Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp in een notendop

Ontwerp in een notendop

Status

In Studie

Weg

N19

Verbeterde situatie voor fietsers en voetgangers

De Aarschotsesteenweg in Wezemaal is vandaag onvoldoende aangepast voor fietsers en voetgangers. Wegen en Verkeer zal de weg in de eerste plaats dan ook veiliger maken voor die weggebruikers. Er komen ook betere voorzieningen voor de klanten van De Lijn en de infrastructuur wordt hier en daar aangepast zodat de bussen vlotter kunnen rijden - dit alles zodat meer mensen de bus nemen. Na de herinrichting zal het aanzicht van de Aarschotsesteenweg volledig veranderen. Niet alleen zal de weg anders ingedeeld zijn (met meer plaats voor fietsers en voetgangers), hij zal er ook fraaier uitzien: beter afgewerkt en met meer groen langs de weg. Een belangrijk aandachtspunt van het project, ten slotte, zijn de schoolomgevingen aan het Montfortcollege en aan De Rank, die we zullen herinrichten zodat schoolkinderen veiliger te voet en met de fiets naar school kunnen komen.

Rotonde Aarschotsesteenweg met Stationsstraat 

De rotonde van de Aarschotsesteenweg en de Stationsstraat (N229) wordt veiliger gemaakt voor fietsers. Dat werk maakt deel uit van een ander project: de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek. De rotonde wordt niet alleen veiliger gemaakt voor fietsers. Er komt ook een by-pass voor het verkeer dat van de E314 komt en naar het centrum van Wezemaal (richting Aarschot) rijdt.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Buiten het centrum: meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer, meer groen

Omdat de Aarschotsesteenweg een belangrijke fietsverbinding is en omdat de Vlaamse overheid het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, verplaatsingen naar de winkel etc. wil aanmoedigen, komen er ook buiten het centrum en buiten de bebouwde kom veilige fietspaden. De fietspaden zullen  2m breed zijn en vrijliggend worden aangelegd. Om het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer wordt er een groenstrook van 2m voorzien waarin er bomen worden aangeplant. Het snelheidsregime wordt van aan de rotonde aan het Wingenepark tot in het centrum van Wezemaal beperkt tot 50 km/u. 

Sinds september 2020 geldt op de Aarschotsesteenweg, van de rotonde tot aan het begin van de bebouwde kom, een snelheidsregime van 50 km/u. Wegen en verkeer verlaagde de snelheidsbeperking op dit stuk nog voor de uitvoering van de herinrichting om de verkeersveiligheid nu al te verbeteren.  

Busreizigers zullen in de toekomst in alle veiligheid en met meer comfort kunnen reizen door nieuwe, beter uitgeruste bushaltes. De bussen zullen ook vlotter rijden, omdat het busverkeer op enkele plaatsen voorrang krijgt. 

Een ander aandachtspunt in het ontwerp is het aanzicht van de steenweg. Op het stuk van het buitengebied dat tijdens fase 2 zal worden aangepakt (van aan bebouwde kom voorbij centrum Wezemaal tot aan de grens met Aarschot) komen er groene bermen, bomen en grachten of “wadi’s” - dat zijn ondiepe grachten met een zachte helling, waar het regenwater traag kan infiltreren. Wadi’s en grachten kunnen meer water bufferen dan een klassieke ondergrondse afvoer (bijvoorbeeld een betonnen buis), dus het risico op wateroverlast wordt kleiner. Het milieu en de waterhuishouding van de omgeving heeft ook baat bij de scheiding van het rioleringsstelsel: het regenwater en het afvalwater zal na de herinrichting gescheiden afgevoerd worden. Bovendien zijn wadi's "vergevingsgezinder" dan klassieke grachten: bij een incident waarbij een wagen in de wadi rijdt, is het risico op ernstige schade minder groot dan bij klassieke grachten.

De schoolomgeving van het Montfortcollege

Bij het ontwerp voor de omgeving ter hoogte van het Montfortcollege werd er specifieke aandacht besteed aan het uitwerken van een veilige schoolomgeving. Er komen vrijliggende fietspaden en twee beveiligde oversteekplaatsen met middenbermen opdat kinderen in de toekomst veilig naar school kunnen fietsen en wandelen. Een ter hoogte van de uitgang van het college en een in het verlengde van de Kloosterdreef ter hoogte van de ingang van het college. Voor fietsers wordt een stuk dubbelrichtingsfietspad voorzien aan de noordzijde van de Aarschotsesteenweg om de verbinding tussen de Abdijlaan en de Kloosterdreef te verbeteren.

Tussen het Montfortcollege en de rotonde met de Steenweg op Holsbeek voorzien de ontwerpplannen daarnaast in een voetpad van 1m50 breed zodat leerlingen comfortabel naar de bushalte aan de rotonde kunnen wandelen. 

Het doorgaand verkeer op de Aarschotsesteenweg ter hoogte van het Montfortcollege zal na de herinrichting geen hinder meer ondervinden van het afslaand verkeer richting het college door de aanleg van een afslagstrook.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Poort naar de bebouwde kom

Ter hoogte van het kruispunt met de Eektweg komt een “poorteffect”. Door asverschuivingen in de rijweg en middenbermen vertraagt het verkeer en weten automobilisten dat ze de bebouwde kom van Wezemaal binnenrijden.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Oostelijke poort met doseerlicht

Ten oosten van de bebouwde kom, richting Aarschot, komt er ook een poort, maar dan met een licht om het verkeer gedoseerd door het centrum van Wezemaal te laten rijden. Het “doseerlicht” aan de oostelijke poort is een verkeerslicht voor het autoverkeer. Dat verkeer wordt op dit punt, waar ook het snelheidsregime overgaat van 50km/u naar 70km/u, mondjesmaat door gelaten om file in het centrum van Wezemaal te vermijden. Naast dit doseerlicht komt een busbaan (350m lang) te liggen waardoor de bussen de wachtrij van auto's kunnen passeren en op deze manier prioriteit krijgen op dit stuk weg. Door het busverkeer prioriteit te verlenen stimuleert de Vlaamse overheid het gebruik van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto. 

Ook fietsers kunnen er vlot doorrijden. Ter hoogte van het doseerlicht is er de overgang van aanliggende verhoogde fietspaden naar vrijliggende fietspaden

Het overgangsgebied richting Aarschot krijgt een profiel met vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 1,75 meter breed. Tussen het fietspad en de rijbaan worden wadi’s en/of grachtenvoorzien om het overtollige regenwater op te vangen en geleidelijk aan te laten infiltreren in de bodem.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Centrum Wezemaal: uitgewerkt ontwerp, onteigeningen noodzakelijk

Ook voor het centrum van Wezemaal is er een ontwerp uitgewerkt waarin meer ruimte voor fietsers en voetgangers gecreëerd zal worden. In deze zone wordt de overgang gemaakt van het snelheidsregime van 50 km/u naar 30 km/u. 

Een aandachtspunt bij het ontwerp voor de herinrichting van het centrum is zijn erfgoedkundige waarde, want het centrum van Wezemaal is een "beschermd dorpsgezicht". Daarom is het cruciaal dat zo veel mogelijk huizen langs de weg in hun oorspronkelijke staat bewaard blijven. Ondertussen is er een consensus over welke huizen in hun oorspronkelijke staat bewaard moeten blijven en waar er aanpassingen mogen gebeuren. Er zullen onteigeningen gebeuren om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. Wegen en Verkeer neemt samen met het gemeentebestuur de komenden weken en maanden contact op met eigenaars van eigendommen in het centrum van Wezemaal die onteigend worden.

Schoolomgeving De Rank

Het plein ter hoogte van school ‘De Rank’ wordt mee opgenomen in de herinrichting van de Aarschotsesteenweg en veiliger gemaakt. Het ontwerp voorziet in bushaltes met verhoogde aanrijboordstenen en kiss and ride zones in beide rijrichtingen. Zo zijn er voor ouders die hun kinderen ‘s morgens en ‘s avonds aan school afzetten voldoende parkeeralternatieven. De fiets- en voetgangersoversteek voor schoolkinderen zal niet voorzien worden van een middenberm, zodat er maar een gemachtigd opzichter nodig is om schoolgaande jeugd te laten oversteken. Voor het onderwijzend personeel worden er daarnaast een aantal parkeerplaatsen aangelegd op het plein, komt er een fietsenstalling en worden er de nodige groenelementen voorzien.  

Ten oosten van schoolomgeving ‘De Rank’ aan de Langestraat, in de richting van Aarschot, gaan de aanliggende verhoogde fietspaden over in fietssuggestiestroken die aansluiten op de vrijliggende fietspaden van het oostelijk buitengebied. Het nauwe profiel in deze centrumzone van Wezemaal zou enkel een smal en bovendien gemengd fiets- en voetpad toelaten. Om conflicten tussen fietsers, voetgangers en personen die hun privé-eigendom willen betreden te vermijden, worden er fietssuggestiestroken voorzien.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.