Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Oost-Vlaanderen

Plaats

De N42 is een belangrijke en veelgebruikte gewestweg. Toch verloopt het verkeer hier niet altijd veilig en vlot. Tussen Wetteren en Zottegem willen we de N42 daarom herinrichten. We zorgen voor veilige verbindingen tussen de omliggende steden en gemeenten en de E40. Daarnaast investeren we in veilige fietsinfrastructuur.

We wilden u graag meer vertellen over deze plannen voor de nieuwe N42 tijdens een infomarkt. Omwille van de coronamaatregelen kan deze niet plaatsvinden. In onderstaande filmpje waarin we de plannen voor de nieuwe N42 uitgebreid aan u toelichten.

N42: infofilmpje

Wat en waarom

Herinrichting tot primaire gewestweg

De N42 is een ‘primaire gewestweg’. Op papier betekent dat een strikte scheiding van enerzijds de voetgangers en fietsers en anderzijds het gemotoriseerd verkeer. Ook het lokaal en doorgaand verkeer moet van elkaar gescheiden zijn. Maar vandaag voldoet de N42 niet aan die voorwaarden. Daar brengen we verandering in.

Toekomstbeeld nieuwe N42

Toekomstbeeld nieuwe N42

Naar een vlottere en veiligere N42 voor alle weggebruikers

Dwarsdoorsnede nieuwe N42

Dwarsdoorsnede nieuwe N42

We streven naar een vlotte en veilige doorstroming voor het verkeer. Dit doen we door dubbele rijstroken aan te leggen in beide rijrichtingen van de N42. Deze rijstroken scheiden we met betonnen stootbermen. Daarnaast beperken we het aantal rechtstreekse toegangen tot de N42. De N42 oprijden zal enkel nog kunnen aan:

  • het kruispunt met de Korte Ambachtstraat en Reigerstraat
  • het kruispunt met de Houtemstraat
  • het kruispunt met Yshoute
  • een nieuwe rotonde ter hoogte van de Gijzenzelestraat

Ook voor voetgangers en fietsers brengen we verbeteringen aan:

  • Waar nodig leggen we, parallel aan de N42, nieuwe, veilige fietspaden aan.
  • Aan het knooppunt met de Gijzenzelestraat kunnen fietsers via een fietsbrug veilig oversteken. 
  • Ter hoogte van de Leenstraat komt een fietstunnel, zodat fietsers de N42 veilig kunnen kruisen.
Nieuwe fietstunnel Eke-Leenstraat

Nieuwe fietstunnel Eke-Leenstraat

Heraanleg knooppunt Gijzenzelestraat

Ter hoogte van de Gijzenzelestraat zal de N42 in een tunnel verder lopen. Daarboven komt een rotonde. Het verkeer vanuit Gijzenzele kan hier de N42 oprijden. Vanuit Anker is de rotonde enkel toegankelijk voor de Lijnbus en het landbouwverkeer. Boven de rotonde zorgt een fietsersbrug voor een veilige oversteek voor fietsers.

Nieuw knooppunt Gijzenzelestraat

Nieuw knooppunt Gijzenzelestraat

Nieuwe carpoolparking

De huidige carpoolparking aan de Krëfelsite is te klein en slecht bereikbaar. Daarom vervangen we deze door een nieuwe parking aan de Gijzenzelestraat. Op de nieuwe parking zullen 170 auto’s kunnen parkeren en er komt een nieuwe fietsenstalling.

 

Minimale impact op het landschap 

Door de nieuwe N42 langs het bestaande traject te laten lopen, blijft het uitzicht van een open en groen landschap behouden. Over heel het projectgebied werd er gezocht naar een beperkte impact op de natuur, het geluid en de landbouw.

Ecopassage voor dieren

Voorbeeld van onderdoorgang of ecopassage voor dieren

We hebben ook aandacht voor de fauna in de omgeving van de N42. Zo voorzien we onderdoorgangen voor dieren in de buurt van de kruising met de Roosbloemstraat en ter hoogte van de Jonasweg. Door de beplanting die we in de buurt aanbrengen, leiden we de dieren toe naar die onderdoorgangen.

Timing en impact

De herinrichting van de N42 komt er op basis van heel wat studiewerk. Tijdens verschillende inspraakmomenten konden inwoners en omwonenden hun opmerkingen en ideeën delen.

Maar voor de werken echt van start gaan, moeten nog verschillende stappen doorlopen worden.

Tijdslijn studie herinrichting N42

Tijdslijn studie herinrichting N42

Inspraak tijdens openbaar onderzoek

De N42 zal na de heraanleg meer ruimte innemen dan de huidige N42. Er moet er ook plaats gemaakt worden voor een nieuwe carpoolparking. Daarom moet de bestemming van een aantal gronden in de omgeving eerst gewijzigd worden. Dit gebeurt op basis van een GRUP of Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Aan elke definitieve vaststelling van een GRUP gaat een openbaar onderzoek vooraf. Wie dat wil kan dan suggesties of bezwaren over het GRUP aan de Vlaamse overheid bezorgen. 

Ondertussen is het openbaar onderzoek in het kader van het GRUP afgerond. 

Hoe gaat het nu verder?

Momenteel verwerkt het Departement Omgeving de inspraakreacties. Waar nodig zal het plan op basis van die reacties worden aangepast. Nog dit jaar zou het GRUP definitief vastgesteld moeten worden door de Vlaamse Regering. Welke elementen van het plan uiteindelijk wel en niet behouden worden, zal beargumenteerd worden in een publicatie in het Staatsblad. Dit zal ook na te lezen zijn op de website van het Departement Omgeving. 14 Dagen na publicatie in het Staatsblad wordt het plan van kracht. 

Werken vermoedelijk van start in 2024

In het voorjaar van 2021 starten de onteigeningen. Eigenaars van woningen of percelen die onteigend worden, werden daarover al gecontacteerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast wordt volgend jaar ook een Project-MER opgemaakt. Een 'project-milieueffectrapport' (project-MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten op mens en milieu. In 2022 kan het Agentschap Wegen en Verkeer de omgevingsvergunning aanvragen. De werken starten  vermoedelijk in 2024. Het einde van de werken voorzien we in 2027.

Communicatie

Om u te informeren over dit project, wilden we in juni graag een infomarkt organiseren. Omwille van de coronamaatregelen kan deze niet plaatsvinden. Daarom geven we u meer informatie in dit filmpje

Hieronder kan u ook de folder over de plannen inkijken.

Blijft u graag op de hoogte over dit project?  Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief over de N42, rechts op deze pagina. 

Ten slotte leest u op deze webpagina altijd de laatste stand van zaken over het project.

In het plan-MilieuEffectenRapport (plan-MER) werd de impact van het geluid veroorzaakt door de herinrichting van de N42 onderzocht. Dit gebeurde via geluidsmetingen en een computermodel. Hieruit bleek dat het geluidsniveau ten opzichte van de huidige situatie met +- 1db(A) zou toenemen. Om deze geluidstoename tegen te gaan worden volgende maatregelen in het dossier opgenomen:

     - De aanleg van een geluidsarm wegdek over de volledige lengte van de N42 (ook de toplaag van de huidige 2 rijstroken wordt door een geluidsarm type vervangen)

     - De aantakkende zijstraten (Yshoute, Reigerstraat) worden van een geluidsarm wegdek voorzien.

     - Het doorgaand verkeer zal in de zone E40 – Gijzenzelestraat in een tunnel (totale lengte 800m) onder de grond rijden. Waar nodig worden de woningen aan de westzijde (kant Gijzenzele) beschermd door geluidspanelen.

Voor de carpoolparking bleek uit het plan-MER dat er geen geluidsschermen nodig zijn. Dat komt doordat de carpoolparking op meer dan 50m van de dichtstbijzijnde woningen ligt.

Het gebruik van een geluidsarm wegdek zal dus noodzakelijk zijn om de negatieve effecten op vlak van geluid te milderen. De geluidsoverlast op de naastgelegen gemeentewegen zal dan weer afnemen doordat het doorgaand verkeer meer gebruik zal maken van de N42.

In het project-MER zal nog verder onderzocht worden of het plaatsen van geluidsschermen langs de N42 ter hoogte van dichtstbij gelegen woningclusters (vb zone aan Parksken) nodig is.

De huidige parking aan de Krëfel-site kent vandaag heel wat problemen:

     - onvoldoende capaciteit (80 parkeerplaatsen);

     - onvoldoende bereikbaar voor verkeer vanuit Wetteren;

     - moeilijk bereikbaar voor langzaam verkeer en openbaar vervoer;

     - gevaarlijke oversteek-  en keerbewegingen aan de Schoolstraat en de inrit van de Krëfel;

     - overlast naar de parking van de winkels op de Krefel-site;

In het nieuwe ontwerp wordt de N42 aan deze site ingericht als een weg met twee rijstroken met in het midden een gesloten middenberm. De huidige carpoolparking wordt hierdoor minder goed bereikbaar, zeker voor verkeer vanuit Wetteren en van de E40 vanuit Gent.  Daarom komt er een nieuwe carpoolparking ter hoogte van de Gijzenzelestraat. Vanuit verschillende milieudisciplines in het plan-MilieuEffectenRapport (plan-MER) werd de locatie van de nieuwe carpoolparking (170 parkeerplaatsen) bepaald:

     - zo dicht mogelijk bij het complex E40;

     - vlot bereikbaar vanuit E40, Zottegem en Wetteren;

     - keermogelijkheid met een rotonde (aan knooppunt Gijzenzele) te voorzien;

     - zo dicht mogelijk bij de N42 om impact op landschap, natuur en woningen te beperken;

     - zo dicht mogelijk bij buslijnen en routes voor fietsverkeer

Een verbod op landbouwverkeer is alleen mogelijk door de N42 een autowegstatuut te geven. Dat zou betekenen dat traag landbouwverkeer op de N42 via (bestaande en nieuwe) lokale wegen moet rijden. Het toekennen van een autowegstatuut zou de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming op de N42 zelf ten goede komen, maar heeft een negatief effect op de veiligheid op en leefbaarheid langs de lokale wegen. Het zou namelijk beteken dat er nieuwe parallelwegen (specifiek voor landbouwverkeer) moeten komen langs de N42. De ruimte die we hiervoor moeten innemen heeft echter een negatieve impact op natuur, landschap, mens.

De beperkte positieve invloed op de verkeersveiligheid blijkt ook uit ongevalcijfers in de periode 2000-2017 tussen de E40 (Wetteren) en N454 (Langestraat). Slechts 2 van de 224 ongevallen waren te wijten aan een kop-staart-aanrijding met een landbouwvoertuig.

Het toekennen van een autowegstatuut zou een toename van het landbouwverkeer op de lokale wegen (Broek, Berg, Kapelweg, Geraardsbergse steenweg) betekenen wat minder veilig is voor de vele fietsers op dit traject.

Het knooppunt Gijzenzelestraat (tunnel met bovenliggende rotonde) is na de heraanleg enkel nog toegankelijk voor bussen van De Lijn, landbouwverkeer en fietsers aan de oostzijde (=kant Anker). Het verkeer van Den Anker (Kwaadbeek, Moortselbosstraat) zal de N42 kunnen bereiken via het lichtengeregelde kruispunt van de Reigerstraat.

De impact waarbij de wijk Anker toch werd aangesloten op de rotonde werd in het plan-MilieuEffectenRapport (plan-MER) onderzocht. Deze verbinding behouden zou voor  veel sluipverkeer uit Sint-Lievens-Houtem, Letterhoutem en Bavegem zorgen.

Om het extra verkeer aan het kruispunt van de Reigerstraat met de N42 op te vangen krijgt het kruispunt afslagstroken en worden de verkeerslichten afgestemd op de nieuwe verkeerstromen.

De locaties van de fietsoversteken werden bepaald op basis van de kruising van het bovenlokale en lokale fietsnetwerk met de N42. Ze sluiten met andere woorden aan op bestaande en veelgebruikte fietsroutes. Dit betekent dat er voor fietsers volgende veilige kruisingen met de N42 worden voorzien:

     - Fietsbrug  aan knooppunt Gijzenzelestraat;

     - Beveiligde fietsoversteek aan lichtengeregeld kruispunt Reigerstraat;

     - Beveiligde fietsoversteek aan lichtengeregeld kruispunt Houtemstraat;

     - Beveiligde fietsoversteek aan lichtengeregeld kruispunt Ijshoute;

     - Fietstunnel aan Leenstraat/ Eke

Op lange termijn wordt ook het kruispunt met de Reigerstraat een tunnel (de N42 gaat onder de Reigerstraat door) waarbij de fietsers in de Reigerstraat over de N42 heen rijden. Deze tunnel maakt nog geen onderdeel uit van de huidige heraanleg. 

Binnen het huidige gewestplan hebben bepaalde percelen niet de juiste bestemming om de ombouw van de N42 te mogen realiseren. Zo is een deel van de locatie waarop de carpoolparking moet komen nu bijvoorbeeld nog landbouwgrond. Om de ombouw mogelijk te maken moet een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) worden opgemaakt. Dat GRUP legt voor de verschillende percelen onder meer vast:

     - welke activiteiten er mogen plaatsvinden;

     - waar je al dan niet mag bouwen en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen;

     - hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Meer info over deze procedure op vind je op de website van Departement Omgeving.  

Het is een aanbeveling vanuit het plan-MilieuEffectenRapport om de optimalisatie van het op-en affrittencomplex mee te nemen. Het is een feit dat er vandaag files zijn naar deze rotonde. Niet alleen de rotonde zelf maar ook de smalle zone met bebouwing tussen de Gijzenzelestraat en de E40 zorgt voor een afremmend effect met file tot gevolg.  Om de N42 optimaal te laten werken moet dit aangepakt worden.

Volgende optimalisaties worden in dit dossier voorzien:

     - filedetectie ten noorden van het op- en afrittencomplex aan het kruispunt Mariagaard om op die manier te werken met slimme verkeerslichten. Dit moet vooral de file beperken in de ochtendspits.

     - optimalisatie vanaf de afrit van de E40 vanuit Gent met betere bochtstralen (geen haakse bocht meer onmiddellijk na de afrit) en met 2 rijstroken (geen ritsbeweging aan Krëfel) om een vlottere doorstroming te krijgen richting Oosterzele. Dit is vooral gunstig voor de avondspits.

     - 2 rijstroken richting rotonde en geen rechtstreekse toegangen tot woningen, handelszaken en percelen van het op- en afrittencomplex van de E40 tot aan Gijzenzelestraat waardoor er hier geen filevorming ontstaat

Op lange termijn is een volledige herinrichting van het op- en afrittencomplex voorzien. Er zullen ook extra spitstroken op de E40 tussen Wetteren en Merelbeke komen. Deze moeten het verkeer op de E40, op de op- en afritten van de E40 en ook op de N42 vlotter laten doorstromen. De studie voor deze herinrichting is opgestart en loopt parallel met het studietraject voor de herinrichting van de N42.

De nieuwe N42 zal een grote verbetering betekenen voor de weggebruiker. Enkel de vlotte verbinding met de E40 blijft een werkpunt. Zo zal er in de ochtendspits nog altijd filevorming richting de rotonde zijn (maximum wachttijd +- 5min). In het ontwerp voor de nieuwe N42 werd hier rekening mee gehouden. Door de locatie van het nieuwe knooppunt aan de Gijzenzelestraat op voldoende afstand (1km) van de E40 te voorzien vermijden we dat de filestaart op dit punt tot onveilige situaties leidt.

Tijdens de opmaak van het plan-MilieuEffectenRapport werden drie denkavonden opgezet samen met de burgers van de betrokken gemeenten:

     - 20/03/2013: denkavond stakeholders Zottegem

     - 25/03/2013: denkavond stakeholders Wetteren

     - 27/03/2013: denkavond stakeholders Oosterzele

Vervolgens werd een infomarkt georganiseerd in het kader van de kennisgevingsnota van het planMER:

     - 19/08/2018: infomarkt met toelichting voorkeurstracé uit de startnota

De afweging tussen 2x1 (één rijstrook in elke richting) of 2x2 rijstroken (twee rijstroken in elke richting) werd in het plan-MilieuEffectenRapport met een verkeersmodel onderzocht. Een verbreding van de N42 tot 2x2 rijstroken is noodzakelijk om de doorstroming te verbeteren en voldoende capaciteit te hebben. Zo moet de N42 tijdens de spits 2000 voertuigen per uur in één rijrichting kunnen verwerken wat met één rijstrook (max. 1000 voertuigen per uur) niet lukt. Alleen zo wordt de N42 terug een aantrekkelijk alternatief en wordt het  sluipverkeer in de kernen beperkt.

Ook het ‘tidal flow principe’ (3 rijstroken waarbij de centrale rijstrook afhankelijk van de spits in de ene of de andere richting kan gebruikt worden) is in dit dossier geen optie. Met dit principe is inhalen van traag landbouwverkeer onmogelijk en blijft de kans op frontale botsingen bestaan. Aan de kruispunten met verkeerslichten zijn sowieso 2x2 rijstroken nodig.

Het plan voor de nieuwe N42 sluit nieuwe ingrepen die de capaciteit verlagen of anders inzetten in de toekomst niet uit. Op dit traject rijdt vandaag geen vaste buslijn. De realisatie van een ruime carpoolparking en het verkeersveiliger maken voor fietsers door de uitbreiding van het fietsnet zorgen alvast voor een nieuw mobiliteitsaanbod. Afhankelijk van de mobiliteitsevolutie zou een rijstrook vrijgemaakt worden als bv carpool-lane (bv tussen knooppunt Gijzenzelestraat en E40) of voor kantoorbussen.

De huidige N42 heeft nu al een uitgebreid grachtensysteem. Hierdoor is er voldoende waterbuffering en infiltratie mogelijk. Het afstromend water van de bijkomende verharding kan dan ook makkelijk geïnfiltreerd en gebufferd worden zonder een impact te hebben op de waterhuishouding. 

Een robuust, comfortabel en veilig fietsnetwerk voorziet ook in veilige fietsvoorzieningen met vrijliggende fietspaden langs de N42.

Noord-zuid

Fietsers zullen in de toekomst via een nieuw fietstraject langs de westzijde van de N42 tussen Zottegem en Wetteren kunnen rijden:

     - Een nieuw vrijliggend fietspad vanaf de Jonasweg tot aan de Lange Ambachtstraat;

     - Nieuw verhoogde fietspaden langs de N465a voor het traject tussen kruispunt N465a x N415 en het kruispunt N465a x Oude Wettersesteenweg;

     - Vanaf de Oude Wettersesteenweg (richting Anker) takt het fietspad aan op het dubbelrichtingsfietspad richting Anker over de fietsbrug knooppunt Gijzenzelestraat;

     - Vanaf de Oude Wettersesteenweg (richting Wetteren) via de Wulgenstraat/Kerkstraat/Langemunt/fietsbrug E40.

Oost-West

Fietsers steken de N42 over via een fietsbrug, via verkeerslichten of via een fietstunnel. Op die manier ontstaat er ofwel een afgescheiden oversteek van gemotoriseerd verkeer of is de oversteek beveiligd met verkeerslichten waarbij overstekende fietsers niet in conflict komen met rechtsafslaand wegverkeer. Dit verhoogt de veiligheid aanzienlijk.

Het aantal plaatsen waar fietsers de N42 kunnen oversteken wordt beperkt  tot 5 locaties:

     - Fietsbrug aan knooppunt Gijzenzelestraat;

     - Beveiligde fietsoversteek aan kruispunt Reigerstraat;

     - Beveiligde fietsoversteek aan kruispunt Houtemstraat;

     - Beveiligde fietsoversteek aan kruispunt Ijshoute;

     - Fietstunnel aan Leenstraat/ Eke.

Voor een aannemer met de werken kan starten, moeten nog enkele belangrijke stappen doorlopen worden:

     - definitieve goedkeuring Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan;

     - onteigeningen;

     - omgevingsvergunning;

     - aanbestedingsprocedure;

Onder voorbehoud van de voortgang van bovenstaande tussenstappen wordt momenteel gestreefd naar een start van de werken in 2024.

De brug Volkershouw is in 2013 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uit inspecties bleek dat te brug in te slechte staat was. De brug nu terug openstellen is dus onmogelijk. Momenteel loopt een studie onder welke vorm (fietsbrug, fietsbrug met landbouwverkeer, wegbrug) deze brug zal vernieuwd worden.

Het project wordt momenteel geraamd op 65 miljoen euro (incl BTW.)

Het is nog te vroeg om een concrete fasering toe te lichten, maar gezien het lange traject zal de heraanleg vermoedelijk in 2 fases (N46 – Reigerstraat; Reigerstraat  - E40) gebeuren. Meer nieuws hierover volgt van zodra alle verdere tussenstappen zijn doorlopen.