Aanleg fietspaden langs Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat (N272) in Galmaarden, Gooik en Herne

Wegen en Verkeer zal over enkele jaren fietspaden aanleggen langs de gewestweg N272. Het gaat meerbepaald over het stuk van de gewestweg tussen de Edingsesteenweg (N285) en de dorpskern van Tollembeek, een stuk van in totaal 8,5 km lang.

• Ook de rijweg van de gewestweg krijgt tijdens de werken een structureel onderhoud.  
• Het kruispunt met de Edingsesteenweg (N285) wordt vernieuwd.
• Infrax en Aquafin maken van het project gebruik om een gescheiden
rioleringsstelsel aan te leggen

Zie onderaan deze pagina voor meer uitleg over de onteigeningen die momenteel voorbereid worden. Omdat er nog veel stappen moeten ondernomen worden voor de betreffende gronden verworven kunnen worden, is het vandaag moeilijk om een inschatting te maken van wanneer de werken zullen starten. Zodra er meer informatie is hierover, zullen we dat melden op deze webpagina.  

Wil u na het lezen van deze pagina graag meer informatie? Hier vindt u pancartes die getoond werden op een infoavond in 2015. 

(beeld SWECO)

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne werken momenteel de herinrichting van de Langestraat (N272) uit tussen de Edingsesteenweg (N285) en het centrum van Tollembeek. Dit project, met focus op de aanleg van verhoogde fietspaden, moet de Langestraat veiliger maken en de zachte weggebruikers beter beschermen.

Rioolbeheerders Infrax en Aquafin maken van het project gebruik om in de Langestraat, Hollandstraat en Goteringenstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.
 

Waarom wordt het project uitgevoerd?

De Langestraat is vandaag onvoldoende veilig en oncomfortabel voor het verkeer en voor fietsers in het bijzonder. De weinige bebouwing en de lange rechte stukken maken dat er vaak te snel wordt gereden.

De Langestraat beschikt in haar huidige situatie niet over fietspaden, waardoor fietsers gemengd met het autoverkeer moeten rijden. Dit maakt de weg nog onveiliger voor fietsers. Omdat de Langestraat in de regio een belangrijke verbindingsweg is tussen de diverse dorpskernen wordt deze weg veiliger en comfortabeler gemaakt.

De verbetering van de Langestraat kadert bovendien binnen de mobiliteitsplannen van de drie betrokken gemeenten en is een volgende stap in de verdere uitbouw van deze gewestweg. Dankzij deze investering kan de Langestraat bovendien opgenomen worden in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk van Vlaanderen.

Wat houden de werken in ?

Wegen en Verkeer voerde een studie uit naar de best mogelijke wijze voor de aanleg van de fietspaden. De studie schuift de aanleg van fietspaden aan beide zijden van de rijweg naar voor. Binnen de zone 70 worden de fietspaden afgescheiden van het verkeer door een lage groenvoorziening aangelegd. Binnen de zone 50 worden de fietspaden naast de rijweg aangelegd.

Naast de aanleg van de fietspaden wordt de Langestraat ook veiliger gemaakt door de aanplanting van bomenrijen, de plaatsing van middenbermen en de aanleg van veiligheidsstroken, bushavens en vrachtwagenparkings. Bovendien wordt ook het kruispunt met de Edingsesteenweg (N285) vernieuwd.

Rioolbeheerders Infrax en Aquafin maken van het project gebruik om in de Langestraat, Hollandstraat en Goteringenstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Dit is beter voor het milieu en de leefomgeving. Hierbij moeten ook afkoppelingen op private terreinen gebeuren.

Onteigeningen maken project mogelijk

Om de nieuwe fietspaden langs de Langestraat te kunnen aanleggen, moet Wegen en Verkeer onteigeningen uitvoeren. De gronden die moeten onteigend worden, zijn vooral landbouwgronden en voortuinen van particuliere eigendommen.

Wat zijn de volgende stappen die ondernomen moeten worden om de onteigeningen effectief uit te voeren?  

  • afwerken onteigeningsplannen 
  • opmaak raming 
  • goedkeuring Ministerieel Besluit 
  • vastleggen budgetten en definitieve goedkeuring onteigeningsplannen 
  • officiële kennisgeving van onteigening (brief op de bus) 
  • onderhandelingen met Afdeling Vastgoedtransacties ("Vastgoedcommissaris") van Vlaamse overheid 
  • "verlijden" van de akten, ook door de Afdeling Vastgoedtransacties 

Wegen en Verkeer zal de betrokken eigenaars uitnodigen voor een infomoment waarop ze de plannen zullen kunnen inkijken en informatie zullen krijgen over de onteigeningsprocedures, zodra er meer duidelijkheid is over het verloop van de onteigeningsprocedures. Zolang de onteigeningsplannen nog niet definitief zijn, kunnen we niet met zekerheid zeggen welke percelen (deels) onteigend zullen worden. We weten vandaag ook niet wanneer de volgende stappen in het proces (van opmaak raming t.e.m. verlijden van akten) zullen genomen worden, aangezien die timing afhankelijk is van beleidsbeslissingen. Ondertussen hoeven de eigenaars in kwestie niets te ondernemen om de onteigeningsprocedure op te starten. De Afdeling Vastgoedtransacties kan pas de onderhandelingen opstarten als het Ministerieel Besluit is goedgekeurd en de budgetten zijn vastgelegd. Zij zullen pas contact opnemen met de eigenaars als die stappen genomen zijn.