Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeksfase project-MER

Onderzoeksfase project-MER

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N171

In de periode 2019-2021 werd een uitgebreide onderzoeksfase uitgevoerd voor de opmaak van het milieueffectrapport (project-MER). Deze studiefase ging gepaard met een intensief inspraaktraject waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden nauw betrokken werden. Hieronder vindt u een samenvatting van dat traject.

Inspraakmomenten

Luisterdagen

Het inspraaktraject startte met luisterdagen rond eind maart en begin april 2019. Daarop konden de eigenaars en gebruikers van het projectgebied en de georganiseerde stakeholders (bewonersgroepen, jeugdverenigingen, scholen, brandweer, ziekenhuizen, sectororganisaties, enz.) hun bezorgdheden en aandachtspunten formuleren. Aan de hand van deze gesprekken werden de belangrijkste onderzoeksthema’s en bezorgdheden duidelijk.

Eerste Expresdag (8 mei 2019): werksessies

Tijdens de eerste Expresdag ging het brede publiek aan de slag. In verschillende werksessies bespraken ze thema's zoals flankerende verkeersmaatregelen, bufferende maatregelen voor bijvoorbeeld geluid, water en licht, het profiel van de weg, de aansluiting op het bestaande wegennet, fietsen langs en door het projectgebied, enzovoort.

Met de input van meer dan 200 deelnemers trok het onderzoeksteam opnieuw naar de studietafel. Binnen de contouren van de reservatiestrook gingen ze na wat de verschillende alternatieven en inrichtingsmogelijkheden zijn waarin het brede publiek zich het best kan vinden en lijstten ze op welke milieueffecten onderzocht moeten worden. Deze informatie werd vervolgens gebundeld in een aanmelding (scopingnota).

Tweede Expresdag (15 januari 2020): uitwerking drie alternatieven

Op 15 januari organiseerden we een tweede Expresdag om de inhoud van de scopingsnota voor te stellen aan alle inwoners van Rumst, Aartselaar en omstreken. In deze nota tekende het studiebureau op basis van de inspraakreacties een aantal mogelijke varianten van de weg uit en lijstten ze op hoe ze het onderzoek naar de effecten van de nieuwe weg op mens en milieu wilden voeren. 

Concreet werkten de onderzoekers drie alternatieven* uit. De voorgestelde varianten waren echter niet te nemen of te laten. Onder meer op de tweede Expresdag (maar ook nadien nog tijdens de publieke raadpleging voor de start van het MER-onderzoek) kon iedereen zelf nog alternatieve voorstellen indienen of onderzoeksvoorstellen aanbrengen. Met de gepresenteerde varianten suggereerden we alvast een aantal logische mogelijkheden. In alle opties wordt rekening gehouden met volwaardige fietsvoorzieningen. Door de varianten voor te stellen voor het neerleggen van de ‘scopingsnota’ kon AWV eventueel andere waardevolle ideeën oppikken om te verwerken in de nota. 

Een woordje uitleg bij de verschillende varianten:

  1. Het basisalternatief voorziet  een brug over de Predikherenhoevestraat en een rotonde aan de Eikenstraat.

     
  2. In het doorstromingsalternatief zetten we maximaal in op een vlotte doorstroming van het verkeer en beperken we de aansluiting van lokale wegen. Dat betekent meer ongelijkgrondse kruisingen, wat resulteert in een onderdoorgang aan de Eikenstraat en een brug aan de Predikherenhoevestraat met verderop een gedeeltelijke overkapping ter hoogte van Het Boske.

     
  3.  In het ontsluitingsalternatief staat de ontsluiting van de lokale wijk en wegen centraal. Hierbij krijgt de nieuwe weg een meer lokaal karakter met klassieke kruispunten en een ligging op maaiveldniveau.

*Er is ook een vierde alternatief: het zogenaamde nulalternatief.

In dat scenario komt de weg er niet, maar worden er eventueel wel andere maatregelen genomen om de huidige situatie te optimaliseren.

Derde Expresdag (september 2021): webinars

Oorspronkelijk planden de projectpartners voor de zomer van 2020 een derde Expresdag om de onderzoeksresultaten van het MER-rapport voor te stellen aan de bevolking. 

Door de coronacrisis schoof de timing van de MER-studie op omdat er lange tijd geen betrouwbare geluidsmetingen uitgevoerd konden worden. Daarnaast was het ook niet wenselijk en toegestaan om tijdens de coronaperiode fysieke bijeenkomsten te organiseren.

Uiteindelijk werden de resultaten op 15 en 16 september 2021 aan alle geïnteresseerden voorgesteld tijdens drie webinars. De ingesproken presentatie kan u hier nog steeds downloaden en beluisteren.

De conclusies van de studie werden in een nota voorgelegd aan Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, ter aanduiding van een voorkeursalternatief. De minister heeft in de zomer van 2023 het doorstromingsalternatief bekrachtigd als voorkeursalternatief