Overslaan en naar de inhoud gaan

Doe mee

Doe mee

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E19
R6
N16
N1
N109

De komende maanden werkt het studieteam het ontwerp concreter uit en starten ze met de opmaak van het milieueffectrapport (MER). Hierin brengen ze onder andere het onderzoek naar geluid scherper in kaart. Ze berekenen ook de mobiliteitsimpact van de verschillende scenario’s van de Uilmolenweg. Zo kunnen ze de scenario’s ook op basis daarvan tegen elkaar afwegen. Op een volgend infomoment zullen we het voorkeurscenario voor de Uilmolenweg voorleggen aan het brede publiek.
 
Alvorens we de projectnota opleveren, kan u ons nogmaals verwachten in Battel en het centrum van Mechelen. Daar zullen we onze plannen voorstellen op nieuwe infomomenten. Daarvoor wordt u uitgenodigd via de nieuwsbrief en de kanalen van de Stad Mechelen.

Klik hier om meer te weten te komen over de volgende stappen en mijlpalen.

Cocreatiemomenten in juni 2023

In juni 2023 organiseerden we opnieuw een aantal dialoogmomenten. Daar kunnen we nu verder mee aan de slag. We gaven een overzicht van waar we staan met de plannen en verzamelden feedback. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • De verkeersoplossing is verder verfijnd. Nieuw kaartmateriaal maakt duidelijk hoe de weginfrastructuur ter hoogte van Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid heringericht wordt. We toetsten ook verschillende scenario’s af over de aansluiting van de Uilmolenweg op de E19.
 • Het fietsnetwerk is verder uitgetekend op basis van de feedback van vorig jaar. Zo kwamen we tot een netwerk van nieuwe fietsverbindingen, -bruggen en paden. 
 • De kaart van duurzame open ruimte is verder uitgewerkt. We toonden hoe we water en natuur verbinden, dit schept kansen voor fauna en flora.
 • Het milieueffectrapport (MER) kreeg ook heel wat aandacht. Dat is het onderzoek naar milieueffecten zoals geluid en lucht op onze omgeving. We gingen dieper in op hoe we geluid, fijn stof, lichtvervuiling en bodemverontreiniging meten en aanpakken. Samen met bezoekers identificeerden we onderzoeksvragen die we in de aanloop naar het MER in 2024 best meenemen.

Dialoogmarkt in Mechelen

Op donderdag 22 juni 2023 vond een dialoogmarkt plaats in het congres- en erfgoedcentrum Lamot. Het grote publiek kon zich informeren over de stand van zaken en vragen stellen aan het studieteam. Infopanelen en helder kaartmateriaal toonden de verkeersoplossing, de nieuwe fietsverbindingen en de strategie om de open ruimte duurzamer te maken. Aan dialoogtafels konden bezoekers input geven op de plannen en in gesprek gaan met het studieteam.

Avondsessie in Battel

Dinsdag 20 juni 2023 organiseerden we ook een avondsessie in Battel in het cultuurcentrum De Baronie. De inwoners van Battel kregen een uitvoerige toelichting over het project en aan dialoogtafels was er ruimte om vragen te stellen en feedback te geven. Er kwamen meer dan 100 bezoekers langs, vooral de tafel over de verkeersoplossing kon op veel belangstelling rekenen.

Werksessies met bedrijven, overheden en middenveldorganisaties

Maandag 5 juni 2023 vonden twee werksessies plaats voor bedrijven, overheden en middenveldorganisaties. Bedrijven hadden het in de voormiddag over de vlotte en duurzame ontsluiting van verschillende bedrijventerreinen voor fietsen, auto’s, vrachtwagens en bussen. In de namiddag konden belanghebbenden feedback geven op de plannen. Zo verfijnden ze de mogelijkheden voor ecopassages onder de E19 en gingen ze in dialoog over de verschillende scenario’s voor de verkeersoplossing.

Wat nemen we mee uit de cocreatiemomenten?

Ons team ging met de feedback van de buurt aan de slag. U kan het overzicht van de belangrijkste vragen en reacties nalezen door te klikken op de link.

Overzicht feedback cocreatiemomenten - juni 2023

Digitale expertensessies voorjaar 2023

In de lente van 2023 hielden we twee digitale expertensessies. We kozen voor thema’s waar we al veel vragen over kregen en die belangrijk zullen zijn in de rest van het proces. De eerste expertensessie vond plaats op 25 april 2023 en ging over het milieueffectrapport. De tweede expertensessie over geluid vond plaats op 16 mei 2023.

Expertensessie over milieueffectrapport

Voor de Ontknoping van Mechelen wordt een milieueffectrapport, kortweg MER, opgemaakt. In die expertensessie kregen deelnemers meer details over deze procedure. In een MER wordt een beoordeling gemaakt van de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op mens en milieu. Ewald Wauters, erkend MER-coördinator en MER-deskundige Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie Tractebel, gaf uitleg over wat een MER inhoudt, wat u ervan kunt verwachten en wat niet. 

Heeft u de expertensessie gemist? Herbekijk ze hier.

Expertensessie over geluidshinder

De tweede expertensessie ging over geluidshinder langs autosnelwegen. Geluidsexpert Barbara Van Hoorweder legde bevattelijk uit wat geluid is, hoe mensen geluid ervaren en hoe het gemeten wordt. De deelnemers kregen ook te horen welke maatregelen geluidshinder kunnen verminderen, hoe geluidsschermen werken en welke plaats geluidsberekeningen krijgen in de Ontknoping van Mechelen. 

Heeft u de expertensessie gemist? Herbekijk ze hier.

Cocreatieweek eind 2022

Eind 2022 organiseerden we een cocreatieweek met werksessies en een dialoogmarkt.

Dialoogmarkt

Op donderdag 15 december 2022 vond in het stadhuis van Mechelen een dialoogmarkt plaats. Dan kon het grote publiek kennismaken met het project en kan iedereen vragen stellen aan het studieteam. Ook is er ruimte voor feedback en suggesties. 

Werksessies

Op 29 november 2022 organiseerden we een cocreatiedag met werksessies met tal van stakeholders rond thema’s zoals duurzame bedrijvigheid, mobiliteit en open ruimte. De verkeerskundige oplossing werd onder de loep genomen, deelnemers konden feedback geven en de plannen verrijken met hun inzichten. Wie in de digitale bevraging tijdens de zomer van 2022 aangaf actief te willen participeren, ontving hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Volgende vraagstukken legden we op tafel:

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Mechelse bedrijven en hun werknemers zich duurzamer verplaatsen?
 • Hoe kunnen we het netwerk voor fietsers en voetgangers verder kwalitatief uitbouwen?
 • Waar kunnen we de natuurverbindingen versterken? Welke extra doorgangen zijn zinvol en zorgen voor meerwaarde?
 • Met welke huidige of toekomstige initiatieven in de omgeving moeten we rekening houden?
 • Met welke randvoorwaarden houden we best rekening? Zijn er technische en andere beperkingen?

Heeft u nog vragen over de werksessies? Geef dan een seintje via ontknopingmechelen@wegenenverkeer.be.

Resultaten digitale bevraging

Tijdens de zomer van 2022 lanceerden we een digitale bevraging op de website om voeling te krijgen met wat er leeft over het project. We vatten de meest opvallende bevindingen voor u samen. 

Meer dan 800 mensen vulden de bevraging in. De meeste antwoorden kwamen van inwoners van Mechelen en omgeving, ongeveer de helft was tussen 30 en 50 jaar en 40 procent van de deelnemers was tussen 50 en 70 jaar.

De bevraging peilde eerst en vooral naar het verplaatsingsgedrag van respondenten.

 • 9 procent van de respondenten verplaatst zich vaak of dagelijks te voet.
 • 52 procent van de respondenten verplaatst zich vaak of dagelijks met de fiets.
 • 74 procent van de respondenten verplaatst zich vaak of dagelijks met de auto.
 • Opvallend, 79 procent gaf aan zelden of nooit het openbaar vervoer te gebruiken.

Thema's

Op de vraag welke thema’s belangrijk zijn, kwam volgende top vijf naar boven:

 • verkeersveiligheid
 • vlotte doorstroming
 • wonen en leefbaarheid
 • optimalisatie fiets- en voetgangersnetwerk
 • groene ruimte en ecologie 

De deelnemers die doorstroming aanvinken, geven meestal aan ook verkeersveiligheid en fiets- en voetgangersnetwerken belangrijk te vinden. Wie leefbaarheid als belangrijk thema aanstipt, geeft vaak ook aan groene ruimte en ecologie belangrijk te vinden. Als bijkomende aandachtspunten worden onder meer economische leefbaarheid, geluidsoverlast, bereikbaarheid en overlast tijdens de werken aangestipt.

In dialoog met burgers

Uit de bevraging bleek ook dat respondenten burgerparticipatie belangrijk vinden. 248 deelnemers geven alvast aan verder uitgenodigd te willen worden voor de participatiemomenten om actief na te denken over de Ontknoping van Mechelen. Meer dan 500 deelnemers willen verder op de hoogte blijven via de nieuwsbrief van dit project.