Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden en oversteekplaatsen voor Putsesteenweg in Kalmthout

Fietspaden en oversteekplaatsen voor Putsesteenweg in Kalmthout

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N111

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Kalmthout plannen de aanleg van fietspaden langs de Putsesteenweg in Kalmthout. Het projectgebied strekt zich uit over een afstand van 3,3 km, vanaf het kruispunt met de Korte Heuvelstraat tot de gemeentegrens met Kapellen (kruispunt Canadezenlaan).

Naar een fietsvriendelijke Putsesteenweg

Met dit project willen AWV en de gemeente de ontbrekende schakel in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (provincie Antwerpen) en binnen het gemeentelijke fietsroutenetwerk aanvullen. Rioolbeheerder Aquafin maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd met de aanleg van de fietspaden ook de riolering in de Putsesteenweg te vernieuwen.

Lees alles over het nieuwe ontwerp onder Toekomstbeeld.

N111 Kalmthout_dwarsprofiel_bubeko2

Schematische weergave van de nieuwe wegopbouw buiten de bebouwde kom.

Projectverloop

Waar staan we vandaag?

Het project kent een lange voorgeschiedenis. In 2006 al is het eerste studiewerk verricht en in 2011 zijn opnieuw verschillende stappen ondernomen voor het project. Maar pas recent is er ook echt schot in de zaak gekomen. In januari 2021 keurde de projectstuurgroep, waarin alle betrokken (advies)instanties vertegenwoordigd zijn, de zogenaamde unieke verantwoordingsnota goed. In deze verantwoordingsnota is een analyse van de bestaande situatie met de knelpunten omschreven, zijn de doelstellingen en randvoorwaarden gedefinieerd en de belangrijkste ontwerpprincipes vastgelegd. Deze nota vormt het startpunt voor de verdere uitwerking van het project tot een definitief ontwerpplan.

Aanvullend aan de Unieke verantwoordingsnota werd ook een uitgebreide natuurtoets opgemaakt om de impact op het beschermde natuurgebied in kaart te brengen. Hierin zijn de maatregelen bepaald om die impact zoveel mogelijk te minimaliseren en compenseren.

In 2021 werd het project een eerste keer voorgesteld aan de omwonenden. Het studiebureau ging na de infosessie aan de slag om het definitieve ontwerpplan op te maken. De opmerkingen en aandachtspunten die tijdens de infosessie aan bod kwamen, nemen ze daarbij mee in beschouwing. Zo deden ze onder andere in mei 2021 nog een plaatsbezoek om enkele zaken op het terrein na te kijken. Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met Aquafin om de rioleringsplannen af te stemmen op het ontwerp van de nieuwe fietspaden en wordt de technische haalbaarheid gecontroleerd. Tot slot werkt het studiebureau ook aan de grondverwervingsplannen, die noodzakelijk zijn om het onteigeningsdossier te kunnen goedkeuren. 

Onteigeningen noodzakelijk: innameplan afwerken en laten goedkeuren

Voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden moet het openbaar domein op heel wat plaatsen verbreed worden. Dat betekent concreet dat stukken privé-eigendom verworven moeten worden. Het gaat dan voornamelijk over de inname van voortuinstroken van de woningen langs de Putsesteenweg. Op welke percelen en hoe groot de innames zijn, is vandaag nog niet bekend. Dit wordt bepaald in het onteigeningsplan, dat nog verder uitgewerkt zal worden op basis van het definitieve ontwerpplan.

De plannen worden op dit moment gefinaliseerd, zodat ze eind juni goedgekeurd kunnen worden. Aansluitend kan de dienst Vastgoedtransacties een budgetraming opmaken voor de grondverwervingen en wordt het dossier voor goedkeuring voorgelegd aan de minister. Pas als al deze stappen gezet zijn, kan de onderhandelaar de gesprekken met de grondeigenaars opstarten. We streven ernaar om die gesprekken eind oktober 2022 te kunnen aanvatten. De betrokken eigenaars zullen hierover persoonlijk gecontacteerd worden, zodra het onteigeningsdossier is goedgekeurd.

Naast het onteigeningsplan, moet er ook een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de fietspaden en moeten we een aanbestedingsdossier opmaken voor het aanstellen van een aannemer die de werken zal uitvoeren. Ook deze stappen zullen nog de nodige tijd in beslag nemen.

De werken staan op de planning voor 2025 en zullen uitgevoerd worden aansluitend aan het fietspadenproject van de Klinkaardstraat in Kapellen.

Communicatie

Blijf op de hoogte

De bewoners van de Putsesteenweg werden in het voorjaar van 2021 voor het eerst geïnformeerd over het project. In het kader van het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning en kort voor de start van de werken zal AWV opnieuw ruim communiceren, om iedereen grondig te informeren over het project.

In tussentijd vindt u op deze webpagina steeds de laatste stand van zaken. Schrijf in op onze digitale nieuwsbrief via de oranje kader om het laatste nieuws over dit project automatisch in uw mailbox te ontvangen.