Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlaging ADR-categorisering Beverentunnel

Om de veiligheid in de Beverentunnel te verhogen, beperkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het transport van gevaarlijke goederen (ADR-transport) door de tunnel vanaf 1 oktober 2020. Terwijl vandaag nog alle transporten zijn toegelaten, worden binnenkort transporten uit de tunnel geweerd als ze gevaarlijke goederen vervoeren die een (zeer) grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote de brand kunnen veroorzaken (tunnelcategorie D). Naast een verbod voor bepaalde transporten worden ook bijkomende maatregelen in en rond de tunnel voorzien (verkeerslichten, slagbomen,…) om in geval van calamiteiten de tunnel(omgeving) sneller te beveiligen. Verder wordt ook zo snel mogelijk werk gemaakt van een grondige renovatie van de tunnel om bepaalde categorieën van ADR-transporten opnieuw toe te laten.

Versterkte inzet op tunnelveiligheid

Sinds enkele jaren zet het Agentschap Wegen en Verkeer versterkt in op het beheer van haar tunnelpatrimonium. In 2016 werd in de schoot van AWV de tunnelorganisatie Vlaanderen opgericht met als doel een beter gecoördineerde en gerichte aanpak om te komen tot een geïntegreerd en kwalitatief hoogstaand tunnelbeheer.

In het kader van de veiligheid in de tunnels werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op verschillende sporen. Er wordt systematisch onderhoud uitgevoerd, er worden vernieuwingen en aanpassingen uitgevoerd aan de (veiligheids)infrastructuur, en er wordt ingezet op risicobeperking.

Risicoanalyse Beverentunnel

In het kader van de veiligheid in haar voertuigtunnels heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een risicoanalyse uitgevoerd van de Beverentunnel. Daaruit blijkt dat het veiligheidsrisico in de tunnel in de huidige staat en omstandigheden de geldende normen overschrijdt. Enerzijds gebeuren er veel ongelukken in de Beverentunnel en anderzijds is de infrastructuur er niet op voorzien om tunnelgebruikers een voldoende veilige vluchtomgeving te garanderen in geval van grote brand of ongelukken met explosieve of giftige stoffen. Ventilatie, vluchtgang en de riolering zijn immers niet voorzien op het vrijkomen van gevaarlijke vloeistoffen. 

Een zwaar incident kan naast de menselijke tol die het eist de tunnel bovendien permanent onbruikbaar maken en de continuïteit van de economische activiteit in de haven in het gedrang brengen.

ADR-verlaging Beverentunnel

Oplossing op korte termijn: verlaging ADR-categorie

Als wegbeheerder moet het agentschap ingrijpen en verlaagt het de categorisering van de Beverentunnel van categorie A (alle transporten toegestaan) tot categorie D (beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken). Hiermee krijgt de tunnel dezelfde categorisering als bijvoorbeeld de Kennedytunnel. 

Deze beperking is de meest efficiënte en snelst in te voeren maatregel om de veiligheid drastisch te verbeteren. Bovendien is de impact op het verkeer beperkt ten opzichte van de veiligheidswinst. Het aantal ADR-transporten in de Beverentunnel is immers erg laag ten opzichte van het totale verkeer (tussen 1 en 2%), terwijl de impact van een ongeval met dergelijk transport mogelijk zeer hoog is. Daarnaast is de omleiding van het transport bovengronds beperkt in afstand: het gaat over een traject van 1,1 km.

Invoering en handhaving

De ADR-categorieverlaging gaat in vanaf 1 oktober 2020. Dit zal aan de hand van verkeersborden aangeduid worden. Vanaf dat moment rijden ADR-transporten tussen Waaslandhaven-Noord en Waaslandhaven-Zuid bovengronds. 

De omleiding wordt bewegwijzerd met de gele borden met de letter T en U van de calamiteitenroute

  • Route T: van noord naar zuid
  • Route U: van zuid naar noord

Vanaf de invoering van de beperking zal er ook geregeld en systematisch gecontroleerd worden door ploegen van de wegeninspectie waar en wanneer mogelijk ondersteund door de federale politie. Wie een overtreding begaat zal beboet worden. 

Hieronder het omleidingsplan voor ADR-transporten vanaf 1 oktober 2020:

omleidingsplan

Flankerende veiligheidsmaatregelen

Naast een aanpassing van de ADR-categorisering neemt het agentschap ook flankerende maatregelen om de tunnelveiligheid te verhogen. Er was al een dynamische opheffing van het inhaalverbod, trajectcontrole en een tunneldoseringssysteem. Daarnaast zal het agentschap ook nog slagbomen en verkeerslichten plaatsen zodat de tunnel bij een incident automatisch en vanop afstand kan worden afgesloten. Verder wordt ook gekeken naar aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling van het complex Waaslandhaven-Noord. 

 

Renovatie Beverentunnel op middellange termijn

De ADR-categorieverlaging van de Beverentunnel en de flankerende veiligheidsmaatregelen zijn ingrepen die op heel korte termijn het risico op ernstige incidenten in de tunnel beperken. 

Het is de uitdrukkelijke ambitie van het Agentschap Wegen en Verkeer om de Beverentunnel grondig te renoveren en zo op middellange termijn bepaalde categorieën van ADR-transporten weer toe te kunnen laten. Daarvoor zijn wel ingrijpende werken nodig, om de tunnelconstructie te versterken wat betreft bestendigheid tegen brand- en ontploffingen, afvoer van gevaarlijke (vloei)stoffen, ventilatieconcept, vluchtconcept etc…

De voorbereidingen van die renovatie zijn al lopende. Op basis van inspecties van de huidige tunnelconstructie wordt een uitvoeringsmethode met technische ontwerpplannen opgemaakt. De studie zal nog ongeveer een jaar in beslag nemen. In de eerste helft van 2023 plant het Agentschap Wegen en Verkeer de omgevingsvergunning aan te vragen en een aannemer aan te stellen. Daarna volgt nog een studieperiode voor de aannemer om zich voor te bereiden op de renovatiewerken. De effectieve start van de werken is ten vroegste voorzien vanaf voorjaar 2024.

 

Contacteer ons

Contact
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Heeft u nog vragen in verband met de nieuwe ADR-regeling in de Beverentunnel? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Contactformulier

Documenten