Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectverloop

Projectverloop

Status

In Studie

Provincie

Weg

A12
N177

Het onderzoek voor de herinrichting van de vijf kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid doorloopt verschillende fases.

Projectverloop

Inventarisatie

Fase 0: In kaart brengen van het volledige projectgebied

In november 2020 startte team A12 de studie met een grondige inventarisatie van alle gegevens over de bestaande toestand van het projectgebied. In een doelstellingennota werden ook de voorwaarden vastgelegd waaraan het nieuwe ontwerp volgens de huidige normen en regels moet voldoen.

Project-MER

Verschillende alternatieven voor de herinrichting van de vijf kruispunten op de A12 en de tussenliggende wegenis werden grondig onderzocht in het milieueffectrapport, de zogenaamde project-MER. De opmaak van het voorontwerp van het MER-onderzoek verliep in twee stappen.  

Fase 1A: voortraject met aanmelding en verzoek scopingsadvies bij het Vlaams Departement Omgeving

Nog voor het onderzoek startte, verzamelden we alle bekommernissen, aandachtspunten en suggesties voor het ontwerp via een ruim participatietraject. In de eerste helft van 2021 rolden we verschillende inspraakmomenten uit. Daarin gaven alle stakeholders en de ruime bevolking uitgebreid aan wat voor hen belangrijk is en wat hun wensen en verwachtingen zijn. Zo kon team A12 gedragen alternatieven uitwerken en de krijtlijnen voor het MER-onderzoek uitzetten in een aanmeldingsnota. In deze nota werden de projectdoelstellingen en vier onderzoeksalternatieven beschreven, alsook de manier waarop het milieueffectonderzoek gevoerd zou worden. 

In de zomer van 2021 organiseerden we een publieke raadpleging over het aanmeldingsdossier en vroegen we een scopingsadvies aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. Alle opmerkingen, suggesties en adviezen werden verwerkt in een antwoordennota. Op basis van de inspraakreacties werden zes bijkomende alternatieven gedetecteerd. Tijdens de uitvoering van het onderzoek voegden we nog twee extra alternatieven aan de reeks toe. Dat betekent dat we in totaal twaalf alternatieven aan een grondig MER-onderzoek moesten onderwerpen. Dat deden we aan de hand van verschillende bouwstenen.

Schema's 12 alternatieven DEEL 1
Schema's 12 alternatieven DEEL 2

Fase 1B: opmaak project-MER

In januari 2022 werd gestart aan de opmaak van het project-MER. Daarin namen de onderzoekers de effecten van de 12 weerhouden alternatieven grondig onder de loep. Dat gebeurde op basis van volgende thema’s: 

  • Mens en mobiliteit 
  • Geluid en trillingen 
  • Lucht 
  • Bodem 
  • Water 
  • Klimaat 
  • Mens en ruimtelijke aspecten 
  • Biodiversiteit 
  • Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
  • Gezondheid 

De beste bouwstenen uit de twaalf onderzochte alternatieven werden gebundeld in drie voorkeursalternatieven. Deze drie verschillen voornamelijk van elkaar qua lengte en aantal tunnels.

Alternatief A

Alternatief A: drie korte tunnels

Alternatief B

Alternatief B: een lange en een korte tunnel

Alternatief C

Alternatief C: één lange tunnel over de volledige lengte van het projectgebied

Klik hier om meer te lezen over de drie voorkeursalternatieven

Parallel met het MER-onderzoek bekeken we de mogelijkheden voor de invulling van de ruimte die bovengronds vrijkomt als het projectgebied gedeeltelijk of volledig ondertunneld wordt. Hiervoor organiseerden we in februari 2022 een digitale bevraging. Voor de drie voorkeursalternatieven volgde nadien een uitgediept onderzoek.

In het najaar van 2023, op 13 en 27 november, hebben we de onderzoeksresultaten tijdens twee informatiemarkten toegelicht aan de ruime bevolking. Vervolgens was het aan de Vlaamse Regering om één definitief voorkeursalternatief te kiezen.

Vlaamse regering kiest alternatief A voor verdere uitwerking

Na een zorgvuldige afweging koos de Vlaamse Regering op vrijdag 8 maart 2024 voor alternatief A als meest optimale oplossing. De keuze werd gemaakt op basis van de input uit de participatierondes, het voorontwerp de MER-resultaten, het verkennende tunnelveiligheidsonderzoek en de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA).

Verder projectverloop

Fase 2: opmaak unieke verantwoordingsnota voorkeursalternatief

Nu de keuze voor alternatief A gemaakt is, kunnen we het verder uitwerken. Nog voor de zomer van 2024 starten we met de opmaak van een plannenbundel en unieke verantwoordingsnota [stap 1]. In die nota wordt de voorkeursvariant uitgebreid omschreven. Er volgt ook een verantwoording van de keuze en een update van de kostenraming. 

Na opmaak van de unieke verantwoordingsnota stellen we de aanvraag op voor een omgevingsvergunning [stap 2]. Daarbij hoort een finaal milieueffectrapport (project-MER). Voor de werken effectief kunnen starten, doorloopt het project ook nog een aantal andere stappen [stap 3 en verder].

Opmaak UV