Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

R6

Het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft daarom aan studiebureau Antea de opdracht gegeven een nieuw project-milieueffectrapport (project-MER) op te maken. Dat is nodig om een nieuwe omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Op deze pagina lichten we het project nog eens beknopt toe, leggen we uit waarom er opnieuw een project-MER opgesteld wordt, en wanneer en hoe u daarbij inspraak krijgt.

Wat en waarom?

Doortrekking van de R6

Tussen 2012 en 2014 legde het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw deel van de R6 aan. Concreet gaat het over het nieuwe stuk gewestweg tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. De zogenaamde ‘doortrekking van de R6’ is het sluitstuk van een ringweg rond Mechelen tussen de E19 (knoop 9 Mechelen-Noord) en de N15 die Mechelen verbindt met Heist-op-den-Berg.

Met het doortrekken van de R6 investeerde AWV in een betere oost-westverbinding in de omgeving van Mechelen. De inwoners van de omliggende gemeenten kunnen via de verlengde ringweg makkelijker de E19 bereiken, waardoor sluipverkeer en files in de regio worden geweerd en de leefbaarheid van de gemeenten verhoogt.

Nieuwe vergunningsaanvraag nodig

De bouwvergunning die AWV voor dit project ontving, werd in 2015 naar aanleiding van verschillende bezwaarschriften vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat wil zeggen dat er vandaag geen geldige vergunning bestaat voor het stuk R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg. AWV moet daarom een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. In het kader van deze aanvraag moet opnieuw een project-milieueffectrapport (project-MER) worden opgesteld.

Procedures

Project-MER

In 2020 lag een eerste voorlopige versie van het project-MER op tafel. Dit proces liep echter vertraging op door de coronapandemie. Daarna voerden we nieuwe metingen en tellingen uit, met als eindresultaat het voorliggende project-MER. Een definitieve versie kwam er in het najaar 2021. Vervolgens hebben we ingezet op het vertalen van het project-MER in de omgevingsvergunning. De afgelopen jaren werd veelvuldig overlegd met de lokale overheden en het departement Omgeving om zo te komen tot een gedragen omgevingsvergunning.

In het project-MER onderzochten onafhankelijke experts de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu. Uit het MER-onderzoek kwamen een reeks milderende maatregelen om de negatieve effecten van de doortrekking van de R6 te compenseren. De precieze impact is volledig becijferd en in kaart gebracht. Het resultaat is dat AWV het volgende moet voorzien:

  • ca. 2 km aan geluids- en groenschermen (op de kaartjes onderaan vindt u de locaties van deze schermen),
  • 3.161m2 bijkomende boscompensatie,
  • en enkele kleinere aanpassingen aan de waterafvoer ter hoogte van Heivelden.

Lees meer over het project-MER

Omgevingsvergunning: stand van zaken

De aanvraag voor die nieuwe vergunning werd eind maart 2022 ingediend. Het project-MER maakt integraal onderdeel uit van deze aanvraag. In het kader van deze vergunningsprocedure startte op vrijdag 6 mei 2022 een openbaar onderzoek. Na afloop van dit openbaar onderzoek werd de vergunningsaanvraag ingetrokken door AWV. AWV vond de bezwaren en opmerkingen te relevant en wenste deze verder te behandelen.

Na grondig onderzoek paste AWV uiteindelijk het aanvraagdossier aan. Ondertussen werd dit dossier ontvankelijk verklaard door het Departement Omgeving. Van maandag 15 mei tot en met 13 juni 2023 liep een openbaar onderzoek en kon iedereen de aanvraag en plannen inkijken via het online Omgevingsloket.

Naar aanleiding van de verwerking van de opmerkingen uit dat openbaar onderzoek werd het aanvraagdossier nogmaals aangepast. Hierdoor liep een nieuw openbaar onderzoek van donderdag 27 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023. Via de pagina 'Documenten' kan u de antwoorden op de bezwaren die reeds werden ingediend raadplegen. Daarnaast vindt u hieronder een samenvatting van de laatste wijzigingen in het dossier voor de omgevingsvergunningsaanvraag.

Aanpassingen omgevingsvergunningsdossier

De belangrijkste wijzigingen in het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn:

  • In het MER werd het meest recente beoordelingskader voor lucht en geluid gebruikt. Voor lucht blijven de conclusies dezelfde als voorheen. Voor geluid merken we een licht negatief effect op sommige delen tussen de kruispunten met de Antwerpsesteenweg en de Heisbroekweg. Hier zal nog verder onderzocht worden of er effectief milderende maatregelen nodig zijn en welke dit dan zullen zijn.
  • Aan het MER is een stikstofdepositiekaartje toegevoegd.
  • De erfdienstbare weg ter hoogte van de Bergstraat is aangepast, zodat deze komt te liggen volgens het plan van de vrederechter.
  • De rooilijnen ter hoogte van de Bergstraat zijn nagekeken en verduidelijkt.

Voor meer details over de aanpassingen moet u inloggen via het Omgevingsloket of kan u terecht bij uw gemeente.

Voorlopig geen omgevingsvergunning ontvangen

In november ontvingen we een positief advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) in verband met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. In dat advies werden alle ingediende opmerkingen en bezwaren verwerkt en beantwoord. Het volledige bestand kan je downloaden onder documenten. Meer info over wat het GOVC precies is, vind je trouwens op deze pagina.

Ondanks het positief advies werd er uiteindelijk geen omgevingsvergunning verleend. In het huidige milieueffectrapport (MER) zit een screening voor stikstof. Daaruit bleek dat een grondig onderzoek naar de impact van stikstof  - ook wel passende beoordeling genoemd - niet nodig is. 

In recente uitspraken van andere dossiers zorgde het ontbreken van die passende beoordeling net voor het vernietigen van de omgevingsvergunning tijdens de beroepsprocedure. Daarom adviseerde het kabinet van Vlaams minister van Omgeving om alsnog een passende beoordeling toe te voegen aan het vergunningsdossier. Hierdoor werd nu nog geen omgevingsvergunning verleend. Meer details over wat een passende beoordeling is, lees je op deze pagina.

Het studiebureau is ondertussen aan de slag gegaan om het dossier aan te vullen. Wanneer dat rond is, hernemen we de vergunningsaanvraag en loopt erna opnieuw een openbaar onderzoek.

Locaties nieuwe geluidsschermen

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Antwerpen

Contactformulier