Nieuwe fiets- en voetpaden voor Plantin en Moretuslei (N184) in Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf januari 2019, hoofdwerken vanaf zomer 2019 tot zomer 2020

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Vandaag is de Plantin en Moretuslei in Antwerpen een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De fietspaden zijn verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in fietst. In samenwerking met de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link wordt de Plantin en Moretuslei over de hele breedte heringericht in verschillende fases.


Derde fase hoofdwerken Plantin en Moretuslei 

In augustus 2019 zijn ook de hoofdwerken langs de Plantin en Moretuslei van start gegaan. Ondertussen zitten we in de derde fase van de werken. De aannemer pakt de rijweg tussen de Provinciestraat en de Charlottalei integraal aan. Dat gebeurt rijhelft per rijhelft: eerst de noordkant (stadinwaarts) en daarna de zuidkant (staduitwaarts). De aannemer breekt telkens eerst de bestaande verhardingen op. Dan legt hij de nieuwe riolering aan en maakt hij de huisaansluitingen. Tot slot volgt de wegopbouw.
 
De werken aan de noordkant duren van begin december tot half maart 2020 en vanaf dan tot begin juni 2020 aan de zuidkant. Belangrijk: de heraanleg van het kruispunt met de Provinciestraat valt niet binnen deze fase en is nog steeds gepland voor de zomer van 2020.

De planning van de hoofdwerken in detail (onder voorbehoud van wijzigingen):

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Fasering nutswerken Plantin en Moretuslei 

Tegelijkertijd met de riolerings- en wegeniswerken verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. De werken aan de noordzijde van de rijweg (stadinwaarts), tussen de Wilrijkstraat en het stadspark, zijn volledig klaar.

Aan de onderzijde (staduitwaarts) zijn de verplaatstingswerken afgerond vanaf het stadspark tot aan de Raafstraat. Van begin januari tot vermoedelijk midden februari 2020 werken de nutsmaatschappijen vanaf De Raafstraat tot aan de werfzone van het nieuwbouwproject Zurenborgpoort.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

 

Verkeerssituatie tot half maart 2020

Omdat de aannemer vanaf begin december 2019 telkens een volledige rijhelft inneemt, verhuist het verkeer naar de rijstroken waar er niet gewerkt wordt. Op de Plantin en Moretuslei, tussen de Provinciestraat en het stadspark, rijdt verkeer bijgevolg over één rijstrook in elke richting. 

Concreet gelden volgende principes: 

 • Stadinwaarts rijdt verkeer opnieuw over twee rijstroken tussen de Singel en de Bouwensstraat. Het verkeer wordt vanaf daar opgevangen om vervolgens tussen de Provinciestraat en het stadspark over één rijstrook te rijden.
 • Ook staduitwaarts rijdt verkeer tussen het stadspark en de Provinciestraat over één rijstrook. Ter hoogte van de nutswerken rijdt men plaatselijk ook over 1 rijstrook.
 • De zijstraten tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat, die tot voor kort afgesloten waren, worden opengesteld en zijn terug bereikbaar vanaf de Plantin en Moretuslei. Wanneer de nutsmaatschappijen zijwegen dwarsen zijn deze kruispunten ter hoogte van de Plantin- en Moretuslei wel tijdelijk afgesloten. Er worden omleidingen voorzien voor plaatselijk verkeer.
 • Fietsers (stadinwaarts) volgen een alternatieve route via de parallelle straten. Via het Kievitplein fietsen ze van en naar het stadscentrum. Voetgangers kunnen steeds langs de werken.
 • De Simonsstraat richting het station blijft bereikbaar vanaf de Plantin en Moretuslei. Komende van het station volgt verkeer een korte een omleiding via de Lange Kievitstraat en het stadspark.
 • Voor de ontsluiting van de Diamantwijk werd de rijrichting in de Jacob Jacobsstraat omgedraaid (wegrijden via stadspark).
 • Wie de werfzone wil vermijden, kan via het Albertpark van en naar de Singel rijden. Komende van Antwerpen-Zuid wordt verkeer op de Singel al vroegtijdig afgeleid via de Generaal Lemanstraat. Vanuit Deurne wordt verkeer op de Singel doorgestuurd naar de Grotesteenweg.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Extra aandacht voor kruispunten Simonsstraat x Mercatorstraat en Van Immerseelstraat

AWV treft specifieke maatregelen om de belangrijke kruispunten van de Plantin en Moretuslei met de Simonsstraat x Mercatorstraat en de Van Immerseelstraat maximaal toegankelijk te houden. Het betreft immers de invalswegen naar respectievelijk het station en de ondergrondse stationsparking.

Kruispunt Simonsstraat x Mercatorstraat:

 • Werken noordkant (stadinwaarts) – december 2019 tot half maart 2020
  • Vanaf de Plantin en Moretuslei blijft de Simonsstraat steeds in de richting van het station bereikbaar. Dat gebeurt via de gebruikelijke rijstrook. Gedurende één week, tussen begin en half maart 2020, zal verkeer via de andere rijstrook (rijrichting Plantin en Moretuslei) rijden.
  • Komende van het station wordt verkeer vanaf de Lange Kievitstraat omgeleid naar het stadspark.
  • Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt via veilige corridors blijven gebruiken.
    
 • Werken zuidkant (staduitwaarts) – half maart tot half juni 2020
  • Het uitgangspunt is dat de aansluiting met de Mercatorstraat zo lang mogelijk open blijft voor verkeer.
  • Vermoedelijk van eind mei tot half juni zal de Mercatorstraat gedurende een tweetal weken volledig worden afgesloten ter hoogte van de Plantin en Moretuslei. Er worden omleidingen voorzien voor zowel plaatselijk verkeer als bestemmingsverkeer richting station.
  • Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt via veilige corridors blijven gebruiken.

Kruispunt Van Immerseelstraat:

 • De stationsparking in de Van Immerseelstraat blijft zowel tijdens de werken aan de noord- als de zuidkant in beide richtingen bereikbaar

Algemene minder-hinderprincipes

Tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei houden we rekening met een aantal minder-hinderprincipes bij het inplannen van de werken:

 • Op de Plantin en Moretuslei zal er behalve tijdens de werken aan het kruispunt Provinciestraat altijd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren, zullen er een of meerdere rijstroken ingenomen worden.
   
 • Fietsers: tijdens het eerste jaar van de werken als er aan de noordzijde van de weg (stadinwaarts) gewerkt wordt, volgen fietsers stadinwaarts een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten. Wanneer de werken aan de zuidzijde van de weg starten rijden fietsers in beide richtingen op het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de weg.
   
 • De zijstraten van de Plantin en Moretuslei zullen in functie van de werken kort onderbroken zijn. Twee naastliggende straten worden nooit tegelijkertijd afgesloten, zodat de lokale bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
   
 • De Plantin en Moretuslei vanaf de Wilrijkstraat via het kruispunt met de singel tot net voorbij de Ring (op- en afrittencomplex Borgerhout) is een aparte projectzone, die in 2 grote deelfases wordt aangepakt in de zomervakanties van 2019 en 2020.

Renovatie complex Borgerhout: welke werken voeren we uit?

Met de vernieuwing van het oprittencomplex beoogt AWV een vlottere verkeersstroming en meer fietsveiligheid. Er komen brede fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de Singel komen ruime wachteilanden en tweerichtingsfietsoversteekplaatsen voor fietsers langs de Singel. Het kruispunt met het Ringfietspad wordt mee vernieuwd.

De gevaarlijke bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen. De afrit Borgerhout (3) wordt compacter ingericht. Op die manier zijn er minder conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers.

In de zomer van 2019 werd de noordkant van het complex heraangelegd, de zuidkant volgt in de zomer van 2020.


Kom slim naar Antwerpen

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg naar de stad, de werken zullen dan ook voelbare verkeershinder veroorzaken in de ruime omgeving. Automobilisten houden best rekening met ernstige vertragingen en mogelijk filevorming tot op de Antwerpse ring (R1) en de Noordersingel/Binnensingel (R10). Informeer u voor u vertrekt en kijk op www.slimnaarantwerpen.be om op uw bestemming te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet uw reis verder met bus of tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.


Waarom dit project?

De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route. Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.

De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat. Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers. Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan. Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten.

Wat gebeurt er?

Op de volledige Plantin en Moretuslei, van aan de Quinten Matsijslei (excl. kruispunt) tot aan het Ringfietspad, verbreden we de fiets- en voetpaden, maken we de kruispunten overzichtelijker en compacter en krijgen de middenbermen meer groen. Ook de rijweg wordt mee vernieuwd. Voorafgaand aan deze werken wordt de riolering gedeeltelijk vernieuwd.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Over het hele tracé komen er fiets- en voetpaden van minstens 1,80 meter breed. Als er voldoende ruimte beschikbaar is, wordt het fietspad 2 meter breed. Naast het fietspad komt een strook van een halve meter als veiligheidszone tussen het fietsverkeer en het autoverkeer.

Overzichtelijke kruispunten

Een deel van de afslagen net voor de verkeerlichten (zogenaamde bypasses), namelijk aan de Kroonstraat, de Nottebohmstraat, het Singelkruispunt en de afrit van de Ring naar de Luitenant Lippenslaan verdwijnen en worden mee in de lichtenregeling opgenomen. Verder worden alle kruispunten overzichtelijker en compacter ingericht. Zo verkleint de oversteeklengte voor de fietsers.

Meer groen

De volledige straat wordt ook vergroend. Waar er voldoende ruimte beschikbaar is worden er bomen tussen de parkeervakken voorzien. Ook de huidige middenbermen worden voorzien van meer groen.

Belangrijke invalsweg

De straat blijft een belangrijke invalsweg voor zowel fietsers, automobilisten als voor het openbaar vervoer. Ook voor de brandweer en voor uitzonderlijk vervoer (tot 44 ton) blijft deze route belangrijk.

Het verkeer beschikt ook na de heraanleg over twee rijstroken in elke richting met tussen de twee richtingen een middenberm, afhankelijke van de beschikbare ruimte. De snelheid op de Plantin en Moretuslei blijft 50 km/uur. Er worden verschillende laad- en loszones voorzien. 

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de busstop ter hoogte van de Provinciestraat komt, in de rijrichting naar de stad, voor het kruispunt te liggen. Ook nieuw is dat de bus halteert op de rijweg. Hier is het voetpad iets verhoogd zodat de reizigers makkelijk kunnen instappen. Ook de bussen voor het zwembad krijgen een stopplaats. Het openbaar vervoer zal in de toekomst stoppen op de rechtse rijstrook aan de voorziene bushaltes.

Aansluiting Provinciestraat

Samen met De Lijn wordt het braakliggende terrein op de hoek van de Provinciestraat en de Plantin en Moretuslei ingericht met een nieuwe tramhalte. Hierdoor kan de tram in een rechtere lijn het kruispunt oversteken vanuit de Rolwagenstraat. Zo wordt het kruispunt heel wat overzichtelijker voor alle gebruikers.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Renovatie brug Luitenant Lippenslaan (complex Borgerhout)

 • De brug over de Ring (1) krijgt een grondige renovatie en we leggen een nieuw wegdek aan op het kruispunt met de Singel (2).
 • We vernieuwen de fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de Singel komen ruime wachtzones en tweerichtingsfietsoversteken voor fietsers langs de Singel (3).
 • Ook het kruispunt van het Ringfietspad wordt mee vernieuwd (4).
 • De bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen (5), waardoor er minder conflicten ontstaan tussen afslaand verkeer en fietsers.
 • We vormen afrit 3 Borgerhout om tot een compacter kruispunt (6).

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden over de herinrichting van de Plantin en Moretuslei. Telkens als er nieuws te melden valt over het project, ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Vragen over de nutswerken?

Bjorn Bril – werfcoördinator
Bjorn.bril@fluvius.be
Tel: 078 35 35 34

Vragen over de riolerings- en wegeniswerken?

Zit u tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468/03.53.84 (tijdens de kantooruren).