Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk mee

Denk mee

Datum

Status

In Studie

Plaats

Weg

N437

Denk mee

Tijdens de onderzoeksfase kon iedereen meedenken over de herinrichting van de Waregemsesteenweg en Kruishoutemseweg (N437). Begin 2022 vroegen we tijdens dialoogsessies en twee wandelingen de mening van de inwoners van beide gemeenten. De aandachtspunten hieruit namen we mee in de ontwerpkeuzes die moeten gemaakt worden. In totaal namen 100 personen deel aan de dialoogavond en 70 personen aan de wandelingen. Daarnaast ontvingen we 50 inspraakformulieren. De reacties die we verzamelden waren zeer interessant en waardevol, we willen daarvoor alle deelnemers graag bedanken. Hieronder vind je een samenvatting van de opmerkingen, suggesties en aandachtspunten. Wij gaan hier nu verder mee aan de slag, inclusief alle individuele reacties die we nog ontvingen. 

Een bloemlezing van de reacties

Groen: bomen behouden of niet? Hoe omgaan met beperkte beschikbare ruimte?

De meningen over het al dan niet behouden van bomen in deelgebied 3, onder andere de bocht aan de Biest in Kruisem, waren verdeeld. Enkele deelnemers vinden deze bomen een meerwaarde, voornamelijk als karakteristiek en beeldbepalend element. Daarom willen ze ze behouden. Het merendeel van de deelnemers volgt wel het advies van de boomexpert, dat de bomen een lage natuurwaarde hebben. Bovendien zijn heel wat mensen van mening dat ruimte voor water en veilige fietspaden voorrang moet krijgen op behoud van bestaande bomen. Tenminste, als het nodig is om een keuze te maken. De parkeerbehoefte is nog een element om mee te nemen bij het bepalen van het wegprofiel. Het projectteam zal naar een gepaste oplossing zoeken.

Snelheid: graag uitgebreid trager

De meerderheid van de deelnemers was voorstander van maatregelen om minder snel te rijden bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Kruisem. Het voorstel om de bebouwde kom te laten starten voor het kruispunt met de Winkelstraat wordt over het algemeen aanvaard. Er gaan wel stemmen op om de zone van 50 km/uur uit te breiden tot na de bochtige zone ter hoogte van de Biest. Dat kan bijvoorbeeld tot aan de Stokstraat. Enkele deelnemers vroegen een uitbreiding tot aan de Varkenskotstraat. Op grondgebied Waregem merkten heel wat deelnemers op dat het verkeer veel te snel rijdt aan het einde van de zone 70. Deze zone is bovendien de schoolomgeving van De Jager. Het voorstel om de zone 50 uit te breiden tot aan de Grasdreef werd dan ook goed onthaald. Deze overgang zichtbaar maken in het straatbeeld door snelheidsremmende maatregelen is een extra pluspunt, volgens de deelnemers.

Fietsen: moet veiliger en comfortabeler

Er is een grote vraag naar een betere fietsverbinding tussen Kruisem en Waregem langs de N437. Bij de grote meerderheid van de deelnemers primeert dan ook de fietsveiligheid. Het kan meteen één van de grote troeven van de herinrichting van de N437 zijn. De voorkeur gaat eerder uit naar gescheiden fietspaden dan naar fietssuggestiestroken of fietspaden direct naast de rijweg. Waar er ruimte beschikbaar is, wil men dit ook doortrekken in de zone 50 en de bebouwde kom.

Water: buffer en infiltratie nodig

Meerdere keren haalde de deelnemers de problematiek van het water aan. Dit benadrukt dat het nodig is om grachten aan te leggen. Steeds meer grachten worden ingebuisd, en dat komt de capaciteit om hemelwater te bufferen of te laten infiltreren in de grond niet ten goede.

Schoolomgeving De Jager: zichtbaarheid en veiligheid

Heel wat inwoners ijveren ervoor dat de schoolomgeving van De Jager zichtbaarder wordt aan de kant van de Kruishoutemseweg (N437). Dit gebeurt liefst in combinatie met snelheidsvermindering. In de Gentse Heerweg gaf men aan dat het verkeer de snelheid in de huidige zone 30 nauwelijks respecteert. De huidige asverschuivingen werken hier niet.

Tijdens de wandeling werd er in verschillende groepjes nagedacht over een oplossing om de kinderen veiliger af te zetten aan de school. De eerste suggesties zijn verschillende Park & Ride oplossingen, zowel in de Gentse Heerweg als Kruishoutemseweg, en door gebruik te maken van de huidige parkeerzones. 

De eerste scenariokeuzes zijn gemaakt op basis van suggesties van inwoners uit beide gemeenten. Deze komen in de startnota en worden daarna verder uitgewerkt naar een projectnota die ook het technische plan bevat. Bekijk via de interactieve kaart op de webpagina 'Ontwerp' de eerste ontwerpkeuzes per deelgebied.