Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisprincipes

De aanpak van Minder Hinder steunt op 11 basisprincipes:

Basisprincipes

1. Besteed aandacht aan Minder Hinder in een logische volgorde: voorkomen – milderen – remediëren

Onderzoek eerst of u hinder kan voorkomen. Kunnen de geplande werkzaamheden zonder of met minimale verkeershinder worden uitgevoerd? Plan de werkzaamheden dus correct in en probeer ze af te stemmen op andere werkzaamheden.

Pas als u aan deze prioriteiten aandacht hebt besteed, neemt u aanvullende maatregelen. Probeer de impact van de werkzaamheden te milderen. Dat kan onder meer met aangepaste omleidingen, signalisatie en communicatie.

Vaak blijkt het volledig wegwerken van de hinder onhaalbaar. Daarom bepaalt u vooraf wat ‘aanvaardbare hinder’ is. Kan u de impact niet beperken tot een aanvaardbaar hinderniveau, dan komt het remediëren van hinder aan de orde. Zet bijvoorbeeld bijkomende alternatieve modi in, bouw een tijdelijke infrastructuur of vergoed het omzetverlies van de handelaars.

2. Besteed zo vroeg mogelijk aandacht aan Minder Hinder

Minder Hinder moet integraal deel uitmaken van het project. Start zo vroeg mogelijk met de uitwerking van de minder-hinderstrategie. Al vanaf de conceptfase neemt u Minder Hinder op in uw project. Tijdens het verloop van de werkzaamheden blijft de hinderbeperking opgevolgd, onder meer door de maatregelen te monitoren en door de communicatie regelmatig bij te sturen.

3. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid

Minder Hinder is een collectieve verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Van bij aanvang van het proces duidt u voor elk aspect van Minder Hinder een verantwoordelijke aan. Geef de verantwoordelijkheid voor een bepaald aspect van Minder Hinder aan een partij die op dat vlak ook echt kan sturen en bijsturen op het terrein.

4. Minder-hindermaatregelen zijn een bijkomende opdracht

Minder Hinder moet als opdracht duidelijk worden afgebakend door de initiatiefnemer: welk hinderniveau moet gehaald worden, welke milderende maatregelen moeten er genomen worden,... Er mag niet van uitgegaan worden dat Minder Hinder, zonder duidelijk geformuleerde opdrachten of taken hiervoor, intrinsiek deel uitmaakt van de gegunde opdracht voor de wegenwerken. De opdracht voor Minder Hinder moet dus duidelijk geformuleerd worden met taken, verantwoordelijkheden en een budget, die vervolgens kunnen toegewezen worden aan hetzij de aannemer voor de wegenwerken zelf, hetzij andere uitvoerders die zullen instaan voor Minder Hinder.

5. Minder Hinder is maatwerk

Op een werf vinden de meest uiteenlopende werkzaamheden plaats, die elk een specifieke soort hinder kunnen veroorzaken. Een standaardaanpak op niveau van het project is dan ook onmogelijk. Maar dat sluit een gestructureerde en gecoördineerde aanpak niet uit. Het eindresultaat moet een coherent maatregelenpakket zijn op maat van het project. 

6. Stem de maatregelen af op de omvang van de hinder

Kleine ingrepen kunnen soms tot zeer grote hinder leiden. Door het type contracten (bijvoorbeeld meerjarige onderhoudscontracten) en de beperkte aannemingssom worden voor kleine werkzaamheden vaak geen minder-hindermaatregelen voorzien. Bij prestigeprojecten daarentegen, wordt soms meer geld uitgetrokken dan nodig. Stem de hinderaanpak dus af op de omvang en de aard van de hinder. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de initiatiefnemer en bij de wegbeheerder.

7. Respecteer het STOP-principe

Minder Hinder onderschrijft het algemene STOP-principe, dat voorrang geeft aan zwakke weggebruikers en collectief vervoer (Stappers - Trappers - Openbaar vervoer - Privé vervoer). Op het terrein kan dit principe soms echter onhoudbaar blijken. De vervoerswijzen waarop Minder Hinder betrekking heeft, moeten duidelijk naar voor komen in de impactanalyse.

8. Weeg de kosten en de baten van Minder Hinder af

Hinder bij wegenwerken is vaak onvermijdelijk. Minder-hindermaatregelen doen de kosten meestal stijgen. Daarom moet u vanaf het begin de maatschappelijke kost van de hinder (in functie van het type weg, de potentiële hinder,…) afwegen tegen de kosten en baten van de minder-hindermaatregelen. De kosten van de hinderbeperking moeten altijd in verhouding staan tot de omvang van de werken. Niet alleen financiële kosten tellen hier mee, maar ook aspecten zoals de verkeersveiligheid, de veiligheid en gezondheid op het werk en de leefbaarheid van de omgeving.

9. Zorg voor een geïntegreerde communicatie

Communicatie is een fundamentele bouwsteen van elke minder-hinderaanpak. Maak er vanaf het begin van uw project werk van en houdt de inspanning vol tot het project klaar is. Communicatie moet zowel geïntegreerd worden in het volledige project als in het minder-hinderproces.

10.Integreer Minder Hinder in het proces van wegenwerken

Minder Hinder staat niet op zichzelf, met een eigen wettelijk of procedureel kader. Er moet prioritair worden vertrokken vanuit de bestaande beleidskaders en procedures. Daarbinnen moet Minder Hinder een vaste plaats krijgen.

11. Bundel wegenwerken zo veel mogelijk

Werkzaamheden op de openbare weg worden best zoveel mogelijk gebundeld. Een gelijktijdige uitvoering veroorzaakt meestal Minder Hinder dan een opeenvolging van werkzaamheden. Bundeling bevordert de maatschappelijke acceptatie van wegenwerken en helpt het imago te verbeteren. Daarom is het belangrijk om de werken in GIPOD in te geven.