Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlaging ADR-categorisering Beverentunnel

Om de veiligheid in de Beverentunnel te verhogen, beperken we sinds 1 oktober 2020 het transport van gevaarlijke goederen (ADR-transport) door de tunnel. Transporten worden uit de tunnel geweerd als ze gevaarlijke goederen vervoeren die een (zeer) grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote de brand kunnen veroorzaken (tunnelcategorie D). Naast een verbod voor bepaalde transporten zijn ook bijkomende maatregelen in en rond de tunnel voorzien (verkeerslichten, slagbomen,…) om in geval van calamiteiten de tunnel(omgeving) sneller te beveiligen. Verder wordt werk gemaakt van een grondige renovatie van de Beverentunnel om nadien bepaalde categorieën van ADR-transporten opnieuw toe te laten.

Versterkte inzet op tunnelveiligheid

Sinds enkele jaren zetten we versterkt in op het beheer van haar tunnelpatrimonium. In 2016 werd in onze schoot de tunnelorganisatie Vlaanderen opgericht met als doel een beter gecoördineerde en gerichte aanpak om te komen tot een geïntegreerd en kwalitatief hoogstaand tunnelbeheer.

In het kader van de veiligheid in de tunnels werken we op verschillende sporen. Er wordt systematisch onderhoud uitgevoerd, vernieuwingen en aanpassingen uitgevoerd aan de (veiligheids)infrastructuur en ingezet op risicobeperking.

Risicoanalyse Beverentunnel

In het kader van de veiligheid in haar voertuigtunnels hebben we een risicoanalyse uitgevoerd van de Beverentunnel. Daaruit bleek dat er enerzijds veel ongelukken gebeuren in de Beverentunnel en anderzijds de infrastructuur er niet op voorzien is om tunnelgebruikers een voldoende veilige vluchtomgeving te garanderen in geval van grote brand of ongelukken met explosieve of giftige stoffen. Ventilatie, vluchtgang en de riolering zijn immers niet voorzien op het vrijkomen van gevaarlijke vloeistoffen. 

Een zwaar incident kan naast de menselijke tol die het eist de tunnel bovendien permanent onbruikbaar maken en de continuïteit van de economische activiteit in de haven in het gedrang brengen.

ADR-verlaging Beverentunnel

Oplossing op korte termijn: verlaging ADR-categorie

Als wegbeheerder grepen wij in en verlaagden we de categorisering van de Beverentunnel van categorie A (alle transporten toegestaan) tot categorie D (beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken). Hiermee heeft de tunnel dezelfde categorisering als bijvoorbeeld de Kennedytunnel. 

Deze beperking was de meest efficiënte en snelst in te voeren maatregel om de veiligheid drastisch te verbeteren. Bovendien is de impact op het verkeer beperkt ten opzichte van de veiligheidswinst. Het aantal ADR-transporten in de Beverentunnel is immers erg laag ten opzichte van het totale verkeer (tussen 1 en 2%), terwijl de impact van een ongeval met dergelijk transport mogelijk zeer hoog is. Daarnaast is de omleiding van het transport bovengronds beperkt in afstand: het gaat over een traject van 1,1 km.

Invoering en handhaving

De ADR-categorieverlaging ging in vanaf 1 oktober 2020. Sindsdien rijden ADR-transporten tussen Waaslandhaven-Noord en Waaslandhaven-Zuid bovengronds. 

De omleiding wordt bewegwijzerd met de gele borden met de letter T en U van de calamiteitenroute

  • Route T: van noord naar zuid
  • Route U: van zuid naar noord

Hieronder het omleidingsplan voor ADR-transporten vanaf 1 oktober 2020:

omleidingsplan

Flankerende veiligheidsmaatregelen

Naast een aanpassing van de ADR-categorisering nam het agentschap ook flankerende maatregelen om de tunnelveiligheid te verhogen. Er was al een dynamische opheffing van het inhaalverbod, trajectcontrole en een tunneldoseringssysteem. Daarnaast plaatste het agentschap ook nog slagbomen en verkeerslichten zodat de tunnel bij een incident automatisch en vanop afstand kan worden afgesloten. Verder werd ook gekeken naar aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling van het complex Waaslandhaven-Noord. 

 

Renovatie Beverentunnel 

De ADR-categorieverlaging van de Beverentunnel en de flankerende veiligheidsmaatregelen zijn ingrepen die op korte termijn het risico op ernstige incidenten in de tunnel beperken. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer ambieert in 2024 te starten met een grondige renovatie van de Beverentunnel om zo op middellange termijn bepaalde categorieën van ADR-transporten weer te kunnen toelaten. Daarvoor zijn ingrijpende werken nodig, om de tunnelconstructie te versterken wat betreft bestendigheid tegen brand- en ontploffingen, afvoer van gevaarlijke (vloei)stoffen, ventilatieconcept, vluchtconcept etc… Meer informatie over de totaalrenovatie vind je hier.

 

Contacteer ons

Contact
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Heeft u nog vragen in verband met de nieuwe ADR-regeling in de Beverentunnel? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Contactformulier

Documenten