Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Traject vastgelegd in het voorontwerp

Het voorlopige traject van deze ringweg tussen de Lierselei (N14) en De Schaaf ligt al enkele decennia vast en was al ingetekend op het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Voorkensheide. Het traject zal voornamelijk het tracé van het BPA volgen.

De verdere uitwerking van het tracé (bv. de exacte plaats van de ringweg binnen de reservatiestrook, de ligging van de aansluitingen met de bestaande wegen en de breedte van de ringweg) gebeurde in samenspraak met de verschillende partners (gemeenten, provincie, De Lijn, politie, ...) in de intergemeentelijke begeleidingscommissie. Begin 2018 is er een uitgewerkt voorontwerp opgesteld dat voor het eerst een duidelijk beeld geeft over de inplanting en het uitzicht van de nieuwe weg. Om de ringweg zo goed mogelijk in haar omgeving in te passen neemt het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende initiatieven:

Tracé ringweg rond Malle

Afbuigen tracé: Ter hoogte van de aansluiting van de tangent met de Antwerpsesteenweg (N12) wordt het tracé afgebogen om de afstand tot de school te vergroten en een bestaande bomenrij te vrijwaren.

Fietspaden: Fietsverkeer in beide richtingen wordt via vrijliggende fietspaden of lokale wegen gescheiden van de tangent.

Conflictvrije kruispunten: Aan de kruispunten wordt de lichtregeling afgesteld zodat afslaand auto- en vrachtverkeer en overstekende fietsers en voetgangers nooit op hetzelfde moment groen licht kunnen krijgen.

Akoestische buffers: Om het geluid voor de omgeving te beperken, maken we gebruik van akoestische buffers zoals een stillere wegverharding, geluidswerende schermen en aanplantingen. Ter hoogte van de school komt een grondwal met groene beplanting.

Landschappelijke buffers: Door bomen, klimplanten en groenbekleding te voorzien, ontstaat vanuit de omliggende percelen en tuinen een groen beeld op de tangent.

Lokale boscompensaties: Mogelijke boscompensaties zullen bij voorkeur binnen het projectgebied gebeuren.

Vormgeving van de kruispunten

Kruispunt met de N12

Het kruispunt met de N12 krijgt een volledig nieuwe inrichting. 

Veilige lichtenregeling: Tegelijkertijd groen licht voor afslaand verkeer en fietsers wordt vermeden door een maximaal conflictvrije lichtenregeling. Den Brekel wordt via een steunlicht aangesloten op de N12. Aan het kruispunt met Den Brekel krijgt gemotoriseerd verkeer enkel groen op aanvraag (via detectie).

Bushaltes: de bushaven richting Oostmalle verschuift voorbij de verkeerslichten. Dit bevordert de doorstroming, zowel voor de bussen als het reguliere verkeer. De bushaltes aan beide zijden van de weg komen zo ook tegenover elkaar te liggen, wat de looplijnen voor de busgebruikers verkort. Er worden schuilhuisjes en fietsenstallingen voorzien.

Fiets- en voetgangersoversteken: Om de fietsers en de voetgangers veilig te laten oversteken, worden 3 fietstunnels voorzien. Zo kunnen fietsers zowel het zuidelijke als het noordelijke deel van de omleidingsweg ongelijkgronds kruisen. Een fietser komende van Westmalle die bijvoorbeeld naar Maris Stella wil, neemt de zuidelijke fietstunnel, waarna hij via een breed fiets- en voetpad naar de schooltoegang kan. Richting Oostmalle kan aansluiting gemaakt worden op het fietspad langs de N12 via Den Brekel. Van Oostmalle naar Westmalle neemt de fietser de noordelijke tunnel waardoor een volledig conflictvrij tracé voor de fietsers ontstaat.

Er wordt een derde tunnel voorzien die de N12 dwarst ter hoogte van de bushaltes. Dit is zowel voor de busgebruikers als voor fietsers belangrijk. Bijvoorbeeld van Maris Stella richting Westmalle, maar ook van Oostmalle richting Maris Stella. Deze derde tunnel is breder dan de andere twee, omdat hier zowel veel fietsers als veel voetgangers verwacht worden. Vanuit de tunnel kunnen de bushaltes bereikt worden via een trap of via het fietspad (helling voor mindervaliden).  

Kruispunt met de N12

Kruispunt ontsluiting bedrijventerrein

Conflictvrij kruispunt: Tegelijkertijd groen licht voor afslaand verkeer en fietsers wordt vermeden door een maximaal conflictvrije lichtenregeling.

Bijkomende afslagstroken: De verschillende verkeersstromen worden van elkaar gescheiden door opstel- en afslagstroken en verkeerseilanden. Hierdoor hebben fietsers een beter zicht op het afslaand verkeer. Aan dit lichtengeregelde kruispunt wordt een linksafstrook voorzien, komende van het zuiden. Op de noordelijke tak wordt een afzonderlijke rechtsafstrook voorzien. Komende van het bedrijventerrein zijn er eveneens 2 rijstroken.

Fietsroutes: Er zijn op dit kruispunt 4 fietsroutes die verknopen:

  • Den Brekel noord: Deze route ligt aan de oostzijde van de ontsluitingsweg en verloopt o.a. richting Maris Stella. Om op de bestaande weg Den Brekel te kunnen aansluiten moet een gedeelte nieuw fietspad voorzien worden.

  • Verlengde Den Brekel zuid: In het verlengde hiervan wordt het dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde doorgetrokken tot de bestaande N14.

  • Verlengde De Schaaf zuid: dit fietspad verbindt met de bestaande weg De Schaaf

  • De fietsontsluiting van het bedrijventerrein: op het bedrijventerrein zijn er momenteel geen fietspaden, maar zullen in de toekomst wel fietsvoorzieningen gerealiseerd worden.

Om al deze fietsroutes op een veilige manier met elkaar te verbinden, wordt ook hier een fietstunnel voorzien

Kruispunt ontsluiting bedrijventerrein

Kruispunt met de N14

Veilige aantakking van ventwegen: Ventwegen worden aangelegd om de doorstroming op de tangent te garanderen. Lokaal verkeer kan zijn oprit bereiken via deze ventwegen. Fietsers kunnen gebruik maken van de ventwegen in beide richtingen.

Oversteken in beide richtingen: Fietsers kunnen via oversteekplaatsen in dubbelrichting het kruispunt veilig oversteken, de ventwegen bereiken en hun weg in de gewenste richting verderzetten.

Kruispunt met de N14

De tangent in het landschap

Geluidswerende schermen beperken de geluidshinder

Om de geluidshinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken, werden twee geluidsmilderende maatregelen (aanleg van geluidswerende schermen of gronddam) onderzocht. Uit de studie komen geluidswerende schermen als meest wenselijke optie naar voor.

Over een afstand van 1 kilometer komen er daarom langs beide kanten van de weg geluidswerende schermen. 

  • Geluidswerende schermen langs de rijbaan milderen het akoestisch effect van rijdende voertuigen beter dan een gronddam.
  • Door de geluidswerende schermen op een afstand van 3,5 meter van de rijweg te plaatsen, beschikt het verkeer over een veiligheidsstrook bij uitwijkbewegingen of incidenten.
  • Door geluidswerende schermen op een veilige afstand van de rijweg te plaatsen, wordt een tunneleffect voor bestuurders vermeden.
  • Geluidswerende schermen nemen minder ruimte in dan een gronddam. Hierdoor wordt de hoeveelheid onteigeningen beperkt.
  • Aan de geluidswerende schermen die bestaan uit kokospanelen kunnen klimplanten groeien. Met begroeiing gaan de schermen minstens 30 jaar mee.
Toekomstbeeld van de geluidswerende schermen

Versterken landschapsbeeld

Bebossen van restpercelen: Na de aanleg van de tangent zal de oppervlakte van sommige akkers te klein zijn om nog te gebruiken. Waar mogelijk laten we deze percelen aansluiten bij bestaande bossen.

Kleine landschapselementen: De ruimtes tussen de rijwegen, parallelwegen en fietspaden krijgen een invulling met hagen en bomen. Dit verhoogt de herkenbaarheid van de weginfrastructuur.

Landschappelijke buffer: Door bomen en groenbekleding te voorzien ontstaat vanuit de omliggende percelen en tuinen een groen beeld op de tangent.

Groene wand met klimplanten: Geluidswerende schermen worden aan de voor- en achterzijde voorzien van klimplanten. Dit versterkt het groene beeld en draagt bij tot de duurzaamheid van de schermen zelf.

Boscompensaties

Het project loopt niet door bos- of natuurgebied. Ter hoogte van de Lierselei (N14) is er wel een raakpunt tussen het projectgebied en het Bosreservaat ’s Herenbos. Daarom zijn boscompensaties voorzien:

Lokale compensaties: Mogelijke boscompensaties kunnen binnen het projectgebied of in de directe omgeving van de tangent gebeuren.

Bijkomende initiatieven: Samen met het Agentschap Natuur en Bos kunnen bijkomende initiatieven worden genomen om eventuele negatieve effecten voor de natuur te voorkomen of te beperken.

Landschapsinplanting Tangent Malle