Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER spitsstroken Hasselt-Lummen

Project-MER spitsstroken Hasselt-Lummen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E313

In september 2020 werd op de E313 tussen Lummen en Beringen in beide richtingen een nieuwe spitsstrook in gebruik genomen, de eerste in Limburg. Er komt nu ook een studie naar de realisatie van een soortgelijke dynamische spitsstrook op de E313 tussen Lummen en Hasselt-Oost. De studie die de milieueffecten in kaart brengt is opgestart en loopt tot het voorjaar van 2022. Hierna wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. AWV wil deze dynamische spitsstroken met pechhavens gefaseerd in een meerjarenproject uitvoeren.

Wat en waarom?

Vlotter verkeer, zowel op de snelweg als daarnaast

Met dit project wil men niet enkel de files op de E313 aanpakken, maar ook het sluipverkeer verminderen. Ook wordt de verbinding gemaakt met het traject Lummen-Beringen.

Het streefdoel is een duurzame oplossing te vinden, waarbij rekening gehouden wordt met een veilige afwikkeling op de afritten 26bis Industrie Zolder-Lummen, 27 Hasselt-West, 28 Hasselt-Zuid, 29 Hasselt-Oost. Ook wil men optimaal gebruik maken van de bestaande pechstrook en zo min mogelijk uitbreiden naar de buitenkanten van de autosnelweg. Uitzondering hierop zijn de pechhavens. Aangezien er bij het gebruik van de spitsstroken geen pechstrook meer is, worden er pechhavens voorzien met een tussenafstand van ongeveer 500m. De exacte locatie wordt nog bepaald.

Milieueffectenrapport

AWV kiest ervoor om een project-MER op te stellen. In dit milieueffectenrapport worden de mogelijke gevolgen voor mens en milieu onderzocht. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.

Hoewel het hier niet gaat om een uitbreiding van de autosnelweg, koos AWV er als goede huisvader toch voor om een MER-studie te doen.

Na het opstellen van het milieueffectenrapport, kan er een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Informatie- en luisterronde

In de loop van 2021 krijgen de verschillende betrokken partijen de kans om mee na te denken over het project. Eerst wordt de scope van het onderzoek bepaald. Wat gaat er onderzocht worden en hoe zal dit gebeuren? Momenteel lopen de eerste gesprekken met de gemeenten Lummen en Hasselt, met Agentschap Natuur en Bos (ANB), de provincie Limburg, Vlaamse Milieu Maatschappij en vzw Abdij Herkenrode. De MER-experts willen ook al een eerste zicht krijgen op de visie van de de bewoners en bedrijven van de betrokken gemeenten. Daarom wordt een participatiemoment georganiseerd die van start gaat eind juni.

Op 22 juni 2021 organiseerden we een digitaal infomoment voor de start van de participatieperiode. Hier werd het project gekaderd en werd er ingegaan op de onderzoeksopzet van het milieueffectenrapport.


Je kan video’s, presentatie en verslagen van de participatie raadplegen op deze link.


Er komt later nog een tweede participatieronde, met de resultaten van de MER-studie. Men bekijkt hierin ook hoe eventuele negatieve gevolgen te vermijden, te milderen, te verhelpen of te compenseren. Ook dan zullen de bewoners en bedrijven van de betrokken gemeenten hun ideeën, bedenkingen en suggesties kunnen uiten. Dit staat gepland voor begin 2022.

De plannen worden voorgesteld aan de dienst-MER in een kennisgevingsdossier.

 

Timing?

Verdere stappen

De definitieve plannen worden gebaseerd op de resultaten van het milieueffectenrapport en de inbreng van de betrokken partijen. Met deze plannen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

De werken op het terrein kunnen starten zodra de omgevingsvergunning rond is en de nodige budgetten vastliggen.

AWV wil deze spitsstroken gefaseerd in een meerjarenproject invoeren.