Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER

Project-MER

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R43

Project-MER

Wat is een project-MER?

Een milieueffectenrapport (project-MER) onderzoekt de mogelijke effecten van een project op mens en milieu. Daarnaast worden binnen dit rapport milderende maatregelen bestudeerd om de effecten op mens en milieu weg te nemen.

Zie je liever aan de hand van een animatievideo wat een project-MER is en hoe we de effecten op mens en milieu bestuderen? Bekijk hieronder de video.

Hoe gaan we te werk?

1.    Studiegebied bepalen

Eerst bepalen we voor elke discipline het studiegebied. Dit is minstens het projectgebied en de directe omgeving van de ring rond Eeklo.

2.    Grondig onderzoek van de referentiesituatie

Nadien beschrijven we per discipline hoe we de referentiesituatie onderzoeken. De referentiesituatie is de toestand zonder het project. Omdat de effecten van het project pas over enkele jaren merkbaar zijn, onderzoeken we de toestand in het jaar 2025.

3.    Effectbeoordeling geplande situatie

Ten slotte beoordelen we per discipline het effect van de geplande situatie. Elk effect krijgt een score van +3 tot -3. Hoe negatiever de score, hoe dwingender de milderende maatregelen.

4.     Milderende maatregelen

Als betekenisvolle negatieve effecten zijn vastgesteld is het noodzakelijk om milderende maatregelen te voorzien. Die kunnen bestaan uit aanpassingen aan het ontwerp (bijv. geluidsarme asfalt) of aan de omgeving (bijv. geluidsmuur). Binnen het project-MER onderzoeken en behandelen we de effecten op mens en milieu op verschillende domeinen. Dit worden disciplines genoemd. De belangrijkste disciplines zijn: mobiliteit, lucht, geluid, biodiversiteit, water, ruimte en gezondheid.

Naar aanleiding van de opmaak van het milieueffectenrapport organiseerde Wegen en Verkeer (digitale) infosessies met inspraakmogelijkheid. Hieronder kan je de inspraakreacties en suggesties die verder onderzocht worden nalezen per discipline. Op zoek naar een specifieke discipline? Klik hieronder op de gewenste link.

Mobiliteit

 • Als de verkeersdrukte toeneemt op de Tieltsesteenweg (N499) is de oversteek van de fietsroutes aan de brug over Schipdonkkanaal dan wel nog veilig voor fietsers? Worden hier extra maatregelen voorzien? 
 • Is de rotonde aan Dullaert wel zinvol en veilig? 
 • Creëer geen onnodige oversteekplaatsen zoals op de Tieltsesteenweg (N499): fietsers worden verplicht om de rijweg over te steken om de fietsersbrug te bereiken. Maar er wordt ook een onveilige situatie gecreëerd aan de schoolhoeve van college Ten Doorn, na de rotonde, om over te steken als fietser wanneer wagens optrekken. 
 • Creëer geen onnodige oversteekplaatsen zoals op de Gentsesteenweg (N9) en de Oude Gentweg.
 • Maak het Recyclagepark aan de Ringlaan vlot bereikbaar met de fiets of te voet: er zijn op dit moment lange wachttijden voor fietsers uit onder andere Balgerhoeke, Adegem en Sint-Laureins aan het kruispunt Leopoldlaan (N9). De oplossing: laat fietsers de oversteek in één keer doen, als de lichten op rood staan voor alle voertuigen in alle richtingen. 
 • De mobiliteit en levenskwaliteit van de Eeklonaren gaat ten koste van het doorgaand verkeer over de ring. Veel straten en wijken zullen worden afgesloten door de ring, dit noodzaakt een langere reisweg tussen bestemmingen. Kunnen er in de toekomst op de ringweg haltes van de Lijn worden voorzien? En bijhorende veilige oversteekpunten voor voetgangers en/of vlotte op- en afritten voor de bus zodat deze niet moet omrijden?

Lucht

 • Vraag naar de motivering waarom bepaalde effectieve metingen bij de beoordeling van de effecten op mens en milieu voor dit project niet zinvol zijn?

Geluid

 • Hoe zal de geluidsoverlast aan het rondpunt aan Dullaert voor de wijk 't Kaaiken beperkt worden? 
 • Wordt er iets voorzien tussen Sint-Jozef en Broeken als het verkeer met 40 % toeneemt? 
 • Waarom zijn er geen milderende maatregelen aan het bestaand stuk van de ring (R43)? 
 • Wat bepaalt de keuze dat er op sommige plaatsen wel of niet geluidwerende maatregelen worden genomen?
 • Vraag naar geluidsschermen en extra groenvoorziening langs de kant van de bewoning voor de wijken Sint-Jozef en Broeken.
 • Vraag om de bestaande ring (R43) te omheinen met een duurzame en groene omheining om de geluidshinder te verbeteren.
 • Vraag naar geluidsschermen/groenschermen/geluidsbermen vanaf Den Teut tot aan de Raverschootstraat. 
 • Vraag naar wijziging plannen om tussen de  Brugsesteenweg en de watertoren de nodige geluidwerende maatregelen in te voeren zoals geluidwerende bermen, groenschermen, geluidsschermen en een snelheidsbeperking van 50 km/u en bijhorende trajectcontrole tussen AZ Alma en rotonde Industrielaan. 
 • Vraag naar de motivering van de duur en de periode van de metingen. Hierbij wordt waar relevant en mogelijk ook eventueel rekening gehouden met de gevolgen van de genomen COVID-maatregelen. Ook de windrichting moet in het project-MER gespecificeerd worden. Zo dienen de metingen uitgevoerd te worden bij de minst optimale situatie (wat betreft windrichting) voor de omgeving waarop het effect moet worden beoordeeld.
 • Er wordt nagegaan of bijkomende langdurige meetpunten nodig zijn ter hoogte van de woonwijk Sint-Jozef.

Met onderstaande reacties wordt rekening gehouden waar deze van toepassing zijn:

 • Welk verkeer wordt er nog toegelaten op de Tieltsesteenweg (N499) richting het centrum van Eeklo? Op dit moment rijden hier veel tractoren.
 • Vraag om het gebied tussen de Tieltsesteenweg (N499)– Gentsesteenweg (N9) (projectzone 4) als stiltegebied om te vormen en de ringweg niet door dit gebied verder te trekken. 
 • Vraag naar naar meer geschikte maatstaf voor geluidsbelasting zoals bijvoorbeeld Lnight in plaats van Lden. 
 • Vraag om andere geluidwerende maatregelen te onderzoek omdat de geluidsreductie van geluidsschermen en -wallen slecht matig effectief zijn voor verder gelegen woningen. 
 • Vraag om voor projectzone 4 tussen de Tieltsesteenweg (N499)– Gentsesteenweg (N9) een wegbedekking in ultrastil asfalt aan te leggen: PERS of ZOAB. 
 • Vraag om de snelheid op de ring voor projectzone 4 tussen de Tieltsesteenweg (N499)– Gentsesteenweg (N9) te verlagen tot 50 km/u. Dit om de geluidshinder sterk te reduceren. 
 • Besteed bijzondere aandacht aan de overgangsvoegen van de bruggen in projectzone 3 en projectzone 4 om de geluidshinder te beperken. 
 • Plan geen parallelle bomenrijen op geluidswallen of dichtbij de ringweg omdat dit het geluidwerend effect sterk teniet doet. Wel haaks op de weg, of lagere heesters, hagen en rietkragen. 
 • Milderende maatregelen voor geluidshinder moeten herbekeken worden voor projectzone 1 en projectzone 2 voor de woonwijken Sint-Jozef en Raverschoot. 

Biodiversiteit

 • Is er een ecoduct voorzien tussen natuurgebied het Leen en het natuurontwikkelingsgebied van het natuurgebied de Lange Moey akker?
 • Hoe zal men de lichtpollutie (met impact op de natuurgebieden) tegengaan?
 • Vraag naar aandacht voor de beschermde en kwetsbare fauna in het gebied van projectzone 4 tussen de Tieltsesteenweg (N499)– Gentsesteenweg (N9).
 • Vraag naar veel meer onderzoek naar de ecologische waarde van dit natuurgebied en de inventarisatie van de soortenrijkdom. Veel data moet geüpdatet worden. 
 • Het nulalternatief moet open blijven: de doortrekking van de ring door projectzone 4 is op ecologische grond geen optie. 
 • Vraag naar meer oversteekmogelijkheden voor wild. 
 • Vraag om het fietspad niet te verharden.

Water

 • Voor de discipline water zijn geen inspraakreacties weerhouden.

Ruimte

 • Er wordt 4 kilometer aan fietspaden gepland maar deze fietspaden voelen eerder belemmerend en tegennatuurlijk. Eenmaal de ring er zal liggen, zal er binnen projectzone 4 tussen de Tieltsesteenweg (N499)– Gentsesteenweg (N9) enkel nog gefietst en gewandeld kunnen worden langs een drukke weg. 
 • Het afsluiten van de Kraaiweg richting het centrum van Eeklo hindert de bereikbaarheid van mijn bedrijf omdat er via het rondpunt geen mogelijkheid is voor vrachtwagenverkeer met opleggers. 

Gezondheid

 • In de project-MER wordt bijzonder aandacht gegeven aan de leefbaarheid van omwonenden en waar nodig voldoende maatregelen voorzien. 
 • Vraag om de de referentiesituatie duidelijk te motiveren en verduidelijken.
 • Vraag om bij de inschatting van geluidshinder rekening te houden met laagfrequent geluid. 
 • Vraag om reeds te toetsen aan de strengere WHO-normen die van toepassing zullen zijn op moment van exploitatie. Het Team Mer geeft mee dat er, alvorens structureel met nieuwe gezondheidsdeskundige advieswaarden (GAW) wordt gewerkt en wordt opgenomen in het richtlijnensysteem, eerst een diepte-analyse moet gebeuren zoals beschreven in het ‘Protocol for the selection of health-based reference values (RV)’. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid coördineert deze diepte-analyse. Op basis hiervan zal indien nodig een bijstelling gebeuren van het MER-richtlijnensysteem gezondheid. In het milieueffectenrapport mag nog getoetst worden aan het huidige geselecteerde richtlijnensysteen, maar de nieuwe advieswaarde moet wel vermeld worden en eventueel wordt reeds toetsing opgenomen in het milieueffectenrapport.

 Welke inspraakreacties en suggesties zijn niet weerhouden?

 • Reacties die uitsluitend een persoonlijk standpunt inhouden over de wenselijkheid van het project.
 • Reacties die geen deel uitmaken van de decretaal vereiste elementen van een project-MER (vb. een kosten-batenanalyse, een waardevermindering of –vermeerdering van onroerend goed per perceel, persoonlijke voorkeuren van omwonenden …)
 • Reacties die gaan over procedurele aspecten buiten deze MER-procedure
 • Reacties die betrekking hebben op zaken buiten de scope van het project-MER zoals aspecten die eerder werden onderzocht of die relevant zijn voor projectzones 1 en 2 of knelpunten die ontstaan zijn door de aanleg van projectzone 1 en 2.