Studie naar herinrichting Mechelsesteenweg (N26) Herent / Leuven

Update 01/07/2019: Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afgelopen maanden belangrijke knopen doorgehakt in het dossier van de fietspaden langs de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26), tussen de E314 en de Leuvense Ring (R23). Dat gebeurde op constructieve werkvergaderingen met een aantal projectpartners, o.a. het stadsbestuur van Leuven, het gemeentebestuur van Herent en de Fietsersbond Herent. Een eerste ruw voorontwerp is ondertussen goedgekeurd. Wegen en Verkeer zal dat voorontwerp tegen midden 2020 uitwerken tot een meer gedetailleerd ontwerp. Op dinsdag 2 juli stuurden Wegen en Verkeer, de gemeente Herent en de stad Leuven hierover een gezamenlijk persbericht uit. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een ingrijpende herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de R23. Een studiebureau voerde de afgelopen jaren al heel wat studiewerk uit over de inhoud van deze herinrichting. Dat studiewerk is nog niet afgerond, maar is begin 2019 hervat en resulteerde in een eerste voorontwerp. Wanneer de herinrichting uitgevoerd wordt en hoe die er precies zal uitzien, kunnen we op dit moment dan ook nog niet zeggen. Daarvoor moeten eerst de noodzakelijke procedurele stappen worden doorlopen, te beginnen met het uitwerken van het voorontwerp tot een gedetailleerd ontwerp (tegen midden 2020). 

Eerste voorontwerp voor Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) tussen Herent en Leuven afgeklopt

In de periode begin 2019 - midden 2019 hakte het Agentschap Wegen en Verkeer samen met een aantal projectpartners (het stadsbestuur van Leuven, het gemeentebestuur van Herent en de Fietsersbond Herent) een aantal belangrijke knopen door in het dossier van de fietspaden langs de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26). Het fiets-, auto- en ook het busverkeer wordt beter van elkaar gescheiden, de kruispunten met verkeerslichten worden beter gespreid en de verkeerssituatie wordt overzichtelijker. Het ruwe voorontwerp dat werd goedgekeurd, zal door het studiebureau verder worden uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp (tegen midden 2020). 

De doorgehakte knopen samengevat:

  • Dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) 
  • Fiets- en voetgangerstunnels ter hoogte van de Vlietstraat en ter hoogte van de Mechelsesteenweg (N26a)
  • Fiets- en voetgangerstunnels over de op- en afrit E314 ten westen van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) + fiets- en voetgangersbrug over de E314 
  • Aansluitingen Mechelsesteenweg (N26a) en Kareelveld-Oost op Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) worden afgesloten voor autoverkeer ==> er komt een nieuwe overzichtelijke en veilige aansluiting met verkeerslichten voor autoverkeer (zie blauwe aanduiding op kaartje hieronder)
  • Aanleg busbaan richting Herent tussen Kareelveld en de op- en afritten van de E314

 

Voortzetting van studieopdracht in 2019

Een oplossing voor het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de E314 en de R23 dringt zich al enkele jaren op. Eerder studiewerk resulteerde in een voorontwerp waarin de krijtlijnen van verschillende scenario’s voor een herinrichting werden uitgewerkt. Het studiebureau ging in 2019 opnieuw aan de slag en werkte een eerste ruw voorontwerp uit.

Vlottere doorstroming en veiliger verkeer op de Mechelsesteenweg 

Het studiebureau zal een aantal scenario’s onderzoeken die een veiligere rijrichting voor fietsers beogen. Concreet worden er een aantal aanbevelingen voor de herinrichting van de volgende drie verkeersknooppunten geformuleerd:

Op- en afrittencomplex E314

De gelijkvloerse kruisingen met fietsers ter hoogte van de op- en afritten van de E314 zullen weggewerkt worden. Met andere woorden, fietsers zullen in de toekomst de op- en afritten ongelijkgronds kruisen.  

Ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E314 en de aansluiting van de Oude Mechelsesteenweg (N26a) met de Mechelsesteenweg is de huidige opeenvolging van drie lichtengeregelde kruispunten zeker niet ideaal. Het wegwerken van deze situatie is voor AWV prioritair. Voor de herinrichting uitgevoerd wordt, zal AWV de regeling van de verkeerslichten al aanpassen. We baseren ons daarbij op telgegevens en resultaten van simulaties. De doelstelling is om de kruispunten zo conflictvrij mogelijk te maken, met zo weinig mogelijk vertragend effect op de doorstroming van het doorgaande verkeer. 

Herbekijken aansluiting Oude Mechelsesteenweg (N26a)

De huidige aansluiting van de Oude Mechelsesteenweg (N26a) op de Mechelsesteenweg (N26) bevindt zich ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314. Omdat deze opeenvolging van kruispunten voor heel wat verkeersproblemen zorgt (zie hierboven), wil AWV de N26a bij een herinrichting centraler op de N26 tussen de verbinding R23-E314 laten aansluiten. Het verdere studiewerk zal meer duidelijkheid geven over waar die aansluiting verkeerstechnisch het best wordt voorzien en wat dat betekent voor de ontsluiting van Kareelveld.

Kruising N26 met R23

In afwachting van een totaalplan voor de R23 wil AWV de herinrichting van dit knooppunt beperken tot een optimalisatie van de bestaande inrichting. De studie zal daarom focussen op lokale ingrepen die een direct impact hebben op de verkeerssituatie ter hoogte van de kruising van de N26 met de R23.