Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectverloop

Projectverloop

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N171

Studiewerk en inspraak

De afgelopen jaren werd heel wat studiewerk verricht voor de doortrekking van de N171 en een eerste concept werd opgesteld. Dat onderwierp het onderzoeksteam in 2019-2021 aan een milieueffectrapport (project-MER). Ze bestudeerden grondig de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu. Dat laat toe om het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en de effecten op de omgeving te beperken.

Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving betrok de Vlaamse overheid nauw alle belanghebbenden en geïnteresseerden uit de ruime omgeving bij de opmaak van de studie. In 2019 en 2020 kregen bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen, enz. de kans om mee na te denken tijdens verschillende inspraakmomenten.

Het eigenlijke onderzoek nam meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. Tijdens de coronaperiode was het bijvoorbeeld lange tijd niet mogelijk om betrouwbare geluidsmetingen te doen. De onderzoeksfase voor de opmaak van het milieueffectrapport is ondertussen wel voltooid. In september 2021 werden de resultaten voorgelegd aan alle betrokkenen. 

Het studieteam werkte daarop drie alternatieven uit: het basisalternatief, het doorstromingsalternatief en het ontsluitingsalternatief. U leest meer over deze alternatieven op de pagina ‘Onderzoeksfase project-MER’.

Doorstromingsalternatief draagt voorkeur weg

Na de voorstelling van de resultaten uit het onderzoek, werd het MER-rapport ingediend bij Team MER van het Vlaams Departement Omgeving voor een tweede scopingsadvies. Alle adviesinstanties konden dan opnieuw input geven. Dat tweede advies werd afgeleverd in mei 2022. Vervolgens werd het project-MER opnieuw ingediend voor ‘voorlopige goedkeuring’ bij Team MER. Het gaat eerst om een voorlopige goedkeuring omdat een project-MER pas definitief goedgekeurd kan worden bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Dat gebeurt pas tegen het einde van het volledige traject.

De conclusies van de studie werden in een nota voorgelegd aan Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, ter aanduiding van een voorkeursalternatief. De minister heeft in de zomer van 2023 het doorstromingsalternatief bekrachtigd als voorkeursalternatief.

Volgende stappen

AWV zal het voorkeursalternatief in een vervolgstudie uitwerken tot een volledig uitvoerbaar technisch ontwerp. Daarvoor bekijken we de stappen die we moeten zetten alvorens de studie kan opstarten. In het gekozen alternatief zitten verschillende kunstwerken (bouwkundige constructies zoals bruggen en tunnels) vervat. Deze elementen worden volledig berekend en ontworpen in de vervolgstudie. Daarnaast worden ook fietsvoorzieningen en ruimtelijke elementen verder uitgewerkt. Dat doen we zo veel mogelijk samen met de betrokkenen uit de buurt. Als eerste stap organiseerden we op dinsdag 5 maart 2024 een dialoogmarkt in SBSO Groenlaar. Tijdens dat moment blikten we terug op het voorbije proces en gingen we in dialoog over het doorstromingsalternatief. Alle bezorgdheden en ideeën worden meegegeven aan het studiebureau dat de vervolgstudie voor het doorstromingsalternatief zal uitwerken.

Enkele sfeerbeelden van de dialoogmarkt op 5 maart 2024.

Naast de vervolgstudie kan binnenkort ook de de laatste fase van de grondverwervingen opstarten. We contacteren hiervoor opnieuw alle betrokken eigenaars.

Wanneer het ontwerp finaal is, kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen en het uitvoeringsdossier laten opstellen, om dan ook een definitieve goedkeuring van het MER-rapport te ontvangen. De start van de uitvoeringsfase hangt af van een vlot verloop van de procedures die we nog moeten doorlopen, de financiering van het project, en is momenteel ten vroegste voorzien tegen 2027-2028.