Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden en oversteekplaatsen voor Putsesteenweg in Kalmthout

Fietspaden en oversteekplaatsen voor Putsesteenweg in Kalmthout

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N111

Update 04/08/2023
De komende maanden vindt onderzoek en overleg plaats om tot een finaal en vergunbaar ontwerpplan te komen. Daarin buigen de projectpartners zich over het vraagstuk of er al dan niet grond mag worden ingenomen in waardevol natuurgebied van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN-gebied: meer info lees je hier).

Ondertussen zijn de innameplannen klaar en werd een budgetraming voor de grondverwervingen opgemaakt. We hopen het integraal grondverwervingsdossier tegen het najaar over te maken aan de minister. Na goedkeuring kunnen dan de gesprekken voor de grondinnames opstarten.

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Kalmthout plannen de aanleg van fietspaden langs de Putsesteenweg in Kalmthout. Het projectgebied strekt zich uit over een afstand van 3,3 km, vanaf het kruispunt met de Korte Heuvelstraat tot de gemeentegrens met Kapellen (kruispunt Canadezenlaan).

Naar een fietsvriendelijke Putsesteenweg

Met dit project willen AWV en de gemeente de ontbrekende schakel in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (provincie Antwerpen) en binnen het gemeentelijke fietsroutenetwerk aanvullen. Rioolbeheerder Aquafin maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd met de aanleg van de fietspaden ook de riolering in de Putsesteenweg te vernieuwen.

Lees alles over het nieuwe ontwerp onder Toekomstbeeld.

N111 Kalmthout_dwarsprofiel_bubeko2

Schematische weergave van de nieuwe wegopbouw buiten de bebouwde kom.

Projectprocedure

Grondverwervingen

Voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden, is een verbreding van het openbaar domein noodzakelijk. Het Vlaams Gewest moet hiervoor privé-eigendom verwerven. Het gaat dan voornamelijk over de inname van voortuinstroken van de woningen langs de Putsesteenweg. De Vlaamse Overheid probeert dit steeds in dialoog met de betrokken eigenaars te doen. 

In functie van deze minnelijke verwervingen werd een budgetraming opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties. Deze raming maakt deel uit van het grondverwervingsdossier dat ter goedkeuring aan de minister wordt overgemaakt. 

Nadat de minister het dossier heeft gevalideerd en de nodige budgetten zijn vastgelegd, kunnen de grondverwervingsgesprekken starten, vermoedelijk in het najaar 2023. Een onderhandelaar contacteert de betrokken eigenaars persoonlijk en geeft meer uitleg over de grondverwervingsprocedure door de Vlaamse Overheid. Meer informatie over de onteigeningsvergoeding lees je in de online brochure 'Alles wat je moet weten over de onteigeningsvergoeding'.

Omgevingsvergunning

Naast het grondverwervingsdossier, moet er nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor het project. Daarnaast wordt ook een aanbestedingsdossier opgemaakt om een aannemer voor de werken te kunnen aanstellen. Deze stappen zullen nog de nodige tijd in beslag nemen.

De ambitie van de projectpartners is om de werken in de loop van 2025 uit te voeren. Het is de bedoeling om het project aansluitend aan het fietspadenproject van de Klinkaardstraat in Kapellen aan te vatten. Hiervoor moet de procedure voor de omgevingsvergunning in 2024 wel zonder al te grote hindernissen verlopen.

Communicatie

Blijf op de hoogte

De bewoners van de Putsesteenweg werden in het voorjaar van 2021 voor het eerst geïnformeerd over het project. Het studiebureau ging met de ontvangen feedback tijdens de infosessie aan de slag om het definitieve ontwerpplan verder uit te werken. 

AWV voorziet een volgend infomoment wanneer de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend. Dan stellen we de finale plannen voor samen met een timing van de procedure en de verwachte uitvoeringstermijn.  Bij elke mijlpaal of nieuws zal AWV steeds communiceren en iedereen informeren over het project.

Ondertussen vind je op deze website steeds de huidige stand van zaken. Schrijf zeker in op onze digitale nieuwsbrief via de oranje kader om zo het laatste nieuws over dit project automatisch in je mailbox te ontvangen.