Overslaan en naar de inhoud gaan

Verloop procedures

Verloop procedures

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N71
N746

Milieueffectenrapport aangemeld

Wat is een milieueffectenrapport?

Het milieueffectenrapport, kortweg MER, onderzoekt de mogelijke effecten van een project op mens en milieu. In Vlaanderen geldt de verplichting om voor bepaalde infrastructuurprojecten een MER-studie uit te voeren. Zo een studie wordt opgemaakt alvorens een omgevingsvergunning aan te vragen.

In dit geval werd studiebureau Sweco Belgium aangesteld om de omgevingseffecten en de eventueel milderende maatregelen van de herinrichting van het kruispunt Stationsstraat – N71 Ringlaan te onderzoeken. Het onderzoek wordt gevoerd door erkende MER-deskundigen.

Waarom een project-MER?

De infrastructurele aanpassingen van dit project overschrijden op zich geen drempelwaarden. Maar als gevolg van de noodzakelijke bemaling* nodig voor de uitvoering van de werken, zijn wel grenswaarden bereikt en valt het project dus onder de MER-plicht. De discipline ‘water’ werd grondig onderzocht om de tijdelijke invloed op het oppervlaktewater tijdens de werken (bemaling) na te gaan en te bepalen welke flankerende maatregelen nodig zijn.

* ‘Bemaling’ is het tijdelijk aanpassen van de grondwaterstanden om grondwerken te kunnen uitvoeren (bv. wegpompen met een droogzuigingsinstallatie).

Wat onderzoekt het project-MER?

Een MER-studie onderzoekt de mogelijke gevolgen op de omgeving, mens en milieu van de uitvoeringsalternatieven voor de verbetering van het kruispunt N71 Ringlaan – Stationsstraat.

Overzicht MER-disciplines

Daarbij worden volgende disciplines onder de loep genomen: mobiliteit, geluid, trillingen, luchtkwaliteit, bodem, grondwater, ruimtelijke aspecten, gezondheid en biodiversiteit. Op basis van de referentiesituatie (toestand zonder het project) beoordelen experten het effect van de geplande situatie per discipline. Daarvoor maakt men een simulatie van de toekomstige verkeerssituatie op basis van het ontwerpplan en de verkeerstellingen. Vervolgens wordt gekeken hoe de mogelijke negatieve effecten voor mens en milieu kunnen worden vermeden, gemilderd of gecompenseerd.

Welke MER-procedure werd gevolgd?

We kozen ervoor om een aanmelding met verzoek tot scopingsadvies te doen. Concreet maakten we eerst een gedetailleerd plan van aanpak op dat weergeeft op welke manier we het project-MER wilden onderzoeken. In overleg met team MER van Omgeving Vlaanderen werd dan de finale methodologie bepaald. 

Ondertussen werd het milieueffectenrapport (project-MER) uitgevoerd, ingediend en voorlopig goedgekeurd. U kan dit online raadplegen op merregister.omgeving.vlaanderen.be via het dossiernummer: PR3339.

Het finale project-MER maakt nu deel uit van de aanvraag voor de omgevingsvergunning die 22 december 2023 werd ingediend. Deze is later dit jaar samen met de ontwerpplannen raadpleegbaar tijdens het openbaar onderzoek.

Wat kan u doen tijdens het openbaar onderzoek?

Tijdens het openbaar onderzoek kan u gedurende 30 dagen de ontwerpplannen en het project-MER inkijken en eventuele opmerkingen of bezwaren formuleren. Het inkijken van het dossier kan bij de stad Lommel of online via het Omgevingsloket.

Opmerkingen en bezwaren kunnen via aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Lommel worden bezorgd of digitaal via het Omgevingsloket (ga hiervoor naar de detailpagina van het dossier in kwestie en klik op 'bezwaarschrift indienen').

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

Na het openbaar onderzoek verwerken team MER en Ruimte Vlaanderen de reacties voor het project-MER en de omgevingsvergunning. Uiteindelijk wordt beslist over het al dan niet goedkeuren van het project-MER en de omgevingsvergunning.