Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe fietspaden en snelheidsremmende maatregelen voor de Broechemsesteenweg in Nijlen

Nieuwe fietspaden en snelheidsremmende maatregelen voor de Broechemsesteenweg in Nijlen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N116

De vernieuwing van de fietspaden langs de N116 in Nijlen staat op de agenda voor 2021. De projectzone loopt vanaf de brug over het Netekanaal tot aan het kruispunt met de Breugelhoevestraat (± 2 km). De nieuwe fietspaden komen, waar mogelijk, in beide richtingen achter de grachten en zullen zo volledig gescheiden van de rijweg liggen. Als de procedures vlot verlopen, kunnen de werken in de zomer van 2021 opstarten.

Wat en waarom?

Afbakening van de projectzone

Het voorliggende project omvat de Broechemsesteenweg vanaf de brug over de Nete tot aan het kruispunt met de Breugelhoevestraat. Het volgende deel van de N116, het stuk tussen de Breugelhoevestraat en Zwaluwenlaan, is een aantal jaar geleden nog vernieuwd. De riolering en fietspaden zijn er nog in goede staat, waardoor een vernieuwing nu niet aan de orde is. Het laatste deel van de N116 van de Zwaluwenlaan tot aan de N13 zal in een ander project worden aangepakt. Hetzelfde geldt voor de brug over de Kleine Nete en het Netekanaal. Deze brug maakt onderdeel uit van een project van de Vlaamse Waterweg.

Het project in een notendop

De Broechemsesteenweg vormt de verbindingsweg tussen het centrum van Nijlen en de Liersebaan (N14). Met deze herinrichting zetten we sterk in op het beveiligen en bevorderen van de verkeerssituatie voor de zachte weggebruiker langs de gewestweg. Vooraleer de aanleg van de nieuwe fietspaden start, ondergaat de riolering eerst nog een grondige vernieuwing.

De aanwezige grachten vanaf de Krekelbeek tot aan de Molenvaartstraat/Achterbist blijven in het nieuwe ontwerp behouden en zullen een natuurlijke scheiding vormen tussen de rijweg en de nieuwe fietspaden. Ook in de Vogelzandstraat zal langs de zijde van de even huisnummers een langsgracht gemaakt worden. Deze grachten zijn door de nabijheid van het Netekanaal en de Kleine Nete noodzakelijk om een goede afwatering van het omliggende gebied te garanderen. Vanaf het kruispunt Molenvaartstraat/Achterbist tot aan de Breugelhoevestraat wordt geen nieuwe riolering aangelegd.

Gemengd fiets- en voetpad binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom zijn er geen grachten en heeft de weginfrastructuur een beperkte breedte. Er is onvoldoende ruimte voor een volledig vrijliggend fietspad. Bovendien bleek uit eerder onderzoek dat er zeer weinig voetgangers zijn op dit deel van de N116. Daarom is gekozen om in de bebouwde kom een gemengd fiets- en voetpad aan te leggen, dat verhoogd langs de rijweg komt te liggen. De breedte van dit fiets- en voetpad zal variëren naargelang de beschikbare ruimte.

Extra aandacht voor de zachte weggebruiker in de schoolomgeving

Ter hoogte van kleuterschool In ’t Groen is er extra aandacht voor de veiligheid van het langzaam verkeer en de schoolgaande kinderen. De dynamische zone 30, die er vandaag al is blijft behouden. Naast de aanleg van aparte voetpaden, worden ook de verschillende oversteekplaatsen vernieuwd, verbeteren we de aansluiting van de Molenstraat op de N116 en krijgt de rijweg hier een andere kleur asfalt om het wegverkeer attent te maken op de schoolomgeving.

Timing en impact?

Aanvraag omgevingsvergunning in voorbereiding

De projectnota is goedgekeurd en het ontwerpplan is finaal. De grondverwervingsprocedure van percelen die voor de uitvoering van de plannen een deel van hun perceel of voortuin moeten afstaan, zijn lopende. Met de meeste eigenaars is inmiddels ook een akkoord bereikt.

De projectpartners bereiden momenteel de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor. Die zal dit jaar nog ingediend worden. De verdere planning is afhankelijk van het verloop van de resterende onteigeningsgesprekken en van de vergunningsprocedure. We streven ernaar de effectieve werken in de zomer van 2021 te kunnen starten.

Blijf op de hoogte
Dit project is een samenwerking tussen Wegen en Verkeer, de rioolbeheerder en de gemeente Nijlen. De gemeente treedt op als bouwheer en zal de communicatie over de werken verzorgen. Alle info op de website van de gemeente.

Werken in de buurt

Omgeving in beweging

In de omgeving Ranst-Nijlen-Zandhoven staan heel wat projecten op het investeringsprogramma. Enkele projecten zijn al in uitvoering (oranje), voor anderen loopt de vergunningsprocedure (blauw) en sommige projecten liggen nog op de tekentafel (grijs). Op de kaart hieronder krijgt u een overzicht van de projecten waaraan we werken.