Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

E313

Waarom wordt er geen fluisterasfalt geplaatst?
Zogenaamd ‘fluisterasfalt’ of zeer open asfalt (ZOA), zoals bijvoorbeeld in Nederland wordt toegepast, gebruiken we tot nu toe niet in Vlaanderen. Wel wordt er steeds vaker asfalt met een geluidsarme toplaag (AGT) gebruikt. Dat wordt best toegepast wanneer de volledige opbouw van de snelweg uit asfalt bestaat. 

Wegens de zware belasting is destijd echter geopteerd om de E313 aan te leggen in doorlopend gewapend beton (DGB). 

Stel dat je hier bovenop nog eens AGT op wil toepassen, dan dien je al snel een laag van minimaal 7 cm aan te brengen bovenop het bestaande betonnen wegdek. Die extra dikte levert dan heel wat problemen op, bijvoorbeeld voor de vrije hoogte onder de bruggen, bij slokkers en watergreppels, bij vangrails,... 

De overgang tussen asfalt en beton dient bovendien drempelloos te gebeuren, waardoor de beton ingefreesd dient te worden. Dit vormt een zwakke plek in de DGB verharding.

Daarnaast is de Next Generation Concrete Surface (NGCS) ook nog eens duurzamer dan AGT. Dit zowel op het vlak van het effect van geluidsreductie, als op het vlak van slijtage door de belasting van het verkeer. 

AGT heeft immers een initiële geluidsreductie van 6 dB(A), maar dit effect neemt jaarlijks af. We verwachten dat deze laag na 8 jaar vervangen dient te worden.

De geluidsreductie van NGCS bedraagt 4 dB(A) bij aanleg en stabiliseert naar 2 dB(A) na twee jaar. Nadien blijft de geluidsreductie dus stabiel. Dezelfde techniek werd toegepast op de Antwerpse Ring in 2021, ook daar zijn al controlemetingen gebeurd. De effecten die gekend zijn uit een proefproject op de N44 in Maldegem werden in Antwerpen eveneens bevestigd. We verwachten dus dezelfde resultaten op dit traject. 

Waarom wordt de nieuwe techniek NGCS niet over de volledige strook toegepast?
Er is grondig bekeken waar dit het meest efficiënt kan worden ingezet. Zo wordt er bijvoorbeeld mee rekening gehouden of er voldoende woningen binnen 100m van de rand van de E313 gelegen zijn op korte afstand van elkaar én waar een voldoende hoog geluidsniveau wordt geregistreerd (zogenaamde woningclusters). 

Op deze zone van 8 kilometer ligt er beton. We maken dus gebruik van de bestaande betonstructuur die nog in goede staat is om daar verbeteringen op aan te brengen. De keuze destijds voor beton was omwille van stabiliteitsredenen. Het is namelijk een belangrijke transportas waar veel zwaar verkeer over rijdt.

NGCS wordt in de betrokken zones voorzien over de volledige breedte van de snelweg heen. Ook de op- en afritten in beton krijgen dus een geluidsreducerend wegdek. Dit is noodzakelijk om het gewenste effect effectief te bekomen.

Meer info over NGCS en de zones waar dit wordt geplaatst vindt u op deze pagina (onderaan bij geluidsmetingen en geluidsimpact).

Kunnen de geplaatste camera’s voor het monitoren van het verkeer ook in mijn tuin kijken?
De camera’s die er komen dienen om een goede werking van de spitsstroken te garanderen, zodat die dynamisch ingezet kunnen worden. Het gaat dus enkel over het wegverkeer dat gemonitord wordt.

Wat zijn de resultaten van de uitgevoerde extra geluidsmetingen?
De resultaten van de geluidsmetingen die in het najaar van 2021 werden uitgevoerd, kan u terugvinden op slide 28 in de presentatie van de online infovergadering. Op de Staatsbaan in Ham zal nog een nieuwe meting worden uitgevoerd. De metingen die gebeurd zijn, zijn zeker representatief en werden uitgevoerd volgens de ISO-procedure. 

Komen er geluidsschermen?
Dat wordt nog verder onderzocht. Indien uit de metingen blijkt dat de drempelwaarden worden overstegen, onderzoeken we vervolgens in een akoestische studie of geluidsschermen zinvol kunnen zijn, welke positie en dimensies noodzakelijk zijn. Deze studie heeft een doorlooptijd van twee jaar ongeveer.

Op dit moment gebeuren de opmetingen van de snelweg en de bermen en worden de 3D-modellen opgemaakt. Zodra er meer nieuws is over de resultaten van dit onderzoek wordt hier opnieuw over gecommuniceerd. Indien er een overeenkomst wordt gevonden met het lokaal bestuur, kan een uitvoeringsproject worden opgestart. 

Wordt er bij de werken al rekening gehouden met het eventueel plaatsen van geluidsschermen?
Er zijn al een aantal zones aangeduid waar er geluidsschermen zouden kunnen komen en met die zones wordt tijdens de werken al rekening gehouden. Bijvoorbeeld de nutsmaatschappijen zullen hun kabels niet gaan verleggen in de zones waar mogelijks geluidsschermen zullen komen.

Over welke zones gaat het dat er mogelijks geluidsschermen kunnen komen?
We houden rekening met verschillende parameters om deze zones te bepalen. Die parameters komen ongeveer overeen met de parameters die er worden gehanteerd voor het uitvoeren van de techniek NGCS. Een overzicht van die parameters kan u vinden op deze webpagina. Het mogelijk plaatsen van de geluidsschermen zal dus bekeken worden in ongeveer dezelfde zones als waar momenteel NGCS wordt voorzien. Een overzichtsplan en de bijhorende kilometerpunten waar NGCS wordt toegepast vindt u op deze pagina.

In het MER is onderstaande figuur opgenomen in verband met welke zones onderzocht worden voor de plaatsing van geluidsschermen.

Als er geluidsschermen worden geplaatst aan één kant, verplaatst het geluid zich dan niet naar de andere kant?
Neen, het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt altijd om absorberende geluidsschermen te plaatsen. Dat wil zeggen dat het geluid niet gereflecteerd wordt naar de overkant. Er is ook geen weerkaatsing tussen het koetswerk van de voorbijrijdende vrachtwagens en de schermen. Het zou kunnen dat er op bepaalde locaties wel geluidsschermen aan beiden kanten van de snelweg komen te staan, maar dat hangt af van de resultaten van de akoestische studies.

Wat is het effect van groen op de geluidsmetingen?
Groen kan effect hebben, zowel psychologisch als fysisch. Fysisch is er echter al een zeer dichtbegroeid bos van minstens 100 meter diep nodig, om een geluidsreductie van ca. 5 dB(A) te bekomen. Psychologisch ervaren mensen natuurgeluiden als minder hinderlijk, maar ook het feit dat u de bron van het geluid niet ziet, zorgt er al voor dat het als minder hinderlijk wordt ervaren. Dit betekent niet dat in de geluidsmeting het geluid ook effectief minder is. Op deze pagina vindt u ook meer info terug over het effect van bomen, ribbelmarkeringen en temperatuur op geluidsmetingen.

Daarnaast wordt er binnen het project ook onthard, zoals aan complex 25a Tessenderlo. De huidige oprit richting Antwerpen die opgebroken wordt, wordt vervangen door een nieuwe groenzone. Ook ter hoogte van de parallelweg die verdwijnt, komt nieuw groen.

Zijn jullie op de hoogte van de plannen om een leidingstraat aan te leggen naast de E313?
Ja, dit werd mee opgenomen in de MER-studie die samen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning werd ingediend.

Wat is de timing van de werken en de te verwachten hinder?
Momenteel loopt de vergunningsprocedure en de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer nog. De werken duren in zijn totaliteit ongeveer een jaar. Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan de slag. Daarna starten pas de effectieve werken, die gefaseerd worden uitgevoerd. Uiteindelijk ronden we de werken af met het plaatsen van de portieken om de spitsstroken dynamisch te kunnen inzetten.

Om de hinder te beperken, worden bepaalde werken 's nachts uitgevoerd. Overdag worden de rijstroken niet afgesloten, wel zal er een snelheidsbeperking gelden ter hoogte van de werfzone en zullen de op- en afritten tijdelijk verkort worden. Voor de start van de werken wordt er nog breed gecommuniceerd. Schrijf daarom zeker in op de nieuwsbrief, zodat u steeds de meest recente informatie ontvangt.