Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Kapelsesteenweg in Brasschaat/Ekeren

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

In Studie

Provincie

Weg

N11

Doelstelling en uitgangspunten van het project

 

Het studiebureau onderzoekt de best mogelijke inrichting van de nieuwe bovenbouw. Het doel is een vlottere, veilige en groene doortocht te realiseren. Daarbij houden we rekening met een aantal uitgangspunten:

  • Voor het wegverkeer – auto’s en vrachtwagens – gaan we uit van een maximum snelheid van 50km/u in de volledige projectzone. In de schoolomgeving blijft een dynamische zone 30. Het straatbeeld zal dit snelheidsregime moeten ondersteunen en mee afdwingen.
  • Het wegverkeer krijgt één rijstrook in elke richting. Aan de kruispunten zullen voorsorteerstroken voorzien worden, zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert. Verkeerslichten zullen maximaal conflictvrij zijn.
  • Aan weerszijden van de weg komt een enkelrichtingsfietspad van minimaal 2m breed. Waar er voldoende ruimte is, zullen de nieuwe fietspaden vrijliggend zijn. Om bijkomende oversteekbewegingen te vermijden, voorzien we op twee locaties een beperkt dubbelrichtingsfietspad.
  • Binnen het kerngebied voorzien we brede voetpaden van minimaal 1,5m breed, buiten het kerngebied komen enkel voetpaden waar dit noodzakelijk is.
  • De bussen van De Lijn zullen halteren op de rijweg (uitgezonderd aan de Donksesteenweg). De bestaande bushaltes aan de Beekstraat en Frilinglei zullen verdwijnen. De halte aan de Sint-Antoniuslei verschuift naar de Molenweg.
  • Om een aangenaam straatbeeld te creëren, voorzien we zoveel mogelijk groen in het ontwerp, d.m.v. grasbermen, bomen, doorgroeitegels aan private opritten (in bermen)
  • Voor het parkeren doen we in september 2021 een nieuwe parkeerstudie om de parkeerdruk en -noden in kaart te brengen. Enkel daar waar een noodzaak is, zullen parkeerplaatsen komen.

Projectzone in 3 deelgebieden

Zone projectgrens (kant Merksem) tot aan Oude Baan

In deze zone komen vrijliggende fietspaden. Aan de kant van Brasschaat komt er tussen de rijweg en het fietspad een parkeerstrook en een brede groenzone. Aan de Ekerse zijde is een strook van 2 meter tussen rijweg en fietspad. Deze wordt ingevuld met parkeerplaatsen of groenzone. Aan deze zijde van de weg komt naast het fietspad ook een breed voetpad.

De bestaande ventweg blijft behouden, maar zal na de heraanleg enkel te bereiken zijn vanaf de Reintjesbeek. De groenzone tussen de ventweg en de hoofdweg blijft maximaal behouden. In deze zone wordt een buffergracht voor het regenwater voorzien.

dwarsprofiel zone Oude Baan tot projectgrens

Schematische weergave van de nieuwe wegopbouw tussen Oude Baan en De Witte Merel.

Kerngebied tussen Oude Baan en kruispunt Bist-De Caterslei

In het kerngebied komt aan beide zijden van de weg een voetpad van minstens 1m50 breed en een enkelrichtingsfietspad van 2m breed. Er is niet genoeg ruimte om het nieuwe fietspad aan beide zijden van de weg vrijliggend te voorzien. Op de meeste plaatsen is er wel ruimte om aan één zijde van de weg een parkeerstrook tussen het fietspad en de rijweg te leggen. Tussen Bisschoppenhoflei en De Caterslei komt die aan de zijde van Brasschaat, tussen Donksesteenweg en Bisschoppenhoflei aan de zijde van Ekeren. Aan de andere zijde van de weg komt dan een aanliggend, verhoogd fietspad.

N11 Brasschaat_dwarsprofiel Bist-Oude Baan

Schematische weergave van de nieuwe wegopbouw tussen Bist en Oude Baan.

Zone van kruispunt Bist-De Caterslei tot aan gemeentegrens Kapellen

In deze zone komen opnieuw vrijliggende fietspaden van 2m breed, gescheiden van de rijweg. Zowel aan Ekerse als Brasschaatse zijde is een strook van 2 meter tussen rijweg en fietspad. Deze wordt ingevuld met parkeerplaatsen of groenzone. Naast het fietspad komt waar mogelijk ook een voetpad van minstens 1m50.

N11 Brasschaat_dwarprofiel zone 3

Schematische weergave van de nieuwe wegopbouw tussen Bist en de gemeentegrens met Kapellen.

Kruispunten onder de loep 

In het projectgebied takken meer dan 20 zijstraten aan op de Kapelsesteenweg. Dat resulteert in 9 volwaardige kruispunten en 12 T-kruispunten, en dit op amper 3 kilometer.

Verkeerscirculatie in de zijstraten

Samen met het ontwerp van de N11 bekijken we ook de verkeerscirculatie in de aanliggende zijstraten. In samenspraak met de gemeenten en op basis van verkeerstellingen en -studies maken we een nieuw circulatieplan op. Daardoor kan het zijn dat bepaalde straten in de toekomst bv. enkelrichtingsstraten worden, dat de rijrichting er wordt omgedraaid of dat een zijstraat geknipt wordt.

Principeontwerp fietspad aan zijstraat

De fietspaden zullen doorlopen aan de kruispunten, waardoor fietsers langs de Kapelsesteenweg voorrang hebben op het verkeer uit de zijstraten (uitgezonderd aan de lichtengeregelde kruispunten). Ter hoogte van de zijstraten buigt het fietspad naar de rijweg toe en voorzien we een verhoogd verkeersplateau, voor een betere zichtbaarheid. 

Principeontwerp aan zijstraatmet uitbuiging fietspad en verhoogde uitrijconstructie

Schematische weergave van de aansluiting van een zijstraat.

Veilige en comfortabele bushaltes met verhoogd perron

De plannen worden ook afgetoetst met De Lijn. De bussen van De Lijn zullen halteren op de rijweg (uitgezonderd aan de Donksesteenweg). De buhsaltes krijgen een verhoogd busperron. Hierdoor kunnen reizigers in alle comfort in- en uitstappen en wordt de bushalte een stuk toegankelijker voor rolstoelgebruikers. Het fietspad loopt achter de busperrons door, zodat fietsers en in- en uitstappende reizigers niet in conflict komen.

Principeontwerp bushalte met halteren op de rijbaan

Principeontwerp bushalte met halteren op de rijbaan

De bestaande bushaltes aan de Beekstraat verdwijnen. De haltes aan de Sint-Antoniuslei en Frilinglei worden samengevoegd tot één nieuwe halte ter hoogte van de Molenweg.

N11 Brasschaat_overzicht bushaltes