Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokale besturen of lokale politiezones kunnen voor de aanpak van verkeersonveilige situaties op hun grondgebied die te wijten zijn aan overdreven snelheid of roodlichtnegatie, bij het AWV een aanvraag indienen om een financieringsbijdrage te krijgen voor de realisatie van een handhavingsinstallatie. Dit is mogelijk voor aanvragen voor o.m. trajectcontroles en flitspalen.

De modaliteiten voor het indienen van een aanvraag, het stappenplan en de randvoorwaarden voor het verkrijgen van een financieringsbijdrage vanuit AWV zijn hieronder te vinden:

 1. Het indienen van de aanvraag gebeurt via deze formulieren (deze vervangen bijlage 1 bij het dienstorder MOW/AWV/2020/11).
  1. Aanvraagformulier co-financiering roodlicht- of snelheidscamera
  2. Aanvraagformulier co-financiering trajectcontrole of vrachtwagensluis
 2. De aanmelding dient te worden vergezeld van een door alle betrokken politiezone(s) en gemeente(s)/stad(steden)  ondertekende verklaring die onderschrijft dat het project door alle partijen gedragen is en de nodige steun zal krijgen. Deze verklaring kan u hier downloaden en dient na ondertekening mee opgeladen te worden via het online formulier onder punt 1. 
 3. Na het indienen van uw aanmelding krijgt u binnen een termijn van 4 weken feedback over de ontvankelijkheid van uw aanvraag.
 4. De aanvraag wordt centraal geregistreerd.
 5. Minimum jaarlijks wordt een vergelijkende analyse gedaan van alle ontvangen aanvragen op basis van de ongevallen- en snelheidsdata. In functie van de prioritering en het beschikbare budget kan AWV uw aanvraag tot financieringsbijdrage al dan niet inwilligen.
 6. Uw aanvraag komt wel of niet in aanmerking voor een financieringsbijdrage.
  1. Uw aanvraag komt in aanmerking komt voor een financieringsbijdrage. De randvoorwaarden en vervolgstappen voor het plaatsen van installaties vindt u hier. Meer informatie over de verdeling van de kosten vindt u hier.
  2. Uw aanvraag komt op het moment van de periodieke analyse niet aanmerking voor een financieringsbijdrage van AWV. In dit geval zijn er 2 opties: 
   1. Uw aanvraag op de lijst te behouden voor een volgende periodieke afweging. Eens een locatie op de wachtlijst staat wordt deze periodiek herbekeken. Er moet dus niet telkens opnieuw een aanvraag te worden gedaan voor dezelfde locatie.
   2. de installatie te realiseren op eigen middelen. Zie hiervoor de procedure ‘Aanmelding installaties zonder vraag tot financiering’.

Bij een aanvraag voor een individuele flitspaal:

Wanneer na analyse blijkt dat een ANPR-trajectcontrole technisch mogelijk is en een betere oplossing vormt, kan er geen toelating gegeven worden tot het plaatsen van flitspalen. Na analyse kan de aanvrager nog beslissen om de aanvraag te wijzigen

De volledige detaillering van de richtlijnen vindt u in het Dienstorder MOW/AWV/2020/11: “Aanvraagprocedure voor plaatsing van een flitspaal (roodlicht-snelheidscamera of snelheidscamera) of een ANPR-camera, al dan niet als onderdeel van een handhavingssysteem (bvb trajectcontrole, vrachtwagensluis, …).” Zie ook volgende bijlagen van dit dienstorder: