Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Heraanleg op-en afrittencomplex van E40 in Drongen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

E40

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen voldoet niet aan de normen van deze tijd, noch op vlak van veiligheid, noch op vlak van vlotte doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer studeert al geruime tijd op een herinrichting. Daarbij wordt zowel gekeken naar het nieuwe knooppunt zelf als naar het effect op de leefbaarheid van Baarle. De Vlaamse regering heeft nu beslist de herinrichting van het op- en afrittencomplex en de ontsluiting van het bedrijventerrein Drongen I samen aan te pakken in een nieuw geïntegreerd planningsproces.

 

Contouren van het plangebied van het GRUP voor het op-en afrittencomplex van de E40 in Drongen

Hoe ver staat het project?

Wat ging vooraf?

In het gebied waren er twee GRUP's lopende.

1. Het GRUP Booiebos is opgestart in 2020 na een positief planologisch attest. Dit GRUP heeft als doel het ruimtegebruik op het bedrijventerrein Drongen I te optimaliseren en beperkt uit te breiden.  Bovendien moet de ontsluiting van het bedrijventerrein op het hogere wegennet (lees huidige of toekomstige op-en afritten complex) geoptimaliseerd worden.

2. Het GRUP Complex Drongen. Voor dit laatste zijn sinds 2010 verschillende alternatieven onderzocht. Het Strategisch Plan-MER dat is opgemaakt heeft alle mogelijke locaties in kaart gebracht en de voor- en nadelen onderzocht. Per locatie is ook afgetoetst hoe de bedrijvenzone Drongen I op een vlotte en veilige manier kan ontsloten worden en hoe het doorgaand verkeer op de N466 kan gestuurd worden. Kortom, in deze fase lagen heel wat scenario's op tafel om onderzocht te worden in het plan-MER/GRUP. Van de 3 mogelijke locaties zijn er 2, namelijk de huidige en de locatie ten oosten van het huidige op- en afrittencomplex (locatie van de dienstenzone) overgebleven. De Vlaamse Regering keurde op 4 juni 2021 de startnota goed voor de opstart van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. De startnota bevatte twee alternatieven voor de locatie van het op- en afrittencomplex.

Start nieuw geïntegreerd planproces Complex E40 Drongen

Na verwerking van de inspraakreacties uit de publieke raadpleging over de startnota’s voor de GRUP’s ‘Booiebos’ en ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’, besliste de Vlaamse Regering op 20 mei 2022 om beide planprocessen stop te zetten. De ruimtelijke en functionele samenhang tussen beide dossiers is immers groot. Beide planprocessen werden stopgezet en een nieuw geïntegreerd planproces werd opgestart voor het Complex E40 Drongen en de ontsluiting van het bedrijventerrein Drongen I. Op 28 oktober 2022 keurde de Vlaamse Regering de startnota goed van het GRUP Herinrichting Complex E40 Drongen.

Het GRUP heeft drie doelstellingen. Een compact op- en afrittencomplex realiseren. Reorganisatie van de wegen die erop aansluiten, waaronder ook de ontsluiting van bedrijventerrein Drongen I. Verbeteren van de ruimtelijke structuur om de leefbaarheid van Baarle te verhogen en kwetsbare gebieden zoveel mogelijk te vrijwaren.

Meer informatie over het GRUP Complex E40 Drongen kan je vinden op de website van het departement Omgeving.

Vervolgproces

Omdat de publicatie in kranten en het Belgisch Staatsblad fout is gelopen, zal de publieke raadpleging over de startnota van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 lopen. Dat is een week later dan eerst gecommuniceerd. Inspraakreacties die binnenkomen tussen 15 en 22 november worden aanvaard.

De inhoud van de startnota is toegelicht op 2 informatiemarkten in Don Bosco Baarle op 22 en 24 november, telkens van 15.30 tot 20 uur.  De infopanelen rond het verdere ontwerptraject vind je onder 'documenten'

Nadien worden alle inspraakreacties en adviezen verwerkt tot de scopingnota. Daarna start de opmaak van het GRUP en de milieubeoordeling. Daarbij worden de inrichtingsalternatieven voor het centraal complex verder onderzocht door het Agentschap Wegen en Verkeer, in overleg met de actoren uit het plangebied.

Participatie

Terwijl de startnota ter inzage voorligt willen we alvast een oproep doen om in het vervolgtraject met ons mee te werken aan het concept van dit infrastructuurproject. Of je nu woont, werkt, of regelmatig in Drongen rijdt: geef aan welke thema’s voor jou van belang zijn en in hoeverre je graag betrokken blijft. Dat kan je doen in bijgaand formulier