Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Stationsstraat/Provinciebaan (N229) Rotselaar

Herinrichting Stationsstraat/Provinciebaan (N229) Rotselaar

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Ontwerp voor twee gedeeltes van de Provinciebaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al sinds de overdracht van de weg door de provincie Vlaams-Brabant (die voordien de weg beheerde) in 2008 aan de plannen van de nieuwe Provinciebaan. Het gaat concreet over het stuk van aan het kruispunt (rotonde) met de Aarschotsesteenweg (N19) tot aan het kruispunt met de Haachtsesteenweg. In de periode 2018-2019, onder andere op basis van de input uit de overleg- en inspraakorganen (de gemeentelijke adviescomissies, de klankbordgroepen van omwonenden) die de afgelopen jaren advies hebben gegeven, een ontwerp getekend voor twee stukken van die verkeersas: 

  • Deel 1: het stuk van de Stationsstraat tussen het kruispunt van de Astridstraat/Drielindenstraat en dat van de Torenstraat/Rodenbachlaan.
  • Deel 2: het stuk van de Provinciebaan (N229) tussen de Kapelstraat en de Haachtsesteenweg.

Nog geen uitvoeringsdatum

Aangezien er vandaag nog geen budgetten voorzien zijn op het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer, kunnen we nog niet zeggen wanneer de werken uitgevoerd zullen worden. Zodra daar meer info over beschikbaar is, zullen we dat op deze webpagina laten weten. 

Situering Stationsstraat Provinciebaan Rotselaar

Twee delen Provinciebaan verder onderzocht

De herinrichting van de Stationsstraat en de Provinciebaan is complex project door de ligging van de weg (dwars door het centrum van Rotselaar), de aanwezigheid van de spoorwegovergang en de ligging van de Danone-fabriek (waarvan de toegang mogelijk verplaatst wordt). Omwille van deze complexiteit zijn twee delen van de weg voorlopig uit het ontwerp gelicht om verder bestudeerd te worden.

  • Het centrum van Rotselaar: In samenspraak met het gemeentebestuur van Rotselaar werd beslist om in 2020 het studiewerk verder te zetten en een voorontwerp uit te werken. Dat is nodig zodat het gemeentebestuur en geïnteresseerde projectontwikkelaars de komende jaren rekening kunnen houden met de plannen van Wegen en Verkeer voor de gewestweg, terwijl ze hun herinrichtings- en bouwprojecten voorbereiden. 
  • Zuidelijk gedeelte: voor de opmaak van plannen voor dit gedeelte wacht Wegen en Verkeer op beslissingen van de NMBS in verband met de toekomst van de spoorkruising en de mogelijke verplaatsing van het station van Wezemaal naar Rotselaar. 

Alternatief omleidingsweg definitief van de baan

Wat wel al vaststaat, is dat het alternatief van de omleidingsweg dat overwogen werd ondertussen definitief verlaten is en dat de levenskwaliteit van het centrum hét aandachtspunt blijft: de gewestweg snijdt vandaag het centrum in tweeën en dat barrière-effect werkt Wegen en Verkeer met een toekomstige herinrichting weg.

 


Doelstellingen van het project

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • Meer fietsveiligheid en fietscomfort: de fietsers krijgen veilige fietspaden en dito oversteekplaatsen
  • Betere leesbaarheid van de weg: de inrichting is vandaag te veel gericht op het autoverkeer. Door asverschuivingen en “poorteffecten” (lees daar hieronder meer over) zullen automobilisten voortaan de neiging hebben om te vertragen bij het binnenrijden van het centrum van Rotselaar
  • Betere voorzieningen voor het openbaar vervoer: busreizigers zullen met meer comfort de bus nemen (door beter uitgeruste bushaltes) en de bussen zullen vlotter rijden   
  • Gestructureerd en reglementair parkeren: de parkeerplaatsen zullen beter georganiseerd worden en duidelijker aangeduid zijn, waardoor wildparkeren moeilijker wordt (wat dan weer meer verkeersveiligheid betekent)

Bebouwde kom met "poorten"

Omdat het centrum buiten de projectzone van het huidige project valt, maakte het studiebureau eerst een ontwerp voor de zone ten zuiden van de Rodenbachstraat. Het stuk tot aan de Leuvensebaan behoort tot de bebouwde kom, dus hier zal een snelheidsregime van 50 km/u gelden en de fietspaden zullen naast de rijweg liggen.

Net voor het begin van de bebouwde kom, ter hoogte van het kruispunt van de Gevelstraat, komt er een “poorteffect” in de vorm van een asverschuiving en een middenberm. Door de middenberm komt een fietsoversteekplaats.

 

Toekomstbeeld Provinciebaan Rotselaar 1

Typeprofiel zuidelijk woonlint binnen bebouwde kom

 


Herinrichting kruispunt Astridstraat 

Het kruispunt van de Astridstraat krijgt bij de herinrichting veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en een afslagstrook voor het verkeer dat vanuit Leuven komt en de Astridstraat links wil indraaien.

Astridstraat Provinciebaan Rotselaar

Noordelijk buitengebied

In het gebied ten noorden van de dorpskern van Rotselaar zal een snelheidsregime van 70 km/u gelden en zullen de fietspaden van de rijweg gescheiden aangelegd worden. Over een afstand van ongeveer 700 meter loopt de gewestweg hier door een natuurgebied. De weg wordt hier gekenmerkt door steile taluds. Om die niveauverschillen te overwinnen en toch veilige fietspaden aan te leggen, zal er gewerkt worden met gewapende grond. De piste van het “zwevend fietspad” waar even sprake van was, wordt dus verlaten.


Planning projecten omgeving Rotselaar

De herinrichting van de Stationsstraat en Provinciebaan (N229) is een van de drie toekomstige herinrichtingsprojecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in de omgeving van Rotselaar. Na de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229), die vanaf de zomer 2022 gepland staat voorziet Wegen en Verkeer de herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19), in twee fasen, tussen de rotonde met de Steenweg op Holsbeek en de gemeentegrens met Aarschot. Voor de herinrichting van de Aarschotsesteenweg werkte het studiebureau een ontwerp uit dat werd goedgekeurd op de RMC (Regionale Mobiliteitscommissie) in februari 2019. Na afronding van het project op de Aarschotsesteenweg zal het herinrichtingsproject van de Stationsstraat en de Provinciebaan (N229) worden uitgevoerd. 

Op het huidige investeringsprogramma zijn er zowel voor de herinrichting van de Stationsstraat en de Provinciebaan (N229) als voor de Aarschotsesteenweg (N19) nog geen kredieten gebudgetteerd. Wegen en Verkeer kan op dit moment dan ook nog geen concrete termijnen plakken op de uitvoeringsperiode van beide herinrichtingsprojecten. Zodra daar meer info over beschikbaar is, leest u dat op deze webpagina. Wat wel vaststaat, is dat eerst de Steenweg op Holsbeek aangepakt wordt (vanaf de zomer van 2022), nadien de herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) volgt en tenslotte de Stationsstraat en de Provinciebaan (N229) door het centrum van Rotselaar volledig heringericht wordt.

Situering projecten Rotselaar