Herent: Herinrichting Omleiding (N26) tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Mechelsesesteenweg (N26)

Regio
Gemeente
Weg
Datum augustus 2019 - eind 2020

UPDATE 20/12/'19: Na de fasewissel op maandag 2 december startte de aannemer met het wegfrezen van de huidige toplaag asfalt en met de opbraak van het wegdek over een groot deel van de werfzone tussen de Aldi en de LooknLike. De afgelopen weken werden er ook rioleringswerken uitgevoerd. Zo werd de collector van Aquafin die zich ongeveer ter hoogte van de aan te leggen rotonde met voorsorteerstroken bevindt, grondig aangepast. Zo’n collector is een grote rioolbuis die ervoor zorgt dat het afvalwater van het gemeentelijke rioleringsstelsel getransporteerd wordt naar een waterzuiveringsinstallatie. Vanaf 6 januari, na het kerstverlof van de aannemer, worden de rioleringsbuizen verder aangelegd. Volgens de vooropgestelde planning zouden vanaf maart de eerste asfalteringswerken kunnen plaatsvinden.

Actuele werken: Fase 2 in uitvoering sinds december 2019

Wegen en Verkeer zal op de locatie van het huidige kruispunt van de Omleiding met de Mechelsesteenweg een rotonde met voorsorteerstroken bouwen en de Omleiding heraanleggen. De werfzone loopt over de zuidelijke kant van de bestaande rijweg, van aan de Aldi tot aan de LooknLike. Om het verkeer op de Omleiding tijdens de werken steeds over twee rijstroken te kunnen laten rijden, een in beide rijrichtingen, werd eerst de rijweg over de volledige lengte van de werfzone in noordelijke richting breder gemaakt. De aannemer nam daarvoor een deel van de pechstrook/parkeerstrook aan de noordelijke kant van de weg in. Aan de noordzijde van de Omleiding is er ook een dubbelrichtingsfietspad aangelegd, afgescheiden van het autoverkeer. 

Kruispunt met 'oude' Tildonksesteenweg steeds toegankelijk

Het kruispunt van de Omleiding met de ‘oude’ Tildonksesteenweg blijft tijdens de volledige duur van deze werken toegankelijk. Handelaars blijven via deze weg dan ook steeds bereikbaar. Eens de rotonde afgewerkt is, zal het verkeer via de nieuwe Tildonksesteenweg de Omleiding kunnen bereiken. Volgens de huidige planning is dat rond augustus 2020. 

Situering: herinrichting Omleiding tussen Kruispunt Mechelsesteenweg en Tildonksesteenweg

Vandaag is het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N26) met de Omleiding (ter hoogte van de Okay) onoverzichtelijk en gevaarlijk voor weggebruikers. Om de verkeerssituatie veiliger te maken voor alle weggebruikers en om automobilisten vlotter van richting te laten veranderen, vormt het Agentschap Wegen en Verkeer dit kruispunt om tot een rotonde met voorstorteerstroken voor auto's en veilige oversteekplaatsen voor fietsers. De Omleiding tussen het kruispunt met de Tildonksesteenweg en de aan te leggen rotonde krijgt bovendien een nieuw wegdek, veilige fietspaden en een milieuvriendelijk rioleringssysteem en de 'oude' Tildonksesteenweg wordt heraangelegd. Om de toegang tot een toekomstige bedrijvenzone langs de Mechelsesteenweg te voorzien legt Wegen en Verkeer daarnaast de 'nieuwe' Tildonksesteenweg aan, die als noordelijke tak op de rotonde zal aansluiten. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind 2020. 

De voorlopige plannen en typedwarsprofielen van de geplande herinrichtingswerken ter hoogte van het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding in Herent, kan u in de rechterkolom onder het werfkaartje downloaden en inkijken. Met 'typedwarsprofiel' bedoelen we een voorbeeld van hoe de herinrichting van de steenweg er kan uitzien. Lokaal kunnen er aan de hand van dit profiel nog aanpassingen nodig zijn.  

Gefaseerde aanpak 

Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, voert Wegen en Verkeer de werken uit in vier fasen. Zo blijft er langer eenzelfde wegbeeld behouden wat de verkeerssituatie voor weggebruikers overzichtelijker maakt. Verduidelijkend kaartmateriaal per fase vindt u in de rechterkolom. 

  • Fase 1: aanleg ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg en aanleg tijdelijke rijweg langs de Mechelsesteenweg/Omleiding van midden augustus 2019 tot midden oktober 2019. Voor het verkeer zal er tijdens deze werken geen tot weinig hinder zijn doordat de werken zich langs de rijweg bevinden. 
  • Fase 2: aanleg volledige rotonde, herinrichting ten zuiden en ten noorden van de rotonde en heraanleg van de Omleiding vanaf begin november (volgens huidige planning)
  • Fase 3: herinrichting kruispunt Omleiding met 'oude' Tildonksesteenweg' en afwerken noordelijke kant
  • Fase 4: heraanleg ‘oude’ Tildonksesteenweg        

Fase 1 (aug - nov 2019): voorbereidende werken en aanleg 'nieuwe' Tildonksesteenweg

In de zomer van 2019 werden de nutsleidingen ter hoogte van het kruispunt heraangelegd. Tijdens de eerste twee weken werden de nutsleidingen verplaatst. In de zes weken die daarop volgden werden de bestaande huisaansluitingen afgekoppeld en aangesloten op de nieuw aangelegde leidingen. 

In augustus startte de aannemer met de aanleg van de nieuwe Tildonksesteenweg. Deze werken zijn ondertussen gedeeltelijk afgerond. Er werd nieuwe riolering gestoken, de kantstroken en greppels zijn aangelegd en het wegdek werd opgebouwd van onderfundering tot en met de toplaag asfalt. Fietsers zullen zich in de toekomst langs de nieuwe Tildonksesteenweg kunnen verplaatsen via verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Deze fietspaden zullen tegelijk met fase 2, en zonder hinder voor het verkeer, aangelegd worden.  

Deze nieuwe Tildonksesteenweg zal aansluiten op de rotonde met voorsorteerstroken die Wegen en Verkeer in fase 2 van de werkzaamheden aanlegt ter hoogte van het kruispunt van de Omleiding met de Mechelsesteenweg. In de toekomst zal de nieuwe Tildonksesteenweg als toegang tot een nieuwe bedrijvenzone langs de Omleiding en de Mechelsesteenweg dienen. Als alles volgens schema verloopt, zal het verkeer de nieuw aangelegde Tildonksesteenweg in gebruik kunnen nemen in de zomer van 2020 wanneer de nieuwe rotonde klaar is.

Tussen 2 en 19 juli 2019 voerde het Agentschap Wegen en Verkeer al voorbereidende werken uit op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de nieuwe Tildonksesteenweg komt. Om de herinrichting te kunnen realiseren werden hier een aantal oude districtsgebouwen van Wegen en Verkeer afgebroken en ongeveer 30 bomen gerooid langsheen de Mechelsesteenweg. Later worden binnen dit traject een 20-tal bomen opnieuw aangeplant. 

Fase 2 (nov 2019 - aug 2020): aanleg rotonde aan kruispunt Mechelsesteenweg met Omleiding

Wegen en Verkeer werkt momenteel aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding. In de huidige toestand leveren bepaalde manoeuvres op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding onveilige situaties op, bijvoorbeeld wanneer voertuigen die vanuit de “oude” Mechelsesteenweg komen richting Leuven willen rijden. Door het kruispunt om te vormen tot een rotonde met voorsorteerstroken, maakt Wegen en Verkeer het wegbeeld veiliger en overzichtelijker, voor fietsers en autobestuurders. Als bestuurders voor ze de rotonde oprijden, de juiste rijstrook moeten kiezen, verkleint het risico op weef- en snijconflicten.  

De nieuwe rotonde krijgt vijf takken: naast de noordelijke tak van de 'nieuwe' Tildonksesteenweg en de twee takken voor het doorgaande verkeer op de as Leuven-Mechelen, zal er een tak zijn naar de 'oude' Mechelsesteenweg en een tak voor lokale bediening. 


Schematische weergave turborotonde Mechelsesteenweg/Omleiding

Minderhinder-maatregelen

Omdat de Mechelsesteenweg en de Omleiding een belangrijke toegang naar Leuven vormen, en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal Wegen en Verkeer de nodige minderhinder-maatregelen nemen tijdens de uitvoering van de werken:

  • De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder zo lokaal mogelijk te houden

  • Verkeer op de Mechelsesteenweg en de Omleiding zal steeds in de twee rijrichtingen door kunnen (maar met verminderde capaciteit). Afhankelijk van de finale fasering, zal verkeer tijdens bepaalde fases van de werken via een tijdelijke rijweg ten noorden van de Mechelsesteenweg en de Omleiding moeten rijden.
  • De percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden door middel van verhardingen

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief houdt Wegen en Verkeer u graag op de hoogte over de herinrichting van de Omleiding (N26). Zo krijgt u op regelmatige tijdstippen de laatste informatie over de werken in uw mailbox. Om u in te schrijven, klikt u rechts bovenaan op het icoontje 'digitale nieuwsbrief'.

Vragen over de nutswerken?

Netbeheerder Fluvius coördineert alle nutswerken binnen dit project. Voor meer informatie over de nutswerken en de hinder die daarmee gepaard gaat, kan u terecht op
www.fluvius.be (referentie project: 20256990)
het nummer 078 35 35 34

Vragen over de wegeniswerken?

Zit u met vragen over dit project? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0472 18 53 21 (tijdens de kantooruren). 
Op 17 oktober 2016 en 1 juni 2017 hield Wegen en Verkeer infoavonden voor de omwonenden en handelaars. De presentatie kan u hier downloaden.

Overzicht overkoepelend project: hoe loopt het verder tot in Buken?

In een latere derde fase (3a en 3b) van de werken wordt het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de aansluiting met de Omleiding en Buken heraangelegd. Wanneer die werken zullen starten, is nog niet duidelijk. Ook hier wordt ondergronds een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, bovengronds de weg vernieuwd en nieuwe fietspaden aangelegd. Binnen de vernieuwing is er ook aandacht voor nieuwe bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.