Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden en oversteekplaatsen voor Putsesteenweg in Kalmthout

Impact op de natuur

Impact op de natuur

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N111

WERKEN IN DE BUURT VAN BESCHERMD NATUURGEBIED

Bijzondere aandacht voor de Kalmthoutse Heide

Impact op natuur in kaart gebracht in een 'Natuurtoets'

De Putsesteenweg loopt door een zone met hoge natuurwaarde. Bij het uittekenen van de fietsvoorzieningen is in het bijzonder rekening gehouden met de nabijheid van de Kalmthoutse Heide. Dit natuurgebied is een waardevolle groenzone waarvoor specifieke regelgeving geldt en die beschermd is door verschillende Europese en Vlaamse richtlijnen. Hiervoor is ook al intensief contact geweest met het Agentschap Natuur en Bos en het departement omgeving (erfgoed).

De aanleg van de nieuwe fietsvoorzieningen zal onvermijdelijk een impact hebben op het natuurgebied. Om de geplande, vrijliggende fietspaden te kunnen realiseren, moeten op bepaalde plaatsen langsheen het tracé 1 à 2 bomenrijen verdwijnen. Deze bomenrijen bestaan voornamelijk uit berk, grove den, zomereik, Amerikaanse eik, Corsicaanse den en rododendron. Naast de bomen zal ook andere randvegetatie langsheen de boscomplexen verwijderd moeten worden. Het gaat dan voornamelijk over grasbermen.

Milderende maatregelen voor de natuur

De te verwijderen bomen worden lokaal gecompenseerd. Om de impact van de nieuwe fietspaden op de versnippering en barrièrewerking te compenseren zullen bovendien 4 faunatunnels en 4 boombruggen worden aangelegd ter hoogte van het buitengebied, in de zone tussen de Max Temmermanlaan en de Heidebloemlaan (verbinding naar de Withoefse Heide). Tot slot komen er ook extra wadi’s tussen het fietstracé en de rijweg om extra buffercapaciteit te voorzien voor het opvangen van het regenwater dat op de rijweg valt.

Voorbeeld_ecopassages

Voorbeelden van faunapassages (bron: richtlijnenboek MJPO)