Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N71
N746

Wie is de bouwheer?

Het Agentschap Wegen en Verkeer is de bouwheer. De Stad Lommel en Aquafin zijn beiden medefinancier.

Wat is de totale kostprijs van het project?

Het totale kostenplaatje bedraagt bijna 18 miljoen euro waarbij Wegen en Verkeer voor 91% garant staat. De Stad Lommel en Aquafin nemen respectievelijk 5% en 4% voor hun rekening. Deze percentages resulteren in de volgende aanbestedingscijfers (inclusief btw):

  • Wegen en Verkeer: 16 miljoen
  • Stad Lommel: 900.000 €
  • Aquafin: 700.000 €

Waarom worden de kruispunten Balendijk en Hoeverdijk niet meteen meegenomen?

Vanaf de start van het project werd ervoor gekozen om enkel het kruispunt met de Stationsstraat opnieuw in te richten. De verkeerslichten op de kruispunten Balendijk en Hoeverdijk worden wel geoptimaliseerd in functie van de nieuwe verkeerssituatie.

Wordt het nieuwe project op het openbaar domein uitgevoerd of gebeuren er onteigeningen?

De meeste grondverwervingen beperken zich tot aan de Stationsstraat voor de aanleg van bushaltes en voetpaden. De gesprekken met alle betrokken eigenaars zijn momenteel lopende.

Wat gebeurt er met de fietstunnel aan Vreyshorring?

De bestaande fietstunnel nabij Vreyshorring blijft behouden

Wordt de verharding van de weg uitgevoerd in fluisterasfalt?

Neen, er werd gekozen voor Steenmastiekasfalt (SMA). Dat is een asfalt met veel steentjes (steenskelet) dat vooral wordt gebruikt op stedelijke wegen/wegen van groot verkeer. SMA is een sterk asfalt tegen spoorvorming en bovendien geluidsreducerend. In Vlaanderen wordt zelden of nooit gebruik gemaakt van Zeer Open Asfalt (ZOA) of ook wel fluisterasfalt genoemd. Dit hoofdzakelijk door de eerder beperkte levensduur en gladheid bij vorst. Fluisterasfalt wordt wel gebruikt op wegen met een hoge verkeersintensiteit en een hoge snelheid (autosnelwegen), hetgeen hier niet van toepassing is.

Waarom heeft de invoegstrook op het plein komende vanuit Mol meer lengte om links af te slaan dan deze komende vanuit Pelt?

Deze keuze werd gemaakt op basis van verkeerssimulaties. Omwille van de verkeersdrukte is de afslagstrook naar links langer.

Waarom werd er niet gekozen voor een rotonde op het plein?

Dankzij de slimme verkeerslichten kan je bepaalde richtingen langer voorrang geven. Dit is niet mogelijk met een rotonde. Daarnaast neemt een rotonde meer ruimte in beslag, die op en rond dit kruispunt beperkt is. Tot slot is het veiliger voor een fietser op een kruispunt dan op een rotonde.

Wanneer starten de werken en hoelang duren ze?

Wanneer de nieuwe omgevingsvergunning is goedgekeurd, starten eerst de nutswerken. Gezien de lopende procedure kunnen we momenteel geen exacte timing van de werken meegeven. 

De nutswerken zouden zo'n 6 maanden duren en de wegenwerken nemen ruim anderhalf jaar in beslag. 

Wat is de omleiding tijdens de werken?

Tijdens de grote werken op de Ringlaan worden er tijdelijk versmalde rijstroken (2x2) op de ventwegen aangelegd. De snelheid wordt tijdens de werken teruggebracht naar 50 km/u.

Als buurtbewoner verwachten we meer sluipverkeer in de lokale achterliggende straten. Hoe wordt dit aangepakt?

Het sluipverkeer is mee opgenomen in het milieueffectenrapport. De dienst mobiliteit van de stad Lommel houdt dit ook in het oog om eventueel noodzakelijke flankerende maatregelen te nemen.

Zijn de handelaars bereikbaar tijdens de werken?

Ja, tijdens de grote werken rijdt het verkeer tijdelijk op versmalde (2x2) rijstroken gecreëerd op de ventwegen. Wanneer er wordt gewerkt op de ventwegen zelf kan er plaatselijk hinder zijn, maar de bereikbaarheid blijft gegarandeerd. 

Waar komen de nutsvoorzieningen?

Alle nutsvoorzieningen komen aan de buitenkant van het dubbelrichtingsfietspad. Die plannen worden opgemaakt door de nutsmaatschappijen zelf.

Zou het niet veiliger zijn om de fietspaden en ventwegen om te wisselen?

Het probleem bij die opstelling is dat de fietser eerst de rijweg moet oversteken alvorens hij op het fietspad is. Hoe het nu is vormgegeven, met name dubbelrichtingsfietspaden aan de zijde van de handelaars en de woningen, zorgt voor minder conflictpunten en een betere bereikbaarheid van de woon- en handelszones.

Wordt de fietsoversteek aan Balendijk ook herbekeken?

De lichtenregeling wordt volledig herbekeken en aangepast. Ook de verkeerslichten voor de fietsen zijn hierin meegenomen.

Is het dubbelrichtingsfietspad overal vlak?

Het dubbelrichtingsfietspad loopt door over de volledige lengte en is vlak.

Hoe rij ik van Vreyshorring zuid (kant Provil) naar Pelt?

Je neemt de Buitensingel, steekt het plein over en rijdt verder op de Buitensingel om ter hoogte van de bruidswinkel de Ringlaan in te voegen.

Hoe rij ik van Pelt naar de Buitensingel?

Voor de onderdoorgang rij je de Binnensingel op en vervolgens keer je voor het plein om en kom je terecht op de Buitensingel (oostkant). Indien je op de Buitensingel aan de zuidkant moet zijn, kan je op de Ringlaan blijven tot aan het kruispunt Balendijk om daar te keren en vervolgens meteen rechts in te voegen op de Buitensingel.

Hoe rij ik van de Buitensingel (westkant/Colora) naar Mol?

Je rijdt van de Buitensingel naar het plein en keert om voor het plein om zo naar de Binnensingel te rijden en vervolgens voeg je in op de Ringlaan.

Hoe rij ik van de Lidl naar de Stationsstraat?

Je neemt de Binnensingel, voegt in op de Ringlaan, keert aan het kruispunt Balendijk en neemt vervolgens de Buitensingel om zo uiteindelijk op het kruispunt met de Stationsstraat uit te komen.

Leidt de nieuwe verkeerssituatie niet tot filevorming op de ventwegen?

Vandaag dienen de ventwegen voor de lokale bereikbaarheid van handelszaken en woningen. In de nieuwe situatie worden dit lokale wegen die meer verkeer te verwerken krijgen. Verkeersmodelleringen tonen aan dat deze wegen de verhoogde capaciteit aankunnen. Bovendien geldt op de ventwegen enkelrichtingsverkeer en een maximumsnelheid van 50 km/u.

Zal het invoegen op de Ringlaan vlot kunnen verlopen?

De aansluiting wordt ruimer gemaakt zodat je voldoende zicht hebt om links het verkeer in de volledige onderdoorgang te kunnen zien.

Blijven de verkeerslichten aan de kant van de verlengde rijstrook aan Balendijk langer groen?

Alle verkeerslichten worden geoptimaliseerd. Hiervoor zijn simulaties gedaan om de afwikkeling zo optimaal mogelijk te maken.

Wat zijn de maximale snelheden op de Ringlaan en de ventwegen in de toekomst?

70km/u op de Ringlaan en 50 km/u op de Binnen- en Buitensingel.

Worden er geluidsschermen voorzien?

De Ringlaan komt een stuk lager te liggen dan het maaiveld. De wanden van de onderdoorgang vormen op zich al een geluidsbuffer. Daarnaast is de maximumsnelheid 70 km/u. Het aspect geluid maakt ook deel uit van het milieueffectenrapport. In het finale milieueffectenrapport wordt dit beslist.

Naar waar wordt het hemelwater afgevoerd?

Eerst maximaal ter plaatse via infiltratie in de zijbermen. Deze worden in lichte komvorm aangelegd. Bij hevige regen wordt het regenwater bijkomend afgevoerd via het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel.

Naar waar wordt het grondwater van de droogzuiging van de bouwput afgevoerd?

Het grondwater van de droogzuiging voeren we deels via retourbemaling, en deels via de dichtstbijzijnde waterlopen (Einderloop en/of Eindergatloop) af. Echter de ervaring leert ons dat het merendeel van dit opgepompt grondwater al bezinkt in de grachtberm langs de N71, afstromend richting de Eindergatloop.

Het aspect grondwater maakt ook deel uit van het milieueffectenrapport.

Krijgen alle aangelanden een gescheiden rioleringsstelsel?

Ja. Hiervoor wordt er nog contact opgenomen met de betrokkenen. De huisaansluitingen bij elk perceel dienen namelijk door elke eigenaar zelf gescheiden aangelegd te worden. Er komt dan een afkoppelingsdeskundige langs van Aquafin. De stad Lommel voorziet daarvoor ook premies. Meer info over wanneer de afkoppelingsdeskundige langskomt volgt later.

Waar kan ik het milieueffectenrapport inkijken?

Het milieueffectenrapport werd in juli 2023 ingediend en voorlopig goedgekeurd. U kan het project-MER online raadplegen op merregister.omgeving.vlaanderen.be via het dossiernummer: PR3339. 

Het is nog niet mogelijk om opmerkingen te geven. Dit kan pas tijdens het openbaar onderzoek van de nieuwe omgevingsvergunning.