Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Frans van Dunlaan - Prins Boudewijnlaan in Wilrijk

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N173
R11

Op deze pagina vindt u een antwoord terug op de veelgestelde vragen. We hebben de pagina onderverdeeld in verschillende categorieën. Vindt u het antwoord op uw vraag niet terug of heeft u een andere vraag? Mail dan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be met uw specifieke vraag.

Waarom is een herinrichting noodzakelijk? Wat is de visie op lange termijn?
Het project kadert in het programma voor het wegwerken van de gevaarlijke (kruis)punten en wegvakken in Vlaanderen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Met de heraanleg wil AWV de veiligheid voor de actieve weggebruikers verhogen. Het kruispunt kende in het verleden immers geregeld ongevallen met fietsers en voetgangers. Het kruispunt wordt volledig conflictvrij aangelegd.

Bijkomend is de aanwezige riolering in zeer slechte staat en moet deze vernieuwd worden. Bij de heraanleg van het kruispunt wordt de riolering vernieuwd en als gescheiden stelsel aangelegd. Er wordt daarbij rekening gehouden met de nodige buffering, aanleg van open grachten, bekkens en wadi’s die ook infiltratie toelaten voor het oppervlaktewater.

Het ontwerp is opgesteld in samenspraak met heel wat partners om de bezorgdheden van iedereen en omwonenden zo veel mogelijk te verzoenen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft namelijk een impact op het parkeren en op het groen. De ene wil meer parkeerplaats, de andere meer groen. Het ontwerp is een compromis om in de eerste plaats een veilig kruispunt te creëren, en met een maximaal aanbod aan parkeerplaatsen en behoud of aanpassingen van groen binnen de bestaande ruimtelijke context.
 

Welke partners zijn betrokken bij dit project? 
Voor dit project werkt AWV samen met stad Antwerpen en water-link i.s.m. Aquafin. 
 

Met welke instanties werd in gesprek gegaan?
Voor de uitwerking van het ontwerp ging AWV in overleg met het Departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie Antwerpen, meer bepaald de dienst Integraal Waterbeleid. Met hun preadviezen werd rekening gehouden bij de opmaak van het ontwerp.
 

Wat is de kostprijs van dit project?
Het totale kostenplaatje bedraagt bijna 10 miljoen euro (exclusief btw). 
 

Wat zal de maximumsnelheid zijn na afloop van de heraanleg?
De maximumsnelheid wijzigt niet en blijft 70 km/u en 50km/u in de zones waar dat nu ook het geval is.
 

Wordt er een project-MER gekoppeld aan het dossier van de omgevingsvergunning? 
De project-MER-plicht geldt niet voor de herinrichting van het kruispunt. Wel is er een MER-screening opgesteld, die kan men raadplegen tijdens het openbaar onderzoek. 
 

Welke impact heeft dit project op de leefbaarheid voor de buurt?
Het kruispunt is een gevaarlijk kruispunt waar geregeld ongevallen gebeuren. Door de herinrichting zal de kruising van twee hoofdassen (R11 en N173) veiliger zijn voor zowel het gemotoriseerd verkeer als de actieve weggebruiker. 

We ontvangen veel klachten over de bestaande carpoolparking. Die gaan over sluikstorten en het achterlaten (van onderdelen) van voertuigen, zoals verhuiswagens, aanhangwagens, trekkers van vrachtwagens, enzovoort.  Door de herinrichting van het kruispunt verdwijnt deze carpoolparking en wordt deze vervangen door een buurtparking in het zuidwesten, aan de kant van de Zwaluwenlaan, die een landschappelijk groen karakter heeft. We voorzien op de buurtparking ruimte voor deelwagens en deelfietsen, een overdekte fietsenstalling en parkeerplaatsen om elektrische voertuigen op te laden.

Om deze parking te kunnen aanleggen, zal de groene bomenrij langs de Zwaluwenlaan moeten verdwijnen. Na aanleg van de buurtparking wordt opnieuw een wintergroenscherm aangeplant (met geschrankte laurier en bomen) met voldoende grote plantmaten. Zo wordt de Zwaluwenlaan op korte termijn afgeschermd van de buurtparking. 

Voor de herinrichting van het kruispunt zal ten noordoosten een deel parkgebied en groene berm verdwijnen tot iets voorbij de Pottershofstraat (Spoorweglaan nr. 183). Nadat het kruispunt in deze zone volledig is aangelegd, wordt ook hier opnieuw een wintergroenscherm heraangeplant (met twee rijen geschrankte laurier en bomen) met voldoende grote plantmaten. Op korte termijn zorgen we zo opnieuw voor een dicht scherm tussen de Spoorweglaan en de Frans van Dunlaan (R11). Fietsers komende vanuit de wijk langs de oostzijde van de Spoorweglaan kunnen makkelijk ontsluiten op het comfortabele fietspad langs de Frans van Dunlaan - Krijgsbaan (R11). 

Ten zuidoosten wordt een nieuwe lokale ventweg aangelegd om zo het lokaal verkeer van het doorgaand verkeer te scheiden, net zoals bij de andere drie hoeken van het kruispunt. Hier wordt een volwaardig park aangelegd tussen de Krijgsbaan (R11) en de ventweg. Het park wordt uitgerust met wadi’s, een voetpaadje, bankjes en is veilig en makkelijk toegankelijk voor buurtbewoners.  

Op de R11 richting de E19 worden de rijstroken versmald en verdwijnt de pechstrook, waardoor er bijkomend onthard wordt. Hier worden, naast de reeds bestaande groene schermen, ook bijkomende bomen geplant. Zo schermen we de Spoorweglaan nog meer af van de R11. 

Ten slotte wordt het regenwater volledig afgekoppeld van het afvalwater. Regenwater wordt geïnfiltreerd en opgevangen in wadi’s en grachten. Dat zorgt voor minder wateroverlast en heeft een meerwaarde voor het ecologisch systeem en de biodiversiteit.
 

Hoeveel ongevallen gebeurden er op het kruispunt de afgelopen jaren?
We benoemen een punt als gevaarlijk zodra er minstens drie ongevallen plaatsvinden met letsels. Hierbij werken we met een ‘531-score’: een lichtgewonde staat voor 1 punt, een zwaargewonde voor 3 punten, en een dodelijk slachtoffer voor 5 punten. Om op de lijst te komen van gevaarlijke punten moet er sprake zijn van minstens een score van 15.

In de berekening wegen ongevallen met voetgangers, fietsen en bromfietsen zwaarder door. Zo wordt aan elke fietser, voetganger of bromfietser een verhogingsfactor van 1,7 toegekend. Deze aanpassing kwam er om meer gewicht te geven aan fietsers en voetgangers en te corrigeren voor de onderregistratie van ongevallen met actieve weggebruikers.

Concreet voor dit project:
In de cyclus van 2018-2020 gebeurden 19 ongevallen, waar 30 personen bij betrokken waren (2 zwaargewond en 28 lichtgewond). Bij 10 van de 19 ongevallen waren actieve weggebruikers betrokken. Van de 28 lichtgewonden waren 11 lichtgewonden actieve weggebruikers. 

Het kruispunt Frans van Dunlaan (R11) met Prins Boudewijnlaan (N173) heeft hierdoor een '531-score' van 41,7 voor de cyclus 2018 tem 2020. Dit betekent dat dit kruispunt als een zeer gevaarlijk punt wordt beschouwd. Meer weten over gevaarlijke (kruis)punten? Lees op deze pagina hoe de scores worden berekend.

In onderstaande grafieken vindt u het aantal ongevallen en gewonden per cyclus en de 531-score per cyclus. Eén cyclus telt telkens 3 jaar:

 • Cyclus 2022 is van 2018 tot en met 2020
 • Cyclus 2021 is van 2017 tot en met 2019
 • Cyclus 2020 is van 2016 tot en met 2018
 • Cyclus 2019 is van 2015 tot en met 2017

Zal de doorstroming van het verkeer verbeteren na de herinrichting?
Bij de heraanleg van het kruispunt, zal de doorstroming verbeteren, maar dat is niet de hoofddoelstelling. De focus ligt op de aanleg van een veilig kruispunt, dat wordt gerealiseerd door het volledig conflictvrij te maken. Elk conflict, zowel tussen de actieve weggebruikers en gemotoriseerd verkeer, als gemotoriseerd verkeer onderling, wordt vermeden. Hiervoor sturen we bewegingen apart aan via slimme verkeerslichten. Om het kruispunt vlot af te wikkelen, zijn bijkomende en verlengde voorsorteer- en afslagstroken noodzakelijk.
 

Wanneer start het openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning?
Op 4 oktober 2023 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat op zaterdag 14 oktober het openbaar onderzoek start

Gedurende 30 dagen kan iedereen de aanvraag en ontwerpplannen inkijken: 

Bekijk het infofilmpje van Ruimte Vlaanderen over hoe u het dossier kan inkijken en een bezwaarschrift kan indienen via het Omgevingsloket. Welke bezwaren in aanmerking komen en wat er mee gebeurt, kan u vinden op deze webpagina van de Vlaamse overheid

Ook ontvangen de aanpalende percelen een aangetekende brief en worden er gele affiches opgehangen. Daarnaast communiceren we hier over via deze webpagina, de nieuwsbrief en een bewonersbrief in de ruime omgeving.
 

Hoelang loopt dit project al?
De startnota dateert van 2006.
 

Wordt voor de start van de heraanleg het wegdek van het kruispunt nog vernieuwd?
Nee, er zal geen onderhoud meer plaatsvinden aan het wegdek, tenzij de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang komt door onveilige stukken weg.
 

Volgt het project R11bis later?
In het najaar van 2017 werd het project R11bis (de zuidelijke bypass van Wommelgem tot Wilrijk) definitief geschrapt. In de plaats werd met de ondertekening van het Toekomstverbond gekozen voor een scheiding van het lokale en doorgaande verkeer op de zuidelijke Ring in combinatie met de A102 (noordelijke bypass van Wommelgem tot Ekeren). Voor het project A102 startte het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw planproces op dat de procedure complexe projecten volgt (www.denieuwerand.be).
 

Wordt het probleem na de herinrichting niet doorgeschoven naar het kruispunt met de Antwerpsestraat in Mortsel?
Het probleem is hoofdzakelijk dat het kruispunt R11 x Prins Boudewijnlaan onveilig is. Door de herinrichting maken we het kruispunt veiliger en compacter, en de doorstroming zal ook verbeteren.
 

Filevorming is het gevolg van wegcapaciteit en aantal auto's. Welke maatregelen worden genomen om het aantal auto's te beperken en filevorming te voorkomen?
In Vlaanderen en Antwerpen wordt volop ingezet op de modal shift. De modal shift is de keuze voor een andere, duurzamere manier om zich te verplaatsen. Het is dus de verschuiving naar een andere vorm van transport. Een onderdeel van de modal shift is het aanpakken van bestaande infrastructuur, zodat het aangenaam en veiliger wordt om te fietsen en makkelijker om over te stappen op deelsystemen en het openbaar vervoer. Door de aanleg van de buurtparking als slimme schakel wordt in dit project alvast een steentje bijgedragen.

Zijn er tellingen gebeurd waarop het ontwerp is gebaseerd? Is er rekening gehouden met hogere verkeersdrukte in de toekomst ten gevolge van uitbreiding van het ziekenhuis, campus Groenenborger,…?
De verkeerskundige nota is gebaseerd op tellingen uit 2018. De meest recente tellingen zijn drie jaar oud, maar rekening houdend met de coronaperiode van twee jaar, is 2018 aanvaardbaar. 

Er is geen rekening gehouden met groeiprognoses. In functie van de engagementen van de vervoerregio in het kader van het Toekomstverbond en de ambitieuze modal shift is de verwachting dat het gemotoriseerd verkeer niet zal toenemen.
 

Waarom sluiten jullie de bestaande bypasses nu al niet af?
Om een vlotte doorstroming te garanderen bij een conflictvrij kruispunt moeten we bijkomende en verlengde opstelstroken creëren. Die zijn nu niet aanwezig. Zo moet de bypass komende van het noorden richting de E19 verdubbeld en verlengd worden. Als we de bypasses afsluiten of mee opnemen in de lichtenregeling dan komt de doorstroming in het gedrang en ontstaan er lange files op de huidige opstelstroken. Dat is uiteraard niet wenselijk.
 

De bypasses zijn er vroeger gekomen omdat vrachtwagens de hoek niet vlot konden passeren. Hebben jullie hier rekening mee gehouden bij het verdwijnen van de bypasses? 
Ja, voor elke beweging zijn rijcurves en draaicirkels gesimuleerd om zo het verkeersontwerp te toetsen op de berijdbaarheid en het ruimtegebruik. De Frans van Dunlaan (R11) en de Prins Boudewijnlaan (N173) maken ook deel uit van de route voor uitzonderlijk vervoer. Ook hier zijn verschillende simulaties voor uitgevoerd en daar is rekening mee gehouden in het ontwerp.
 

Waarom leggen jullie geen rotonde aan?
De aanleg van een rotonde is bekeken in de startnota. Zowel in de ochtend- als de avondspits kan een rotonde de hoeveelheid aan verkeer niet verwerken. Een rotonde is ook een minder duurzame oplossing aangezien die infrastructuur weinig flexibel is. Eénmaal aangelegd, kan er weinig aan gewijzigd worden. Op een kruispunt dat geregeld is met verkeerslichten kan sneller worden ingegrepen indien nodig, en er kunnen makkelijker kleine aanpassingen aan gebeuren.
 

Waarom voorzien jullie geen ondertunneling voor fietsers en/of gemotoriseerd verkeer? 
Ondergronds liggen belangrijke rioleringsbuizen en nutsleidingen (water, gas, enz.). Die komen in conflict met bijkomende ondergrondse constructies. Er kan dus geen eenvoudige oplossing voor gevonden worden.

Daarnaast vraagt een ondertunneling meer ruimte-inname dan het huidige ontwerp. Naast een bovengronds kruispunt, zouden we dan ook aanloophellingen moeten aanleggen voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Omwille van de hoge waterstand zou een ondertunneling op deze locatie in een waterdichte betonnen kuip gerealiseerd moeten worden. Dat betekent dat er aanzienlijke hoeveelheden bijkomende verharding zou zijn, met een nog grotere impact op het aanwezige groen.

Ten slotte is de kostprijs van een ondertunneling ook van een totaal andere grootteorde. 
 

Wordt het fietspad naast de Spoorweglaan (westzijde) ook aangepast? Kan de noordwestelijke bypass ook verwijderd worden? 
De noordwestelijke bypass blijft bestaan, maar valt in de nieuwe lichtenregeling. Het kruispunt wordt conflictvrij geregeld. Dat betekent dat elke stroom (linksaf, rechtdoor of rechtsaf) apart groen krijgt. De fietsverbinding van oost naar west krijgt in één fase groen.

Bij Lantis loopt een onderzoek om het fietspad aan de Spoorweglaan (westzijde) te verbreden of om een fietsstraat aan te leggen tot aan de Groenenborgerlaan. Meer communicatie hierover volgt later via Lantis en/of het District Wilrijk.
 

Voorzien jullie veilige oversteekplaatsen langs de Prins Boudewijnlaan? Bijvoorbeeld aan de Gemzenstraat, Garden Citylaan, Hoge Aardstraat, enzovoort? 
Die (eventuele) oversteekplaatsen vallen buiten de projectzone, en kunnen apart behandeld worden. Dat gebeurt in de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV). PVC is een commissie die als doel heeft infrastructuurgebonden maatregelen van beperkte omvang te onderzoeken, beslissen en evalueren, voor de verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling. 
 

Waarom trekken jullie de nieuwe ventweg in het zuidoosten niet door tot de Ullensstraat? 
Het project focust op de heraanleg van het kruispunt. De aanleg van de ventweg komt er om het lokale verkeer te scheiden van het doorgaand verkeer ter hoogte van het kruispunt.
 

Blijven de ‘oversteken’ die omhoog gaan in de berm van de Frans van Dunlaan richting de Spoorweglaan bewaard?
De berm langs de Spoorweglaan verdwijnt vanaf het kruispunt tot en met huisnummer 183. Vanaf nummer 185 blijft de berm ongewijzigd. Er wordt plaats gemaakt voor het vrijliggend comfortabel fietspad. Een aantakking op het fietspad wordt voorzien ter hoogte van de Pottershofstraat en Spoorweglaan nummer 185.
 

Wordt er een scheiding gemaakt tussen het doorgaand en plaatselijk verkeer? 
In het noordoosten en noordwesten is de Spoorweglaan aanwezig. In het zuidwesten bestaat de Zwaluwenlaan. De aanleg van een ventweg in het zuidoosten is van belang om het lokaal verkeer te scheiden van doorgaand verkeer, zoals bij de drie andere hoeken van het kruispunt. Zo kan het kruispunt vlot afwikkelen en zijn er geen parkeerbewegingen meer langs de R11 ter hoogte van het kruispunt.
 

Hoe kom je vanuit de nieuwe ventweg op de hoofdbaan richting Prins Boudewijnlaan?
De nieuwe ventweg ontsluit langs de Krijgsbaan (R11). Hier kan u de R11 richting Mortsel oversteken en zo naar links rijden op de R11 richting de E19. Ter hoogte van het kruispunt kan u dan alle richtingen uit, dus ook links afslaan naar de Prins Boudewijnlaan richting Edegem.
 

Hoe rijden wij van de nieuwe lokale ventweg naar de Prins Boudewijnlaan ten zuiden van het kruispunt? 
Ter hoogte van Garden Citylaan bestaat de mogelijkheid om de R11 richting Mortsel over te steken om vervolgens links af te draaien op de R11 richting de E19. Ter hoogte van het kruispunt kan u dan alle richtingen uit, dus ook links afslaan naar de Prins Boudewijnlaan richting Edegem.
 

Kunnen de ziekenwagens naar het GZA nog steeds inrijden via de Spoorweglaan (westzijde)? 
De aanrijroute voor het Sint-Augustinusziekenhuis via de Spoorweglaan blijft behouden.
 

Blijft het tunneltje van de Zwaluwenlaan naar de Spoorweglaan bestaan? 
Ja, het tunneltje blijft behouden.
 

Worden er aanpassingen gedaan aan de middenberm van de Prins Boudewijnlaan richting Berchem?
Voor de heraanleg van het kruispunt vermeerderen we het aantal opstelstroken. Ten gevolge daarvan leggen we ook de middenberm opnieuw aan tot aan de Gemzenstraat.

Blijft de hondenweide behouden? Zullen extra bomen en groen gerooid worden voor de heraanleg van de hondenweide?
Hieronder is de bestaande hondenweide schetsmatig aangeduid op het ontwerp (zie rood kader). De huidige hondenweide blijft behouden, maar wordt voor een gedeelte verplaatst (zie blauw vlak). Deze hondenweide wordt opnieuw ingericht. De bomen op het gedeelte van de hondenweide waar het toekomstig fietspad op komt te liggen, dienen wel gerooid te worden. De bomen die in de rand van de toekomstige hondenweide gelegen zijn, blijven behouden. 


Rode kader = bestaande hondenweide; blauwe kader = toekomstige hondenweide
 

Het kruispunt wordt compacter. Hoe komt dit overeen met de grote hoeveelheid groen die voor het nieuwe kruispunt moet wijken?
De onverharde oppervlakte in het projectgebied bedraagt 7.136m² in de bestaande toestand. Na de herinrichting van het kruispunt, bedraagt de onverharde oppervlakte 9.492m². Dit betekent dat er sprake is van een extra ontharding van 2.356m².

De volledige onverharde oppervlakte in het projectgebied wordt ingevuld met groen. Er moet dus een deel groen wijken, maar daarnaast wordt er over het volledige projectgebied wel geïnvesteerd in nieuw groen (bomen en struiken) en blauw (watervoorzieningen). 
 

In welke zones verdwijnt er groen? Welk soort bomen of groen wordt er aangeplant?

Spoorweglaan (oostzijde): parkgebied en groenscherm
Het parkgebied en de berm ten noordoosten, ter hoogte van de Spoorweglaan, verdwijnen. De bomen en het groenscherm tot en met Spoorweglaan 185/187 worden gerooid. Vanaf nr. 185/187 blijft de berm behouden.

Ter hoogte van de Spoorweglaan planten we een nieuw wintergroenscherm:  

 • De es (Fraxinus excelsior): een snelgroeiende boom, 30–60 cm per jaar, die tot 40 meter hoog kan worden, met een stamlengte van zo’n 1,8 à 2,2 meter hoog. 
 • Twee rijen geschrankte laurier, planthoogte 1,75 à 2m hoog.

Groenscherm Zwaluwenlaan 
Voor de aanleg van de buurtparking, moet een gedeelte van het groene scherm langs de Zwaluwenlaan tot en met de Elsdonklaan verdwijnen. Na de aanleg van de buurtparking komt er opnieuw een groenscherm bovenaan het talud (hellend vlak).

Het nieuwe groenscherm bestaat uit geschrankte laurier en een mengeling van volgende bomen (plantmaat 18/20): 

 • Populus nigra: een populier met een variabele kroonvorm die meestal breed piramidaal tot vrijwel rond is. Volwassen exemplaren kunnen een hoogte van ongeveer 30 meter bereiken.
 • Populus tremula: een boom met een hoogte van 25 tot 30 meter en snelgroeiend. 
 • Alnus glutinosa: een boom met een hoogte van 10 tot 20 meter en snelgroeiend. 

De rijstroken van de R11 vanaf de afrit van de E19 tot aan het kruispunt richting Mortsel worden smaller aangelegd en de pechstrook verdwijnt. Hierdoor creëren we meer ruimte voor extra aanplant van bomen en het groenscherm.

Bijkomend groen Spoorweglaan westzijde  
De rijstroken van de R11 vanuit Mortsel richting de E19, vanaf het kruispunt tot aan de oprit van de E19, worden versmald aangelegd en de pechstrook verdwijnt. Hierdoor kunnen we een extra bomenrij aanplanten aan de kant van de Spoorweglaan. 

Compensatie bos huidige carpoolparking  
Op de huidige carpoolparking - die momenteel niet vergund is - stond voorheen een bos. Deze ontbossing en de bijhorende boscompensatie is mee opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag.
 

Wat is de impact van het rooien van de bomen en het struikgewas op de biodiversiteit?
In functie van het nieuwe ontwerp zal in het oosten van het projectgebied een deel ontbossing noodzakelijk zijn, waardoor de uitloper van de beboste zone deels wordt teruggedrukt. In het nieuwe ontwerp wordt ook een parkzone en een maximale nieuwe aanplant van (dubbele) bomen(rijen) opgenomen. Hierdoor blijven eventuele effecten voor de biologische waarde beperkt.
 

Wat is de impact van het verdwijnen van groen op het geluid?
Groen heeft in dit project geen impact op het geluid. Bomen hebben pas een geluidsdempend effect bij een bos van meer dan 100 meter diepte. Groen heeft hier eerder een decoratieve en psychologische functie: een groene omgeving stelt de mensen meer op hun gemak en reduceert stress. Het menselijk brein ervaart ook geluid als minder hinderlijk als de bron aan het zicht onttrokken is.
 

Waar zorgen jullie voor boscompensatie? Welke bomen worden geplant?
De gecompenseerde bomen worden geplant langs de N16 in Willebroek. De aanplant van deze bomen is gekoppeld aan de vergunning. Zodra de omgevingsvergunning verkregen is en de aannemer bekend is, start in diezelfde periode ook  de aanplant van de nieuwe bomen.

De volgende bomen worden geschrankt in rijen aangeplant: 

 • Sorbus aucuparia 
 • Prunus padus 
 • Crataegus 
 • Sambucus nigra
 • Quercus petraea 
 • Quercus robur 
 • Salix alba 
 • Populus nigra 
 • Prunus padus 
 • Frangula alnus 
 • Sorbus aucuparia

Waarom wordt de carpoolparking niet opnieuw een groenzone?
De huidige carpoolparking verdwijnt, maar er blijft nood aan parkeerplaatsen in de buurt. Dat blijkt uit parkeeronderzoek dat recentelijk is uitgevoerd door stad Antwerpen. Ter hoogte van de huidige carpoolparking zal de Frans van Dunlaan (R11) komen te liggen, komende van de E19 richting Mortsel. Deze tak van de R11 wordt dus naar het noorden verschoven, op de plaats van de huidige carpoolparking, om zo in de zuidwestzijde een buurtparking te kunnen aanleggen. In de oostwestzijde wordt een groenzone voorzien, ingericht als een volwaardig park met wadi’s en bomen.
 

Kan de nieuwe groenbuffer niet als eerste aangelegd worden?
Het is niet mogelijk om het groene scherm aan te planten alvorens de werken starten. Allereerst moet het ondergronds rioleringsstelsel volledig vernieuwd worden. Ook is voor de wegeniswerken zelf voldoende ruimte nodig. Telkens als een deelzone is afgewerkt, kunnen we wel starten met de aanplant op die locatie onder voorbehoud van het plantseizoen.
 

Waarom wordt in het noorden bestaand, goed verbonden groen gesloopt om in het zuiden een "park" aan te leggen. Kan het project niet op de huidige geasfalteerde ruimte worden uitgevoerd?
Het kruispunt is naar het noorden gelegd om zo de reservatiestrook te kunnen voorzien voor de tram (zie ook het antwoord over de toekomstvisie van De Lijn).
 

Worden er geluidsschermen geplaatst? 
Er wordt geen bijkomende geluidsoverlast verwacht, waardoor er geen geluidsmetingen zijn uitgevoerd. Er worden dan ook geen geluidsschermen geplaatst tijdens de herinrichting van het kruispunt. 

Losstaand van dit project start wel een geluidsstudie op in het najaar 2023 of voorjaar 2024 in het gebied tussen de E19 en de Prins Boudewijnlaan (zowel in het noordelijke als het zuidelijke gedeelte van de R11). Meer specifiek tot aan de Groenenborgerlaan in Antwerpen en tot aan de Willem Kerricxstraat in Edegem. De resultaten van deze studie worden afgewacht, voordat we een beslissing nemen over eventuele akoestische maatregelen. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente Edegem en stad Antwerpen.

De parkeerzones hebben schuine insteekplaatsen en die zijn omgekeerd op de rijrichting getekend. Dat lijkt een ontwerpfout te zijn? 
Op vraag van stad Antwerpen zijn de parkeerplaatsen zo ontworpen. Er is ook een duidelijke verklaring voor. Bij het zoeken van een plaats, ligt de snelheid laag. De volgende wagen past zijn snelheid aan en kan tijdig stoppen wanneer achterwaarts geparkeerd wordt. Het grote voordeel zit dan bijkomend bij het verlaten van de parkeerplaats: de bestuurder zit korter op de rijweg en heeft daardoor een duidelijker zicht op de voertuigen die aangereden komen. Bij het achteruit verlaten van een parkeerplaats kan het zicht zwaar belemmerd worden door een ander geparkeerd voertuig.
 

Wat is het verschil in het aantal parkeerplaatsen voor en na de herinrichting? Wat met de parkeerdruk? 
In huidige toestand zijn er 224 parkeerplaatsen in de Prins Boudewijnlaan en de Frans van Dunlaan: 80 parkeerplaatsen verspreid rond het kruispunt en 144 op de carpoolparking (zie tekening hieronder). Na de aanleg zijn er 100 parkeerplaatsen ter beschikking. Dat betekent een verlies van 124 parkeerplaatsen. In de Spoorweglaan (oostzijde) verdwijnen ook zes parkeerplaatsen in het doodlopende stuk waar nu nog aan beide zijden van de weg kan worden geparkeerd. In totaal komen we dan uit op een vermindering van 130 parkeerplaatsen na de heraanleg.

Aantal parkeerplaatsen rond het kruispunt in de huidige toestand.
 

 

Aantal parkeerplaatsen rond het kruispunt in de nieuwe toestand
 

Projectvergadering
Om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren, werd in het vorige ontwerp (rond februari 2022) een oostelijke en westelijke buurtparking voorzien. Deze buurtparkings waren echter gelegen in parkgebied en niet vergunbaar zonder bijkomende procedure. Omwille van de ligging in parkgebied moet er, voorafgaand aan het indienen van de omgevingsvergunning, een afwijking worden aangevraagd om de parkings te mogen aanleggen in parkgebied. Om de afwijking aan te vragen, werd een projectnota mét parkeerstudie uitgevoerd en overgemaakt ter voorbereiding van een projectvergadering. In deze projectnota is getracht aan te tonen dat de aanleg van de buurtparkings geen ‘significante’ impact heeft op het parkgebied. Op de projectvergadering werden alle instanties uitgenodigd die het project moeten beoordelen tijdens de vergunningsaanvraag. Op de vergadering werd besloten dat enkel de westelijke buurtparking aanvaardbaar is en vergund kan worden. Bijgevolg verviel de oostelijke buurtparking.

Parkeerstudie 
In kader van de projectvergadering werd in april 2023 een parkeerstudie uitgevoerd met terreinonderzoek, zowel op de bestaande carpoolparking als in de naastliggende straten. Die studie kan geraadpleegd worden tijdens het openbaar onderzoek. Uit het terreinonderzoek blijkt het volgende: er is een parkeerdruk in de naastliggende straten van het kruispunt. In de omliggende straten is er een hoge bezetting en op sommige plaatsen is sprake van overbezetting. De carpoolparking kent een lage bezetting (50-65%): ongeveer 20 parkeerplaatsen worden ingenomen door huurwagens en ongeveer 20 parkeerplaatsen worden ingenomen door uiterlijk herkenbare voertuigen, waaronder 10 door vrachtwagens (Post NL, Cralux, MK Concept, Ladderlift Alpha, Trans 55,…). Op de carpoolparking wordt 20% van de capaciteit bezet door bewoners. Dat zijn een 30-tal parkeerplaatsen. Uit parkeerstudie blijkt dat bewoners kiezen om te parkeren in naastliggende straten met een hoge bezettingsgraad, ook al is er plaats vrij op de carpoolparking.
 

Wat gebeurt er met huurwagens die op de carpoolparking staan? Hoe wordt zwaar verkeer geweerd op de nieuwe buurtparking? Worden slagbomen voorzien of plaatsen jullie een hoogtebegrenzer? 
Het parkeerbeleid is een bevoegdheid van het district Wilrijk en stad Antwerpen. District Wilrijk hanteert gratis parkeren om iedereen de kans te geven te kunnen parkeren. Het is niet mogelijk om voertuigen van verhuurbedrijven, pakketdiensten, enzovoort, te verbieden om openbaar te parkeren. De inrichting van de nieuwe buurtparking ontmoedigt wel het parkeren van grotere huurwagens of bestelwagens, vanwege de schuine parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn ook minder ruim. Slagbomen worden niet geplaatst. De vraag om een hoogtebegrenzer te plaatsen, leggen we voor aan het district en stad Antwerpen. De eindbeslissing ligt immers bij de beheerders van de parking. In samenspraak met hen zullen we ook aan Valko vragen om hun voertuigen op eigen terrein te stallen.
 

Er is een school in de buurt en veel mensen parkeren op de huidige carpoolparking om kinderen af te zetten. Hebben jullie daar rekening mee gehouden? 
Men kan steeds parkeren op de buurtparking of in de omliggende straten. De Spoorweglaan aan de westzijde waar de school gelegen is maakt geen deel uit van het project. De herinrichting van het kruispunt heeft dus geen invloed op de bereikbaarheid van de school.

Ouders die op de huidige carpoolparking parkeren, moeten nu de rijstroken van de R11 richting E19 oversteken (met verkeerslichten) en de bypass aan Valko (zonder verkeerslichten). Na heraanleg zullen de ouders zowel de rijstroken R11 richting Mortsel als de rijstroken R11 richting E19 moeten oversteken, uiteraard binnen de verkeerslichten. De noord-zuid lichtenregeling over beide rijrichtingen voor de actieve weggebruiker is in één beweging groen. Daarnaast zal het verkeer op de bypass met verkeerslichten geregeld zijn, waardoor oversteken veiliger wordt.
 

Waarom voorzien jullie slechts vier laadpunten voor elektrische wagens?
We voorzien in de heraanleg vier laadpunten voor elektrische wagens en twee laadpunten voor deelwagens. Het plaatsen van laadpalen is de bevoegdheid van stad Antwerpen en het district Wilrijk. Indien er nood is aan bijkomende laadpalen in de buurt, zal de stad Antwerpen dat bekijken.

Is er toekomstgericht ruimte voorzien voor meer openbaar vervoer? Wat met het toekomstplan van De Lijn voor een tram over de Prins Boudewijnlaan?
De toekomstvisie van De Lijn kan u terugvinden in het Routeplan 2030. Daarin staan volgende zaken vermeld naar aanleiding van dit project:

 • Een districtentram: het is niet gezegd dat deze effectief over de R11 gaat rijden, maar momenteel is er ook geen ander tracé bepaald. Er is een reservatiezone vastgelegd voor de aanleg van een trambaan over de R11. Dit is zo opgenomen in de projectnota. Die zone bevindt zich op de locatie waar nu de buurtparking zich bevindt en het nieuwe parkgebied wordt aangelegd. 
 • Eén van de ‘hoogwaardige openbaar vervoersassen’ loopt over de Prins Boudewijnlaan (N173), en dus ook over het kruispunt met de Frans van Dunlaan (R11). In het Routeplan is geen uitsluitsel of er een buslijn, dan wel (op termijn) een tram moet komen. Maar bij ‘hoogwaardige buslijnen’ denkt De Lijn natuurlijk ook aan een eigen bedding, zeker bij belangrijke kruispunten zoals de kruising van de R11 met de N173. 

Dit is geen volledig zwart/wit-antwoord, aangezien er momenteel dus geen concreet zicht is op een tramverlenging. We kunnen de reservatiestrook ook niet zomaar schrappen, omdat er nog allerlei ideeën leven.

Hoe verloopt de scheiding van afval- en regenwater op privédomeinen?
De bestaande gemengde riolering vervangt de nutsmaatschappij door een gescheiden riolering die afval- en regenwater apart afvoert. Er zal per perceel een afkoppelingsdeskundige langskomen die uitlegt welke ingrepen nodig zijn. Hij maakt hiervoor een afkoppelingsplan op en bezorgt het nodige advies. Een overzicht van de straten waar we rioleringswerken moeten uitvoerene, vindt u op slide 28 in de presentatie van de infosessie. Informatie over het verloop van rioleringswerken in het algemeen kan u vinden op de website van Aquafin.
 

Wat moet ik doen als de afkoppelingsdeskundige mij nog geen rapport heeft bezorgd of nog niet is langsgekomen?
U kan rechtstreeks contact opnemen met de afkoppelingsdeskundige. Dat is Joris Nuyts: +32 (03) 216 71 53 / joris.nuyts@sbilt.be.

Wanneer zullen de werken starten?
Eerst vragen we een omgevingsvergunning aan. Dit deden we al begin juli. Zodra we een omgevingsvergunning hebben verkregen van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, stellen we een aannemer aan. De voorbereidende nutswerken starten ten vroegste in de loop van het voorjaar 2024. De hoofdwerken starten aansluitend, vermoedelijk eind 2024. De hoofdwerken zullen ongeveer twee jaar duren.

Welke verkeershinder zal er zijn tijdens de werken? Hoe wordt het verkeer omgeleid?
De verkeerssituatie en omleidingen tijdens de werken zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra de startdatum van de werken nadert, communiceren we in detail over het verloop van de werken en de bijhorende verkeershinder.