Overslaan en naar de inhoud gaan

Ringweg rond Malle

Ringweg rond Malle

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Antwerpen

Plaats

Om het doorgaand verkeer uit de dorpskern te houden en zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern te verhogen, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid bezig met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe ringweg rond het dorpscentrum van Oostmalle. De eerste voorlopige plannen voor de nieuwe ringweg zijn afgerond en werden in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan het publiek op een infomoment en besproken tijdens twee dialoogsessies. 

Mobiliteitsvisie Noorderkempen

Globale visie voor een betere mobiliteit in de regio

Om aan de toenemende verkeersdruk tegemoet te komen, heeft de provincie Antwerpen in samenwerking met AWV, De Lijn, gemeenten en andere actoren in 2012 een globale mobiliteitsvisie voor de Noorderkempen uitgewerkt. Deze visie werd door de 15 gemeenten van de Noorderkempen goedgekeurd. De aanleg van de ringweg rond Malle moet gezien worden als een puzzelstuk binnen deze visie voor een betere, duurzame mobiliteit voor de hele regio. De mobiliteitsvisie samengevat:

1. Versterking wegennet

Hoofdwegennet verbeteren: Op de E19 werd in 2014 een spitsstrook aangelegd. Daarnaast zullen ook Oosterweel en het Haventracé de doorstroming verbeteren en de druk op het onderliggende wegennet doen afnemen.

Robuust netwerk voor vrachtverkeer: Er is een betrouwbaar wegennet nodig voor vrachtverkeer dat de verschillende regionale bedrijventerreinen met elkaar verbindt.

Omleidingswegen rond woonkernen: Binnen het robuust netwerk worden lokale omleidingswegen aangelegd om de leefbaarheid en de veiligheid in de woonkernen te verbeteren.

2. Nieuwe ruimtelijke ordening

Bedrijventerreinen bij snelwegen: Logistieke bedrijven moeten zich in de toekomst aan de bestaande laad- en loszones in Meer (E19) en Veedijk (E34) vestigen.

3. Versterking andere modi

Kanaal als economische ruggengraat: Transport via waterwegen moet vrachtverkeer via de weg vaker vervangen. Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten moet uitgroeien tot de economische ruggengraat van de regio.

Meer competitief openbaar vervoer: We streven naar een meer competitief openbaar vervoer door onder andere in te zetten op tijdswinst en toegankelijke haltes via de Antwerpsesteenweg/Turnhoutsebaan (N12) en de Sint-Lenaartsebaan/Herentalsebaan (N153).

Uitbreiding van het spoorwegnet: Auto- en vrachtverkeer over de weg kan worden verminderd door grote woonkernen en bedrijventerreinen beter te ontsluiten via het spoor.

Ruimte voor veilig fietsen: Fietsen moet aantrekkelijker worden door de aanleg van veilige en snelle fietsverbindingen. Dit gebeurt via een netwerk van fietssnelwegen en autoluwe fietsroutes langs landelijke wegen.

Omleidingswegen rond Zoersel en Malle

Zowel in Zoersel als in Malle plant het Agentschap Wegen en Verkeer de aanleg van omleidingswegen rond de dorpskernen. De belangrijkste doelstellingen van deze omleidingswegen zijn een hogere leefbaarheid en veiligheid van de woonkernen en een betere bereikbaarheid van de bedrijven. 

Minder vrachtverkeer door woonkernen

Dankzij een combinatie van omleidingswegen wordt het vrachtverkeer rondom Zoersel en Malle geleid om de leefbaarheid van deze woonkernen te behoeden en te verbeteren.

Ontsluiting van bedrijventerreinen

Om bedrijventerreinen vlot en snel bereikbaar te maken, wordt de secundaire weg N14 tussen Zoersel en Hoogstraten geoptimaliseerd.

Trajectcontrole om verkeer te sturen

Via elektronische trajectcontrole willen we het vrachtverkeer uit de omgeving via de omleidingswegen sturen en beboeten wanneer de aangewezen of gewenste route niet wordt gevolgd.

Verzamelen verkeer uit woonkernen

Licht verkeer uit de kernen van Oostmalle en Westmalle dat van of naar de E34 rijdt, kan ook via de nieuwe omleidingsweg worden afgewikkeld.

Na realisatie van de volledige ringweg zal 80% van het vrachtverkeer op de Lierselei/Hoogstraatsebaan (N14) gebruik maken van de omleidingswegen en het centrum van Zoersel en Malle vermijden.

Robuust netwerk voor vrachtverkeer via omleidingswegen

Stand van zaken

Stand van zaken Ring Malle en Zoersel

Ringweg rond Malle

Traject vastgelegd in het voorontwerp

Het voorlopige traject van deze ringweg tussen de Lierselei (N14) en De Schaaf ligt al enkele decennia vast en was al ingetekend op het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Voorkensheide. Het traject zal voornamelijk het tracé van het BPA volgen.

De verdere uitwerking van het tracé (bv. de exacte plaats van de ringweg binnen de reservatiestrook, de ligging van de aansluitingen met de bestaande wegen en de breedte van de ringweg) gebeurde in samenspraak met de verschillende partners (gemeenten, provincie, De Lijn, politie, ...) in de intergemeentelijke begeleidingscommissie. Begin 2018 is er een uitgewerkt voorontwerp opgesteld dat voor het eerst een duidelijk beeld geeft over de inplanting en het uitzicht van de nieuwe weg. Om de ringweg zo goed mogelijk in haar omgeving in te passen neemt het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende initiatieven:

Tracé ringweg rond Malle

Afbuigen tracé: Ter hoogte van de aansluiting van de omleidingsweg met de Antwerpsesteenweg (N12) wordt het tracé afgebogen om de afstand tot de school te vergroten en een bestaande bomenrij te vrijwaren.

Fietspaden: Fietsverkeer in beide richtingen wordt via vrijliggende fietspaden of lokale wegen gescheiden van de omleidingsweg.

Conflictvrije kruispunten: Aan de kruispunten wordt de lichtregeling afgesteld zodat afslaand auto- en vrachtverkeer en overstekende fietsers en voetgangers nooit op hetzelfde moment groen licht kunnen krijgen.

Akoestische buffers: Om het geluid voor de omgeving te beperken, maken we gebruik van akoestische buffers zoals een stillere wegverharding, geluidswerende schermen en aanplantingen. Ter hoogte van de school komt een grondwal met groene beplanting.

Landschappelijke buffers: Door bomen, klimplanten en groenbekleding te voorzien, ontstaat vanuit de omliggende percelen en tuinen een groen beeld op de omleidingsweg.

Lokale boscompensaties: Mogelijke boscompensaties zullen bij voorkeur binnen het projectgebied gebeuren.

Vormgeving van de kruispunten

Kruispunt met de N12

Veilige lichtenregeling: Tegelijkertijd groen licht voor afslaand verkeer en fietsers wordt vermeden door een maximaal conflictvrije lichtenregeling. Aan het kruispunt met Den Brekel krijgt gemotoriseerd verkeer enkel groen op aanvraag.

Oversteken in beide richtingen: Scholieren kunnen de bushavens en de school veilig bereiken via fiets- en voetgangersoversteken in dubbelrichting.

Kruispunt met de N12

Kruispunt ontsluiting bedrijventerrein

Conflictvrij kruispunt: Tegelijkertijd groen licht voor afslaand verkeer en fietsers wordt vermeden door een maximaal conflictvrije lichtenregeling.

Scheiding van verkeersstromen: De verschillende verkeersstromen worden van elkaar gescheiden door opstel- en afslagstroken en verkeerseilanden. Hierdoor hebben fietsers een beter zicht op het afslaand verkeer.

Kruispunt ontsluiting bedrijventerrein

Kruispunt met de N14

Veilige aantakking van ventwegen: Ventwegen worden aangelegd om de doorstroming op de ringwegen te garanderen. Lokaal verkeer kan zijn oprit bereiken via deze ventwegen. Fietsers kunnen gebruik maken van de ventwegen in beide richtingen.

Oversteken in beide richtingen: Fietsers kunnen via oversteekplaatsen in dubbelrichting het kruispunt veilig oversteken, de ventwegen bereiken en hun weg in de gewenste richting verderzetten.

Kruispunt met de N14

De ringweg in het landschap

Geluidswerende schermen beperken de geluidshinder

Om de geluidshinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken, werden twee geluidsmilderende maatregelen (aanleg van geluidswerende schermen of gronddam) onderzocht. Uit de studie komen geluidswerende schermen als meest wenselijke optie naar voor.

Over een afstand van 1 kilometer komen er daarom langs beide kanten van de weg geluidswerende schermen. 

 • Geluidswerende schermen langs de rijbaan milderen het akoestisch effect van rijdende voertuigen beter dan een gronddam.
 • Door de geluidswerende schermen op een afstand van 3,5 meter van de rijweg te plaatsen, beschikt het verkeer over een veiligheidsstrook bij uitwijkbewegingen of incidenten.
 • Door geluidswerende schermen op een veilige afstand van de rijweg te plaatsen, wordt een tunneleffect voor bestuurders vermeden.
 • Geluidswerende schermen nemen minder ruimte in dan een gronddam. Hierdoor wordt de hoeveelheid onteigeningen beperkt.
 • Aan de geluidswerende schermen die bestaan uit kokospanelen kunnen klimplanten groeien. Met begroeiing gaan de schermen minstens 30 jaar mee.
Toekomstbeeld van de geluidswerende schermen

Versterken landschapsbeeld

Bebossen van restpercelen: Na de aanleg van de omleidingsweg zal de oppervlakte van sommige akkers te klein zijn om nog te gebruiken. Waar mogelijk laten we deze percelen aansluiten bij bestaande bossen.

Kleine landschapselementen: De ruimtes tussen de rijwegen, parallelwegen en fietspaden krijgen een invulling met hagen en bomen. Dit verhoogt de herkenbaarheid van de weginfrastructuur.

Landschappelijke buffer: Door bomen en groenbekleding te voorzien ontstaat vanuit de omliggende percelen en tuinen een groen beeld op de omleidingsweg.

Groene wand met klimplanten: Geluidswerende schermen worden aan de voor- en achterzijde voorzien van klimplanten. Dit versterkt het groene beeld en draagt bij tot de duurzaamheid van de schermen zelf.

Boscompensaties

Het project loopt niet door bos- of natuurgebied. Ter hoogte van de Lierselei (N14) is er wel een raakpunt tussen het projectgebied en het Bosreservaat ’s Herenbos. Daarom zijn boscompensaties voorzien:

Lokale compensaties: Mogelijke boscompensaties kunnen binnen het projectgebied of in de directe omgeving van de omleidingsweg gebeuren.

Bijkomende initiatieven: Samen met het Agentschap Natuur en Bos kunnen bijkomende initiatieven worden genomen om eventuele negatieve effecten voor de natuur te voorkomen of te beperken.

Landschapsinplanting Ring rond Malle

Timing

Verdere stappen en communicatie

Eind februari 2018 werden buurtbewoners en bedrijven uit de omgeving uitgenodigd voor infosessies over de voorontwerpplannen. Op de infosessies werd het uiteindelijke traject en de ruimte die de nieuwe weg zal innemen toegelicht. Ook de dwarsprofielen van de nieuwe weg en de kruispunten kwamen aan bod. 

Na het afwerken van de voorontwerpplannen, wordt het ontwerp en de bouwvergunning verder uitgetekend en worden de onteigeningsplannen opgemaakt. Ook tijdens het verdere verloop van het proces voorzien we nog extra communicatiemomenten en is er nog mogelijkheid om bemerkingen door te geven (vb. in het kader van de bouwvergunning).

 • Onteigeningsgesprekken: Op 19 en 20 februari 2018 informeerde AWV de eigenaars van de te onteigenen percelen binnen het voorontwerp.
 • Infomoment bedrijven: Op 21 februari 2018 organiseerde AWV een infomoment voor bedrijven over het voorontwerp.
 • Infomoment inwoners: Op 22 februari 2018 organiseerde AWV een infomarkt voor de inwoners van Malle en Zoersel over het voorontwerp.
 • Dialoogsessie: In maart 2018 organiseerde AWV twee dialoogsessies waarbij deelnemers hun mening konden meegeven over de voorgaande thema’s.
 • Terugkoppelen dialoogsessie naar inwoners: In de loop van 2018 koppelt AWV de input uit de dialoogsessie terug naar alle inwoners via de Malse Courant.
 • Terugkoppelen aangepast ontwerp naar deelnemers dialoogsessie: Wanneer AWV en het studiebureau de input van de dialoogsessie hebben verwerkt, worden de nieuwe plannen teruggekoppeld met de deelnemers. 
 • Terugkoppelen aangepast ontwerp naar inwoners: Nadat de deelnemers van de dialoogsessie werden geïnformeerd, stelt AWV de aangepaste plannen ook voor aan alle inwoners via de Malse Courant of een ander middel.

Beschikbare documenten

Voorontwerp plannen

Terugkoppeling dialoogsessies

In maart 2018 organiseerde AWV twee dialoogsessies waarbij deelnemers hun mening konden meegeven over verschillende thema's die verband houden met de ringweg (geluid, ventwegen, kruispunten, enz...). Via onderstaande links kunt u het verslag en de resultaten van deze dialoogsessies raadplegen:

Presentaties