Overslaan en naar de inhoud gaan

Overkapping kruispunt Ringlaan en Stationsstraat

Overkapping kruispunt Ringlaan en Stationsstraat

Algemeen Overzicht

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N71
N746

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel gaan het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel volledig herinrichten. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen. Deze ingreep verhoogt de doorstroming en de verkeersveiligheid op de Ringlaan en de Stationsstraat en verbindt het centrum van Lommel beter met de stationsomgeving. Via ventwegen zullen de handelszaken langs de Ringlaan veilig en makkelijk bereikbaar blijven. Het huidige kruispunt wordt ten slotte ingericht als een stedelijk plein dat een toegangspoort tot Lommel zal vormen.

Wat en waarom?

Wat is de projectzone? 

Het projectgebied omvat:

  • enerzijds de Ringlaan tussen Balendijk en Hoeverdijk, inclusief de ventwegen, (Binnen- en Buitensingel),
  • anderzijds de Stationsstraat vanaf de bushaltes aan de noordkant tot net voorbij het kruispunt aan de zuidzijde. 
Luchtfoto overzichtsplan N71 Ringlaan Lommel

Welke ingrepen staan op de planning?

In deze zone plannen we de volgende ingrepen:

  • We verdiepen de Ringlaan, zodat deze weg straks onder de Stationsstraat doorloopt. Beide wegen zullen dan niet meer rechtstreeks op elkaar aansluiten.
  • Op het plein komt een lichtengeregeld kruispunt dat de Stationsstraat verbindt met de ventwegen van de Ringlaan.
  • We vernieuwen deze ventwegen (Binnen- en Buitensingel) zodat de verkeersafwikkeling op en langs de Ringlaan vlotter en veiliger kan verlopen.
  • We verbeteren de fietsverbindingen zodat voetgangers en fietsers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen.
  • We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan.
  • Waar nodig verplaatsen of vernieuwen we de nutsleidingen.
  • De kruispunten van de Ringlaan met Hoeverdijk en Balendijk blijven ongewijzigd. Enkel de afslagstrook voor linksafslaand verkeer vanaf de Ringlaan naar Balendijk wordt verlengd.

In de rubriek 'Documenten' kan u het voorontwerpplan van de overkapping van de Ringlaan in Lommel downloaden.

Ringlaan en Stationsstraat herinrichten tot veiliger kruispunt 

Vlotter verkeer en goede bereikbaarheid

De Ringlaan is een belangrijke Limburgse oost-westverbinding op de “Kempische As”. Door de gewestweg onder de Stationsstraat door te trekken, kan het doorgaand verkeer hier in de toekomst vlotter rijden. Met deze herinrichting gaat de verkeersdoorstroming erop vooruit. Bovendien verbetert de verkeersveiligheid in de omgeving gevoelig. Via de ventwegen langs de Ringlaan, blijven het centrum, de stationsomgeving, de winkels en handelszaken vlot bereikbaar.

Veilig fietsen

Er komen aan beide zijden van de Ringlaan veilige dubbelrichtingsfietspaden langs de Binnensingel en Buitensingel. Zo kunnen fietsers zich makkelijk verplaatsen tussen Balendijk en Hoeverdijk. Oversteken van noord naar zuid en omgekeerd, kan op de kruispunten ter hoogte van Balendijk, Stationsstraat en Hoeverdijk. De bestaande fietstunnel nabij Vreyshorring blijft behouden.

Stedelijk plein 

Door de Ringlaan onder de Stationsstraat door te trekken, komt de verbinding tussen het stadscentrum en de stationsomgeving opnieuw centraal te staan. Dat wordt nog eens extra in de verf gezet door de aanleg van een stedelijk plein dat volop ruimte zal bieden aan fietsers en voetgangers. Door de open inrichting en groene accenten zal het plein daarenboven de toegang tot de stad visueel markeren.

Ringlaan Lommel - Toekomstbeeld stedelijk plein
Ringlaan Lommel - Toekomstbeeld overkapping

Timing en impact?

Afhankelijk van procedures

Een concrete startdatum voor de werken is er nog niet. Dit is afhankelijk van het verdere verloop van de procedures. De eerder verkregen omgevingsvergunning in september 2018 werd in mei 2020 ongeldig verklaard wegens het ontbreken van een milieueffectenrapport (project-MER).

De krachtlijnen van het ontwerp blijven behouden. Wel brachten we enkele kleine wijzigingen aan in functie van de verkeersafwikkeling. Deze optimalisaties kan u terugvinden onder de rubriek 'Toekomstbeeld'.

We bereiden een nieuw vergunningsdossier samen met de opmaak van een milieueffectenrapport (MER) voor. Voor deze MER-studie werden onder andere geluidsmetingen, verkeerstellingen en een wortelonderzoek uitgevoerd. Meer info over wat een milieueffectenrapport nu precies is, kan u lezen onder de rubriek 'Verloop procedures'.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning met milieueffectenrapport in volle voorbereiding

Het project-MER werd aangemeld bij team MER van Omgeving Vlaanderen. In deze aanmelding stelden we de experten voor die het onderzoek voeren en de manier waarop we de studie wensen uit te werken. We verzochten team MER om een advies te geven op de door ons voorgestelde onderzoeksdomeinen en -aanpak. Na dit zogenaamde scopingsadvies én overleg met team MER werken we het project-MER verder uit. 

Daarnaast neemt de opmaak van het vergunningsdossier meer tijd in beslag door bijkomend onderzoek voor de bemaling van het grondwater tijdens de tunnelwerken. Die technische verwerking van het bemalingswater voor infiltratie in de bodem en de resterende afvoer wordt verder onderzocht door de aannemer en het studiebureau. 

Zodra dit klaar is, kunnen we een nieuwe omgevingsvergunning, inclusief MER-studie, aanvragen. Daarna start de omgevingsvergunningsprocedure met onder andere een openbaar onderzoek van 30 dagen. 

Bij nieuwe informatie over dit project houden we u via onze nieuwsbrief op de hoogte. Inschrijven kan bovenaan via het oranje vak aan de rechterkant.

Meer informatie over de signalisatie en de bereikbaarheidsroutes van de handelaars tijdens de werken, kan u in een latere fase van het project terugvinden op deze pagina.