Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Antwerpen

Project in het kort

Het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft daarom aan studiebureau Antea de opdracht gegeven een nieuw project-milieueffectenrapport (project-MER) op te maken. Dat is nodig om een nieuwe omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Op deze pagina lichten we het project nog eens beknopt toe, leggen we uit waarom er opnieuw een project-MER opgesteld wordt, en wanneer en hoe u daarbij inspraak krijgt.

Tussen 2012 en 2014 legde het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw deel van de R6 aan. Concreet gaat het over het nieuwe stuk gewestweg tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. De zogenaamde ‘doortrekking van de R6’ is het sluitstuk van een ringweg rond Mechelen tussen de E19 (knoop 9 Mechelen-Noord) en de N15 die Mechelen verbindt met Heist-op-den-Berg.

Met het doortrekken van de R6 investeerde AWV in een betere oost-westverbinding in de omgeving van Mechelen. De inwoners van de omliggende gemeenten kunnen via de verlengde ringweg makkelijker de E19 bereiken, waardoor sluipverkeer en files in de regio worden geweerd en de leefbaarheid van de gemeenten verhoogt. Een aangepaste fietsinfrastructuur maakt vlot en veilig fietsen over het hele traject van de nieuwe R6 mogelijk.

Nieuw milieueffectenonderzoek

De bouwvergunning die AWV voor dit project ontving, werd in 2015 naar aanleiding van verschillende bezwaarschriften vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat wil zeggen dat er vandaag geen geldige vergunning bestaat voor het stuk R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg. AWV moet daarom een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen.

In het kader van deze vergunningsaanvraag moet er ook opnieuw een project-milieueffectenrapport worden opgesteld. In het project-MER onderzoeken onafhankelijke experts de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu.

Dienst MER publiceert richtlijnen voor project-MER

De dienst MER heeft ondertussen zowel de aanmelding, de ingewonnen adviezen van betrokken administraties als de inspraakreacties van burgers verwerkt tot een zogenaamd scopingsadvies. Dat advies omvat richtlijnen en aanbevelingen die AWV en het studiebureau moeten volgen om het definitief project-MER op te stellen. De dienst MER beoordeelde de inspraakreacties op hun redelijkheid en relevantie om ze effectief in richtlijnen om te zetten.

In haar scopingsadvies benadrukt de dienst-MER het belang van een alternatievenonderzoek. Er wordt gevraagd om met ‘open blik’ naar mogelijke uitvoeringsvarianten te kijken. Zo zal bijvoorbeeld het alternatief van intunneling of sleuf moeten worden onderzocht.

Verder adviseert de dienst-MER om de volgende milieueffecten te onderzoeken:
 • Mens en mobiliteit
 • Landschap
 • Geluid en trillingen
 • Bouwkundig erfgoed en archeologie
 • Lucht
 • Mens en gezondheid
 • Bodem-, grond- en oppervlaktewater
 • Mens en ruimtelijke aspecten
 • Biodiversiteit
 • Klimaattoets

Wat het studiebureau dan concreet voor elke milieueffect moet onderzoeken, vind je in het scopingsadvies dat je kan raadplegen in de MER-dossierdatabank van het Departement Omgeving via https://www.lne.be/mer-dossierdatabank of download het document onderaan deze pagina. Zo zal bijvoorbeeld het studiebureau de impact van geluidsschermen evalueren, onderzoeken of de R6 voor wateroverlast zorgt, of er lichthinder is en of er effecten op de privacy zijn. Ook niet-vergunbare maatregelen, over bijvoorbeeld snelheidshandhaving, kunnen in het project-MER gesuggereerd worden.

Geluidsmetingen langs en rond R6 afgerond

In het kader van het project-MER zouden er ook nieuwe geluidsmetingen worden uitgevoerd. Het studiebureau heeft ondertussen op zes verschillende plaatsen langs en rond de R6, tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg, nieuwe metingen uitgevoerd. De meetpunten zijn bepaald en goedgekeurd in samenspraak met de dienst-MER en bevoegde instanties. Representatieve meetpunten zijn goed verspreid en liggen voldoende dicht bij de R6, woningen, en plaatsen waar de verwachte geluidshinder het grootst is.

Geluidsmetingen moeten bovendien onder de juiste weersomstandigheden worden uitgevoerd. Dat wil zeggen bij voldoende lage windsnelheden en zonder neerslag. Voor de geluidsmetingen langs de R6 werd ook expliciet rekening gehouden met de windrichting. Er werd gemeten bij zowel noorder- als zuiderwind. Ook de timing van de metingen is belangrijk. De meetcampagnes vonden plaats op twee tijdstippen: in de maanden juni en juli, en in de maand oktober.

Omdat tijdens zomermaanden de verkeersintensiteit doorgaans lager ligt en er gewerkt wordt aan het kruispunt R6 x N1 (bouw fly-over), werden er ook verkeerstellingen uitgevoerd. Die verkeerstellingen zullen in het geluidsmodel worden opgenomen om aan te kunnen tonen dat de rekenresultaten overeenstemmen met de resultaten van de geluidsmetingen. Op die manier wordt het geluidsmodel geijkt. De resultaten van het geluidsmodel (jaargemiddelde waarden) worden dan uiteindelijk getoetst aan de zogenaamde Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer. Samen met de bevindingen in de discipline ‘mens en mobiliteit’ zal vervolgens nagegaan worden of de huidige R6 een wezenlijke impact heeft op het geluidsklimaat.

Voorlopige resultaten milieueffectenonderzoek

De MER-deskundigen van het studiebureau hebben hun werk voor het nieuwe project-milieueffectenrapport bijna afgerond. Ze hebben de nodige data verzameld op het gebied van onder andere verkeer, geluid en luchtkwaliteit en de huidige situatie vergeleken met een R6 zonder doortrekking. De conclusies zijn opgenomen in de eerste versie van het project-MER, dat momenteel ter nazicht ligt bij het team MER en de adviesinstanties. De voorlopige resultaten werden op dinsdag 9 juni 2020 toegelicht aan belanghebbenden en omwonenden in een informele dialoogsessie.

+ voor mobiliteit - voor geluid en lucht

Uit de milieueffectenstudie blijkt dat de doelstellingen van de doorgetrokken R6 worden gehaald, namelijk de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de regio verbeteren, zonder de bereikbaarheid van Mechelen en omgeving in het gedrang te brengen. Hoewel het project-MER nog niet volledig is afgerond, kunnen we uit de resultaten toch al voorzichtig concluderen dat het project vele voordelen heeft op mobiliteitsvlak. Daarnaast toont de studie echter ook enkele negatieve effecten op het vlak van geluid en lucht voor de woningen het dichtst bij de nieuwe weg. De precieze impact is volledig becijferd en in kaart gebracht. De studie stelt daarom een pakket aan milderende maatregelen voor:

 • het plaatsen van ca. 2 km aan geluidschermen op verschillende locaties tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg,
 • het plaatsen van groenschermen op 5 locaties,
 • 3.161m² bijkomende boscompensatie,
 • enkele aanpassingen aan de waterafvoer ter hoogte van Heivelden.

De voorgestelde maatregelen zijn de minimumvereisten die in het project-MER worden voorgesteld. Op basis van de reacties van omwonenden en de inbreng van de adviesinstanties zal onderzocht worden om deze milderende maatregelen eventueel nog te optimaliseren.

Hoe gaat het nu verder?

Nadat alle instanties hun adviezen hebben gegeven, wordt het ontwerp-project-MER gefinaliseerd. Definitieve conclusies worden dan ook pas in de zomer verwacht. Op basis daarvan zal AWV de nodige technische plannen voor de overeengekomen milderende maatregelen opmaken om in het najaar een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen. Van zodra er een duidelijk beeld is van de uit te voeren maatregelen zullen de nodige middelen voorzien worden voor een zo snel mogelijke uitvoering op het terrein. Dat hangt af van het verdere verloop van de procedure en is ten snelste in 2021 mogelijk.

Blijf op de hoogte

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief.

Schrijf in op de digitale nieuwsbrief

Raadpleeg de vorige nieuwsbrieven

Documenten