Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectverloop

Projectverloop

Status

In Studie

Provincie

Weg

A12
N177

Het onderzoek voor de herinrichting van 5 kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk doorloopt verschillende fasen.

Inventarisatie

Fase 0: In kaart brengen van het volledige projectgebied

In de inventarisatiefase verzamelt team A12 alle gegevens van de bestaande toestand. Ook worden de voorwaarden vastgelegd waaraan het nieuwe ontwerp volgens de huidige normeringen en regelgeving moet voldoen.

Project-MER

De varianten voor de herinrichting van de 5 kruispunten op de A12 en de tussenliggende wegenis worden onderling afgewogen in het milieueffectenrapport, de zogenaamde project-MER.

Dit gebeurt in twee fasen:

Fase 1A: voortraject met aanmelding en verzoek scopingsadvies bij Team MER

In fase 1A werden alle bekommernissen, aandachtspunten en suggesties voor het ontwerp verzameld via een ruime participatie (lees meer in onze rubriek “Denk mee”).

Team A12 nam de informatie uit een reeks luisterdagen met direct betrokken actoren en de resultaten uit een digitale bevraging van de bevolking in de ruime regio mee in het uitwerken van vier alternatieven waarvan de bouwstenen gecombineerd konden worden in uiteenlopende varianten. 

Lees hier meer over in de digitale nieuwsbrief van 09-12-2021.

De plannen en nota’s zijn terug te vinden op onze documentenpagina.

Resultaat publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging ontving AWV een 50-tal inspraakreacties. Dat geeft aan dat het intensieve inspraaktraject dat aan de basis lag van de aanmeldingsnota zijn werk deed. Tijdens opeenvolgende inspraakrondes die we in de eerste helft van 2021 uitrolden, konden stakeholders en de ruime bevolking namelijk al uitgebreid aangeven wat ze zelf belangrijk vonden voor het projectgebied en wat hun wensen en verwachtingen waren. Op deze manier kregen de voorgestelde alternatieven vorm en werden de krijtlijnen uitgezet voor het MER-onderzoek.

Alle opmerkingen, suggesties en adviezen die tijdens de publieke raadpleging binnenliepen, werden door de onderzoekers van team A12 verwerkt in een bevattelijke antwoordennota. In deze nota zijn de reacties ingedeeld in vier categorieën:

 • Opmerkingen en suggesties die buiten de scope van het onderzoek vallen.
 • Voorkeur voor een bepaald alternatief;
 • Inhoudelijke aandachtspunten voor het MER-onderzoek;
 • Voorstel voor bijkomend te onderzoeken alternatieven of varianten.

U kan de antwoordennota raadplegen en downloaden via deze link

Het scopingsadvies

Op basis van de aanmeldingsnota, de ontvangen adviezen en de inspraak werd door team Mer een scopingsadvies opgesteld. Dit advies bevestigde de in de aanmeldingsnota voorgestelde aanpak en gaf daarnaast nog een aantal aanvullende inhoudelijke richtlijnen en aandachtspunten mee. Tevens werden de onderzoeksscenario’s opgelijst die ingesproken en redelijk bevonden werden. Op basis van de inspraakreacties werden zes bijkomende alternatieven gedetecteerd. Tijdens de uitvoering van het MER-onderzoek werden nog twee extra alternatieven aan de reeks toegevoegd. 

U vindt het scopingsadvies eveneens op onze projectwebsite via deze link. 

Fase 1B: opmaak project-MER

In deze fase bestudeerde team A12 de effecten op mens en milieu van de 12 weerhouden alternatieven. Dit gebeurde op een reeks aspecten of disciplines:

 • Mens-mobiliteit
 • Geluid en trillingen
 • Lucht
 • Bodem
 • Water
 • Klimaat
 • Mens-ruimtelijke aspecten
 • Biodiversiteit
 • Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
 • Gezondheid

De bouwstenen die in het MER-onderzoek het best scoren, kunnen gebundeld worden in drie logische voorkeursalternatieven. Deze alternatieven verschillen voornamelijk van elkaar door de lengte van de tunnel.  
We onderscheiden: 

 • Eén lange tunnel over de volledige lengte van het projectgebied; 

 • Drie aparte tunnels met een minimale lengte;

 • Een tussenvariant met twee tunnels. 

Uit deze drie voorkeursalternatieven wordt één absolute voorkeursvariant gekozen op basis van de MER-resultaten, het verkennende tunnelveiligheidsonderzoek en de MKBA (maatschappelijke kostenbaten analyse) door de Vlaamse Regering. 

Parallel met het MER-onderzoek bekeek team A12 de mogelijkheden voor de invulling van de ruimte die vrijkomt op het tunneldak als de A12 in het projectgebied gedeeltelijk of volledig ondertunneld wordt. Hiervoor organiseerden we van 1 tot en met 15 februari 2022 een digitale bevraging. U kan de ingesproken presentatie over de resultaten van de bevraging hier bekijken.

Voorkeursvariant

Fase 2: opmaak unieke verantwoordingsnota voorkeursvariant

In fase 2 werkt team A12 de voorkeursvariant verder uit in een plannenbundel en unieke verantwoordingsnota.