Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg fietspaden en riolering langs de Klinkaardstraat

Aanleg fietspaden en riolering langs de Klinkaardstraat

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N111

Wat en waarom?

Situering projectzone

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Kapellen zijn bezig met de voorbereidingen om veilige fietspaden aan te leggen langs de Klinkaardstraat (N111). Tegelijkertijd zal de rioolbeheerder ook de riolering vernieuwen. De projectzone loopt vanaf het kruispunt met de Ertbrandstraat (N11) tot aan de gemeentegrens met Kalmthout.

N111 Kapellen Klinkaardstraat - Situering projectzone

Nieuwe vrijliggende fietspaden en gescheiden rioleringsstelsel

De Klinkaardstraat blijft een weg met twee rijstroken, één in elke richting, zonder middenberm. Langs beide zijden van de weg komt een nieuw enkelrichtingsfietspad van 2 meter breed in asfalt. De nieuwe fietspaden zullen vrijliggend worden aangelegd, gescheiden van de rijweg door een parkeerstrook (binnen de bebouwde kom) of groene berm (buiten de bebouwde kom).

Tijdens de heraanleg wordt de Klinkaardstraat ook voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij afvalwater en regenwater apart opgevangen en afgevoerd worden. Buiten de bebouwde kom wordt het regenwater opgevangen in open grachten.

Wegopbouw Klinkaardstraat binnen de bebouwde kom (typedwarsprofiel)

Binnen de bebouwde kom voorzien we aan beide zijden van de weg langsparkeerplaatsen tussen de rijweg en het fietspad. Enkel bij de woningen die wat dichter tegen de weg liggen is er niet voldoende ruimte tussen de bestaande woningen, waardoor er op die locaties enkel een parkeerstrook aan de zuidzijde van de weg komt (kant even huisnummers).

Typedwarsprofiel Klinkaardstraat binnen bebouwde kom

Wegopbouw Klinkaardstraat buiten de bebouwde kom (typedwarsprofiel)

Buiten de bebouwde kom voorzien we tussen de rijweg en het fietspad een grasberm van ca. 1 meter. In de bocht ter hoogte van de Selstbaan planten we een lage haag in deze grasberm, om fietsers nog beter af te schermen van de auto’s en vrachtwagens op de rijweg.
Aan de buitenkant van de fietspaden komen brede grachten om het regenwater op te vangen.

Aansluitende zijstraten

Binnen het projectgebied sluiten verschillende zijstraten aan op de Klinkaardstraat. De Middelbeeklaan, Speckweg en Paasbloemlaan blijven een volwaardige aansluiting behouden op de gewestweg, voor in- en uitrijdend verkeer.

De Selstbaan is in het nieuwe ontwerp afgesloten van de hoofdweg voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers krijgen ter hoogte van deze zijstraat een veilige oversteekplaats. We voorzien hier een middengeleider met wachtzone, zodat fietsers en voetgangers in twee tijden kunnen oversteken. De middengeleider zorgt er tegelijk voor dat het verkeer in de bocht afgeremd wordt.

Ontwerpplan thv Seltsbaan

Inritten langs een gewestweg

AWV zal deze werken ook aangrijpen om de toegangen van aangelanden tot het gewestdomein veilig en conform met onze regelgeving te maken. Door het aantal conflictpunten met de gewestweg te beperken, zorgen we voor een vlottere doorstroming en een betere verkeersveiligheid.

Bij de beoordeling van de toegangen van aangelanden, baseert AWV zich op dienstorder MOW/AWV/2012/16 (betreffende de reglementering van de toegangen tot gewestdomein), waarvan de volgende bepalingen de belangrijkste zijn:

  • Indien er ontsloten kan worden via een weg van lagere categorie, dient er via die weg ontsloten te worden;
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 4,5 meter breed toegestaan worden voor private woningen en gebouwen met beperkt verkeersgenererende activiteiten
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 7 meter breed toegestaan worden voor bedrijven en gebouwen met sterk verkeersgenererende activiteiten

Meer informatie over deze regels kan u terugvinden op www.wegenenverkeer.be/inritten. Verdere individuele info krijgt u later via brief.

Timing en impact?

Grondverwervingen noodzakelijk

Om het project te kunnen realiseren en de vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen, zijn er grondverwervingen nodig langs de Klinkaardstraat. Daarvoor is ondertussen ook een innameplan opgemaakt en goedgekeurd. De betrokken eigenaars worden hierover persoonlijk gecontacteerd.

Verdere stappen

De projectplanning ziet er als volgt uit:

  • 2018: projectnota met ontwerpplan goedgekeurd
  • 2022: grondverwervingsgesprekken met eigenaars
  • 2023: aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek
  • Ten vroegste vanaf najaar 2024 t.e.m. 2025: nutswerken
  • Ten vroegste vanaf 2026: start wegeniswerken

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier