Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Wat verstaan we onder Minder Hinder?

Het begrip Minder Hinder is gaandeweg een eigen leven gaan leiden. ‘Minder Hinder’ staat bij dit platform altijd voor een minder-hinderstrategie bij wegenwerken en mag dus niet verward worden met overlast die niet wordt veroorzaakt door wegenwerken. Hinder wordt bij dit platform hoofdzakelijk opgevat als verkeershinder.  

Hoe definiëren we wegenwerken?

Onder de term wegenwerken verstaan we alle werken die op het openbaar domein worden uitgevoerd of die van openbaar nut zijn. Het gaat onder meer om de nieuwbouw of verbouwing van wegen en kunstwerken en over het structurele en dagelijkse onderhoud ervan. Dit platform is enkel van toepassing op wegenwerken. We gaan dus niet in op andere bouwwerken, bijvoorbeeld op private grond langs de openbare weg, maar die wel hinder op de openbare weg kunnen veroorzaken.  

Waarom heeft het AWV dit draaiboek Minder Hinder uitgewerkt?

Het AWV wil in eerste instantie actief meewerken aan Minder Hinder in Vlaanderen en komaf helpen maken met de versnipperde minder-hinderaanpak in Vlaanderen. Het AWV ontwikkelde hiervoor een draaiboek dat door iedereen betrokken bij wegenwerken kan gehanteerd worden om Minder Hinder toe te passen in de eigen projecten. Het AWV draagt zo bij aan de uitbouw van een uniforme minder-hinderaanpak in Vlaanderen.  

Door wie is de studie over Minder Hinder uitgevoerd?

Het AWV heeft Tijdelijke Vereniging Minder Hinder Vlaanderen de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen op het minder-hinderbeleid in Vlaanderen en de nodige maatregelen te onderzoeken om deze visie in praktijk te brengen. In deze TV zetelden deskundigen van de studiebureau’s ARCADIS Belgium, Connect, Libost-Groep, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, Technum-Tractebel Engineering en TRITEL.  

Hoe kwam het draaiboek Minder Hinder Vlaanderen tot stand?

Dit draaiboek is gebaseerd op een uitgebreide studie over Minder Hinder in opdracht van het AWV. In de analysefase werden face-to-face interviews met sleutelactoren afgenomen en werd er een vergelijking gemaakt met minder-hinderpraktijken in het buitenland. De uitvoering van Minder Hinder op het terrein werd getoetst aan de hand van vijftien projecten. Op basis van deze analyse ontwikkelden we de minderhinderaanpak die in dit draaiboek wordt toegelicht.

Om een draagvlak voor de Minder Hinder aanpak en het draaiboek te garanderen, werd de volledige opdracht aangestuurd en opgevolgd door ruim vijftig experts die betrokken waren via diverse structuren. Zo was er een stuurgroep die instond voor de aansturing van het project en volgden de projectwerkgroep en de klankbordgroep het project mee op. We richtten ook themawerkgroepen of breinlabo's op voor ieder expertisedomein, van verkeerstechnische maatregelen tot communicatie. Zij verschaften belangrijke praktijkinzichten en hielpen zo de studie en het draaiboek inhoud en vorm te geven.  

Waarom werd het Minder Hinder platform opgemaakt?

De website (of het digitaal platform) werd gecreëerd vanuit een noodzaak om de beschikbare informatie en de praktische tools waaronder een Minder Hinder toets, een schematisch stappenplan en uitgewerkte praktijkvoorbeelden toegankelijk te maken. Het wil ook kennisdeling stimuleren en het bewustzijn aan Minder Hinder doen groeien. Het platform bouwt verder op het bestaande draaiboek en laat toe om de kennis en informatie continu te actualiseren.  

Voor wie is het Minder Hinder platform bestemd?

Het doelpubliek kan ingedeeld worden in 3 groepen:

  • De opdrachtgevers/initiatiefnemers, die op het platform een processtructuur en maatregelen terugvinden die veiligheid en kwaliteit ten goede komen
  • De overheid, als wegbeheerder
  • De uitvoerders (aannemers), die instaan voor de implementatie van de verschillende maatregelen, die duidelijk omschreven zijn, waardoor de verkeersafwikkeling rond de werken beter wordt beheerst en meer gestroomlijnd verloopt.