Herinrichting gewestweg N2 tussen Leuven en Tielt-Winge: ontwerpstudie

Op deze pagina lees je meer over de ontwerpstudie van de N2 die in het voorjaar van 2019 kan starten. Omdat de herinrichting van de N2 Leuven - Tielt-Winge zich nog maar in het stadium van een ontwerpstudie bevindt, zal AWV in tussentijd vrijliggende busbanen en veilige fietspaden aanleggen in Lubbeek en Tielt-Winge.  Het wegdek zelf krijgt lokaal ook een onderhoudsbeurt. Ook op de gewestweg N2 (Staatsbaan / Leuvensesteenweg), in Lubbeek en Tielt-Winge, zal AWV in  2019 een nieuwe trajectcontrole installeren over een kleine 5 kilometer.

De bevolkingsgroei voor Vlaams-Brabant stijgt jaarlijks (zie grijs kader hieronder) en de ruime regio rond Leuven heeft baat bij de uitbouw van betere busverbindingen (HOV - Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en snelle fietsverbindingen. In de praktijk wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meer mensen op de fiets of op de bus krijgen en de auto thuis of aan het station geparkeerd. 

Ontwerpstudie van de herinrichting N2 Diestsesteenweg tussen Leuven en Tielt-Winge

De studie onderzoekt het traject tussen Leuven (Kop van Kessel-Lo) en Tielt-Winge (Stelplaats De Lijn). In een volgende fase kan het traject van aan de stelplaats De Lijn in Tielt-Winge tot aan Diest onder de loep genomen worden.

Globale cijfers uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: Vlaams-Brabant en de ruime regio rond Leuven staan voor grote demografische en economische uitdagingen, wat onlosmakelijk verbonden is met de groeiende mobiliteitsproblemen waarmee de regio nu al kampt. Het Federaal Planbureau voorspelt voor de Leuvense regio 12% meer inwoners tegen 2030 (minimum scenario). Dit betekent dat de regio afstevent op een toename van 15% tot 30% extra wegverkeer tegen 2030. Om het wegverkeer te stabiliseren op het huidige niveau zouden de verplaatsingen met openbaar vervoer of fiets moeten verdubbelen (en een daling van het wegverkeer met 20%). (Bron: https://rsv.ruimtevlaanderen.be)

Wat onderzoekt het studiebureau?

De N2 wordt onderzocht op een volledige herinrichting voor alle weggebruikers, met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker en het openbaar vervoer. Het studiebureau, dat in het voorjaar van 2019 aangesteld wordt, doet een ontwerpstudie met het oog op een complete herinrichting.

Aan de hand van andere verkeerstellingen en visuele waarnemingen wordt er eerst in overleg met ervaringsdeskundigen van de politie en de gemeente een overzicht van de huidige verkeerssituatie geschetst. Zij maken deze grondige analyse door het antwoord te vinden op een aantal vragen. Hoe gebruiken de mensen vandaag het openbaar vervoer? Hoe zit het met de knelpunten van de N2 vandaag, zoals file-opbouw en parkeergelegenheid?

Het studiebureau zal vervolgens voorstellen doen voor een herinrichting in de vorm van verschillende concepten en voorontwerpen. Naast de analyse van de huidige verkeerssituatie worden bestaande studies en mobiliteitsplannen ook meegenomen. In die periode gebeuren er ook nieuwe verkeerstellingen, zodat de meest recente verkeerssituatie van de N2 juist wordt ingeschat.

Verschillende concepten met vaste principes

Een aantal vaste principes zullen in de verschillende concepten terug te vinden zijn.

Zo gebeurt de verdeling van de ruimte volgens het “STOP-principe”: eerst de voetgangers, dan de fietsers, de gebruikers van het openbaar vervoer en pas in laatste instantie de auto.

De aanleg van de nieuwe infrastructuur kadert binnen het principe van “Hoogwaardig Openbaar vervoer”. Bussen kunnen daardoor in de toekomst zo vlot mogelijk, met behulp van slimme verkeerslichten en waar dat nodig is over een eigen bedding rijden.

Ook bestudeert de provincie Vlaams-Brabant momenteel verschillende tracés voor een fietssnelweg in de buurt van de gewestweg N2. Als er beslist wordt om een stuk van dat tracé langs de N2 zelf aan te leggen, zal dat element ook opgenomen worden in het studiewerk.

Na de studie?

Alle voorontwerpen zullen in de loop van het proces voorgelegd worden aan de betrokken gemeentebesturen, De Lijn en andere belanghebbenden. Zodra er een consensus over is, wordt de studieopdracht beëindigd. Daarna worden er meer gedetailleerde ontwerpen uitgewerkt en opnieuw voorgelegd aan de adviesraden. Na goedkeuring en keuze van een definitief gedetailleerd ontwerp en inplanning van het budget kan er pas een aanbesteding gebeuren.