Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Status

Binnenkort

Weg

N42

Veelgestelde vragen 

Onderstaande vragenlijst stelden we samen op basis van de reacties bij het openbaar onderzoek over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ombouw N42 tot Primaire weg: Wegvak Wetteren – Oombergen’. De antwoorden zijn een beknopte weergave van de antwoorden die u in het besluit van de Vlaamse regering leest. Dat besluit leest u na op deze webpagina.

 1. Wat gebeurt er met het op- en afrittencomplex E40 x N42? Als de optimalisatie van het complex nu nog niet voorzien is, hoe werd hier dan in het ontwerp rekening mee gehouden?
 2. Waarom is er gekozen voor 2 rijstroken in elke richting en niet één rijstrook in elke richting? 
 3. Kan er een verbod komen op landbouwverkeer op de N42? Kan de N42 een autowegstatuut krijgen?
 4. Betekent de route van en naar steengroeve Balegro meer overlast voor de omwonenden?
 5. Waarom wordt de wijk Anker niet aangesloten op de rotonde van de Gijzenzelestraat? Door alle verkeer naar de lichten van de Reigerstraat te sturen zal daar toch file ontstaan?
 6. Waarom wordt de brug Volkershouw niet terug opengesteld voor alle verkeer?
 7. Waar kan ik als fietser de N42 dwarsen? Waarom komt er aan de Reigerstraat/Houtemstraat/'t Parksken/Nieuwstraat geen fietstunnel?
 8. Hoe zal het fietsverkeer verlopen? Waar komen nieuwe fietspaden?
 9. Waarom is een nieuwe carpoolparking aan de Gijzenzelestraat noodzakelijk? Waarom kan de huidige niet uitgebreid worden? Waarom zo ver van de E40?
 10. Is er voldoende rekening gehouden met de fauna en flora en het landschap waar de N42 door loopt?
 11. Kan er een kilometerheffing of trajectcontrole komen op de nieuwe N42?
 12. Wat is een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) en waarom is dit noodzakelijk voor dit dossier?
 13. Werden de omwonenden betrokken bij dit project?
 14. Wanneer starten de werken?
 15. Hoeveel kost het project?
 16. Hoe worden de werken aangepakt?
 17. Hoe gaan we om met het thema geluid in dit dossier? Waar komen er geluidsschermen of andere maatregelen?
 18. Zal dit project effect hebben op het grondwater (extra verharding) in de regio?
 19. Wordt de Molenbunker afgebroken?

 

 

Het is een feit dat er vandaag files zijn in de omgeving van deze rotonde. Niet alleen de rotonde zelf maar ook de smalle zone met bebouwing tussen de Gijzenzelestraat en de E40, de verkeerslichten aan Mariagaard en het Bourgondisch Kruis en de verzadigde E40 tussen Wetteren en Merelbeke zorgen voor een afremmend effect met file tot gevolg. Om de N42 optimaal te laten werken moet dit aangepakt worden.

Prioritair wordt de zone E40 -N46 aangepakt om de fileterugslag op de E40 te vermijden en om eveneens deze meest ongeval gevoelige zone verkeersveilig in te richten.

Volgende optimalisaties worden voorzien:

 • optimalisatie vanaf de afrit van de E40 vanuit Gent met betere bochtstralen (geen haakse bocht meer onmiddellijk na de afrit) en met 2 rijstroken (geen ritsbeweging aan Krëfel) om een vlottere doorstroming te krijgen richting Oosterzele. Dit is vooral gunstig voor de avondspits.
 •  2 rijstroken van en naar de rotonde en geen rechtstreekse toegangen tot woningen, handelszaken en percelen van het op- en afrittencomplex van de E40 tot aan Gijzenzelestraat waardoor er hier en op de E40 geen filevorming ontstaat.

Op lange termijn is een volledige herinrichting van het op- en afrittencomplex en de zone tussen het complex en de N9 voorzien. Ook wordt de mogelijkheid van extra spitsstroken op de E40 tussen Wetteren en Merelbeke onderzocht. En in de zone tussen de het complex en de N9 wordt een optimalisatie van de lichtengeregelde kruispunten Mariagaard en Bourgondisch Kruis uitgewerkt. Deze moeten het verkeer op de E40, op de op- en afritten van de E40 en ook op de N42  vlotter laten doorstromen. De studie voor deze herinrichting is opgestart en loopt parallel met het studietraject voor de herinrichting van de N42.

De nieuwe N42 zal een grote verbetering betekenen voor de weggebruiker. Enkel de vlotte verbinding met de E40 in de ochtendspits blijft een werkpunt. Zo zal er in de ochtendspits nog altijd filevorming richting de rotonde zijn (maximum wachttijd +- 5min). In het ontwerp voor de nieuwe N42 werd hier rekening mee gehouden. Door de locatie van het nieuwe knooppunt aan de Gijzenzelestraat op voldoende afstand (1km) van de E40 te voorzien vermijden we dat de filestaart op dit punt tot onveilige situaties leidt.

De afweging tussen 2x1 (één rijstrook in elke richting) of 2x2 rijstroken (twee rijstroken in elke richting) werd in het plan-MilieuEffectenRapport met een verkeersmodel onderzocht. Een verbreding van de N42 tot 2x2 rijstroken is noodzakelijk om de doorstroming te verbeteren en voldoende capaciteit te hebben. Zo moet de N42 tijdens de spits 2000 voertuigen per uur in één rijrichting kunnen verwerken wat met één rijstrook (max. 1500 voertuigen per uur) niet lukt. Alleen zo wordt de N42 terug een aantrekkelijk alternatief en wordt het  sluipverkeer in de kernen van Oosterzele, Zottegem, Sint-Lievens Houtem, Melle en Merelbeke beperkt.

Ook het ‘tidal flow principe’ (3 rijstroken waarbij de centrale rijstrook afhankelijk van de spits in de ene of de andere richting kan gebruikt worden) is in dit dossier geen optie. Met dit principe is inhalen van traag landbouwverkeer onmogelijk en blijft de kans op frontale botsingen bestaan. Aan de kruispunten met verkeerslichten zijn sowieso 2x2 rijstroken nodig.

Het plan voor de nieuwe N42 sluit nieuwe ingrepen die de capaciteit verlagen of anders inzetten in de toekomst niet uit. Op dit traject rijdt vandaag geen vaste buslijn. De realisatie van een ruime carpoolparking en het verkeersveiliger maken voor fietsers door de uitbreiding van het fietsnet zorgen alvast voor een nieuw mobiliteitsaanbod. Afhankelijk van de mobiliteitsevolutie zou een rijstrook vrijgemaakt worden als bv carpool-lane (bv tussen knooppunt Gijzenzelestraat en E40) of voor kantoorbussen.

Een verbod op landbouwverkeer is alleen mogelijk door de N42 een autowegstatuut te geven. Dat zou betekenen dat traag landbouwverkeer op de N42 via (bestaande en nieuwe) lokale wegen moet rijden. Het toekennen van een autowegstatuut zou de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming op de N42 zelf ten goede komen, maar heeft een negatief effect op de veiligheid op en leefbaarheid langs de lokale wegen. Het zou namelijk betekenen dat er nieuwe parallelwegen voor landbouwverkeer moeten komen langs de N42. Maar de ruimte die we hiervoor moeten innemen heeft een negatieve impact op natuur, landschap, mens.

De beperkte positieve invloed op de verkeersveiligheid blijkt ook uit ongevalcijfers in de periode 2000-2017 tussen de E40 (Wetteren) en N454 (Langestraat). Alleen maar 2 van de 224 ongevallen waren te wijten aan een kop-staart-aanrijding met een landbouwvoertuig.

Het toekennen van een autowegstatuut zou een toename van het landbouwverkeer op de lokale wegen (Broek, Berg, Kapelweg, Geraardsbergse steenweg) betekenen wat minder veilig is voor de vele fietsers op dit traject. Het instellen van een autowegstatuut tussen de Gijzenzelestraat en de N9 wordt wel overwogen om traag landbouwverkeer t.h.v. de op- en afrittencomplex te vermijden; om dit te realiseren dient de brug Volkershouw voor traag landbouwverkeer heringericht te worden.

Er zijn voor de ontsluiting van de steengroeve Balegro verschillende mogelijkheden onderzocht. Daaruit kwam de optie om de steengroeve via een lussysteem te ontsluiten als beste naar voor. Hierbij rijdt het vrachtverkeer aan via de N42. Het wegrijden gebeurt via de ventweg langs de N42 en vervolgens de Geraardbergsesteenweg (N465a) en Molenstraat. Door dit lussysteem beperken we de doortocht van vrachtverkeer in woonstraten tot enkel uitrijdend verkeer.

Bovendien zal het verkeer in de Geraardbergsesteenweg na de heraanleg van de N42 gevoelig zal afnemen. Het kruispunt aan ‘t Parksken verdwijnt. Daardoor verdwijnt ook het sluipverkeer dat nu nog via de Geraardbergsesteenweg tussen ‘t Parksken en de Molenstraat rijdt. Alleen het wegrijdend vrachtverkeer van Balegro en de omwonenden van de Geraardbergsesteenweg zullen zich hier nog verplaatsen.

Vanzelfsprekend houden we ook rekening met voldoende veiligheid op de nieuwe ventweg. Die ventweg wordt 6 meter breed en krijgt een vrijliggend fietspad. Zo houden we fietsers en vrachtverkeer van elkaar gescheiden.

Het knooppunt Gijzenzelestraat (tunnel met bovenliggende rotonde) is na de heraanleg enkel nog toegankelijk voor bussen van De Lijn, landbouwverkeer en fietsers aan de oostzijde (=kant Anker). Het verkeer van Den Anker (Kwaadbeek, Moortselbosstraat) zal de N42 kunnen bereiken via het lichtengeregelde kruispunt van de Reigerstraat.

De impact waarbij de wijk Anker toch werd aangesloten op de rotonde werd in het plan-MilieuEffectenRapport (plan-MER) onderzocht. Deze verbinding behouden zou voor veel sluipverkeer uit Sint-Lievens-Houtem, Letterhoutem en Bavegem zorgen.

Om het extra verkeer aan het kruispunt van de Reigerstraat met de N42 op te vangen krijgt het kruispunt afslagstroken en worden de verkeerslichten afgestemd op de nieuwe verkeerstromen.

De brug Volkershouw is in 2013 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uit inspecties bleek dat de brug in te slechte staat was. De brug nu terug openstellen is dus onmogelijk. Momenteel loopt een studie onder welke vorm (fietsbrug, fietsbrug met landbouwverkeer, wegbrug) deze brug zal vernieuwd worden.

De locaties van de fietsoversteken werden bepaald op basis van de kruising van het bovenlokale en lokale fietsnetwerk met de N42. Ze sluiten met andere woorden aan op bestaande en veelgebruikte fietsroutes. Dit betekent dat er voor fietsers volgende veilige kruisingen met de N42 worden voorzien:

 •      Fietsbrug  aan knooppunt Gijzenzelestraat;
 •      Beveiligde fietsoversteek aan lichtengeregeld kruispunt Reigerstraat;
 •      Beveiligde fietsoversteek aan lichtengeregeld kruispunt Houtemstraat;
 •      Beveiligde fietsoversteek aan lichtengeregeld kruispunt Ijshoute;
 •      Fietstunnel aan Leenstraat/ Eke;

Op lange termijn wordt ook het kruispunt met de Reigerstraat een tunnel (de N42 gaat onder de Reigerstraat door) waarbij de fietsers in de Reigerstraat over de N42 heen rijden. Deze tunnel maakt nog geen onderdeel uit van de huidige heraanleg. 

Een robuust, comfortabel en veilig fietsnetwerk voorziet ook in veilige fietsvoorzieningen met vrijliggende fietspaden langs de N42.

Noord-zuid

Fietsers zullen in de toekomst via een nieuw fietstraject langs de westzijde van de N42 tussen Zottegem en Wetteren kunnen rijden:

 •      Een nieuw vrijliggend fietspad vanaf de Jonasweg tot aan de Lange Ambachtstraat;
 •      Nieuw verhoogde fietspaden langs de N465a voor het traject tussen kruispunt N465a x N415 en het kruispunt N465a x Oude Wettersesteenweg;
 •      Vanaf de Oude Wettersesteenweg (richting Anker) takt het fietspad aan op het dubbelrichtingsfietspad richting Anker over de fietsbrug knooppunt Gijzenzelestraat;
 •      Vanaf de Oude Wettersesteenweg (richting Wetteren) via de Wulgenstraat/Kerkstraat/Langemunt/fietsbrug E40.

Oost-West

Fietsers steken de N42 over via een fietsbrug, via verkeerslichten of via een fietstunnel. Op die manier ontstaat er ofwel een afgescheiden oversteek van gemotoriseerd verkeer of is de oversteek beveiligd met verkeerslichten waarbij overstekende fietsers niet in conflict komen met rechtsafslaand wegverkeer. Dit verhoogt de veiligheid aanzienlijk.

Het aantal plaatsen waar fietsers de N42 kunnen oversteken wordt beperkt  tot 5 locaties:

 •      Fietsbrug aan knooppunt Gijzenzelestraat;
 •      Beveiligde fietsoversteek aan kruispunt Reigerstraat;
 •      Beveiligde fietsoversteek aan kruispunt Houtemstraat;
 •      Beveiligde fietsoversteek aan kruispunt Ijshoute;
 •      Fietstunnel aan Leenstraat/ Eke.

De huidige parking aan de Krëfel-site kent vandaag heel wat problemen:

 •      onvoldoende capaciteit (80 parkeerplaatsen);
 •      onvoldoende bereikbaar voor verkeer vanuit Wetteren;
 •      moeilijk bereikbaar voor langzaam verkeer en openbaar vervoer;
 •      gevaarlijke oversteek- en keerbewegingen aan de Schoolstraat en de inrit van de Krëfel;
 •      overlast naar de parking van de winkels op de Krefel-site;

In het nieuwe ontwerp wordt de N42 aan deze site ingericht als een weg met twee rijstroken met in het midden een gesloten middenberm. De huidige carpoolparking wordt hierdoor minder goed bereikbaar, zeker voor verkeer vanuit Wetteren en van de E40 vanuit Gent. Daarom komt er een nieuwe carpoolparking ter hoogte van de Gijzenzelestraat. De locatie van de nieuwe carpoolparking werd bepaald vanuit verschillende milieudisciplines in het plan-MilieuEffectenRapport (plan-MER):

 •      zo dicht mogelijk bij het complex E40;
 •      vlot bereikbaar vanuit E40, Zottegem en Wetteren;
 •      keermogelijkheid met een rotonde voorzien aan knooppunt Gijzenzele;
 •      zo dicht mogelijk bij de N42 om impact op landschap, natuur en woningen te beperken;
 •      zo dicht mogelijk bij buslijnen en routes voor fietsverkeer

Bij de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd een Milieu Effectenrapport opgesteld. Daarvoor werden onder andere de effecten van de op fauna, flora en het landschap onderzocht. Op basis van dat rapport nemen we een aantal maatregelen.

Zo zullen we langs de N42 hoogopgaand groen aanplanten als hop-over voor fauna en flora. Op die manier  stimuleren we vleermuizen, vlinders en vogels om omhoog te vliegen waardoor ze niet in aanraking komen met het verkeer. We planten hoogopgaand groen aan ter hoogte van de Hooimeersbeekvallei en als hop-over tussen de valleien van de Molenbeek-Gondebeek en Klokfonteinbeek.

Langs de N42 leven vooral kleine (marterachtigen, vos) tot middelgrote (ree) zoogdieren voorkomen. Met ecopassages bieden we deze dieren veilige oversteekplaatsen. Uit het Milieu-Effectenrapport blijkt dat de meest waarschijnlijk oversteekplaatsen voor dieren in de buurt van de kruising met de Roosbloemstraat en de aansluiting van de Jonasweg liggen. Daarom leggen we op deze plekken kokervormige constructies onder de weg aan waarlangs we de dieren veilig onder de weg door leiden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om op deze locaties vleermuisvriendelijke verlichting te voorzien.

Het landschap rond de N42 is open en groen. Door de weg geen extra accenten te geven maar juist een ingetogen vormgeving blijven de bestaande beekvalleien de aandacht in het landschap trekken.

In het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat nu is opgemaakt, wordt alles bekeken wat met de ruimtelijke inplanting van de weg te maken heeft. Daarom hoeft hierin niks in vermeld te worden over een kilometerheffing of trajectcontrole. Het Agentschap Wegen en Verkeer nam zich wel voor om te onderzoeken of er een ‘groene golf’ geïnstalleerd kan worden op de N42. Daarbij stemmen we de verkeerslichten zo op elkaar af dat automobilisten, eens ze groen licht kregen, veel vaker groen licht krijgen en vlotter kunnen doorrijden.

Als de werken klaar zijn, bekijken we ook of een kilometerheffing op de weg noodzakelijk is.

Gaat het over trajectcontrole dan onderzoeken we momenteel of een uitbreiding van de bestaande zone met trajectcontrole (‘t Parksken - Leenstraat) mogelijk is.

Binnen het huidige gewestplan hebben bepaalde percelen niet de juiste bestemming om de ombouw van de N42 te mogen realiseren. Zo is een deel van de locatie waarop de carpoolparking moet komen nu bijvoorbeeld nog landbouwgrond. Om de ombouw mogelijk te maken moet een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) worden opgemaakt. Dat GRUP legt voor de verschillende percelen onder meer vast:

 •      welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
 •      waar je al dan niet mag bouwen en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen;
 •      hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Meer info over deze procedure op vind je op de website van Departement Omgeving.  

Er werd een participatietraject gelopen met burgers en georganiseerde stakeholders om het project mee vorm te geven. Zo werden tijdens de opmaak van het plan-MilieuEffectenRapport drie denkavonden opgezet samen met de burgers van de betrokken gemeenten:

 •      20/03/2013: denkavond stakeholders Zottegem
 •      25/03/2013: denkavond stakeholders Wetteren
 •      27/03/2013: denkavond stakeholders Oosterzele

Daarnaast werd op 23/05/2013 een infomarkt georganiseerd.

Vervolgens werd een infomarkt georganiseerd in het kader van de kennisgevingsnota van het planMER op 19/08/2018. Hier werd het voorkeurstracé uit de startnota toegelicht.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd een infofolder verspreid in de zomer van 2020. Online werd via een filmpje meer informatie gegeven.

Het participatietraject leidde tot een aantal bijsturingen in het dossier:

 • de opname van fietspaden tussen Zottegem en Wetteren
 • de opname van een fietsbrug Gijzenzelestraat voor ontsluiting wijk Anker
 • de opname van een  fietstunnel ter hoogte van Eke
 • keuze om tracé zo dicht mogelijk bij de huidige rijweg aan te leggen in plaats van tracé doorheen landbouwgronden
 • herinrichting N465a (Keiberg - Oude Wetterse Steenweg)

Voor een aannemer met de werken kan starten, moeten nog enkele belangrijke stappen doorlopen worden:

 •      onteigeningen;
 •      omgevingsvergunning;
 •      aanbestedingsprocedure.

Als deze stappen vlot doorlopen worden, kunnen we in 2024 starten met de werken.

Het project wordt momenteel geraamd op 65 miljoen euro (incl BTW.) Hiervan is n 10 milj euro aan nieuwe fietspadinfrastructuur voorzien en 5 milj euro om de N42 beter in het landschap te integreren (beplanting, amfibietunnels, geluidsschermen)

Het is nog te vroeg om een concrete fasering toe te lichten maar gezien het lange traject zal de heraanleg in 2 fases (N46 – Reigerstraat; Reigerstraat  - E40) gebeuren. Meer nieuws hierover volgt van zodra alle verdere tussenstappen zijn doorlopen.

In het plan-MilieuEffectenRapport (plan-MER) werd de impact van het geluid veroorzaakt door de herinrichting van de N42 onderzocht. Dit gebeurde via geluidsmetingen en een computermodel. Hieruit bleek dat het geluidsniveau ten opzichte van de huidige situatie met +- 1db(A) zou toenemen. Om deze geluidstoename tegen te gaan, nemen we de volgende maatregelen:

 • De N42 krijgt over de volledige lengte een geluidsarm wegdek. 
 • Ook de aantakkende zijstraten (Yshoute, Reigerstraat) voorzien we van een geluidsarm wegdek.
 • Het doorgaand verkeer rijdt in de zone E40 – Gijzenzelestraat in een tunnel (totale lengte 800m) onder de grond rijden. Waar nodig plaatsen we ter hoogte van de woningen aan de westzijde (kant Gijzenzele) geluidspanelen.

De nieuwe carpoolparking ligt op meer dan 50 meter van de dichtstbijzijnde woningen. Daardoor zijn hier geen geluidsschermen nodig.

De geluidsoverlast op de gemeentewegen zal dan weer afnemen doordat het doorgaand verkeer meer gebruik zal maken van de N42.

In het project-MER, dat nog dit jaar volgt, zal onderzocht worden of het plaatsen van geluidsschermen langs de N42 ter hoogte van dichtstbijgelegen woningclusters (vb zone aan Parksken) nodig is.

De huidige N42 heeft nu al een uitgebreid grachtensysteem. Hierdoor is er voldoende waterbuffering en infiltratie mogelijk. Het afstromend water van de bijkomende verharding kan dan ook makkelijk geïnfiltreerd en gebufferd worden zonder een impact te hebben op de waterhuishouding.

Nee, de Molenbunker wordt niet afgebroken.