11) in Brasschaat/Ekeren. Dat studiebureau maakte een ontwerpplan voor een nieuwe, gescheiden riolering en een volledige renovatie van de weg. Het project is een samenwerking tussen AWV, water-link i.s.m. Aquafin, Pidpa, de stad Antwerpen en de gemeente Brasschaat.

Wat en waarom?

Situering projectzone

De projectzone omvat de Kapelsesteenweg vanaf de grens met Kapellen (vanaf het kruispunt Maria-Theresialei/Floris Verbraekenlei) richting de E19 tot ongeveer huisnummer 177 (tegenover STG/Schrauwen). Het gaat over een afstand van 2,8 kilometer.

Situeringsplan N11 Brasschaat-Ekeren

Nieuwe riolering

De riolering in de Kapelsesteenweg is verouderd. Op sommige plaatsen, onder andere aan de kerk van Donk, zorgt dit soms voor wateroverlast. Daarnaast zijn nog niet alle huizen langs de N11 aangesloten op het rioleringsnet, waardoor het afvalwater momenteel nog via lozingspunten in de Fortuinbeek terechtkomt.

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de Kapelsesteenweg, wat betekent dat het afvalwater en het regenwater apart zal worden opgevangen. We proberen het regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk ter plaatse te laten infiltreren. Het overtollige regenwater dat niet kan infiltreren, leiden we aan op het Schoon Schijn, de Donkse Beek of de Oudelandse Beek. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie.

Herinrichting van gevel tot gevel

Na de aanleg van de nieuwe riolering, zal ook de wegopbouw van gevel tot gevel helemaal onder handen genomen worden. Hierbij zijn zowel de voet- en fietspaden, de parkeerstroken als de rijweg inbegrepen. De volledige weg wordt na de rioleringswerken opnieuw opgebouwd, vanaf de fundering tot en met de nieuwe wegverhardingen.

Lees meer over het ontwerp onder Toekomstbeeld.

Timing

Ontwerpplannen en opstart grondverwervingen

Het studiebureau maakte een ontwerpplan op voor een grondige vernieuwing, zodat de riolering voldoet aan de meest recente (milieu)normen en de afwatering van het regenwater naar de waterlopen weer vlot kan verlopen. Bij het ontwerp van de nieuwe weg hielden we rekening met alle weggebruikers, zodat iedereen (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) een veilige en comfortabele doorgang heeft op de Kapelsesteenweg.

De studie voor de riolering en nieuwe weginrichting verliep in een aantal stappen. In de eerste fase verzamelden de experten alle bestaande gegevens en brachten ze de huidige situatie in kaart. Deze fase eindigde met de opmaak en goedkeuring (sept. 2021) van een startnota. In een volgende fase werkte het studiebureau de conceptplannen verder uit tot een projectnota en een voorontwerp.

Om voldoende ruimte te kunnen voorzien voor zowel voetgangers als fietsers en de nodige parkeerplaatsen aan te leggen, moet de rooilijn wijzigen. De rooilijn is de grens tussen privé en openbaar domein. Het Vlaams Gewest moet dus privé-eigendom verwerven en tracht dat steeds in dialoog met de eigenaar(s) te doen. Het studiebureau maakte hiervoor onteigeningsplannen op, die deel uitmaken van het grondverwervingsdossier.

De verdere projectplanning ziet er dan als volgt uit:

  • Opstart onderhandelingen voor grondverwervingen: vanaf het voorjaar 2024
  • Finaliseren uitvoeringsplannen en aanvraag van een omgevingsvergunning: in de loop van 2024/2025
  • Start nutswerken en aansluitend wegenwerken: ten vroegste eind 2025/in de loop van 2026

De werken zullen in totaal ongeveer 2,5 jaar duren. Zodra een volgende fase van de projectplanning start, houden we u op de hoogte.

Communicatie

Blijf op de hoogte

Tijdens de procedure boden we ook de mogelijkheid aan omwonenden en ondernemers om hun inbreng te geven rond de plannen. In de zomer van 2020 deden we een eerste verkennende bevraging om de noden en behoeftes van de lokale handelaars en ondernemers in kaart te brengen, zodat we hier maximaal rekening mee kunnen houden in het toekomstig ontwerp. De verkregen info is meegenomen in de opmaak van de startnota. 

Nadat de startnota is goedgekeurd, stelden we de conceptplannen in het najaar van 2021 voor aan een aantal groepen van direct betrokkenen, zoals de ondernemers langs de Kapelsesteenweg en de eigenaars bij wie een grondverwerving nodig is. Input uit deze stakeholdersessies nam het studiebureau mee in overweging bij de verdere uitwerking van de plannen tot uiteindelijk de uitvoeringsplannen.

Ook bij de verdere uitwerking zullen we uiteraard nog communiceren, onder andere als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd en in aanloop naar de start van de werken.

Vragen of opmerkingen?