Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting verbinding Ieper-Veurne N8

Herinrichting verbinding Ieper-Veurne N8

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N8

Wat en waarom?

Toekomstvisie voor de N8 tussen Ieper en Veurne

De N8, de verbindingsweg tussen Ieper en Veurne, is aan vernieuwing toe. Met een grondige herinrichting wil Wegen en Verkeer de gewestweg veiliger, aantrekkelijker en leefbaarder maken voor weggebruikers en omwonenden. Wegen en Verkeer voert op dit moment verschillende studies uit om te bepalen hoe de gewestweg er in de toekomst uit zal zien. 

Opgesplitst in verschillende projecten

De N8 tussen Ieper en Veurne is een stuk van bijna 30 kilometer. Daarom wordt de herinrichting opgesplitst in verschillende deelprojecten. Meer info daarover leest u onder het kaartje.

Deelprojecten N8 Ieper-Veurne

Project 1: Grondgebied Veurne

 • Waar? Van E40 tot net voorbij gemeentegrens Alveringem (ca. 4,5 km)
 • Waar staat het project nu?
  • Eind 2020 werd het ontwerp van de nieuwe situatie afgewerkt. 
  • Eind 2020 werd ook de procedure opgestart om een omgevingsvergunning voor het project te bekomen. De start van de werken is afhankelijk van het verloop van deze procedure. Eind juli 2021 werd de omgevingsvergunning goedgekeurd. 
  • Op 1 feb 2022 startten de voorbereidende werken. De eigenlijke werken zijn gestart op maandag 8 augustus 2022 en duren in totaal 600 werkdagen.

Meer informatie over dit deelproject vind je op deze webpagina. 

Project 2: Grens Veurne/Alveringem tot Oostvleteren

 • Waar? Van Vinkembeek tot en met dorpskern Oostvleteren (ca. 10 km)
 • Waar staat het project nu?
  • Begin 2021 werd het eerste voorontwerp voor dit deelproject afgewerkt. In de loop van 2022 en 2023 werden de ontwerpplannen stelselmatig afgewerkt. Er vinden ook nog verschillende detailstudies plaats. Op basis van deze plannen zullen nu de onteigeningen uitgevoerd worden. Wanneer de werken in dit gedeelte zouden starten, is momenteel nog niet duidelijk. Zodra we meer concrete informatie over dit project hebben, vindt u die op deze webpagina.

Meer informatie over dit deelproject vind je op deze webpagina. 

Project 3: Oostvleteren tot Woesten 

 • Waar?  Tussen bebouwde kom Oostvleteren en bebouwde kom Woesten (ca. 5 km)
 • Waar staat het project nu?
  • In 2021 is gestart met de grondverwervingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit project. De start van de werken is afhankelijk van het verloop van deze procedures. Een concrete startdatum is er nog niet.

Meer informatie over dit deelproject vind je op deze webpagina. 

Project 4: Noorderring Ieper (N38)

 • Waar? Kruispunt Noorderring met Pilkemseweg
 • Wat? Ongelijkgrondse kruising voor betere verkeersveiligheid en doorstroming
 • Waar staat het project nu?
  • De ontwerpstudie is opgestart in 2021 met het uitwerken van de allereerste concepten en ontwerpen. De projectstuurgroep keurde op 21/02/2022 de startnota goed. Daarin werd de ontwerpoplossing vastgelegd: onder het kruispunt wordt een tunnel gebouwd voor het doorgaand verkeer op de N38. Parallel zorgt een nieuwe fietsbrug over het Ieperleekanaal ervoor dat op de N38 voldoende ruimte vrijkomt om veilige op- en afritten naar de Pilkemseweg te realiseren. Het voorontwerp van de fietsbrug is op 19 juni 2023 door de projectstuurgroep goedgekeurd. Wanneer de uitvoering kan starten, is momenteel nog niet gekend. Voor de werken op de N38 is een project-MER noodzakelijk. Deze bijkomende studie wordt in september '23 opgestart.

Project 5: complex project verbinding Ieper-Veurne

 • Waar? De resterende knelpunten op de N8 vanaf de Kruisboomstraat in Vleteren tot en met de aansluiting op de Noorderring in Ieper (N38) worden op een integrale en participatieve manier aangepakt. Daarom wordt een complex project opgestart, waar de nadruk ligt op vlotte verkeersdoorstroming, fietscomfort, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de doortochten.
 • Waar staat het project nu?
  • Begin 2021 werd een studiebureau aangesteld voor de opstartfase van het complex project. In de loop van 2022 werden er nieuwe gesprekken gevoerd met alle stakeholders, werden de conclusies daarvan gebundeld en teruggekoppeld met de Vervoerregioraad Westhoek. Deze fase heeft geleid tot een concreet ontwerp van startbeslissing.

   Op vrijdag 14 juli 2023 heeft de Vlaamse regering de startbeslissing en de bijhorende procesnota goedgekeurd. De startbeslissing houdt in dat er een alternatief zal worden gezocht om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de doortochten Woesten, Elverdinge en Brielen te verbeteren en te vrijwaren van de verkeersdruk eigen aan de regionale functie van de N8. Qua oplossingsrichtingen wordt ruimer gekeken dan enkel het huidige tracé van de N8. Bij de uitwerking van de mogelijke scenario's wordt bijzondere aandacht gegeven aan de aansluiting van de N8 met de N38 en de relatie met de N369.

   De goedkeuring van de startbeslissing zet het licht op groen voor de start van de onderzoeksfase waar het de bedoeling is om het beste alternatief te filteren uit een brede waaier aan mogelijke alternatieven. Daarvoor moeten de verschillende alternatieven op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen worden. Het beste alternatief wordt uiteindelijk geformuleerd in een voorkeursbesluit. 

   De eerste stap is het aanstellen van een ondersteunend studiebureau dat het onderzoek zal uitvoeren en het proces zal begeleiden.

   Tegelijk heeft de Vlaamse Regering haar engagement bevestigd voor de uitvoering van de deelprojecten op grondgebied Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren.