Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Antwerpen

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject loopt van het kruispunt met Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk en is in totaal meer dan 10 km lang. De nieuwe fietspaden worden gescheiden van de rijweg door middel van een berm of gracht om de fietsveiligheid grondig te verhogen. De plannen zijn in 2016 al een eerste keer aan de omgeving gepresenteerd. Daarna is er achter de schermen hard gewerkt om de ontwerpplannen verder te verfijnen tot een definitief plan. De grondverwervingen zijn volop bezig. 

Wat verandert er?

Nood aan veiligere fietspaden

De herinrichting van de fietspaden moet bijdragen tot het veiliger en vlotter maken van de fietsinfrastructuur in de gemeenten Berlaar, Putte en Heist-op-den-Berg. Momenteel scoort de fietsveiligheid op het traject ondermaats. Fietsers moeten noodgedwongen gebruik maken van een zeer smal, gemarkeerd kantstrookje langs de drukke gewestweg. Dat zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties. Een vernieuwing van het fietstraject dringt zich dus op.

Bij het ontwerp van de nieuwe fietspaden werd de N10 als geheel bekeken. Er komen nieuwe fietspaden van minstens 1m75 breed, die gescheiden zullen worden van de rijweg. In de meeste gevallen zal het fietspad achter de bestaande berm of gracht komen te liggen. Op de plaatsen waar er niet voldoende ruimte is, worden de fietspaden verhoogd aangelegd en komt er een groenstrook tussen fietspad en rijweg. Er zijn op verschillende plaatsen ook veilige fietsoversteken voorzien. Bovendien bekeken we hoe de bushaltes naast de fietspaden toegankelijker aangelegd kunnen worden en zal de rijweg een nieuwe wegverharding krijgen.

Toekomstbeeld van de nieuwe fietspaden langs de N10

Kruispunten N10 onder de loep

Bij het ontwerp van de nieuwe fietspaden hebben AWV, het studiebureau en de gemeente Heist-op-den-Berg ook de kruispunten van de N10 geëvalueerd.

Het kruispunt van de N10 en N15 zal volledig heringericht worden, met als doel de verkeersveiligheid sterk te verbeteren. Momenteel is het een gevaarlijk punt voor fietsers. We werken aan plannen om hier een ovonde en in totaal 5 fietstunnels aan te leggen. We bekijken ook de mogelijkheden voor een extra, vijfde afslag naar de voormalige spar-site. Bedoeling is om tegen begin 2021 de omgevingsvergunning aan te vragen en ook de onteigeningen verder op te starten. Aansluitend moeten er nog heel wat verplaatsingen van nutsleidingen gebeuren. De start van de werken zal vermoedelijk in 2022 volgen.

De kruispunten met de Schoorstraat en de Schrieksesteenweg zullen op termijn ook omgebouwd worden tot rotondes. Terwijl de rotonde aan de Schoorstraat nog in voorontwerp is, zit de geplande rotonde aan de Schrieksesteenweg/Pijpelstraat al bijna in de vergunningsfase. Naar verwachting zal de aanvraag voor de omgevingsvergunning begin 2021 ingediend worden.

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aangezien we gaan werken aan het fietspad, nemen we van de gelegenheid gebruik om ook meteen  een grondige vernieuwing van de riolering uit te voeren. De rioolbeheerders leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert (met uitzondering van een deel van de Aarschotsebaan in Berlaar Heikant, waar al een riolering aanwezig is). Elk gebouw langs de N10 krijgt dan ook een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren.

Waar mogelijk werken we met open grachten voor het regenwater. Die zijn beter voor het geleidelijk afvloeien van het water. Daardoor voorkomen we wateroverlast in de lager gelegen gebieden in de buurt van de N10. De grachten kunnen ook meer water opvangen dan ingegraven rioleringsbuizen en zorgen ervoor dat het water niet te snel naar de laaggelegen gebieden stroomt.

Procedureverloop

Grondverwervingen en vergunning

Om bredere, vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen, is er meer ruimte nodig naast de huidige weg. Daarom moeten we een deel van de grond van sommige eigenaren naast het traject verwerven. De eigenaars van de betrokken percelen werden hierover persoonlijk ingelicht en de gesprekken hiervoor lopen sinds het najaar van 2017.

Voor dit project is de N10 in vijf verschillende wegvakken of deelprojecten onderverdeeld. De gesprekken voor de grondverwervingen en de werken zullen per deelproject uitgevoerd worden.

  1. De doortocht Berlaar-Heikant (Aarschotsebaan) van kruispunt Gangelberg tot kruispunt Houwstraat
  2. De Aarschotbaan-Liersesteenweg tussen het kruispunt Houwstraat in Putte en het kruispunt met de N15 in Heist-op-den-Berg.
  3. De rotonde N10-N15
  4. De Liersesteenweg tussen het kruispunt met de N15 en het kruispunt Lostraat
  5. De Liersesteenweg vanaf het kruispunt Lostraat tot de gemeentegrens van Begijnendijk

Voor de bewoners van Heist-op-den-Berg voert een vertegenwoordiger van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (IOK) deze gesprekken. Eigenaars van een perceel langs de N10 gelegen in Putte en Berlaar zijn gecontacteerd door de Intercommunale voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO). 

Stand van zaken

Inmiddels zijn de nodige onteigeningen op grondgebied van Berlaar volledig afgerond (projectzone 1). Dat betekent dat we voor dit wegvak begin 2021 de omgevingsvergunning kunnen aanvragen. In het kader van deze vergunningsprocedure zal er dan ook een openbaar onderzoek plaatsvinden. Iedereen kan gedurende 30 dagen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. De startdatum van het openbaar onderzoek is nog niet gekend en zal later gecommuniceerd worden.

De intercommuncales gaan ondertussen verder met de grondverwervingen in de andere projectzones. In de zone tussen de Houwstraat en de N15 (deelproject 2) zijn de grondverwerving al vergevorderd. In de volgende zones tussen de N15 en de gemeentegrens met Begijnendijk zullen de gesprekken starten nadat de onteigeningsplannen zijn goedgekeurd en vastgelegd met een ministrieel besluit.

Als de gesprekken vlot verlopen, moet de hele onteigeningsprocedure rond zijn tegen 2025.

Timing en fasering van de werken

De werken aan de fietspaden van de N10 zullen gefaseerd verlopen over een periode van 10 jaar. De timing is afhankelijk van de voortgang van de onteigeningsgesprekken en het verloop van de vergunningsprocedure.

Voor het deelproject Berlaar-Heikant mikken we op een start van de voorbereidende nutswerken in het voorjaar of de zomer van 2021. De hoofdwerken aan de riolering en fietspaden zouden dan begin 2022 kunnen aanvatten. 

Documenten

Download hieronder de presentaties van de infoavonden in maart 2016