Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER

Project-MER

Status

In Studie

Provincie

Weg

R6

Opstart MER-onderzoek

AWV moet een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. In het kader van deze aanvraag moet opnieuw een project-milieueffectenonderzoek (project-MER) uitgevoerd worden. In dit project-MER onderzoekt een onafhankelijk studiebureau enerzijds de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu en brengt anderzijds via een alternatievenonderzoek eventuele uitvoeringsvarianten in kaart.

Een project-MER start doorgaans met een aanmelding bij de dienst MER. De aanmelding verduidelijkt welke uitvoeringsvarianten en milieueffecten onderzocht zullen worden en op welke manier. In dit geval vroeg het studiebureau ook expliciet het advies – of de scoping – van de dienst MER over de vooropgestelde werkwijze.  

Het aanmeldingsdossier werd aan het brede publiek toegelicht tijdens een infomoment in juni 2019. De infomarkt was tegelijk het startschot voor een openbaar onderzoek waarbij iedereen vragen en suggesties voor het project-MER kon overmaken. 

Dienst MER publiceert richtlijnen voor Project-MER

De dienst MER heeft zowel de aanmelding, de ingewonnen adviezen van betrokken administraties als de inspraakreacties van burgers verwerkt tot een zogenaamd scopingsadvies. Dat advies omvat richtlijnen en aanbevelingen die AWV en het studiebureau moeten volgen om het definitief project-MER op te stellen. De dienst MER beoordeelde de inspraakreacties op hun redelijkheid en relevantie om ze effectief in richtlijnen om te zetten.

In haar scopingsadvies benadrukt de dienst-MER het belang van een alternatievenonderzoek. Er wordt gevraagd om met ‘open blik’ naar mogelijke uitvoeringsvarianten te kijken. Zo zal bijvoorbeeld het alternatief van intunneling of sleuf moeten worden onderzocht.

Verder adviseert de dienst-MER om de volgende milieueffecten te onderzoeken:

  • Mens en mobiliteit
  • Landschap
  • Geluid en trillingen
  • Bouwkundig erfgoed en archeologie
  • Lucht
  • Mens en gezondheid
  • Bodem-, grond- en oppervlaktewater
  • Mens en ruimtelijke aspecten
  • Biodiversiteit
  • Klimaattoets

Wat het studiebureau dan concreet voor elke milieueffect moet onderzoeken, vind je in het scopingsadvies dat je kan raadplegen in de MER-dossierdatabank van het Departement Omgeving (dossiernummer PR3194) of download het document hieronder. Zo zal bijvoorbeeld het studiebureau de impact van geluidsschermen evalueren, onderzoeken of de R6 voor wateroverlast zorgt, of er lichthinder is en of er effecten op de privacy zijn. Ook niet-vergunbare maatregelen, over bijvoorbeeld snelheidshandhaving, kunnen in het project-MER gesuggereerd worden.

Geluidsmetingen langs en rond R6 afgerond

In het kader van het project-MER zouden er ook nieuwe geluidsmetingen worden uitgevoerd. Het studiebureau heeft ondertussen op zes verschillende plaatsen langs en rond de R6, tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg, nieuwe metingen uitgevoerd. De meetpunten zijn bepaald en goedgekeurd in samenspraak met de dienst-MER en bevoegde instanties. Representatieve meetpunten zijn goed verspreid en liggen voldoende dicht bij de R6, woningen, en plaatsen waar de verwachte geluidshinder het grootst is.

Geluidsmetingen moeten bovendien onder de juiste weersomstandigheden worden uitgevoerd. Dat wil zeggen bij voldoende lage windsnelheden en zonder neerslag. Voor de geluidsmetingen langs de R6 werd ook expliciet rekening gehouden met de windrichting. Er werd gemeten bij zowel noorder- als zuiderwind. Ook de timing van de metingen is belangrijk. De meetcampagnes vonden plaats op twee tijdstippen: in de maanden juni, juli, en oktober 2020.

Omdat tijdens zomermaanden de verkeersintensiteit doorgaans lager ligt en er gewerkt wordt aan het kruispunt R6 x N1 (bouw fly-over), werden er ook verkeerstellingen uitgevoerd. Die verkeerstellingen zullen in het geluidsmodel worden opgenomen om aan te kunnen tonen dat de rekenresultaten overeenstemmen met de resultaten van de geluidsmetingen. Op die manier wordt het geluidsmodel geijkt. De resultaten van het geluidsmodel (jaargemiddelde waarden) worden dan uiteindelijk getoetst aan de zogenaamde Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer. Samen met de bevindingen in de discipline ‘mens en mobiliteit’ zal vervolgens nagegaan worden of de huidige R6 een wezenlijke impact heeft op het geluidsklimaat.

Conclusies project-MER

In juni 2020 stelden Wegen en Verkeer en studiebureau Antea de voorlopige resultaten van het ontwerp-project-MER voor aan belanghebbenden en omwonenden. Uit het MER-onderzoek kwamen een reeks milderende maatregelen om de negatieve effecten van de doortrekking van de R6 te compenseren. De precieze impact is volledig becijferd en in kaart gebracht en AWV zal moeten bijpassen door het plaatsen van ca. 2 km aan geluids- en groenschermen, 3.161m2 bijkomende boscompensatie en enkele kleinere aanpassingen aan de waterafvoer ter hoogte van Heivelden.

Voor de omgeving ten zuiden van de rotonde Heisbroekweg, langs het bestaande deel van de R6, verplicht het project-MER echter geen geluidsmilderende maatregelen. Volgens de geldende regelgeving waarop de MER-deskundigen zich baseren, is er voor deze woningen geen significante stijging van het geluid als gevolg van de doortrekking van de R6 (score -1). Dat was begrijpelijk een grote teleurstelling voor de bewoners daar. Toch komen er geluidsschermen ten zuiden van de rotonde Heisbroekweg, meer daarover lees je op deze pagina.