Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectverloop

Projectverloop

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

A12
N177

Het onderzoek voor de herinrichting van 5 kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk doorloopt verschillende fasen.

Inventarisatie

Fase 0: In kaart brengen van het volledige projectgebied

In de inventarisatiefase verzamelt team A12 alle gegevens van de bestaande toestand. Ook worden de voorwaarden vastgelegd waaraan het nieuwe ontwerp volgens de huidige normeringen en regelgeving moet voldoen.

Project-MER

De varianten voor de herinrichting van de 5 kruispunten op de A12 en de tussenliggende wegenis worden onderling afgewogen in het milieueffectenrapport, de zogenaamde project-MER.

Dit gebeurt in twee fasen:

Fase 1A: voortraject met aanmelding en verzoek scopingadvies bij Team MER

In fase 1A worden alle bekommernissen, aandachtspunten en suggesties voor het ontwerp verzameld via een ruime participatie (lees meer in onze rubriek “Denk mee”).

Team A12 nam de informatie uit een reeks luisterdagen met direct betrokken actoren en de resultaten uit een digitale bevraging van de bevolking in de ruime regio mee in het uitwerken van vier alternatieven. Deze alternatieven kunnen onderling gecombineerd worden in uiteenlopende varianten:

Alternatief 1

 • 3 aparte tunnels: minimale tunnel aan de kruispunten Bist en Atomiumlaan en beperkte ondertunneling aan het woonweefsel van Aartselaar met volledige uitwisseling tussen A12 en N177
 • Openbaar vervoer en fietspaden aan de zijkanten van de N177
 • 3 hoofdkruispunten lichtengeregeld

Alternatief 2

 • 3 aparte tunnels: minimale tunnel aan de kruispunten Bist en Atomiumlaan en maximale ondertunneling aan het woonweefsel van Aartselaar met volledige uitwisseling tussen A12 en N177
 • Openbaar vervoer en fietspaden aan de zijkanten van de N177
 • 3 hoofdkruispunten via rotondes

Alternatief 3

 • 2 aparte tunnels: een lange tunnel tussen de kruispunten Bist en Cleydaellaan en een minimale ondertunneling aan Atomiumlaan met volledige uitwisseling tussen A12 en N177
 • Openbaar vervoer en fietspaden centraal boven het lange tunneldak
 • 3 hoofdkruispunten lichtengeregeld

Alternatief 4

 • 1 lange tunnel tussen Bist en Atomiumlaan met zo groot mogelijke uitwisseling tussen A12 en N177
 • Openbaar vervoer en fietspaden centraal bovenop het lange tunneldak
 • 2 hoofdkruispunten lichtengeregeld en 1 hoofdkruispunt via ovonde (= langgerekte rotonde)

Tijdens een publieke raadpleging krijgen burgers de kans om aanvullende suggesties te formuleren voor de ontwerp-alternatieven en voor de manier waarop het effectenonderzoek zal gebeuren.

Alle inspraakreacties worden zorgvuldig gewikt en gewogen. Voor de weerhouden alternatieven legt team A12 in een scopingnota vast wat in het project-milieueffectenonderzoek (project-MER) zal onderzocht worden. Deze scopingnota is als het ware een “bestek” voor de uitwerking van de project-MER in fase 1B.

Fase 1B: opmaak project-MER

In deze fase bestudeert team A12 de effecten op mens en milieu van de weerhouden alternatieven. Dit gebeurt op een reeks aspecten op disciplines:

 • Mens-mobiliteit
 • Geluid en trillingen
 • Lucht
 • Bodem
 • Water
 • Klimaat
 • Mens-ruimtelijke aspecten
 • Biodiversiteit
 • Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
 • Gezondheid

Voorkeursvariant

Fase 2: opmaak unieke verantwoordingsnota voorkeursvariant

In fase 2 werkt team A12 de voorkeursvariant verder uit in een plannenbundel en unieke verantwoordingsnota.