Overslaan en naar de inhoud gaan

Verloop procedures

Verloop procedures

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N71
N746

Milieueffectenrapport aangemeld

Wat is een milieueffectenrapport?

Het milieueffectenrapport, kortweg MER, onderzoekt de mogelijke effecten van een project op mens en milieu. In Vlaanderen geldt de verplichting om voor bepaalde infrastructuurprojecten een MER-studie uit te voeren. Zo een studie wordt opgemaakt alvorens een omgevingsvergunning aan te vragen.

In dit geval werd studiebureau Sweco Belgium aangesteld om de omgevingseffecten en de eventueel milderende maatregelen van de herinrichting van het kruispunt Stationsstraat – N71 Ringlaan te onderzoeken. Het onderzoek wordt gevoerd door erkende MER-deskundigen.

Waarom een project-MER?

De infrastructurele aanpassingen van dit project overschrijden op zich geen drempelwaarden. Maar als gevolg van de noodzakelijke bemaling* nodig voor de uitvoering van de werken, zijn wel grenswaarden bereikt en valt het project dus onder de MER-plicht. De discipline ‘water’ zal alvast grondig worden onderzocht om de tijdelijke invloed op de grondwaterstanden tijdens de werken (bemaling) na te gaan en te bepalen of er flankerende maatregelen nodig zijn.

*‘Bemaling’ is het tijdelijk aanpassen van de grondwaterstanden om grondwerken te kunnen uitvoeren (bv. wegpompen met een droogzuigingsinstallatie).

Wat onderzoekt het project-MER?

Een MER-studie onderzoekt de mogelijke gevolgen op de omgeving, mens en milieu van de uitvoeringsalternatieven voor de verbetering van het kruispunt N71 Ringlaan – Stationsstraat.

Overzicht MER-disciplines

Daarbij worden onder andere deze disciplines onder de loep genomen: mobiliteit, geluid, trillingen, luchtkwaliteit, bodem, grondwater, ruimtelijke aspecten, gezondheid en biodiversiteit. Op basis van de referentiesituatie (toestand zonder het project) beoordelen experten het effect van de geplande situatie per discipline. Daarvoor maakt men een simulatie van de toekomstige verkeerssituatie op basis van het ontwerpplan en de verkeerstellingen. Vervolgens wordt gekeken hoe de mogelijke negatieve effecten voor mens en milieu kunnen worden vermeden, gemilderd of gecompenseerd.

Voorbereidend onderzoek

In juni 2020 werd een wortelonderzoek uitgevoerd om de ligging van de bestaande nutsleidingen in kaart te brengen. Deze liggen immers in de berm van de ventwegen, vlak naast of tussen de boomwortels. Dat is vooral zo aan de Binnensingel richting Balendijk. Daar werden rond een aantal bomen in de wegrand de nutsleidingen nauwkeurig in kaart gebracht.

Daarnaast werden in het kader van het milieueffectenrapport ook geluidsmetingen en verkeerstellingen gedaan. Deze meetresultaten werden via computermodellen vertaald naar de toekomstige situatie. Zo kon er worden berekend welke milderende maatregelen eventueel aangewezen zijn.

Ook werden in juni 2020 op verschillende locaties tellussen (slangen op het wegdek) geplaatst om het verkeer te meten. Voor de berekeningen over verkeersaantallen en intensiteiten werd met deze cijfers en de telling van maart 2019 rekening gehouden.

De geplande werken zorgen voor een verschuiving van de verkeersstromen. Wat deze wijzigingen betekenen voor de diverse weggebruikers aangaande onder andere verkeersleesbaarheid, conflictrisico’s, bereikbaarheid van de handelszaken, doorstroming, … wordt onderzocht in het project-MER.

Welke MER-procedure werd gevolgd?

We kozen ervoor om een aanmelding met verzoek tot scopingsadvies te doen. Concreet maakten we eerst een gedetailleerd plan van aanpak op dat weergeeft op welke manier we het project-MER willen onderzoeken. Zo willen we consensus bereiken over de voorgestelde methodologie. 

Het voorlopig aangemelde MER kan u online raadplegen op www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank met dossiernummer: PR3339. Op die pagina vindt u zowel het ontwerp van het project-MER, de ontwerpplannen van het project als het scopingsadvies terug.

Het studiebureau Sweco Belgium finaliseert vervolgens het milieueffectenrapport (project-MER) op basis van dit scopingsadvies. Het finale project-MER maakt nadien deel uit van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Deze is dan samen met de ontwerpplannen raadpleegbaar tijdens het openbaar onderzoek.

Het verloop van de procedures in een notendop

Momenteel is de aanvraag voor de omgevingsvergunning, inclusief MER-dossier, nog in volle voorbereiding. De opmaak van het dossier neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk gepland. Er is namelijk bijkomend onderzoek nodig voor de bemaling van het grondwater. De technische verwerking van het bemalingswater voor infiltratie in de bodem en de resterende afvoer wordt nog verder onderzocht door de aannemer en het studiebureau.

Pas als de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend, start het openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt. Bekijk hieronder een schematische weergave van het verloop van de procedure.

N71 Lommel tijdslijn MER zonder data

Wat kan u doen tijdens het openbaar onderzoek?

Geïnteresseerden kunnen tijdens het openbaar onderzoek gedurende 30 dagen de ontwerpplannen en het project-MER inkijken en eventuele opmerkingen of bezwaren formuleren. Het inkijken van het dossier kan bij de stad Lommel of online via het Omgevingsloket.

Opmerkingen en bezwaren kunnen via aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Lommel worden bezorgd of digitaal via het Omgevingsloket (ga hiervoor naar de detailpagina van het dossier in kwestie en klik op 'bezwaarschrift indienen').

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

Na het openbaar onderzoek verwerken team MER en Ruimte Vlaanderen de reacties voor het project-MER en de omgevingsvergunning. Uiteindelijk wordt beslist over het al dan niet goedkeuren van het project-MER en de omgevingsvergunning.