Overslaan en naar de inhoud gaan

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N171

Herlees de presentatie met toelichting over resultaten project-MER

Op 15 en 16 september 2021 organiseerden we drie webinars om de resultaten van het onderzoek voor de project-MER toe te lichten. Als u er niet bij kon zijn of indien u graag de presentatie nog eens rustig doorneemt, kan u hier de ingesproken presentatie downloaden en beluisteren.

 

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Inleiding

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter toegang geven op het hogere weggennet, de industrieterreinen vlotter ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom weren. Dit gebeurt gefaseerd. De eerste twee fasen zijn afgerond:

  • Fase 1: aanleg van de rotonde N171 boven de A12.
  • Fase 2: ‘De Banaan’ tussen het industrieterrein van Niel en de N177.

Om het sluipverkeer uit de woonwijken te houden en de doortochten van Rumst en Aartselaar te ontlasten van doorgaand sluipverkeer en zwaar verkeer in het bijzonder, wil het Agentschap Wegen en Verkeer werk maken van de derde en laatste fase:

  • Fase 3: de doortrekking van de N171 tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.

Wat is het doel?

De derde fase van de N171 moet vooral de Pierstraat in Aartselaar ontlasten van de hoge verkeersdruk en de verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze woonstraat bevorderen.

Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het hoofdwegennet in oostelijke richting. De Rupelstreek is namelijk in westelijke en in zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar.

Veiligheid voor de zwakke weggebruikers vormt een belangrijk aandachtspunt. Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor openbaar vervoer. Rond de verbindingsweg wordt een voldoende fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk aangelegd om de kernen met elkaar te verbinden, maar ook om de verbinding te maken met het ziekenhuis, de scholen en lokale recreatiedomeinen.

Het is niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom wordt er geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Beelden

Hieronder vindt u enkele ontwerpvisualisaties. Opgelet: deze beelden tonen louter concepten in de ontwerpfase en zijn niet bindend.

Uitsnede Predikherenhoevestraat basis-, doorstromings- en ontsluitingsalternatief

Uitsnede Eikenstraat basis-, doorstromings- en ontsluitingsalternatief

Projectverloop

Studiewerk en inspraak

De afgelopen jaren is er al studiewerk verricht en werd een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp werd in 2019-2021 verder onderworpen aan een milieueffectenrapport (project-MER). De onderzoekers bestuurden de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu grondig. Dat laat toe om het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en de effecten op de omgeving te beperken.

Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving, betrok de Vlaamse overheid alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen…) en geïnteresseerden uit de ruime omgeving nauw bij de opmaak van deze studie. In 2019 en 2020 kreeg iedereen de kans om mee na te denken over het project tijdens verschillende inspraakmomenten.

Het eigenlijke onderzoek nam langer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. Door de corona-maatregelen was het namelijk lange tijd niet mogelijk om betrouwbare geluidsmetingen te doen.

Het onderzoek is ondertussen voltooid. In september 2021 werden de resultaten voorgelegd aan alle betrokkenen.

De volgende stappen

Na de voorstelling van de resultaten uit het onderzoek, werd het MER-rapport ingediend bij Team MER van het Vlaamse Departement Omgeving voor een tweede scopingsadvies, zodat alle adviesinstanties opnieuw input konden geven. Het tweede scopingsadvies werd afgeleverd in mei 2022. 

Vervolgens werd het project-MER opnieuw ingediend voor ‘voorlopige goedkeuring’ bij Team MER. We dachten de voorlopige goedkeuring in het najaar van 2022 te ontvangen, maar Team MER heeft het project sneller dan verwacht goedgekeurd. Het gaat om een voorlopige goedkeuring, omdat een project-MER pas definitief goedgekeurd kan worden bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning (tegen het einde van het studietraject).

Op basis van de voorlopige goedkeuring stelt AWV een nota op om voor te leggen aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering zal vervolgens een voorkeursalternatief aanduiden en bekrachtigen. Die beslissing valt vermoedelijk in 2023, maar een exacte timing kunnen we daar niet aan vasthangen.

Wanneer de Vlaamse Regering haar voorkeur heeft uitgesproken, zal AWV het voorkeursalternatief technisch verder uitwerken. Dat gebeurt in samenwerking met een studiebureau. Later kan AWV de omgevingsvergunning aanvragen en het uitvoeringsdossier laten opstellen, om dan ook een definitieve goedkeuring van het MER-rapport te ontvangen. Parallel lopen de grondverwervingen verder. De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. 

communicatie

Blijf op de hoogte

Op deze website vind je de steeds de laatste informatie en de presentaties en verslagen van publieke overlegmomenten (Expresdagen).
Met onze digitale nieuwsbrief houden we abonnees op de hoogte van het laatste nieuws. Geïnteresseerd? 

SCHRIJF IN OP DE DIGITALE NIEUWSBRIEF

Bij het indienen van de omgevingsvergunning zullen we iedereen verder informeren over de plannen voor de nieuwe weg, het ontwerp, de impact, de milderende maatregelen en de timing van het project. Voor de start van de werken communiceren we nog uitgebreid over de aanpak van de werken en welke hinder deze met zich mee kan brengen.