Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft daarom aan studiebureau Antea de opdracht gegeven een nieuw project-milieueffectenrapport (project-MER) op te maken. Dat is nodig om een nieuwe omgevingsvergunning aan te kunnen vragen.

Op deze pagina lichten we het project nog eens beknopt toe, leggen we uit waarom er opnieuw een project-MER opgesteld wordt, en wanneer en hoe u daarbij inspraak krijgt.

Project in het kort

Tussen 2012 en 2014 legde het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw deel van de R6 aan. Concreet gaat het over het nieuwe stuk gewestweg tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. De zogenaamde ‘doortrekking van de R6’ is het sluitstuk van een ringweg rond Mechelen tussen de E19 (knoop 9 Mechelen-Noord) en de N15 die Mechelen verbindt met Heist-op-den-Berg.

Met het doortrekken van de R6 investeerde AWV in een betere oost-westverbinding in de omgeving van Mechelen. De inwoners van de omliggende gemeenten kunnen via de verlengde ringweg makkelijker de E19 bereiken, waardoor sluipverkeer en files in de regio worden geweerd en de leefbaarheid van de gemeenten verhoogt. Een aangepaste fietsinfrastructuur maakt vlot en veilig fietsen over het hele traject van de nieuwe R6 mogelijk.

Nieuw milieueffectenonderzoek

De bouwvergunning die AWV voor dit project ontving, werd in 2015 naar aanleiding van verschillende bezwaarschriften vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat wil zeggen dat er vandaag geen geldige vergunning bestaat voor het stuk R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg. AWV moet daarom een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen.

In het kader van deze vergunningsaanvraag moet er ook opnieuw een project-milieueffectenrapport worden opgesteld. In het project-MER onderzoeken onafhankelijke experts de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu.

Toelichting en inspraak tijdens infomarkt juni 2019 in gemeentehuis Sint-Katelijne-Waver

Een project-MER start doorgaans met een aanmelding bij de dienst MER. De aanmelding verduidelijkt welke uitvoeringsvarianten en milieueffecten onderzocht zullen worden en op welke manier. In dit geval vroeg het studiebureau ook expliciet het advies – of de scoping – van de dienst MER over de vooropgestelde werkwijze. Herinner je dat de aanmelding nog niet het effectieve onderzoek is.

Het aanmeldingsdossier werd aan het brede publiek toegelicht tijdens een infomoment op 13 juni 2019 in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver. De infomarkt was tegelijk het startschot voor een openbaar onderzoek waarbij iedereen vragen en suggesties voor het project-MER kon overmaken. Het openbaar onderzoek is ondertussen volledig afgerond.

Dienst MER publiceert richtlijnen voor project-MER

De dienst MER heeft ondertussen zowel de aanmelding, de ingewonnen adviezen van betrokken administraties als de inspraakreacties van burgers verwerkt tot een zogenaamd scopingsadvies. Dat advies omvat richtlijnen en aanbevelingen die AWV en het studiebureau moeten volgen om het definitief project-MER op te stellen. De dienst MER beoordeelde de inspraakreacties op hun redelijkheid en relevantie om ze effectief in richtlijnen om te zetten.

In haar scopingsadvies benadrukt de dienst-MER het belang van een alternatievenonderzoek. Er wordt gevraagd om met ‘open blik’ naar mogelijke uitvoeringsvarianten te kijken. Zo zal bijvoorbeeld het alternatief van intunneling of sleuf moeten worden onderzocht.

Verder adviseert de dienst-MER om de volgende milieueffecten te onderzoeken:

  • Mens en mobiliteit
  • Landschap
  • Geluid en trillingen
  • Bouwkundig erfgoed en archeologie
  • Lucht
  • Mens en gezondheid
  • Bodem-, grond- en oppervlaktewater
  • Mens en ruimtelijke aspecten
  • Biodiversiteit
  • Klimaattoets

Wat het studiebureau dan concreet voor elke milieueffect moet onderzoeken, vind je in het scopingsadvies dat je kan raadplegen in de MER-dossierdatabank van het Departement Omgeving via https://www.lne.be/mer-dossierdatabank of op deze webpagina (zie onderaan onder documenten). Zo zal bijvoorbeeld het studiebureau de impact van geluidsschermen evalueren, onderzoeken of de R6 voor wateroverlast zorgt, of er lichthinder is en of er effecten op de privacy zijn. Ook niet-vergunbare maatregelen, over bijvoorbeeld snelheidshandhaving, kunnen in het project-MER gesuggereerd worden.

Geluidsmetingen langs en rond R6 afgerond

In het kader van het project-MER zouden er ook nieuwe geluidsmetingen worden uitgevoerd. Het studiebureau heeft ondertussen op zes verschillende plaatsen langs en rond de R6, tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg, nieuwe metingen uitgevoerd. De meetpunten zijn bepaald en goedgekeurd in samenspraak met de dienst-MER en bevoegde instanties. Representatieve meetpunten zijn goed verspreid en liggen voldoende dicht bij de R6, woningen, en plaatsen waar de verwachte geluidshinder het grootst is.

Geluidsmetingen moeten bovendien onder de juiste weersomstandigheden worden uitgevoerd. Dat wil zeggen bij voldoende lage windsnelheden en zonder neerslag. Voor de geluidsmetingen langs de R6 werd ook expliciet rekening gehouden met de windrichting. Er werd gemeten bij zowel noorder- als zuiderwind. Ook de timing van de metingen is belangrijk. De meetcampagnes vonden plaats op twee tijdstippen: in de maanden juni en juli, en in de maand oktober.

Omdat tijdens zomermaanden de verkeersintensiteit doorgaans lager ligt en er gewerkt wordt aan het kruispunt R6 x N1 (bouw fly-over), werden er ook verkeerstellingen uitgevoerd. Die verkeerstellingen zullen in het geluidsmodel worden opgenomen om aan te kunnen tonen dat de rekenresultaten overeenstemmen met de resultaten van de geluidsmetingen. Op die manier wordt het geluidsmodel geijkt. De resultaten van het geluidsmodel (jaargemiddelde waarden) worden dan uiteindelijk getoetst aan de zogenaamde Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer. Samen met de bevindingen in de discipline ‘mens en mobiliteit’ zal vervolgens nagegaan worden of de huidige R6 een wezenlijke impact heeft op het geluidsklimaat.

Wat zijn de vervolgstappen?

Met de richtlijnen van de dienst MER indachtig gaat het studiebureau nu aan de slag om het eigenlijke milieueffectenonderzoek te voeren. De timing van dat onderzoek hangt samen met hoe vlot alles verloopt, maar AWV wil in het voorjaar 2020 een voorlopig goedgekeurd project-MER hebben. In het najaar volgt de aanvraag van de omgevingsvergunning, waaraan het voorlopige project-MER wordt toegevoegd.

Blijf op de hoogte

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de verdere procedure voor het project-MER en de omgevingsvergunningaanvraag. De meest actuele informatie vindt u steeds op deze webpagina.

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op deze link en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 29 oktober 2019

Documenten