Overslaan en naar de inhoud gaan

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N171

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Rupelregio beter ontsluiten

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter toegang geven op het hogere weggennet, de industrieterreinen vlotter ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom weren. Dat gebeurt gefaseerd. De eerste twee fasen zijn afgerond:

  • Fase 1: aanleg van de rotonde N171 boven de A12.
  • Fase 2: ‘De Banaan’ tussen het industrieterrein van Niel en de N177.

Om het sluipverkeer uit de woonwijken te houden en de doortochten van Rumst en Aartselaar te ontlasten van doorgaand sluipverkeer en zwaar verkeer in het bijzonder, wil het Agentschap Wegen en Verkeer werk maken van de derde en laatste fase:

  • Fase 3: de doortrekking van de N171 tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.

Wat en waarom?

De derde fase van de N171 moet vooral de Pierstraat in Aartselaar ontlasten van de hoge verkeersdruk en de verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze woonstraat bevorderen. Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het hoofdwegennet in oostelijke richting. De Rupelstreek is namelijk in westelijke en zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar.

Veiligheid voor de zwakke weggebruikers vormt een belangrijk aandachtspunt. Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor het openbaar vervoer. Rond de verbindingsweg wordt een fiets- en voetgangersnetwerk aangelegd om de kernen met elkaar te verbinden, maar ook om de verbinding te maken met het ziekenhuis, de scholen en lokale recreatiedomeinen.

Het is niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom wordt er geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Ontwerpvisualisaties

De onderzoekers werkten drie alternatieven uit: het basisalternatief, het doorstromingsalternatief en het ontsluitingsalternatief. Je leest meer over deze alternatieven op de pagina 'Inspraaktraject en MER-procedure'.

Hieronder vind je enkele ontwerpvisualisaties. Opgelet: deze beelden tonen louter concepten in de ontwerpfase en zijn niet bindend.

Uitsnede Predikherenhoevestraat basis-, doorstromings- en ontsluitingsalternatief

Uitsnede Eikenstraat basis-, doorstromings- en ontsluitingsalternatief

Projectverloop

Studiewerk en inspraak

De afgelopen jaren werd al heel wat studiewerk verricht en een eerste ontwerp opgesteld. Dat ontwerp werd in 2019-2021 verder onderworpen aan een milieueffectrapport (project-MER). De onderzoekers bestuurden grondig de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu. Dat laat toe om het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en de effecten op de omgeving te beperken.

Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving, betrok de Vlaamse overheid nauw alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen,…) en geïnteresseerden uit de ruime omgeving bij de opmaak van deze studie. In 2019 en 2020 kreeg iedereen de kans om mee na te denken tijdens verschillende inspraakmomenten. Het eigenlijke onderzoek nam langer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. Door de coronamaatregelen was het namelijk lange tijd niet mogelijk om betrouwbare geluidsmetingen te doen.

Het onderzoek is ondertussen voltooid. In september 2021 werden de resultaten voorgelegd aan alle betrokkenen.

Doorstromingsalternatief draagt voorkeur weg

Na de voorstelling van de resultaten uit het onderzoek, werd het MER-rapport ingediend bij Team MER van het Vlaams Departement Omgeving voor een tweede scopingsadvies. Alle adviesinstanties konden dan opnieuw input geven. Het tweede scopingsadvies werd afgeleverd in mei 2022. 

Vervolgens werd het project-MER opnieuw ingediend voor ‘voorlopige goedkeuring’ bij Team MER. Het gaat om een voorlopige goedkeuring, omdat een project-MER pas definitief goedgekeurd kan worden bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning (tegen het einde van het volledige traject).

De conclusies van de studie werden in een nota voorgelegd aan Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ter aanduiding van een voorkeursalternatief. De minister heeft in de zomer van 2023 het doorstromingsalternatief bekrachtigd als voorkeursalternatief.

Volgende stappen

AWV zal het voorkeursalternatief in een vervolgstudie uitwerken tot een volledig uitvoerbaar technisch ontwerp. Daarvoor bekijken we als agentschap de komende maanden de stappen die we moeten zetten alvorens de studie kan opstarten. In het gekozen alternatief zitten ook verschillende kunstwerken (bouwkundige constructies zoals bruggen en tunnels) vervat. Deze elementen worden volledig berekend en ontworpen in de vervolgstudie. Dat gebeurt in samenwerking met een studiebureau. De exacte startdatum van de studie is nog niet bekend.

Naast de vervolgstudie kan ook de laatste fase van de grondverwervingen opstarten. Op dat moment zullen we nog verder communiceren en alle betrokken eigenaars opnieuw contacteren. Wanneer het ontwerp finaal is, kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen en het uitvoeringsdossier laten opstellen, om dan ook een definitieve goedkeuring van het MER-rapport te ontvangen. De start van de uitvoeringsfase is momenteel ten vroegste voorzien tegen 2027-2028.

communicatie

Blijf op de hoogte

Op deze website vind je de steeds de laatste informatie en de presentaties en verslagen van publieke overlegmomenten (Expresdagen). Met onze digitale nieuwsbrief houden we abonnees op de hoogte van het laatste nieuws. Geïnteresseerd? 

SCHRIJF IN OP DE DIGITALE NIEUWSBRIEF

Bij het indienen van de omgevingsvergunning zullen we iedereen verder informeren over de plannen voor de nieuwe weg, het ontwerp, de impact, de milderende maatregelen en de timing van het project. Voor de start van de werken communiceren we nog uitgebreid over de aanpak van de werken en welke hinder deze met zich mee kan brengen.