Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

N10

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject is in totaal meer dan 10 km lang. De nieuwe fietspaden worden gescheiden van de rijweg door middel van een berm of gracht om de fietsveiligheid te verhogen.

WAT VERANDERT ER?

Nood aan veiligere fietspaden

De herinrichting van de fietspaden moet bijdragen tot het veiliger en vlotter maken van de fietsinfrastructuur in de gemeenten Berlaar, Putte en Heist-op-den-Berg. Momenteel scoort de fietsveiligheid op het traject ondermaats. Fietsers maken noodgedwongen gebruik van een zeer smal, gemarkeerd kantstrookje langs de drukke gewestweg. Dat zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties. Een vernieuwing van het fietstraject dringt zich dus op.

Bij het ontwerp van de nieuwe fietspaden is de N10 als geheel bekeken. Er komen nieuwe vrijliggende fietspaden van minstens 1m75 breed, die gescheiden zullen worden van de rijweg. In de meeste gevallen zal het fietspad achter de bestaande berm of gracht komen te liggen. Op de plaatsen waar er niet voldoende ruimte is, worden de fietspaden verhoogd aangelegd en komt er een groenstrook tussen fietspad en rijweg. Er zijn op verschillende plaatsen ook veilige fiets- en voetgangersoversteken voorzien. Bovendien bekeken we hoe de bushaltes naast de fietspaden toegankelijker aangelegd kunnen worden en zal waar nodig de rijweg een nieuwe wegverharding krijgen.

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aangezien we gaan werken aan het fietspad, nemen we van de gelegenheid gebruik om ook een grondige vernieuwing van de riolering uit te voeren. De rioolbeheerders leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert (met uitzondering van een deel van de Aarschotsebaan in Berlaar Heikant, waar al een riolering aanwezig is). Elk gebouw langs de N10 krijgt dan ook een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren.

Waar mogelijk werken we met open grachten voor het regenwater. Die zijn beter voor het geleidelijk afvloeien van het water. Daardoor voorkomen we wateroverlast in de lager gelegen gebieden in de buurt van de N10. De grachten kunnen ook meer water opvangen dan ingegraven rioleringsbuizen en zorgen ervoor dat het water niet te snel naar de laaggelegen gebieden stroomt.

Projectzone

Traject opgedeeld in 4 deelprojecten

De werken aan de fietspaden van de N10 zullen gefaseerd verlopen over een periode van 10 jaar. De timing is afhankelijk van de voortgang van de onteigeningsgesprekken en het verloop van de vergunningsprocedure. Het volledige traject is opgedeeld in 4 deelprojecten. Een overzicht vindt u hier terug.

N10 Heist-op-den-Berg - overzichtsplan

Grondverwervingen

Om bredere, vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen, is er meer ruimte nodig naast de huidige weg. Daarom moeten we een deel van de grond van sommige eigenaren naast het traject verwerven. De eigenaars van de betrokken percelen werden hierover persoonlijk ingelicht.  De onderhandelingsgesprekken zijn in 2017 gestart en worden per deelproject uitgevoerd.

Inmiddels zijn de nodige onteigeningen op grondgebied van Berlaar (projectzone 1) en in de zone tussen de Houwstraat en de Wouwerstraat (deelproject 2) grotendeels afgerond. Voor beide zones is de omgevingsvergunning inmiddels ook aangevraagd en verkregen. In de volgende zones tussen de N15 en de gemeentegrens met Begijnendijk (deelprojecten 3 en 4) zullen de gesprekken starten nadat de onteigeningsplannen zijn goedgekeurd en vastgelegd met een ministerieel besluit. Dit is naar verwachting in de loop van 2023. Als de gesprekken vlot verlopen, moet de hele onteigeningsprocedure rond zijn tegen 2025.

Documenten

Download hieronder de presentaties van de infoavonden in maart 2016