Overslaan en naar de inhoud gaan

Alles over het project

Alles over het project

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E19
R6
N16
N1
N109

De verkeerskundige oplossing voor de knooppunten in Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid alsook de E19 en de Uilmolenweg, zit momenteel in de ontwerpfase.

OM oude & nieuwe situatie

Overzicht van de bestaande toestand en de nieuwe toestand Ontknoping Mechelen.

Klik op onderstaande knop om de kaart in groot formaat te bekijken.

Klik hier

Mechelen-Noord

De industrieterreinen Mechelen-Noord I en II trekken veel vrachtverkeer aan. Dat geeft tijdens de spitsuren vaak problemen. Zowel de Generaal de Wittelaan als de Antwerpsesteenweg hebben vaak met files van auto- en vrachtverkeer te kampen. Ook de veiligheid van fietsers en chauffeurs komt te vaak in het gedrang.

In het ontwerp vervangen we de ruimteverslindende lussen aan Mechelen-Noord door drie compacte op- en afritten. We versmallen de middenberm op de E19 en leggen in elke rijrichting extra parallelwegen aan, naast de drie bestaande rijstroken. Hiervoor moeten we geen open ruimte aansnijden. Het lokale verkeer rijdt via de nieuwe op- en afritten naar de parallelweg en zo naar de E19. Het doorgaande snelwegverkeer blijft centraal en rijdt ongehinderd door.

We kiezen drie keer voor een Hollands Complex, en niet voor een ruimteverslindend knooppunt. Bij een Hollands Complex lopen de op- en afritten parallel met de snelweg en takken ze aan op lichtengeregelde kruispunten. Deze oplossing is compact en overzichtelijk.

Harde Mobiliteit

Overzicht van het knooppunt Mechelen-Noord.

Verkeersoplossing Ontknoping Mechelen

Overzicht van het Hollands complex Mechelen-Noord.

Mechelen-Zuid

Aan het knooppunt Mechelen-Zuid vormen we de B101 om tot een multimodale stadsboulevard. De rotonde aan Technopolis wordt omgevormd tot een kruispunt met verkeerslichten. Ook van de aansluiting van de B101 op de Brusselsesteenweg maken we een lichtengeregeld kruispunt. Voor fietsers en voetgangers zoeken we conflictvrije oversteken. Zo wordt het knooppunt veiliger voor alle weggebruikers.

De Uilmolenweg

Voor de inrichting van de Uilmolenweg zijn nog verschillende scenario’s in onderzoek. Hieronder zie je alvast wat de verschillende opties ruimtelijk betekenen: 

 • In scenario 1 blijft de Uilmolenweg zoals hij nu is. Hij zal niet aantakken op de E19. De verbinding langs de Vaart naar de N16 blijft behouden. 
 • In scenario 2 takt de Uilmolenweg aan op de nieuwe parallelwegen van de E19. Wie van Battel komt, kan wel nog steeds doorrijden onder de E19 en zo richting het centrum van Mechelen. 
 • In scenario 3 takt de Uilmolenweg aan op de parallelwegen van de E19, maar sluiten we de Stuivenbergbaan niet meer aan op de Uilmolenweg. Fietsers kunnen nog steeds vanuit de Stuivenbergbaan de Uilmolenweg en de Stuivenbergvaart bereiken.

In elk scenario komen er gescheiden fietspaden en maken we de bedrijventerreinen beter bereikbaar. Het studieteam onderzoekt de komende maanden de mobiliteitsimpact van elk scenario. Op basis van dit onderzoek en feedback van stakeholders zal een voorkeursscenario geselecteerd worden.

Klik op onderstaande knop om een overzicht van de scenario's te bekijken.

Scenario's Uilmolenweg

Routes

Na de werken komen er uiteraard ook nieuwe routes voor omwonenden rond het knooppunt Mechelen-Noord. We tekenden een aantal veelgebruikte routes uit op kaart. Zo kan je telkens de huidige met de toekomstige situatie vergelijken. Bij ieder plan kan je zien of je al dan niet kilometers uitspaart met je nieuwe route.

Routeplannen

De Ontknoping van Mechelen biedt kansen om extra ruimte en verbindingen te voorzien voor voetgangers en fietsers. De E19 vormt voor hen nu een barrière, maar het nieuwe ontwerp heft deze zo veel mogelijk op. Bestaande en nieuwe infrastructuur worden beter verbonden en het nieuwe netwerk sluit beter aan op alle belangrijke fiets- en wandelassen.

Welke troeven heeft het ontwerp?

 • Veiliger fietsen en wandelen. De fietsassen langsheen de E19 worden met elkaar verbonden.
 • Een fietsas langs de Uilmolenweg wordt doorgetrokken en verbindt Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.
 • De industrieterreinen van Mechelen-Noord worden beter bereikbaar met de fiets.

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van de nieuwe fietsverbindingen.

Fietsnetwerk op kaart

Slim landschappen compenseren

We compenseren de natuur die we weghalen voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. We zien dit niet als een loutere verplichting, maar als een kans om natuur te verbinden. Waardevolle graslanden in de omgeving willen we versterken en verbinden met nieuwe graslanden die ontstaan door het verwijderen van infrastructuur. Voor de natuur betekent dat een grote verbetering, maar ook voor wandelaars en fietsers wordt het aangenamer vertoeven.

Water en natuur verbinden

De E19 vormt een barrière in het landschap, zowel voor de mens als voor natuur en dieren. We willen met de Ontknoping van Mechelen zo veel mogelijk natuur en water terug met elkaar verbinden. Door verbindingen te herstellen, maken we robuuste ecologische systemen. Natuurlijke valleien voorkomen droogte, overstromingen, en zorgen voor verkoeling tijdens hittegolven. De open ruimte wordt zo klimaatbestendiger.

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van de nieuwe ecopassages.

Ecopassages op kaart

Op de brede middenberm van de E19 werd eind jaren ‘90 het Witte Kinderbos aangeplant. Het initiatief kwam van de Witte Beweging in de nasleep van de zaak Dutroux. Het bos is een levend monument voor de slachtoffers en voor alle verongelukte, verdwenen en gedode kinderen van België.

In 2007 werd reeds een deel van het bos gerooid voor de aanleg van een spoorlijn tussen Mechelen en Vilvoorde. Momenteel staat er wel nog een groot stuk bos op de middenberm tussen Kontich en Zemst. Deze groenstrook is helaas niet toegankelijk en heeft slechts een beperkte ecologische waarde.

Binnen het project leggen we een nieuw en ecologisch waardevoller Witte Kinderbos aan met dezelfde symboolfunctie, en meteen dan ook bereikbaar voor de Mechelse wijken. We volgen hierbij de regels van Vlaanderen over boscompensatie. Elke hectare gekapt bos wordt vervangen door twee hectare nieuw bos.

Welke stappen zetten we?

 • We bevraagden verschillende partijen die actief zijn in bosbeheer. We inventariseerden alle interessante bosuitbreidingsgebieden in de omgeving.
 • We analyseren de ecologische troeven, bereikbaarheid en eigendomsstructuur van de verschillende zones.
 • Op korte termijn willen we één of meerdere zones aanduiden waar we kunnen herbebossen.
 • Daarna zetten we met alle betrokken partijen en met de grondleggers van het Witte Kinderbos een samenwerkingstraject op. We willen niet alleen een toegankelijke herdenkingsplek in het nieuwe bos, maar ook een zichtbaar monument langs de E19.
 • We willen zo snel mogelijk helder krijgen waar het nieuwe bos zal komen. Vervolgens kunnen we de nieuwe plek al voorbereiden op de komst van het bos. Bomen aanplanten kan wettelijk zodra we het huidige bos mogen kappen.

Voor De Ontknoping van Mechelen wordt een milieueffectrapport (MER) opgemaakt. Dat rapport beoordeelt de mogelijke gevolgen van de aanleg van de nieuwe infrastructuur op mens en milieu.

In het MER wordt het project uitvoerig beschreven. We meten de verschillende milieueffecten van het project, maar ook welke milieueffecten we verwachten tijdens de aanleg van de infrastructuur als wanneer de infrastructuur in gebruik is. De nadruk ligt telkens op wat een negatieve en ernstige impact op het milieu kan hebben. Daarnaast kijken we naar welke milderende maatregelen er mogelijk zijn om deze impact te voorkomen of te beperken.

We kiezen voor een geïntegreerde aanpak bij de uitwerking van het MER. Dat wil zeggen dat de tussentijdse resultaten van het MER-onderzoek steeds worden teruggekoppeld aan het ontwerpteam, nog voor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Dankzij deze aanpak komen knelpunten vroeger in beeld en kan het ontwerpteam hier slimme, geïntegreerde oplossingen voor bedenken.

We spenderen veel aandacht aan milieueffecten die te maken hebben met geluid en beleving. Zo zal het MER onderzoeken hoe de beleving van de natuur en het landschap de omgeving beïnvloedt. We kijken niet alleen naar hoe valleien, bossen en andere gebieden ruimtelijk geordend zijn, maar ook naar hoe visuele elementen zoals spoor- en snelwegen al dan niet storend zijn.

In een MER wordt ook berekend hoeveel geluid het project veroorzaakt en hoe dit geluid zich zal voortplanten. Wijzen de berekeningen uit dat de normen overschreden worden? Dan legt het MER milderende maatregelen op zoals geluidsschermen of een stille wegbedekking. We ontwerpen de nieuwe infrastructuur op een manier dat de geluidsoverlast zo veel mogelijk beperkt wordt.

In het MER bestuderen we onderstaande effecten. We kunnen ze onderverdelen in twee groepen die te maken hebben met leefbaarheid voor de mensen en ruimtelijke effecten op landschap, milieu en water.

MER

Overzicht van de bestudeerde effecten in het MER.