Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieueffectenrapport

Milieueffectenrapport

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

E313

Wat is een MER?

Het milieueffectenrapport, kortweg MER, onderzoekt de mogelijke effecten van een project op mens en milieu. In Vlaanderen wordt voor bepaalde infrastructuurprojecten een MER-studie uitgevoerd, al dan niet verplicht in de procedures. Zo’n studie wordt dan opgemaakt alvorens een omgevingsvergunning aan te vragen. 

We streven naar een evenwicht tussen verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en leefbaarheid. In een uitgebreide MER-studie onderzochten we grondig de effecten van spitsstroken over het traject tussen Lummen en Hasselt-Oost. Het milieueffectenrapport geeft aan hoe eventuele negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd. Het integrale dossier is online beschikbaar in het MER register van het Departement Omgeving.

De impact wordt in kaart gebracht op verschillende domeinen.

Informatie- en luisterrondes in 2020 en 2021

Vanaf juni 2021 kregen de verschillende betrokken partijen de kans om mee na te denken over het project. De plannen werden in een kennisgevingsdossier gebundeld en voorgesteld aan de dienst-MER. De bewoners van de betrokken gemeenten kregen gedurende de procedure twee keer de kans om hun ideeën, bedenkingen en suggesties te uiten tijdens informatie- en luisterrondes in 2020 en 2021.

Resultaten participatierondes

Voor de MER-studie begon, wilden de MER-experten een goed inzicht krijgen in de vragen en meningen van alle belanghebbenden. In juni 2021 werd er daarom een info- en luistermoment georganiseerd.

 • De presentatie, video’s, en verslagen van deze eerste participatieronde kan u hier bekijken

Daarna kregen de bewoners inzage in het resultaat van de MER-studie: het ontwerp milieueffectenrapport (MER) met de evaluatie van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu, en de aanbevelingen voor milderende maatregelen.

 • Bekijk hier de presentatie van de digitale infosessie op 20 september 2022. De antwoorden op veelgestelde vragen vindt u er ook in terug.

Wat zijn de belangrijkste resultaten uit de MER-studie?

Positieve impact op mobiliteit

Het MER onderzocht de verkeersdrukte en veiligheid, en vergeleek de situatie zonder en met spitsstroken, zowel voor de E313 als de secundaire wegen. Op de autosnelweg verwacht men:

 • Een toename van het verkeer door de aanleg van spitsstroken
 • Meer mensen zullen de E313- E314 gebruiken in plaats van de secundaire wegen
 • Een sterk positief effect op de doorstroming op de E313 tussen de complexen van Zolder en Hasselt-Oost tijdens beide spitsmomenten in beide richtingen
 • Tussen Zolder en knooppunt Lummen wordt geen extra capaciteit gecreëerd (bestaande weefstrook/voorsorteerstrook)

Op de secundaire wegen verwacht men:

 • Een beperkte afname van de verkeersintensiteit
 • Meer mensen zullen de E313 en E314 gebruiken omwille van de vlottere doorstroming door de aanleg van de spitsstroken
 • AWV brengt bijgevolg in kaart waar geluidsschermen zinvol kunnen zijn. Daarvoor wordt rekening gehouden met enkele parameters.

Nauwelijks impact op ruimte

Omdat men voor de realisatie van deze spitsstroken maximaal gebruik wil maken van de bestaande weginfrastructuur, zal de impact op ruimte tot een minimum beperkt blijven. Dit wil concreet zeggen dat de verbreding buiten de bestaande weg maximaal tussen 0,5-1,25m bedraagt, behalve ter hoogte van de pechhavens.

Ter hoogte van bruggen wordt er waar nodig een verdieping van de snelweg voorzien, van ca. 10-60 cm.

Eerder positieve geluidsimpact

Geluid is een grote bezorgdheid van de omwonenden die erg dicht bij de E313 wonen. Daarom is er heel wat aandacht in de MER-studie gegaan naar dit onderwerp. De MER-studie is nu gebaseerd op geluidsmetingen op zowel vaste als ambulante meetpunten langs het hele traject.

De MER-studie geeft aan dat wat betreft geluid er een daling of verwaarloosbare stijging omwille van het project in omgeving E313 verwacht wordt, bekeken ten opzichte van de bestaande toestand. De impact van het gebruik van de spitsstroken zou minder dan 1 dB(A) zijn. Dit betekent dat het verschil met de bestaande situatie niet of nauwelijks hoorbaar zal zijn.

In het kader van het project wordt het bestaande wegdek tussen Lummen en Hasselt-Zuid vervangen door een nieuw wegdek met betere akoestische eigenschappen. Hierdoor zal de situatie dus zelfs verbeteren. 

Aangezien er als gevolg van de aanleg van spitsstroken op de E313 een verschuiving van verkeer van het onderliggende wegennet naar de autosnelweg wordt verwacht, zal het geluidsniveau door het verkeer op die onderliggende wegen ook verminderen.

Samengevat

We vatten hier beknopt de belangrijkste bevindingen uit de MER-studie samen.

 • Door de aanleg van de spitsstroken zal de kans op filevorming tijdens de ochtend- en avondspits dalen.
 • Door de aanleg van de spitsstroken zal verkeer weggeleid worden van de nabijgelegen gewestwegen en lokale wegen naar de snelweg.
 • In het milieueffectenrapport worden verschillende scenario’s onderzocht voor wat betreft de timing van het openstellen van de spitsstroken, bv. enkel tijdens de spitsuren, ook ’s nachts.
  • Scenario 1: de spitsstroken worden opengesteld tussen 6u00 en 9u00 en tussen 16u00 en 20u00
  • Scenario 2: de spitsstroken worden opengesteld tussen 6u00 en 20u00
  • Scenario 3: de spitsstroken worden opengesteld 24/24 en 7/7
  • Scenario 4: de spitsstroken worden enkel voorzien tussen knooppunt Lummen en Hasselt-West tussen 6u00 en 9u00 en tussen 16u00 en 20u00
   • Vanuit de discipline Mobiliteit hebben scenario’s 1 en 2 gunstigere effecten dan 3 en 4
   • idem voor disciplines die gebaseerd zijn op verkeer, Lucht, Geluid en Gezondheid
 • Door de opmaak van een minderhinderplan, en monitoring van het verkeer tijdens de werken, wordt de impact van de werken maximaal beperkt. Dit geldt zowel voor omwonenden als voor doorrijdend verkeer.
 • In kader van het project wordt het bestaande wegdek tussen Lummen en Hasselt-Zuid vervangen door een nieuw wegdek met betere akoestische eigenschappen.
 • Effecten van het project op de luchtkwaliteit blijven beperkt tot een nauwe zone rond de snelweg en bepaalde omliggende gewestwegen.
 • Het groen dat moet verdwijnen voor de beperkte, bijkomende verhardingen wordt gecompenseerd volgens de wettelijke bepalingen. Er komt geen extra verharding in natuurgebieden, de ingrepen beperken zich tot de bermen langs de snelweg.
 • Een doordachte lokalisatie van de pechhavens en portieken voor dynamische rijstrooksignalisatie heeft ertoe geleid dat visuele hinder maximaal beperkt wordt.