Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Aarschotsesteenweg (N19) - Een veilige doortocht voor Wezemaal

Herinrichting Aarschotsesteenweg (N19) - Een veilige doortocht voor Wezemaal

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Stand van zaken

Nog geen uitvoeringsdatum

Op dit moment is nog niet precies vastgelegd wanneer de werken worden uitgevoerd. Wat wel vaststaat is dat Wegen en Verkeer eerst het project van de Steenweg op Holsbeek (N229) zal uitvoeren - voor dat project heeft Wegen en Verkeer kredieten gebudgetteerd in 2022. In februari 2019 werden de ontwerpplannen van de herinrichting goedgekeurd tijdens de Regionale Mobiliteitscommissie (waarin ook Wegen en Verkeer en de gemeente Rotselaar zetelen). In de komenden maanden werkt Wegen en Verkeer verder aan een aantal onteigeningen die noodzakelijk zijn om van de steenweg een veilige, aangename omgeving te maken. Lees meer over de planning van de andere projecten in Rotselaar onderaan deze pagina. 

Infomoment 12/12/2019

Op donderdag 12 december organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Rotselaar een infomoment over de ontwerpplannen van de Aarschotsesteenweg (N19) in Wezemaal. Meer dan 200 geïnteresseerden kwamen in de parochiezaal Sint-Martinus langs om meer te weten te komen over de herinrichtingsplannen van deze gewestweg die het centrum van Wezemaal doorkruist. Het aanwezige projectteam en medewerkers van de gemeente Rotselaar gaven extra uitleg aan de hand van de ontwerpplannen, infopancartes in de zaal en een powerpointpresentatie op scherm.


Het project: herinrichting in twee fases

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) in Wezemaal (Rotselaar) over een afstand van vier kilometer tussen de rotonde met de Steenweg op Holsbeek (N229) tot en met het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Pastoor Dergentstraat. De herinrichting zal in twee grote fases worden uitgevoerd.

  • Fase 1: In eerste instantie wordt westelijk gedeelte van de Aarschotsesteenweg, van aan de rotonde met de N229 tot voorbij het centrum Wezemaal (tot aan de grens van de bebouwde kom) heringericht. 
  • Fase 2: Voor het tweede, oostelijk gedeelte van de herinrichting tot en met het kruispunt van de N19 met de Pastoor Dergentstraat, wordt eerst het rioleringsontwerp verder uitgewerkt, vooraleer Wegen en Verkeer kan starten met de opmaak van onteigeningsplannen.

 

Situeringskaart Doortocht Wezemaal N19

Ontwerpplannen

De Aarschotsesteenweg in Wezemaal is vandaag onvoldoende aangepast voor fietsers en voetgangers. Wegen en Verkeer zal de weg in de eerste plaats dan ook veiliger maken voor die weggebruikers. Er komen ook betere voorzieningen voor de klanten van De Lijn en de infrastructuur wordt hier en daar aangepast zodat de bussen vlotter kunnen rijden - dit alles zodat meer mensen de bus nemen. Na de herinrichting zal het aanzicht van de Aarschotsesteenweg volledig veranderen. Niet alleen zal de weg anders ingedeeld zijn (met meer plaats voor fietsers en voetgangers), hij zal er ook fraaier uitzien: beter afgewerkt en met meer groen langs de weg. Een belangrijk aandachtspunt van het project, ten slotte, zijn de schoolomgevingen aan het Montfortcollege en aan De Rank, die we zullen herinrichten zodat schoolkinderen veiliger te voet en met de fiets naar school kunnen komen.

Rotonde Aarschotsesteenweg met Stationsstraat 

De rotonde van de Aarschotsesteenweg en de Stationsstraat (N229) wordt veiliger gemaakt voor fietsers. Dat werk maakt deel uit van een ander project: de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek. De rotonde wordt niet alleen veiliger gemaakt voor fietsers. Er komt ook een by-pass voor het verkeer dat van de E314 komt en naar het centrum van Wezemaal (richting Aarschot) rijdt.

Rotonde Herinrichting doortocht Wezemaal N19

Buiten het centrum: meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer, meer groen

Omdat de Aarschotsesteenweg een belangrijke fietsverbinding is en omdat de Vlaamse overheid het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, verplaatsingen naar de winkel etc. wil aanmoedigen, komen er ook buiten het centrum en buiten de bebouwde kom veilige fietspaden. De fietspaden zullen  2m breed zijn en vrijliggend worden aangelegd. Om het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer wordt er een groenstrook van 2m voorzien waarin er bomen worden aangeplant. Het snelheidsregime wordt van aan de rotonde aan het Wingenepark tot in het centrum van Wezemaal beperkt tot 50 km/u. 

Sinds september 2020 geldt op de Aarschotsesteenweg, van de rotonde tot aan het begin van de bebouwde kom, een snelheidsregime van 50 km/u. Wegen en verkeer verlaagde de snelheidsbeperking op dit stuk nog voor de uitvoering van de herinrichting om de verkeersveiligheid nu al te verbeteren.  

Busreizigers zullen in de toekomst in alle veiligheid en met meer comfort kunnen reizen door nieuwe, beter uitgeruste bushaltes. De bussen zullen ook vlotter rijden, omdat het busverkeer op enkele plaatsen voorrang krijgt. 

Een ander aandachtspunt in het ontwerp is het aanzicht van de steenweg. Op het stuk van het buitengebied dat tijdens fase 2 zal worden aangepakt (van aan bebouwde kom voorbij centrum Wezemaal tot aan de grens met Aarschot) komen er groene bermen, bomen en grachten of “wadi’s” - dat zijn ondiepe grachten met een zachte helling, waar het regenwater traag kan infiltreren. Wadi’s en grachten kunnen meer water bufferen dan een klassieke ondergrondse afvoer (bijvoorbeeld een betonnen buis), dus het risico op wateroverlast wordt kleiner. Het milieu en de waterhuishouding van de omgeving heeft ook baat bij de scheiding van het rioleringsstelsel: het regenwater en het afvalwater zal na de herinrichting gescheiden afgevoerd worden. Bovendien zijn wadi's "vergevingsgezinder" dan klassieke grachten: bij een incident waarbij een wagen in de wadi rijdt, is het risico op ernstige schade minder groot dan bij klassieke grachten.


De schoolomgeving van het Montfortcollege

 

Bij het ontwerp voor de omgeving ter hoogte van het Montfortcollege werd er specifieke aandacht besteed aan het uitwerken van een veilige schoolomgeving. Er komen vrijliggende fietspaden en twee beveiligde oversteekplaatsen met middenbermen opdat kinderen in de toekomst veilig naar school kunnen fietsen en wandelen. Een ter hoogte van de uitgang van het college en een in het verlengde van de Kloosterdreef ter hoogte van de ingang van het college. Voor fietsers wordt een stuk dubbelrichtingsfietspad voorzien aan de noordzijde van de Aarschotsesteenweg om de verbinding tussen de Abdijlaan en de Kloosterdreef te verbeteren.

Tussen het Montfortcollege en de rotonde met de Steenweg op Holsbeek voorzien de ontwerpplannen daarnaast in een voetpad van 1m50 breed zodat leerlingen comfortabel naar de bushalte aan de rotonde kunnen wandelen. 

Het doorgaand verkeer op de Aarschotsesteenweg ter hoogte van het Montfortcollege zal na de herinrichting geen hinder meer ondervinden van het afslaand verkeer richting het college door de aanleg van een afslagstrook.

 

uitgang Monfortcollege herinrichting Wezemaal N19

Ter hoogte van de uitgang van het Monfortcollege. 

ingang Monfortcollege herinrichting Wezemaal N19

Ter hoogte van de ingang van het Monfortcollege. 


Poort naar de bebouwde kom

Ter hoogte van het kruispunt met de Eektweg komt een “poorteffect”. Door asverschuivingen in de rijweg en middenbermen vertraagt het verkeer en weten automobilisten dat ze de bebouwde kom van Wezemaal binnenrijden.

Westelijke poort Aarschotsesteenweg Wezemaal

Oostelijke poort met doseerlicht

Ten oosten van de bebouwde kom, richting Aarschot, komt er ook een poort, maar dan met een licht om het verkeer gedoseerd door het centrum van Wezemaal te laten rijden. Het “doseerlicht” aan de oostelijke poort is een verkeerslicht voor het autoverkeer. Dat verkeer wordt op dit punt, waar ook het snelheidsregime overgaat van 50km/u naar 70km/u, mondjesmaat door gelaten om file in het centrum van Wezemaal te vermijden. Naast dit doseerlicht komt een busbaan (350m lang) te liggen waardoor de bussen de wachtrij van auto's kunnen passeren en op deze manier prioriteit krijgen op dit stuk weg. Door het busverkeer prioriteit te verlenen stimuleert de Vlaamse overheid het gebruik van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto. 

Ook fietsers kunnen er vlot doorrijden. Ter hoogte van het doseerlicht is er de overgang van aanliggende verhoogde fietspaden naar vrijliggende fietspaden

Het overgangsgebied richting Aarschot krijgt een profiel met vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 1m75. Tussen het fietspad en de rijbaan worden wadi’s en/of grachtenvoorzien om het overtollige regenwater op te vangen en geleidelijk aan te laten infiltreren in de bodem.

 

Oostelijke poort herinrichting N19 Wezemaal

Centrum Wezemaal: uitgewerkt ontwerp, onteigeningen noodzakelijk

Ook voor centrum van Wezemaal is er een ontwerp uitgewerkt waarin meer ruimte voor fietsers en voetgangers gecreëerd zal worden. In deze zone wordt de overgang gemaakt van het snelheidsregime van 50 km/u naar 30 km/u. 

Een aandachtspunt bij het ontwerp voor de herinrichting van het centrum is zijn erfgoedkundige waarde, want het centrum van Wezemaal is een "beschermd dorpsgezicht". Daarom is het cruciaal dat zo veel mogelijk huizen langs de weg in hun oorspronkelijke staat bewaard blijven. Ondertussen is er een consensus over welke huizen in hun oorspronkelijke staat bewaard moeten blijven en waar er aanpassingen mogen gebeuren. Er zullen onteigeningen gebeuren om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. Wegen en Verkeer neemt samen met het gemeentebestuur de komenden weken en maanden contact op met eigenaars van eigendommen in het centrum van Wezemaal die onteigend worden.

Schoolomgeving De Rank

Het plein ter hoogte van school ‘De Rank’ wordt mee opgenomen in de herinrichting van de Aarschotsesteenweg en veiliger gemaakt. Het ontwerp voorziet in bushaltes met verhoogde aanrijboordstenen en kiss and ride zones in beide rijrichtingen. Zo zijn er voor ouders die hun kinderen ‘s morgens en ‘s avonds aan school afzetten voldoende parkeeralternatieven. De fiets- en voetgangersoversteek voor schoolkinderen zal niet voorzien worden van een middenberm, zodat er maar een gemachtigd opzichter nodig is om schoolgaande jeugd te laten oversteken. Voor het onderwijzend personeel worden er daarnaast een aantal parkeerplaatsen aangelegd op het plein, komt er een fietsenstalling en worden er de nodige groenelementen voorzien.  

Ten oosten van schoolomgeving ‘De Rank’ aan de Langestraat, in de richting van Aarschot, gaan de aanliggende verhoogde fietspaden over in fietssuggestiestroken die aansluiten op de vrijliggende fietspaden van het oostelijk buitengebied. Het nauwe profiel in deze centrumzone van Wezemaal zou enkel een smal en bovendien gemengd fiets- en voetpad toelaten. Om conflicten tussen fietsers, voetgangers en personen die hun privé-eigendom willen betreden te vermijden, worden er fietssuggestiestroken voorzien.

 

Toekomstbeeld herinrichting Wezemaal N19

De schoolomgeving “De Rank” na de herinrichting  

 

Herinrichting N19 Wezemaal dorpskern

Planning projecten omgeving Rotselaar

De herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) is een van de drie toekomstige herinrichtingsprojecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in de omgeving van Rotselaar. Na de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229), die vanaf de zomer 2022 gepland staat voorziet Wegen en Verkeer de herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19). Na afronding van het project op de Aarschotsesteenweg zal het herinrichtingsproject van de Stationsstraat en de Provinciebaan (N229) worden uitgevoerd. 

Op het huidige investeringsprogramma zijn er zowel voor de herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) als voor de herinrichting van de Stationsstraat en de Provinciebaan (N229) nog geen kredieten gebudgetteerd. Wegen en Verkeer kan op dit moment dan ook nog geen concrete termijnen plakken op de uitvoeringsperiode van beide herinrichtingsprojecten. Zodra daar meer info over beschikbaar is, leest u dat op deze webpagina. Wat wel vaststaat, is dat eerst de Steenweg op Holsbeek aangepakt wordt (vanaf de zomer van 2022), nadien de herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19), in twee fasen, volgt en tenslotte de Stationsstraat en de Provinciebaan (N229) door het centrum van Rotselaar volledig heringericht wordt.

Situering projecten Rotselaar