Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

E313

Komen er geluidsschermen?
Uit het MER volgt geen noodzaak tot plaatsing van bijkomende geluidsschermen. AWV engageert zich vrijwillig om de plaatsing van bijkomende geluidsschermen verder te onderzoeken, in samenspraak met de desbetreffende gemeenten. Kijk voor meer details naar slides 38 - 48 van de presentatie tijdens het infomoment op 28 november 2023. 

 • Wat zijn de criteria voor het plaatsen van geluidsschermen? Welke zones komen in aanmerking en welke niet? 
  Volgens de richtlijn moet er een minimaal geluidsniveau aanwezig zijn bij een wooncluster van minstens 5 woningen, minder dan 100 meter van de rand van de snelweg, maximaal 60 meter van elkaar. De laagste gemeten waarde bij deze woningen ligt hoger dan 60 decibel en bij één woning wordt nooit minder dan 65 decibel gemeten. Binnen het projectgebied bepaalden we 4 woonclusters die in aanmerking komen voor geluidsschermen, nl.
  • Mevrouwhofstraat (zone Lummen - Hasselt-West)
  • Kuringersteenweg (west) (zone Hasselt-West - Hasselt-Oost)
  • Schimpenstraat (en Hoogveld) (zone Hasselt-West - Hasselt-Oost)
  • Voogdijstraat (zone Hasselt-West - Hasselt-Oost).
    
 • Wat is de timing van de bijkomende onderzoeken i.v.m. de geluidsschermen?
  Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de loop van 2024 de geluidsmetingen voor de 4 geselecteerde woonclusters organiseren. Dit zal waarschijnlijk na de werken plaatsvinden. Daarna moet er in gesprek gegaan worden met lokale besturen om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Hieruit zal blijken of er al dan niet geluidsschermen worden voorzien op die 4 zones. Indien wel, bepaalt een extra akoestische studie de afmetingen en efficiëntie van de geluidsschermen.

Wat is het effect van groen op de geluidsmetingen?
Groen kan effect hebben, zowel psychologisch als fysisch. Fysisch is er echter al een zeer dichtbegroeid bos van minstens 100 meter diep nodig, om een geluidsreductie van ca. 5 dB(A) te bekomen. Psychologisch ervaren mensen natuurgeluiden als minder hinderlijk, maar ook het feit dat u de bron van het geluid niet ziet, zorgt er al voor dat het als minder hinderlijk wordt ervaren. Dit betekent niet dat in de geluidsmeting het geluid ook effectief minder is. Op deze pagina vindt u ook meer info terug over het effect van bomen, ribbelmarkeringen en temperatuur op geluidsmetingen.

In welke mate zal de geluidshinder toenemen met de komst van de spitsstroken?
De kans is groot dat omwonenden zelfs minder geluidshinder zullen ervaren. Uit de MER-studie blijkt dat de geluidshinder niet zal toenemen t.o.v. huidige situatie (referentie 2020), omdat er met een asfalt van het type SMA-D wordt gerekend. Dit type presteert al beter dan het asfalt dat er momenteel ligt. Omdat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beseft dat geluid een belangrijk thema is langs dergelijke projecten, heeft AWV beslist om Asfalt met een Geluidsarme Toplaag over het hele traject te voorzien. Dit type presteert nog beter dan het type dat voorgeschreven is in het MER. AWV engageert zich om de AGT om de 7 jaar te vervangen.

Is er bekeken wat het effect is op de geluidshinder van een structurele snelheidsbeperking op de snelweg tot 100 km/u? Draagt dit ook bij tot een vlottere doorstroming en meer veiligheid?
Dit scenario is niet in detail bestudeerd. Wel kunnen we ervan uitgaan dat het effect klein zou zijn. Bij een snelheidsverlaging van 120 naar 100 km/u vermindert het geluid met nauwelijks iets minder dan één decibel. Dit omdat de vrachtwagens nu al maximaal 90 km/u rijden en dus enkel personenwagens minder snel zullen rijden, dus minder geluid produceren.

Wat is de impact van spitsstroken op het verkeer?
Er wordt in de studie een toename van het verkeer op de autosnelweg verwacht, als een gevolg van de aanleg van spitsstroken. Deze toename komt er omdat meer mensen de E313- E314 zullen gebruiken in plaats van de secundaire wegen. Door de spitsstroken verlaagt de kans wel op filevorming. Er wordt een sterk positief effect verwacht op de doorstroming op de E313 tussen de complexen van Zolder en Hasselt-Oost tijdens beide spitsmomenten en dat in beide richtingen.

Op de secundaire wegen in de omgeving van de autosnelweg wordt er een beperkte afname van de verkeersintensiteit verwacht. Meer mensen zullen immers de E313 en E314 gebruiken omwille van de vlottere doorstroming door de aanleg van de spitsstroken.

Wat is de impact van spitsstroken op de verkeersveiligheid?
Uit ervaringen met andere zones waar al spitsstroken zijn aangelegd, bv. E17 De Pinte - Zwijnaarde of E40 Sterrebeek -Bertem, is gebleken dat spitsstroken geen negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid.

Waar komen er pechhavens en portieken?
Hier vindt u alvast een overzicht van de locaties op de kaart en een schets van een pechhaven. Deze pechhavens worden voorzien met een tussenafstand van ca. 500m. Bij het bepalen van de locaties voor zowel pechhavens als portieken wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met groen en omgeving.

 • Wordt er extra ruimte ingenomen voor onder andere de realisatie van pechhavens?
  Er worden nergens stukken grond ingenomen of onteigend, ook niet t.h.v. de pechhavens. Via het publieke omgevingsloket (dossiernummer: 2023079985) vindt u via ‘inhoud aanvraag’ de plannen van het ingediende dossier.

Schets pechhaven, met afmetingen uitgedrukt in meter.

Wat is de timing van de werken?
Omdat het omvormen van het hele traject van Lummen tot Hasselt-Oost grote inspanningen en financiering vraagt, verloopt de aanpak in fasen:

 • Fase 1a: van verkeerswisselaar in Lummen tot complex 27 Hasselt-West (rijrichting 1)
 • Fase 1b: van complex 27 Hasselt-West tot Lummen (rijrichting 2)
 • Fase 2a: van complex 27 Hasselt-West tot en met afrit aan complex 29 Hasselt-Oost (rijrichting 1)
 • Fase 2b: van complex 29 Hasselt-Oost tot complex 27 Hasselt-West (rijrichting 2)

Kijk voor meer details naar slides 15 tot 18 van de presentatie tijdens het infomoment op 28 november 2023.

De huidige omgevingsvergunning geldt voor fase 1a en fase 1b. De uitvoering die voorzien is vanaf midden 2024 is enkel voor fase 1a. De uitvoering van fase 1b volgt later, afhankelijk van voorziene budgetten. Hierop hebben we momenteel nog geen zicht. Na de uitvoering van fase 1b, zullen we een omgevingsvergunning indienen voor fase 2a en 2b waarop de uitvoering zal volgen. 

Wat is de te verwachten hinder?
Om de hinder te beperken zullen de werken gefaseerd verlopen en zal er zoveel mogelijk ‘s nachts en in weekends worden gewerkt. Het verkeer zal via versmalde rijstroken of door de middenberm kunnen passeren met de gepaste snelheidsbeperking. Op- en afritten zullen ‘s nachts en in het weekend afgesloten worden en verkeer zal worden omgeleid. De duurtijd van de totale uitvoering schatten we op circa één jaar (ten vroegste midden 2024), inclusief het produceren en plaatsen van portieken en de werken van de nutsmaatschappijen. Meer gedetailleerde informatie over de hinder van de werken en eventuele omleidingen communiceren we later. 

 • Ik heb een brief gekregen met de melding dat mijn perceel in aanmerking komt voor de zone van werfinstallaties. Wat betekent dit?
  Om de werken te kunnen uitvoeren, zijn er werfinstallatiezones nodig. Deze zones voor werfinstallaties kunnen door de aannemer worden gebruikt voor de inrichting van werfketen, de stockage van bouwmaterialen, gronden en materieel, etc. De zone is bij voorkeur ook gelegen in de nabijheid van de uit te voeren werken, om nodeloos werfverkeer over de openbare weg te vermijden. In het vergunningsdossier zijn een aantal private percelen aangeduid als mogelijke locatie voor de werfinstallaties. Als de aannemer van de werken gebruik zou willen maken van een privaat perceel, zal hij de eigenaar contacteren om de verdere modaliteiten en vergoedingen te bespreken. Volgens de huidige planning is dit ten vroegste in het voorjaar van 2024 en gedurende een periode van een zestal maanden. Dit houdt in geen geval in dat eigenaars onteigend zullen worden of dat ze verplicht zijn hun perceel ter beschikking te stellen. Als een eigenaar niet wenst dat de aannemer het perceel gebruikt, staat het de eigenaar volledig vrij dit verzoek van de aannemer te weigeren.