Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

E40

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen voldoet niet aan de normen van deze tijd, noch op vlak van veiligheid, noch op vlak van vlotte doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer studeert al geruime tijd op een herinrichting. Daarbij wordt zowel gekeken naar het nieuwe knooppunt zelf als naar het effect op de leefbaarheid van Baarle. De Vlaamse regering heeft nu beslist om dit proces te integreren met het GRUP Booiebos om zo tot een geïntegreerd project te komen. Wat dit betekent leest u hieronder.

Hoe ver staat het project?

Wat ging vooraf?

In het gebied waren er twee GRUP's lopende.

1. Het GRUP Booiebos is opgestart in 2020 na een positief planologisch attest. Dit GRUP heeft als doel het ruimtegebruik op het bedrijventerrein Drongen I te optimaliseren en beperkt uit te breiden.  Bovendien moet de ontsluiting van het bedrijventerrein op het hogere wegennet (lees huidige of toekomstige op-en afritten complex) geoptimaliseerd worden.

2. Het GRUP Complex Drongen. Voor dit laatste zijn sinds 2010 verschillende alternatieven onderzocht. Het Strategisch Plan-MER dat is opgemaakt heeft alle mogelijke locaties in kaart gebracht en de voor- en nadelen onderzocht. Per locatie is ook afgetoetst hoe de bedrijvenzone Drongen I op een vlotte en veilige manier kan ontsloten worden en hoe het doorgaand verkeer op de N466 kan gestuurd worden. Kortom, in deze fase lagen heel wat scenario's op tafel om onderzocht te worden in het plan-MER/GRUP. Van de 3 mogelijke locaties zijn er 2, namelijk de huidige en de locatie ten oosten van het huidige op- en afrittencomplex (locatie van de dienstenzone) overgebleven. De Vlaamse Regering keurde op 4 juni 2021 de startnota goed voor de opstart van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. De startnota bevatte twee alternatieven voor de locatie van het op- en afrittencomplex.

Start nieuw geïntegreerd planproces Booiebos en Complex Drongen

Na verwerking van de inspraakreacties uit de publieke raadpleging over de startnota’s voor de GRUP’s ‘Booiebos’ en ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’, besliste de Vlaamse Regering op 20 mei 2022 om beide planprocessen samen te voegen. De ruimtelijke en functionele samenhang tussen beide dossiers is immers groot. Beide planprocessen worden stopgezet en er wordt een nieuw geïntegreerd planproces opgestart voor de ruimere omgeving van het Complex Drongen.

Vervolgproces

Op korte termijn zal een nieuwe startnota uitgewerkt worden. De doelstellingen en alternatieven worden opnieuw bekeken vanuit de gezamenlijke problematiek van beide dossiers. Daarbij worden de inspraakreacties en verbetervoorstellen uit beide planprocessen mee afgewogen. Hierdoor kunnen we nieuwe kansen creëren voor een positief en beter project. 
Het planteam zal de nieuwe startnota uitwerken in overleg met de betrokken actoren. Hoe dit precies zal gebeuren wordt in de loop van de zomer  vormgegeven.

Communicatie

Omwonenden krijgen nog een folder in de bus met de uitnodiging deel te nemen aan een informatiemoment. De startnota inkijken kan op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/complex-drongen  

Voortraject GRUP Drongen

Op 9 juni 2017 vond een infovergadering plaats. De presentatie bevat het traject dat tot nu toe afgelegd is en de verschillende varianten (zie hieronder). Na de infovergadering zijn er rondetafelgesprekken geweest met een 40-tal bewoners en ondernemers die nog vragen en suggesties hadden. We zijn aan de slag gegaan met de feedback en hebben nog twee extra varianten onderzocht. Er zijn ook bijkomende verkeerstellingen gebeurd. Hieronder vindt u de link naar de presentatie, het verslag van het extra onderzoekswerk en de presentatie van de feedbackvergadering hierover: